Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Panatilihing malusog ang California

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

Na-update ang mga ibinigay na bakuna noong Agosto 5, 2022 sa 9:36 AM , na may datos mula noong Agosto 4, 2022
Na-update ang mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri noong Agosto 9, 2022 sa 9:36 AM , na may datos mula noong Agosto 8, 2022
Mga Naibigay na Bakuna
78,998,017 kabuuan
32,891 pang-araw-araw na average
79.9% of population vaccinated
(with at least one dose)
Nakaraang 8 linggo
Mga Kaso
10,071,958 kabuuan
13,524 pang-araw-araw na average
33.7 new cases (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
93,193 kabuuan
32 pang-araw-araw na average
0.1 new deaths (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
12.7% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo
Dahil sa isang isyu sa pagpoproseso ng data, ipagpapaliban ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California ang update sa pagsusuri para sa COVID-19 ngayong araw. Iuulat ang data sa Abril 14, 2022. Available ang mga detalye tungkol sa data na ito sa dashboard ng estado.

Ipagpatuloy ang nasimulan ng California. Magpabakuna.