Toàn bộ người dân California xứng đáng tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh.

Trên trang này, quý vị sẽ thấy:


California đang giải quyết các tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe trong đại dịch COVID-19 như thế nào

Đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những bất bình đẳng hiện có về sức khỏe. Nhiều bất bình đẳng trong số này là kết quả của tình trạng phân biệt chủng tộc có hệ thống. Một hình thức phân biệt đối xử là phân phối và quyền tiếp cận không bình đẳng đối với các nguồn lực chăm sóc sức khỏe.

Cam kết hướng tới một California vì Mọi Người Dân, tiểu bang đang xác định các cộng đồng chịu ảnh hưởng nhiều nhất và chỉ đạo các nguồn hỗ trợ để giải quyết tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe trong đại dịch COVID-19. Các cộng đồng chịu ảnh hưởng nhiều nhất đã thay đổi kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Chúng tôi không ngừng phấn đấu vì một California khỏe mạnh cho tất cả mọi người. Việc giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong tất cả các cộng đồng mang lại lợi ích cho toàn bộ người dân và California sẽ luôn đảm bảo không có cộng đồng nào bị bỏ mặc.

California đã hành động để đảm bảo rằng vắc-xin và các nguồn hỗ trợ khác được phân phối công bằng. Một số ví dụ bao gồm:

 • Hợp tác với các phòng khám di động ở các trường học và những điểm thờ tự tại địa phương
 • Cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí đến các điểm tiêm vắc-xin
 • Tiếp tục tiến hành tiêm vắc-xin, xét nghiệm và điều trị cho những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất 

Các người đứng đầu trong lĩnh vực y tế công cộng của tiểu bang không thể tự mình giải quyết những bất bình đẳng về sức khỏe trong đại dịch COVID-19. Để có một California khỏe mạnh cho tất cả mọi người, cần có sự hợp tác với khu vực tư nhân, chính quyền địa phương và các đối tác cộng đồng ở tất cả các cấp.


Tạm dừng Cập Nhật Dữ Liệu Công Bằng Sức Khỏe

Vào tháng 7 năm 2023, California đã thay đổi hệ thống thu thập dữ liệu tử vong khi báo cáo về COVID-19 để phù hợp với hướng dẫn của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh. Việc cập nhật thường xuyên dữ liệu công bằng sức khỏe của California được tạm dừng để điều chỉnh việc xử lý nguồn dữ liệu cập nhật này.

Tổng quan về tình trạng chênh lệch trong các cộng đồng đa dạng của chúng ta trong đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến những cộng đồng yếu thế nhất của California cũng như người lao động trong các ngành nghề thiết yếu, ví dụ như người lao động trong ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tạp hóa và dọn dẹp.

Tỷ lệ tử vong đối với người Gốc La-tinh cao hơn 8% so với toàn bộ người dân California

Số ca tử vong trên 100K người:

272 Người Gốc La-tinh
251 tất cả các sắc tộc

Tỷ lệ ca mắc đối với Người Dân Đảo Thái Bình Dương cao hơn 82% so với toàn bộ người dân California

Số ca mắc trên 100K người:

50,571 Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương (Native Hawaiian and Pacific Islander, NHPI)
27,813 tất cả các sắc tộc

Tỷ lệ tử vong đối với người Da Đen cao hơn 19% so với toàn bộ người dân California

Số ca tử vong trên 100K người:

299 Người Da Đen
251 tất cả các sắc tộc

Tỷ lệ ca mắc đối với các cộng đồng có thu nhập trung bình <$40K cao hơn 14% so với toàn bộ người dân California

Số ca mắc trên 100K người:

31,692 thu nhập <$40K
27,813 tất cả các nhóm người đóng thuế xếp theo thu nhập

Dữ liệu nguồn về tỷ lệ ca mắc và tỷ lệ tử vong

Lưu ý: Dữ liệu này được cộng dồn kể từ ca mắc COVID-19 đầu tiên được báo cáo vào tháng 1 năm 2020. Tỷ lệ ca mắc được định nghĩa là số ca mắc COVID-19 cộng dồn trên 100K người. Tỷ lệ tử vong được định nghĩa là số ca tử vong do COVID-19 cộng dồn trên 100K người.


Ảnh hưởng của COVID-19 đến cộng đồng của chúng ta

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn tiểu bang theo thời gian theo chủng tộc và sắc tộc

Các nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19 đã thay đổi như sau:

 • Xuất hiện các biến thể mới
 • Mọi người được tiêm vắc-xin
 • Các biện pháp điều trị ra đời
 • Cuối tuần
 • COVID-19 {METRIC} theo chủng tộc/sắc tộc, {REGION}
 • {METRIC} trên 100k người
 • 8 tuần
 • 6 tháng
 • 1 năm
 • 2020–hiện tại
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {REPORT_DATE}. Dữ liệu được cập nhật hàng tháng.

