Tất cả người dân California—bất kể sống ở đâu, làm việc trong môi trường nào, có nhận hỗ trợ xã hội hay không hoặc tự xác định bản thân như thế nào—đều xứng đáng tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh.

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về: 

California đang giải quyết sự bất bình đẳng về sức khỏe như thế nào

Đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những bất bình đẳng hiện có về sức khỏe. Nhiều bất bình đẳng trong số này là kết quả của tình trạng phân biệt chủng tộc có hệ thống. Một hình thức phân biệt đối xử là phân phối và quyền tiếp cận không bình đẳng đối với các nguồn lực chăm sóc sức khỏe.

Cam kết hướng tới một California cho Tất Cả Mọi Người, tiểu bang đang xác định các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất và chỉ đạo các nguồn lực để giải quyết tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe trong đại dịch COVID-19. Giảm nguy cơ COVID-19 trong tất cả các cộng đồng có lợi cho tất cả mọi người và California cam kết đưa điều đó vào kế hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi.

Các lãnh đạo về y tế công cộng của tiểu bang không thể chỉ giải quyết riêng những bất bình đẳng về sức khỏe trong đại dịch COVID-19. Một California khỏe mạnh cho tất cả mọi người cần có sự hợp tác với khu vực tư nhân, chính quyền địa phương và các đối tác cộng đồng ở tất cả các cấp.

Tình trạng chênh lệch trong các cộng đồng đa dạng của chúng ta rất nghiêm trọng

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến những người lao động có thu nhập thấp, Gốc La-tinh, Da Đen và cộng đồng Quần Đảo Thái Bình Dương cũng như người lao động trong các ngành nghề thiết yếu của California, ví dụ như người lao động trong ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tạp hóa và dọn dẹp.

Tỷ lệ tử vong đối với người Gốc La-tinh cao hơn 21% so với toàn tiểu bang

Số ca tử vong trên 100K người:

186 Người Gốc La-tinh
154 tất cả các dân tộc

Tỷ lệ ca mắc đối với Người Dân Đảo Thái Bình Dương cao hơn 36% so với toàn tiểu bang

Số ca mắc trên 100K người:

12,565 NHPI
9,242 tất cả các dân tộc

Tỷ lệ tử vong của người Da Đen cao hơn 9% so với toàn tiểu bang

Số ca tử vong trên 100K người:

168 Người Da Đen
154 tất cả các dân tộc

Tỷ lệ ca mắc đối với các cộng đồng có thu nhập trung bình <$40 nghìn cao hơn 37% so với toàn tiểu bang

Số ca mắc trên 100K người:

12,617 thu nhập <$40K
9,242 tất cả các nhóm người đóng thuế xếp theo thu nhập

Lưu ý: Dữ liệu này được tích lũy kể từ ca mắc COVID-19 đầu tiên được báo cáo vào tháng 1 năm 2020. Tỷ lệ ca mắc được định nghĩa là số ca mắc COVID-19 cộng dồn trên 100K người. Tỷ lệ tử vong được định nghĩa là số ca tử vong COVID-19 cộng dồn trên 100K người.

Mở cửa trở lại một cách công bằng

Californina đã hành động để đảm bảo phân phối vắc-xin công bằng. Ví dụ: chúng tôi đã hợp tác với các phòng khám di động tại các khu học chánh địa phương và những điểm thờ cúng. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí đến các điểm tiêm vắc-xin. Chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực cung cấp quyền tiếp cận vắc-xin trong những cộng đồng khó tiếp cận nhất của chúng ta.

Xem các cộng đồng chịu ảnh hưởng như thế nào trong quận của quý vị

Tác động của đại dịch COVID-19 theo chủng tộc và sắc tộc

Các cộng đồng người Gốc La-tinh, Da Đen và Người Dân Đảo Thái Bình Dương đã bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Chúng ta đã đạt được một số bước tiến trong việc giải quyết tình trạng chênh lệch trong các cộng đồng này nhưng chúng ta phải làm tốt hơn nữa.

