Tất cả người dân California—bất kể sống ở đâu, làm việc trong môi trường nào, có nhận hỗ trợ xã hội hay không hoặc tự xác định bản thân như thế nào—đều xứng đáng tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh.

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về: 

California đang giải quyết sự bất bình đẳng về sức khỏe như thế nào

Đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những bất bình đẳng hiện có về sức khỏe. Nhiều bất bình đẳng trong số này là kết quả của tình trạng phân biệt chủng tộc có hệ thống. Một hình thức phân biệt đối xử là phân phối và quyền tiếp cận không bình đẳng đối với các nguồn lực chăm sóc sức khỏe.

Cam kết hướng tới một California cho Tất Cả Mọi Người, tiểu bang đang xác định các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất và chỉ đạo các nguồn lực để giải quyết tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe trong đại dịch COVID-19. Giảm nguy cơ COVID-19 trong tất cả các cộng đồng có lợi cho tất cả mọi người và California cam kết đưa điều đó vào kế hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi.

Các lãnh đạo về y tế công cộng của tiểu bang không thể chỉ giải quyết riêng những bất bình đẳng về sức khỏe trong đại dịch COVID-19. Một California khỏe mạnh cho tất cả mọi người cần có sự hợp tác với khu vực tư nhân, chính quyền địa phương và các đối tác cộng đồng ở tất cả các cấp.

Tình trạng chênh lệch trong các cộng đồng đa dạng của chúng ta rất nghiêm trọng

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến những người lao động có thu nhập thấp, Gốc La-tinh, Da Đen và cộng đồng Quần Đảo Thái Bình Dương cũng như người lao động trong các ngành nghề thiết yếu của California, ví dụ như người lao động trong ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tạp hóa và dọn dẹp.

Tỷ lệ tử vong đối với người Gốc La-tinh cao hơn 13% so với toàn tiểu bang

Số ca tử vong trên 100K người:

254 Người Gốc La-tinh
224 tất cả các dân tộc

Tỷ lệ ca mắc đối với Người Dân Đảo Thái Bình Dương cao hơn 81% so với toàn tiểu bang

Số ca mắc trên 100K người:

41,982 NHPI
23,154 tất cả các dân tộc

Tỷ lệ tử vong của người Da Đen cao hơn 18% so với toàn tiểu bang

Số ca tử vong trên 100K người:

266 Người Da Đen
224 tất cả các dân tộc

Tỷ lệ ca mắc đối với các cộng đồng có thu nhập trung bình <$40 nghìn cao hơn 20% so với toàn tiểu bang

Số ca mắc trên 100K người:

27,718 thu nhập <$40K
23,154 tất cả các nhóm người đóng thuế xếp theo thu nhập

Dữ liệu nguồn về tỷ lệ ca mắc và tỷ lệ tử vong

Lưu ý: Dữ liệu này được cộng dồn kể từ ca mắc COVID-19 đầu tiên được báo cáo vào tháng 1 năm 2020. Tỷ lệ ca mắc được định nghĩa là số ca mắc COVID-19 cộng dồn trên 100K người. Tỷ lệ tử vong được định nghĩa là số ca tử vong COVID-19 cộng dồn trên 100K người.

Mở cửa trở lại một cách công bằng

Californina đã hành động để đảm bảo phân phối vắc-xin công bằng. Ví dụ: chúng tôi đã hợp tác với các phòng khám di động tại các khu học chánh địa phương và những điểm thờ cúng. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí đến các điểm tiêm vắc-xin. Chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực giúp các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chúng ta được tiếp cận với vắc-xin.

Xem các cộng đồng đang phải chịu ảnh hưởng như thế nào tại quận của quý vị

Tác động của đại dịch COVID-19 theo chủng tộc và sắc tộc

Các cộng đồng người Gốc La-tinh, Da Đen và Người Dân Đảo Thái Bình Dương đã bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Chúng ta đã đạt được một số bước tiến trong việc giải quyết tình trạng chênh lệch trong các cộng đồng này nhưng chúng ta phải làm tốt hơn nữa. Dữ liệu này phản ánh 30 ngày qua.