Dữ liệu nguồn về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn tiểu bang theo thời gian theo chủng tộc và sắc tộc

Thông tin biểu đồ

 • Tỷ lệ không được điều chỉnh theo các yếu tố như tuổi tác, tình trạng tiêm chủng và các bệnh đi kèm. Những yếu tố này có thể khác nhau giữa các nhóm chủng tộc và sắc tộc và sẽ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ.
 • Ước tính dân số không bao gồm các danh mục chủng tộc và sắc tộc “khác” hoặc “không xác định”, do đó, không có tỷ lệ phần trăm của họ trên dân số tiểu bang. Để xem dữ liệu cộng dồn về chủng tộc và sắc tộc được phân tích theo các nhóm tuổi, hãy xem Dữ Liệu về Chủng Tộc và Sắc Tộc trong Đại Dịch COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng California.
 • “Khác” có nghĩa là những người không thuộc bất kỳ chủng tộc hoặc sắc tộc nào đã liệt kê. Chủng tộc và sắc tộc “không xác định” bao gồm những người đã từ chối tiết lộ hoặc thiếu thông tin về chủng tộc và sắc tộc.

Tác động của đại dịch COVID-19 theo chủng tộc và sắc tộc trong 30 ngày qua

Các cộng đồng người Gốc La-tinh, người Da Đen và Người Dân Đảo Thái Bình Dương đã hứng chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Chúng ta đã đạt được một số bước tiến trong việc giải quyết tình trạng chênh lệch trong các cộng đồng này nhưng chúng ta phải làm tốt hơn nữa.

 • Các ca mắc tương ứng với tỷ lệ phần trăm dân số tại placeholderForDynamicLocation
 • Các ca tử vong tương ứng với tỷ lệ phần trăm dân số tại placeholderForDynamicLocation
 • Xét nghiệm tương ứng với tỷ lệ phần trăm dân số tại placeholderForDynamicLocation
 • ca mắc trong quận
 • ca tử vong do COVID-19 trong quận
 • ca xét nghiệm trong quận
 • ca mắc trên toàn tiểu bang
 • ca tử vong do COVID-19 trên toàn tiểu bang
 • ca xét nghiệm trên toàn tiểu bang
 • dân số tiểu bang
 • dân số quận
 • So sánh số ca mắc theo mỗi chủng tộc và sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation với tỷ lệ phần trăm dân số của placeholderForDynamicLocation.
 • So sánh số ca tử vong do COVID-19 theo mỗi chủng tộc và sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation với tỷ lệ phần trăm dân số của placeholderForDynamicLocation.
 • So sánh số ca xét nghiệm theo mỗi chủng tộc và sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation với tỷ lệ phần trăm dân số của placeholderForDynamicLocation.
 • thay đổi so với tháng trước
 • Quận
 • xét nghiệm
 • số ca mắc
 • số ca tử vong do COVID-19
 • Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Nguyên nhân là vì có quá ít ca mắc hoặc ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Nguyên nhân là vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.

 • Người dân tại placeholder_DEMOGRAPHIC_SET_CATEGORY chiếm placeholder_METRIC_TOTAL_PERCENTAGE của placeholder_SelectedMetric in placeholderForDynamicLocation và placeholder_POPULATION_PERCENTAGE của dân số placeholderForDynamicLocation
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca mắc trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca tử vong trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {REPORT_DATE}. Dữ liệu được cập nhật hàng tháng.
 • Tỷ lệ ca mắc trên 100K người theo chủng tộc và nhóm sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation
 • Tỷ lệ ca tử vong trên 100K người theo chủng tộc và nhóm sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation
 • Tỷ lệ xét nghiệm trên 100 nghìn người theo chủng tộc và nhóm sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation
 • So sánh số ca mắc được điều chỉnh theo quy mô dân số ở từng chủng tộc và sắc tộc.
 • So sánh số ca tử vong do COVID-19 được điều chỉnh theo quy mô dân số ở từng chủng tộc và sắc tộc.
 • So sánh số xét nghiệm được điều chỉnh theo quy mô dân số ở từng chủng tộc và sắc tộc.
 • thay đổi so với tháng trước
 • Số ca mắc trên 100K người
 • Số ca tử vong do COVID-19 trên 100K người
 • Số ca xét nghiệm trên 100K người
 • số ca xét nghiệm
 • số ca mắc
 • số ca tử vong do COVID-19
 • placeholderForDynamicLocation ca mắc trên 100K người
 • placeholderForDynamicLocation ca tử vong do COVID-19 trên 100K người
 • placeholderForDynamicLocation số ca xét nghiệm trên 100K người:
 • Số ca mắc trên 100K người của toàn tiểu bang:
 • Số ca tử vong do COVID-19 trên 100K người của toàn tiểu bang:
 • Số ca xét nghiệm trên 100K người của toàn tiểu bang:
 • placeholderDEMO_CAT những người có placeholderMETRIC_100K placeholderFilterScope trên 100K người thuộc cùng chủng tộc và sắc tộc.
 • Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Nguyên nhân là vì có quá ít ca mắc hoặc ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Nguyên nhân là vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.