 • Các ca mắc tương ứng với tỷ lệ phần trăm dân số tại placeholderForDynamicLocation
 • Các ca tử vong tương ứng với tỷ lệ phần trăm dân số tại placeholderForDynamicLocation
 • Xét nghiệm tương ứng với tỷ lệ phần trăm dân số tại placeholderForDynamicLocation
 • ca mắc trong quận
 • ca tử vong do COVID-19 trong quận
 • ca xét nghiệm trong quận
 • ca mắc trên toàn tiểu bang
 • ca tử vong do COVID-19 trên toàn tiểu bang
 • ca xét nghiệm trên toàn tiểu bang
 • dân số tiểu bang
 • dân số quận
 • So sánh số ca mắc theo mỗi chủng tộc và sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation với tỷ lệ phần trăm dân số của placeholderForDynamicLocation.
 • So sánh số ca tử vong do COVID-19 theo mỗi chủng tộc và sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation với tỷ lệ phần trăm dân số của placeholderForDynamicLocation.
 • So sánh số ca xét nghiệm theo mỗi chủng tộc và sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation với tỷ lệ phần trăm dân số của placeholderForDynamicLocation.
 • thay đổi so với tháng trước
 • Quận
 • xét nghiệm
 • số ca mắc
 • số ca tử vong do COVID-19
 • Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Nguyên nhân là vì có quá ít ca mắc hoặc ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Nguyên nhân là vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.

 • Người dân tại placeholder_DEMOGRAPHIC_SET_CATEGORY chiếm placeholder_METRIC_TOTAL_PERCENTAGE của placeholder_SelectedMetric in placeholderForDynamicLocation và placeholder_POPULATION_PERCENTAGE của dân số placeholderForDynamicLocation
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca mắc trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca tử vong trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Tỷ lệ ca mắc trên 100K người theo chủng tộc và nhóm sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation
 • Tỷ lệ ca tử vong trên 100K người theo chủng tộc và nhóm sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation
 • Tỷ lệ xét nghiệm trên 100 nghìn người theo chủng tộc và nhóm sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation
 • So sánh số ca mắc được điều chỉnh theo quy mô dân số ở từng chủng tộc và sắc tộc.
 • So sánh số ca tử vong do COVID-19 được điều chỉnh theo quy mô dân số ở từng chủng tộc và sắc tộc.
 • So sánh số xét nghiệm được điều chỉnh theo quy mô dân số ở từng chủng tộc và sắc tộc.
 • thay đổi so với tháng trước
 • Số ca mắc trên 100K người
 • Số ca tử vong do COVID-19 trên 100K người
 • Số ca xét nghiệm trên 100K người
 • số ca xét nghiệm
 • số ca mắc
 • số ca tử vong do COVID-19
 • placeholderForDynamicLocation ca mắc trên 100K người
 • placeholderForDynamicLocation ca tử vong do COVID-19 trên 100K người
 • placeholderForDynamicLocation số ca xét nghiệm trên 100K người:
 • Số ca mắc trên 100K người của toàn tiểu bang:
 • Số ca tử vong do COVID-19 trên 100K người của toàn tiểu bang:
 • Số ca xét nghiệm trên 100K người của toàn tiểu bang:
 • placeholderDEMO_CAT những người có placeholderMETRIC_100K placeholderFilterScope trên 100K người thuộc cùng chủng tộc và sắc tộc.
 • Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Nguyên nhân là vì có quá ít ca mắc hoặc ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Nguyên nhân là vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.

 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca mắc trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca tử vong trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.

Chỉ số công bằng sức khỏe trong đại dịch COVID-19

Chỉ số công bằng sức khỏe đo lường tỷ lệ xét nghiệm dương tính trong các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh do Liên Minh Y Tế Công Cộng Nam California phát triển, những cộng đồng này được định nghĩa là những khu vực điều tra dân số có điều kiện cộng đồng kém lành mạnh hơn như thu nhập trung bình, trình độ học vấn và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều ở mức thấp. Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn đảm bảo các quận sẽ giải quyết đại dịch COVID-19 trong tất cả các cộng đồng. Để mở cửa nhiều hơn, chỉ số công bằng sức khỏe không được thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ xét nghiệm dương tính chung của quận. Đọc thêm về kế hoạch mở cửa trở lại bao gồm chỉ số công bằng sức khỏe.

 • Xét nghiệm dương tính
 • Mức độ dương tính trên toàn tiểu bang
 • placeholderForDynamicLocation xét nghiệm dương tính
 • Mức độ dương tính trong điểm tứ phân vị công bằng sức khỏe
 • Chỉ số công bằng sức khỏe không áp dụng cho các quận có dân số dưới 106,000.
 • Do báo cáo bất thường, chúng tôi không thể hiển thị chính xác dữ liệu này.