 • Các ca mắc tương ứng với tỷ lệ phần trăm dân số tại placeholderForDynamicLocation
 • Các ca tử vong tương ứng với tỷ lệ phần trăm dân số tại placeholderForDynamicLocation
 • Xét nghiệm tương ứng với tỷ lệ phần trăm dân số tại placeholderForDynamicLocation
 • ca mắc trong quận
 • ca tử vong do COVID-19 trong quận
 • ca xét nghiệm trong quận
 • ca mắc trên toàn tiểu bang
 • ca tử vong do COVID-19 trên toàn tiểu bang
 • ca xét nghiệm trên toàn tiểu bang
 • dân số tiểu bang
 • dân số quận
 • So sánh số ca mắc theo mỗi chủng tộc và sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation với tỷ lệ phần trăm dân số của placeholderForDynamicLocation.
 • So sánh số ca tử vong do COVID-19 theo mỗi chủng tộc và sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation với tỷ lệ phần trăm dân số của placeholderForDynamicLocation.
 • So sánh số ca xét nghiệm theo mỗi chủng tộc và sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation với tỷ lệ phần trăm dân số của placeholderForDynamicLocation.
 • thay đổi so với tháng trước
 • Quận
 • xét nghiệm
 • số ca mắc
 • số ca tử vong do COVID-19
 • Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Nguyên nhân là vì có quá ít ca mắc hoặc ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Nguyên nhân là vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.

 • Người dân tại placeholder_DEMOGRAPHIC_SET_CATEGORY chiếm placeholder_METRIC_TOTAL_PERCENTAGE của placeholder_SelectedMetric in placeholderForDynamicLocation và placeholder_POPULATION_PERCENTAGE của dân số placeholderForDynamicLocation
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca mắc trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca tử vong trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {REPORT_DATE}. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ Sáu.
 • Tỷ lệ ca mắc trên 100K người theo chủng tộc và nhóm sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation
 • Tỷ lệ ca tử vong trên 100K người theo chủng tộc và nhóm sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation
 • Tỷ lệ xét nghiệm trên 100 nghìn người theo chủng tộc và nhóm sắc tộc tại placeholderForDynamicLocation
 • So sánh số ca mắc được điều chỉnh theo quy mô dân số ở từng chủng tộc và sắc tộc.
 • So sánh số ca tử vong do COVID-19 được điều chỉnh theo quy mô dân số ở từng chủng tộc và sắc tộc.
 • So sánh số xét nghiệm được điều chỉnh theo quy mô dân số ở từng chủng tộc và sắc tộc.
 • thay đổi so với tháng trước
 • Số ca mắc trên 100K người
 • Số ca tử vong do COVID-19 trên 100K người
 • Số ca xét nghiệm trên 100K người
 • số ca xét nghiệm
 • số ca mắc
 • số ca tử vong do COVID-19
 • placeholderForDynamicLocation ca mắc trên 100K người
 • placeholderForDynamicLocation ca tử vong do COVID-19 trên 100K người
 • placeholderForDynamicLocation số ca xét nghiệm trên 100K người:
 • Số ca mắc trên 100K người của toàn tiểu bang:
 • Số ca tử vong do COVID-19 trên 100K người của toàn tiểu bang:
 • Số ca xét nghiệm trên 100K người của toàn tiểu bang:
 • placeholderDEMO_CAT những người có placeholderMETRIC_100K placeholderFilterScope trên 100K người thuộc cùng chủng tộc và sắc tộc.
 • Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Nguyên nhân là vì có quá ít ca mắc hoặc ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Nguyên nhân là vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.

 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca xét nghiệm trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca mắc trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 11 ca tử vong trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Dữ liệu không được hiển thị vì có ít hơn 20,000 người trong nhóm này.
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {REPORT_DATE}. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ Sáu.