 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca mắc trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca tử vong trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {REPORT_DATE}. Dữ liệu được cập nhật hàng tháng.

Số ca mắc, ca tử vong và xét nghiệm tương ứng với tỷ lệ phần trăm dân số và tỷ lệ ca mắc, tử vong và xét nghiệm trên 100K người theo dữ liệu nguồn về nhóm chủng tộc và sắc tộc

Thông tin biểu đồ

 • Ước tính dân số không bao gồm các danh mục chủng tộc và sắc tộc “khác” hoặc “không xác định”, do đó, không có tỷ lệ phần trăm của họ trên dân số tiểu bang. Để xem dữ liệu lịch sử cộng dồn về chủng tộc và sắc tộc được phân tích theo nhóm tuổi, hãy xem Dữ Liệu về Chủng Tộc và Sắc Tộc trong Đại Dịch COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng California.
 • Các số từ 1 đến 11 được hiển thị là “<11” để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân.
 • “Khác” có nghĩa là những người không thuộc bất kỳ chủng tộc hoặc sắc tộc nào đã liệt kê. Chủng tộc và sắc tộc “không xác định” bao gồm những người đã từ chối tiết lộ hoặc thiếu thông tin về chủng tộc và sắc tộc.

Chỉ số công bằng sức khỏe trong đại dịch COVID-19

Chỉ số công bằng sức khỏe đo lường tỷ lệ xét nghiệm dương tính trong các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh do Liên Minh Y Tế Công Cộng Nam California phát triển, các cộng đồng này được định nghĩa là những khu vực điều tra dân số có điều kiện cộng đồng kém khỏe mạnh hơn như mức thu nhập trung bình, trình độ học vấn và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều ở mức thấp. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính của điểm tứ phân vị công bằng sức khỏe là tỷ lệ dương tính với COVID-19 trong 25% thấp nhất của các khu vực điều tra dân số của Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh.

 • Kết quả xét nghiệm dương tính
 • Mức độ dương tính trên toàn tiểu bang
 • placeholderForDynamicLocation xét nghiệm dương tính
 • Mức độ dương tính trong điểm tứ phân vị công bằng sức khỏe
 • Chỉ số công bằng sức khỏe không áp dụng cho các quận có dân số dưới 106,000.
 • Do báo cáo bất thường, chúng tôi không thể hiển thị chính xác dữ liệu này.
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {REPORT_DATE}. Dữ liệu được cập nhật hàng tháng.

Dữ liệu nguồn về chỉ số công bằng sức khỏe

Thông tin biểu đồ

 • Dữ liệu được hiển thị là tỷ lệ số ca dương tính trong trung bình 7 ngày với thời gian trễ là 7 ngày.
 • Dữ liệu được hiển thị là khoảng thời gian 7 ngày kết thúc vào ngày 26 tháng 2 năm 2022.
 • Chỉ số công bằng sức khỏe không áp dụng cho các quận có dân số dưới 106,000.

Tính đầy đủ của dữ liệu là yếu tố rất quan trọng để có thể giải quyết tình trạng bất bình đẳng

Chúng ta biết nhiều về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với một số cộng đồng nhất định nhưng chúng ta có thể đầu tư hiệu quả hơn các nguồn hỗ trợ của mình bằng cách thu thập nhiều dữ liệu hơn về chủng tộc, sắc tộc, khuynh hướng tính dục và bản dạng giới. Chúng ta có thể xử lý tình trạng chênh lệch về sức khỏe tốt hơn bằng cách thu thập nhiều dữ liệu hoàn chỉnh hơn. Công tác thu thập dữ liệu này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác doanh nghiệp tư nhân, phòng thí nghiệm và viên chức của tiểu bang và quận. Xem các nguồn thông tin để biết cách cải thiện báo cáo về vấn đề chủng tộc và sắc tộc cũng như khuynh hướng tính dục và bản dạng giới.