Tính đầy đủ của dữ liệu là yếu tố rất quan trọng để có thể giải quyết tình trạng bất bình đẳng

Chúng ta biết nhiều về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với một số cộng đồng nhất định nhưng chúng ta có thể đầu tư hiệu quả hơn các nguồn lực của mình bằng cách thu thập nhiều hơn dữ liệu về chủng tộc, sắc tộc, khuynh hướng tình dục và bản dạng giới. Việc thu thập dữ liệu này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác khu vực tư nhân, các phòng thí nghiệm và các viên chức của tiểu bang và quận. Xem tài nguyên thông tin về cách cải thiện báo cáo.

  • Báo cáo theo chủng tộc và sắc tộc ở California
  • Lưu ý: Dữ liệu được hiển thị là tổng số 30 ngày tích lũy, được cập nhật vào . Không thu thập dữ liệu về xu hướng tình dục và bản dạng giới cho các xét nghiệm. Các số từ 1 đến 10 không được hiển thị để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân.
  • Báo cáo bởi trong
  • Thiếu dữ liệu
  • Dữ liệu đã báo cáo
  • đã báo cáo
  • thiếu
  • một chú giải công cụ trống
  • Dữ liệu không được hiển thị vì có chưa đến 11 ca tử vong.
  • tổng số có sự thay đổi so với tháng trước
  • California, dữ liệu về chủng tộc và sắc tộc để xét nghiệm đã hoàn thiện.
  • California, dữ liệu về chủng tộc và sắc tộc để xét nghiệm bị thiếu.
  • Xét nghiệm
  • Ca mắc
  • Ca tử vong
 • Các yếu tố làm tăng nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh nặng
 • Người dân California có tình trạng nhà ở đông đúc hoặc sử dụng phương tiện đi lại đông đúc và ít được nghỉ phép có lương và ít được hưởng các biện pháp bảo vệ người lao động khác có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn. Các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe như mất an ninh lương thực, không có bảo hiểm y tế và nhà ở không ổn định có thể làm tăng nguy cơ dẫn đến kết quả xấu. Những yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe thường là kết quả của sự phân biệt chủng tộc có hệ thống.
 • Tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng theo khung thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình
 • Tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng theo số nhà ở đông người
 • Tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng theo quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Khung thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình
 • Tỷ lệ phần trăm trong cộng đồng sống trong nhà ở đông người
 • Tỷ lệ phần trăm trong cộng đồng không có bảo hiểm y tế
 • Thu nhập
 • Nhà ở đông người
 • Khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế
 • Lưu ý: Dữ liệu từ Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ và tính trên toàn tiểu bang. Dữ liệu này không phản ánh tình hình của từng quận. Dữ liệu được hiển thị là tổng số 7 ngày tích lũy, được cập nhật vào .
 • Số ca mắc trên 100K người
 • Tỷ lệ ca mắc trên toàn tiểu bang:
 • placeholderCaseRate ca mắc trên 100K người. placeholderRateDiff30 thay đổi từ 30 ngày trước
 • placeholderCaseRate ca mắc trên 100K người. placeholderRateDiff30 thay đổi từ 30 ngày trước

Bệnh trạng nền

Các vấn đề sức khỏe hiện tại có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh COVID-19. Ví dụ bao gồm bệnh tim, béo phì, bệnh thận và tiểu đường, tất cả đều phổ biến hơn ở các cộng đồng người da màu.

Tiền sử có Những Trải Nghiệm Tiêu Cực Tuổi Thơ (Adverse Childhood Experience, ACE) gia tăng nguy cơ mắc các bệnh trạng mãn tính bao gồm bệnh tim, béo phì, bệnh thận và tiểu đường và có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng.

 • ACE là những trải nghiệm bị lạm dụng, bị bỏ mặc và những khó khăn trong gia đình xảy ra trước năm 18 tuổi và có liên quan đến nguy cơ sức khỏe thể chất, tâm thần và hành vi kém hơn trong lâu dài.
 • Tiếp xúc với ACE trong thời gian dài, khi không có các yếu tố đệm bảo vệ, có thể dẫn đến những thay đổi đối với phản ứng căng thẳng sinh học mà có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch (phản ứng căng thẳng độc hại).
 • Những người với tiền sử có ACE cũng có thể nhạy cảm hơn trước những tác động của các yếu tố gây căng thẳng mới, ví dụ như tác động của đại dịch COVID-19. Xem cách xử lý căng thẳng để đảm bảo sức khỏe.