Quý vị có thắc mắc khác hay muốn biết cách ứng phó với đại dịch COVID-19 tại địa phương của quý vị? Hãy gọi một trong các đường dây nóng bên dưới hoặc xem các tin nhắn cảnh báo và trang web từ sở y tế địa phương của quý vị.

Trên trang này:


Số điện thoại đường dây nóng

Đường Dây Nóng của Tổng Đài Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) Trên Toàn Tiểu Bang

833‑422‑4255 (833-4CA-4ALL)

Trung tâm tiếp nhận cuộc gọi trên toàn tiểu bang hoạt động 5 ngày một tuần:

  • Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Múi Giờ Thái Bình Dương   

Đường dây cung cấp thông tin này là một phần trong nỗ lực liên tục của chúng tôi để cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy.

Đường dây thông tin địa phương

211

Người dân California có thể gọi theo số 211 để nhận thông tin địa phương về các dịch vụ xã hội 24 giờ mỗi ngày.


Trang web COVID-19 tại khu vực của quý vị

Chọn quận hoặc thành phố của quý vị để tìm hiểu thêm từ sở y tế công cộng trong khu vực của quý vị, như các cơ sở xét nghiệm và chủng ngừa gần quý vị.