Theo dõi COVID-19

Số cập nhật ngày 30 tháng 9, 2020 lúc 11:00 sáng với thông tin từ ngày 29 tháng 9, 2020

Nguồn Thông Tin Video

Đeo Khẩu Trang

Ngay cả khi không có triệu chứng, quý vị có thể khiến cho người khác bị phơi nhiễm với COVID-19. Đeo khẩu trang để làm giảm bớt sự lây lan.

Xem Video

Mọi người muốn biết