Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Panatilihing malusog ang California

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

California tracks data on COVID-19 and other respiratory viruses like influenza (flu). Check out the new dashboard to find data on hospitalization admission rates, death rates, and ICU bed availability.

Ipagpatuloy ang nasimulan ng California. Magpabakuna.