Các ca mắc, ca tử vong và xét nghiệm tương ứng với tỷ lệ phần trăm dân số và tỷ lệ ca mắc, tử vong và xét nghiệm trên 100K người theo dữ liệu nguồn về nhóm chủng tộc và sắc tộc

Thông tin biểu đồ

 • Ước tính dân số không bao gồm các danh mục chủng tộc và sắc tộc “khác” hoặc “không xác định”, do đó, không có tỷ lệ phần trăm của họ trên dân số tiểu bang. Để xem dữ liệu cộng dồn về chủng tộc và sắc tộc được phân tích theo các nhóm tuổi, hãy xem Dữ Liệu về Chủng Tộc và Sắc Tộc trong Đại Dịch COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng California. Các số từ 1 đến 11 được hiển thị là “<11” để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân.
 • “Khác” có nghĩa là những người không thuộc bất kỳ chủng tộc hoặc sắc tộc nào đã liệt kê. Chủng tộc và sắc tộc “không xác định” bao gồm những người đã từ chối tiết lộ hoặc thiếu thông tin về chủng tộc và sắc tộc.

Chỉ số công bằng sức khỏe trong đại dịch COVID-19

Chỉ số công bằng sức khỏe đo lường tỷ lệ xét nghiệm dương tính trong các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh do Liên Minh Y Tế Công Cộng Nam California phát triển, các cộng đồng này được định nghĩa là những khu vực điều tra dân số có điều kiện cộng đồng kém khỏe mạnh hơn như mức thu nhập trung bình, trình độ học vấn và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều ở mức thấp.

 • Kết quả xét nghiệm dương tính
 • Mức độ dương tính trên toàn tiểu bang
 • placeholderForDynamicLocation xét nghiệm dương tính
 • Mức độ dương tính trong điểm tứ phân vị công bằng sức khỏe
 • Chỉ số công bằng sức khỏe không áp dụng cho các quận có dân số dưới 106,000.
 • Do báo cáo bất thường, chúng tôi không thể hiển thị chính xác dữ liệu này.
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {REPORT_DATE}. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ Sáu.

Dữ liệu nguồn về chỉ số công bằng sức khỏe

Thông tin biểu đồ

 • Dữ liệu được hiển thị là tỷ lệ số ca dương tính trong trung bình 7 ngày với thời gian trễ là 7 ngày.
 • Dữ liệu được hiển thị là khoảng thời gian 7 ngày kết thúc vào ngày 26 tháng 2 năm 2022.
 • Tỷ lệ xét nghiệm dương tính của điểm tứ phân vị công bằng sức khỏe được định nghĩa là tỷ lệ xét nghiệm dương tính trong 25% thấp nhất của các khu vực điều tra dân số của Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh trong quận.
 • Chỉ số công bằng sức khỏe không áp dụng cho các quận có dân số dưới 106,000.

Tính đầy đủ của dữ liệu là yếu tố rất quan trọng để có thể giải quyết tình trạng bất bình đẳng

Chúng ta biết nhiều về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với một số cộng đồng nhất định nhưng chúng ta có thể đầu tư hiệu quả hơn các nguồn lực của mình bằng cách thu thập nhiều hơn dữ liệu về chủng tộc, sắc tộc, khuynh hướng tình dục và bản dạng giới. Công tác thu thập dữ liệu này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác thuộc khu vực tư nhân, phòng thí nghiệm và viên chức của tiểu bang và quận. Xem các nguồn thông tin về cách cải thiện báo cáo vấn đề chủng tộc và sắc tộc cũng như khuynh hướng tình dục và bản dạng giới.

  • Báo cáo theo chủng tộc và sắc tộc ở California
   • Dữ liệu được hiển thị là tổng số 30 ngày tích lũy.
   • Không thu thập dữ liệu về xu hướng tình dục và bản dạng giới cho các xét nghiệm.
   • Các số từ 1 đến 10 không được hiển thị để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân.
  • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {REPORT_DATE}. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ Sáu.
  • Báo cáo theo dữ liệu nguồn về chủng tộc và sắc tộc, khuynh hướng tính dục và bản dạng giới

  • Báo cáo bởi trong
  • Thiếu dữ liệu
  • Dữ liệu đã báo cáo
  • đã báo cáo
  • thiếu
  • một chú giải công cụ trống
  • Dữ liệu không được hiển thị vì có chưa đến 11 ca tử vong.
  • tổng số có sự thay đổi so với tháng trước
  • California, dữ liệu về chủng tộc và sắc tộc để xét nghiệm đã hoàn thiện.
  • California, dữ liệu về chủng tộc và sắc tộc để xét nghiệm bị thiếu.
  • Xét nghiệm
  • Ca mắc
  • Ca tử vong
 • Các yếu tố làm tăng nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh nặng
 • Người dân California có tình trạng nhà ở đông đúc hoặc sử dụng phương tiện đi lại đông đúc và ít được nghỉ phép có lương và ít được hưởng các biện pháp bảo vệ người lao động khác có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn. Các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe như mất an ninh lương thực, không có bảo hiểm y tế và nhà ở không ổn định có thể làm tăng nguy cơ dẫn đến kết quả xấu. Những yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe thường là kết quả của sự phân biệt chủng tộc có hệ thống.
 • Tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng theo khung thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình
 • Tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng theo số nhà ở đông người
 • Tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng theo quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Khung thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình
 • Tỷ lệ phần trăm trong cộng đồng sống trong nhà ở đông người
 • Tỷ lệ phần trăm trong cộng đồng không có bảo hiểm y tế
 • Thu nhập
 • Nhà ở đông người
 • Khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế
  • Dữ liệu từ Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ và tính trên toàn tiểu bang. Dữ liệu này không phản ánh tình hình của từng quận.
  • Dữ liệu được hiển thị là tổng số 7 ngày cộng dồn.
 • Tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng theo thu nhập, mức độ nhà ở đông người và khả năng tiếp cận dữ liệu nguồn bảo hiểm y tế

 • Số ca mắc trên 100K người
 • Tỷ lệ ca mắc trên toàn tiểu bang:
 • placeholderCaseRate ca mắc trên 100K người. placeholderRateDiff30 thay đổi từ 30 ngày trước
 • placeholderCaseRate ca mắc trên 100K người. placeholderRateDiff30 thay đổi từ 30 ngày trước
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {REPORT_DATE}. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ Sáu.

Bệnh trạng nền

Các vấn đề sức khỏe hiện tại có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh COVID-19. Ví dụ bao gồm bệnh tim, béo phì, bệnh thận và tiểu đường, tất cả đều phổ biến hơn ở các cộng đồng người da màu.

Tiền sử có Những Trải Nghiệm Tiêu Cực Tuổi Thơ (Adverse Childhood Experience, ACE) gia tăng nguy cơ mắc các bệnh trạng mãn tính bao gồm bệnh tim, béo phì, bệnh thận và tiểu đường và có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng.

 • ACE là những trải nghiệm bị lạm dụng, bị bỏ mặc và những khó khăn trong gia đình xảy ra trước năm 18 tuổi và có liên quan đến nguy cơ sức khỏe thể chất, tâm thần và hành vi kém hơn trong lâu dài.
 • Tiếp xúc với ACE trong thời gian dài, khi không có các yếu tố đệm bảo vệ, có thể dẫn đến những thay đổi đối với phản ứng căng thẳng sinh học mà có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch (phản ứng căng thẳng độc hại).
 • Những người với tiền sử có ACE cũng có thể nhạy cảm hơn trước những tác động của các yếu tố gây căng thẳng mới, ví dụ như tác động của đại dịch COVID-19. Xem cách xử lý căng thẳng để đảm bảo sức khỏe.

Tìm hiểu thêm dữ liệu

Dữ liệu của tiểu bang

Các ca mắc, ca tử vong, nhập viện và xét nghiệm trên toàn tiểu bang và quận, bao gồm theo tình trạng tiêm vắc-xin, giới tính và tuổi tác

Dữ liệu tiêm chủng

Dữ liệu của tiểu bang và quận về tiêm vắc-xin, bao gồm theo chủng tộc, dân tộc và tuổi tác

Các biến thể

Dữ liệu về các biến thể tại California, bao gồm Delta và Omicron

Dữ liệu và công cụ

Mô hình chuyên sâu, trang tổng quan, cơ sở dữ liệu và thông tin về báo cáo dữ liệu COVID-19 của California