  • Báo cáo theo chủng tộc và sắc tộc ở California
   • Dữ liệu được hiển thị là tổng số 30 ngày tích lũy.
   • Không thu thập dữ liệu về xu hướng tình dục và bản dạng giới cho các xét nghiệm.
   • Các số từ 1 đến 10 không được hiển thị để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân.
  • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {REPORT_DATE}. Dữ liệu được cập nhật hàng tháng.
  • Báo cáo theo dữ liệu nguồn về chủng tộc và sắc tộc, khuynh hướng tính dục và bản dạng giới

  • Báo cáo bởi trong
  • Thiếu dữ liệu
  • Dữ liệu đã báo cáo
  • đã báo cáo
  • thiếu
  • một chú giải công cụ trống
  • Dữ liệu không được hiển thị vì có chưa đến 11 ca tử vong.
  • tổng số có sự thay đổi so với tháng trước
  • California, dữ liệu về chủng tộc và sắc tộc để xét nghiệm đã hoàn thiện.
  • California, dữ liệu về chủng tộc và sắc tộc để xét nghiệm bị thiếu.
  • Xét nghiệm
  • Ca mắc
  • Ca tử vong

 • Các yếu tố khác làm tăng nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh nặng như thế nào
 • Người dân California có tình trạng nhà ở đông đúc hoặc sử dụng phương tiện đi lại đông đúc và ít được nghỉ phép có lương và ít được hưởng các biện pháp bảo vệ người lao động khác có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn. Các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe như mất an ninh lương thực, không có bảo hiểm y tế và nhà ở không ổn định có thể làm tăng nguy cơ dẫn đến kết quả xấu. Những yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe thường là kết quả của tình trạng bất bình đẳng có hệ thống như phân biệt chủng tộc.
 • Tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng theo khung thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình
 • Tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng theo số nhà ở đông người
 • Tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng theo quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Khung thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình
 • Tỷ lệ phần trăm trong cộng đồng sống trong nhà ở đông người
 • Tỷ lệ phần trăm trong cộng đồng không có bảo hiểm y tế
 • Thu nhập
 • Nhà ở đông người
 • Khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế
  • Dữ liệu từ Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ và tính trên toàn tiểu bang. Dữ liệu này không phản ánh tình hình của từng quận.
  • Dữ liệu được hiển thị là tổng số 7 ngày cộng dồn.
 • Tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng theo thu nhập, mức độ nhà ở đông người và khả năng tiếp cận dữ liệu nguồn bảo hiểm y tế

 • Số ca mắc trên 100K người
 • Tỷ lệ ca mắc trên toàn tiểu bang:
 • placeholderCaseRate ca mắc trên 100K người. placeholderRateDiff30 thay đổi từ 30 ngày trước
 • placeholderCaseRate ca mắc trên 100K người. placeholderRateDiff30 thay đổi từ 30 ngày trước
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {REPORT_DATE}. Dữ liệu được cập nhật hàng tháng.

Bệnh trạng nền

Bệnh trạng nền cũng có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của COVID-19. Những bệnh trạng này phổ biến hơn ở những nhóm dân số có hoàn cảnh khó khăn. Càng nhiều bệnh trạng thì nguy cơ COVID-19 tiến triển nặng có thể dẫn đến nhập viện hoặc tử vong càng cao. Cách tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ là tiêm vắc-xin đầy đủ.

Dưới đây là một số bệnh trạng phổ biến có thể tăng nguy cơ COVID-19 tiến triển nặng. Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) có danh sách các bệnh trạng khác làm tăng nguy cơ COVID-19 tiến triển nặng.

Trải Nghiệm Tiêu Cực Thời Thơ Ấu (History of Adverse Childhood Experience, ACE) trong Quá Khứ

Những người có ACE là những người bị ngược đãi, bị bỏ mặc hoặc gặp khó khăn về gia đình trước khi đủ 18 tuổi. Họ có nguy cơ có sức khỏe thể chất, tinh thần và hành vi kém hơn.

Việc phải chịu đựng ACE trong thời gian dài có thể:

 • Làm ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch
 • Làm tăng nguy cơ mắc các bệnh trạng mạn tính như:
  • Bệnh tim
  • Béo phì
  • Bệnh thận
  • Bệnh tiểu đường

Những người có ACE có thể nhạy cảm hơn với những mối căng thẳng mới, như đại dịch COVID-19. Học cách kiểm soát căng thẳng.

