Chuyển đến nội dung chính

California đang cung cấp khoản hỗ trợ trên diện rộng cho các doanh nghiệp và chủ hãng nhỏ chịu ảnh hưởng bởi COVID-19. Sự hỗ trợ này bao gồm:

Các chính sách và nguồn lực của chủ sử dụng lao động

Chủ sử dụng lao động có thể sử dụng Sách Hướng Dẫn Mở Cửa Lại An Toàn của Chủ Sử Dụng Lao Động cung cấp hướng dẫn cho chủ sử dụng lao động giúp họ lên kế hoạch và chuẩn bị mở cửa lại doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ một môi trường an toàn, sạch sẽ cho người lao động và khách hàng. Hướng dẫn và liên kết trong mỗi phần cung cấp cho chủ sử dụng lao động các công cụ mà họ cần để mở cửa an toàn và giảm thiểu nguy cơ liên quan đến COVID-19.  

Khi các nơi làm việc mở cửa trở lại, nhân viên sẽ cần dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em và thời gian làm việc linh hoạt tại nơi làm việc. Ngoài ra, điều quan trọng là nhân viên mắc COVID-19 biết rằng họ nên ở nhà. Chính sách nghỉ ốm của quý vị cần hỗ trợ việc đó. Hãy xem thêm thông tin về:

Hỗ trợ tài chính

Các chương trình của liên bang

Hiện có các khoản tài trợ bổ sung cho Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP)Khoản Vay Trước Tổn Thương Kinh Tế Do Thảm Họa (EIDL) thông qua Đạo Luật Tăng Cường Chăm Sóc Sức Khỏe và Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương.

Thời hạn mới để đăng ký xin cấp khoản vay từ Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương là ngày 8 tháng 8 năm 2020. Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ đang chấp nhận đơn xin vay theo PPP từ những bên cho vay đã được phê duyệt. Quý vị phải nộp đơn trực tiếp thông qua bên cho vay. Tìm bên cho vay PPP để liên hệ ngay. Xem chi tiết tại SBA.gov.

SBA Hoa Kỳ sẽ chấp nhận các đơn đăng ký tham gia EIDL mới từ những doanh nghiệp đủ điều kiện. Truy cập trang web Đơn Đăng Ký Vay Vốn Do Thảm Họa của SBA Hoa Kỳ để biết thêm thông tin. SBA Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xử lý các đơn xin cấp Khoản Vay EIDL đã nộp trên cơ sở đơn nộp trước, xử lý trước.

Các doanh nghiệp nhỏ có thể nhận được khoản bồi hoàn cho chi phí nghỉ phép có hưởng lương liên quan đến đại dịch COVID-19. Khoản trợ cấp này dành cho những doanh nghiệp có ít hơn 500 nhân viên. Các chủ hãng có thể nhận được một khoản vay để trả lương cho những nhân viên nghỉ phép đó từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Truy cập Nghỉ Phép Có Hưởng Lương theo Đạo Luật Gia Đình Là Ưu Tiên Cao Nhất Khi Ứng Phó Với Đại Dịch Vi-rút Corona (Families First Coronavirus Response Act, FFCRA) để biết thêm thông tin. Ngoài ra, hãy tham khảo những câu hỏi thường gặp về bồi hoàn tín dụng thuế dành cho chính sách nghỉ phép có hưởng lương.

Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ 

Hỗ trợ lao động và lực lượng lao động dành cho các doanh nghiệp

  • Tham khảo tài nguyên dành cho các chủ hãng của Sở Phát Triển Việc Làm (Employment Development Department, EDD) để biết thông tin về các hướng dẫn đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, chính sách giảm giờ làm, đóng cửa hoặc sa thải có khả năng xảy ra, các yêu cầu của Đạo Luật Thông Báo Điều Chỉnh Công Việc và Đào Tạo Lại Người Lao Động (Worker Adjustment and Retraining Notification, WARN) California và chính sách hỗ trợ về thuế. 
  • Truy cập trang nguồn lực và chính sách hỗ trợ dành cho chủ hãng của Cơ Quan Phát Triển Lao Động và Lực Lượng Lao Động California (California, CA).
  • Tham khảo thông tin về tình hình lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc của Sở Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng CA.  
  • Để biết thông tin về các yêu cầu ghi nhận và báo cáo về tình hình lây nhiễm COVID-19, vui lòng tham khảo các câu hỏi thường gặp do Sở Quan Hệ Công Nghiệp CA cung cấp. 

Hướng dẫn mở cửa trở lại theo từng ngành nghề

Khi California mở cửa trở lại, mọi doanh nghiệp sẽ cần tạo ra một môi trường ít rủi ro và an toàn hơn. Nếu quý vị sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp, hãy tuân thủ hướng dẫn cụ thể theo từng ngành nghề được áp dụng để bảo vệ người lao động và khách hàng của quý vị.

Câu Hỏi và Trả Lời

Miễn Giảm Thuế dành cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ

Chương Trình Bảo Lãnh Khoản Vay Cứu Trợ Thảm Họa dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ tại California

Chương Trình Khuyến Khích Quản Trị Các Doanh Nghiệp Nhỏ Tại Hoa Kỳ

Chủ Hãng

Cập nhật thông tin

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang