Chọn một ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ bằng cách sử dụng menu thả xuống.

Công cụ dịch này được cung cấp để cung cấp thông tin và đảm bảo tính thuận tiện.

Google™ Translate là dịch vụ miễn phí của bên thứ ba. Tiểu Bang California không có quyền kiểm soát. Tiểu Bang California không thể đảm bảo tính chính xác của bất kỳ bản dịch nào do Google™ Translate cung cấp. Tiểu Bang California không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin không chính xác nào hoặc những thay đổi về định dạng do sử dụng Google™ Translate.

Các trang nội dung tiếng Anh trên trang web này là trang nguồn chính thức và chính xác. Mọi khác biệt với bản dịch đều không có giá trị ràng buộc và không có hiệu lực pháp lý. Hãy tham khảo các trang tiếng Anh để đối chiếu bất kỳ sự khác biệt nào.