Khuyết tật

Người khuyết tật có khả năng cao hơn sẽ:

 • Mắc COVID-19
 • Chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn khi mắc COVID-19
 • Mắc bệnh trạng mạn tính
 • Sống chung trong môi trường tập thể
 • Đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Các khuyết tật có thể bao gồm:

Béo phì

Những người béo phì có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn từ COVID-19. Những người quá béo phì nếu mắc COVID-19 sẽ có nguy cơ bệnh tiến triển nặng cao hơn. Tìm hiểu thêm về bệnh béo phì từ CDC.

Mang thai

Nguy cơ COVID-19 tiến triển nặng sẽ cao hơn ở những người đang mang thai hoặc mới sinh con. Tìm hiểu thêm về việc mang thai từ CDC.

Bệnh thận mạn tính

Những người mắc bệnh thận mạn tính nếu mắc COVID-19 sẽ có nguy cơ bệnh tiến triển nặng. Bao gồm cả những người được ghép thận. Tìm hiểu thêm về bệnh thận từ National Kidney Foundation.

Bệnh tiểu đường

Nguy cơ COVID-19 tiến triển nặng sẽ cao hơn ở những người mắc bệnh tiểu đường (loại I hoặc 2). Tìm hiểu thêm về bệnh tiểu đường từ Hiệp Hội Tiểu Đường Hoa Kỳ.

Hệ miễn dịch suy yếu

Một số bệnh trạng hoặc biện pháp điều trị có thể làm suy yếu hệ miễn dịch. Những bệnh trạng này bao gồm:

 • Ung thư
 • Bệnh bạch cầu
 • Bệnh tự miễn
 • Cấy ghép
 • HIV

Những người có hệ miễn dịch yếu có khả năng phục hồi thấp hơn sau khi mắc  COVID-19. Họ cũng có nguy cơ COVID-19 tiến triển nặng cao hơn. Nếu quý vị có hệ miễn dịch yếu, hãy xem xét điều trị dự phòng trước khi bị phơi nhiễm bằng kháng thể đơn dòng EvuSheld bên cạnh việc tiêm vắc-xin.

Tìm hiểu thêm về hệ miễn dịch suy yếu từ CDC.

Bệnh tim như suy tim và huyết áp cao 

Nguy cơ COVID-19 tiến triển nặng sẽ cao hơn ở những người mắc bệnh tim. Nguyên nhân này là do bệnh COVID-19 có thể gây ra cục máu đông trong hệ thống mạch máu. Tìm hiểu thêm về bệnh tim từ Viện Tim, Phổi và Máu Quốc Gia.

Bệnh phổi như hen suyễn và bệnh lao

Nguy cơ COVID-19 tiến triển nặng sẽ cao hơn ở những người mắc bệnh phổi. Nguyên nhân là do bệnh COVID-19 có thể gây viêm phổi. Tìm hiểu thêm về bệnh phổi từ Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ.

Đột quỵ và mất trí nhớ

Nguy cơ COVID-19 tiến triển nặng sẽ cao hơn ở những người đã từng bị đột quỵ hoặc mắc các bệnh trạng khác làm ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến não. Tìm hiểu thêm về bệnh mạch máu não từ Viện Quốc Gia về Rối Loạn Thần Kinh và Đột Quỵ.

Rối loạn do sử dụng chất gây nghiện

Nguy cơ COVID-19 tiến triển nặng sẽ cao hơn ở những người mắc chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện. Những chất này bao gồm rượu, opioid và cocaine. Tìm hiểu thêm về trình trạng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện từ Viện Quốc Gia về Lạm Dụng Chất Gây Nghiện.

Bệnh hồng cầu hình liềm

Nguy cơ mắc bệnh và tử vong do nhiễm trùng phổi sẽ cao hơn ở những người mắc bệnh hồng cầu hình liềm. Bệnh COVID-19 có thể gây nhiễm trùng phổi nặng. Tìm hiểu thêm về bệnh hồng cầu hình liềm từ Hiệp Hội Huyết Học Hoa Kỳ.


Tìm hiểu thêm dữ liệu

Vi-rút Hô Hấp

Dữ liệu trên toàn tiểu bang về số ca tử vong, ca nhập viện và xét nghiệm COVID-19 và Cúm

Dữ liệu tiêm chủng

Dữ liệu của tiểu bang và quận về tiêm vắc-xin, bao gồm theo chủng tộc, dân tộc và tuổi tác

Các biến thể

Dữ liệu về các biến thể tại California, bao gồm Delta và Omicron

Dữ liệu và công cụ

Mô hình chuyên sâu, trang tổng quan, cơ sở dữ liệu và thông tin về báo cáo dữ liệu COVID-19 của California