California và chính quyền liên bang đang triển khai chương trình hỗ trợ trên diện rộng dành cho các doanh nghiệp và chủ hãng nhỏ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Trên trang này:

Hỗ trợ sẵn có

Trợ cấp cứu trợ doanh nghiệp nhỏ

Văn Phòng Bảo Vệ Quyền Lợi Doanh Nghiệp Nhỏ của California sẽ tiếp nhận đơn xin Trợ Cấp Cứu Trợ Do Đại Dịch COVID-19 cho Doanh Nghiệp Nhỏ từ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 1 năm 2021. Tổng số tiền trợ cấp là $500 triệu. Quý vị có thể bắt đầu chuẩn bị tài liệu tại địa chỉ CAReliefGrant.com.

Hỗ trợ khác cho các doanh nghiệp nhỏ

California có các nguồn lực bổ sung cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19:

Hỗ trợ lao động và lực lượng lao động dành cho các doanh nghiệp

  • Tham khảo tài nguyên dành cho các chủ hãng của Sở Phát Triển Việc Làm (Employment Development Department, EDD) để biết thông tin về các hướng dẫn đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, chính sách giảm giờ làm, đóng cửa hoặc sa thải có khả năng xảy ra, các yêu cầu của Đạo Luật Thông Báo Điều Chỉnh Công Việc và Đào Tạo Lại Người Lao Động (Worker Adjustment and Retraining Notification, WARN) California và chính sách hỗ trợ về thuế. 
  • Truy cập trang nguồn lực và chính sách hỗ trợ dành cho chủ hãng của Cơ Quan Phát Triển Lao Động và Lực Lượng Lao Động California.
  • Tham khảo thông tin về tình hình lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc của Sở Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng California.  
  • Để biết thông tin về các yêu cầu ghi nhận và báo cáo về tình hình lây nhiễm COVID-19, vui lòng tham khảo các câu hỏi thường gặp do Sở Quan Hệ Công Nghiệp CA cung cấp. 

Các chính sách và nguồn lực của chủ sử dụng lao động

Khi California mở cửa trở lại, mọi doanh nghiệp sẽ cần tạo ra một môi trường ít rủi ro và an toàn hơn. Nếu quý vị làm chủ hoặc quản lý một doanh nghiệp, hãy tuân thủ sách hướng dẫn dành cho chủ sử dụng lao động để giúp lập kế hoạch và chuẩn bị mở cửa trở lại doanh nghiệp của quý vị. Và tuân thủ hướng dẫn cụ thể theo từng ngành nghề được áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị để bảo vệ người lao động và khách hàng của quý vị.

Khi các nơi làm việc mở cửa trở lại, nhân viên sẽ cần dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em và thời gian làm việc linh hoạt tại nơi làm việc. Ngoài ra, điều quan trọng là nhân viên mắc COVID-19 biết rằng họ nên ở nhà. Chính sách nghỉ ốm của quý vị cần hỗ trợ việc đó. Hãy xem thêm thông tin về:

Hỗ trợ tài chính của liên bang

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection Program, PPP) là một chương trình của liên bang, cấp những khoản vay có thể miễn trả cho các bên vay là doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận lần đầu và lần thứ hai. Các khoản vay lần thứ hai chỉ giới hạn cho những doanh nghiệp có quy mô dưới 300 nhân viên và giảm ít nhất 25% tổng doanh thu trong một quý của năm 2020 so với cùng quý năm 2019. Quy mô khoản vay tối đa cho các bên vay lần thứ hai là $2 triệu. Các doanh nghiệp nhận khoản vay PPP có thể nhận Tín Thuế Giữ Người Lao Động (Employee Retention Tax Credit, ERTC).

Có thể sử dụng các khoản vay PPP để chi trả những chi phí đủ điều kiện, như tiền lương nhân viên, thiệt hại về tài sản được bảo hiểm, chi phí cho nhà cung ứng, chi phí bảo vệ người lao động và chi phí hoạt động (như tiền thuê nhà và dịch vụ tiện ích). Khi được sử dụng để chi trả chi phí đủ điều kiện, các khoản vay PPP có thể được miễn trả tối đa $150,000.

Các doanh nghiệp có thể khấu trừ chi phí đã trả với các khoản vay PPP có thể miễn trả. Quy định này áp dụng cho các khoản vay cũ và khoản vay mới, không bao gồm các khoản có bảo đảm hay hạn mức. Các khoản vay PPP được miễn trả và chi phí được chi trả bằng các khoản vay PPP sẽ không được tính là thu nhập chịu thuế.

Tìm hiểu thêm về PPP trên trang web của Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration, SBA).

Các chương trình khác của liên bang

Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ đang tiếp nhận các đơn đăng ký Khoản Vay Nhằm Khắc Phục Thiệt Hại Kinh Tế Do Thảm Họa (Economic Injury Disaster Loan, EIDL) mới từ tất cả các doanh nghiệp hội đủ điều kiện. Truy cập trang web Đơn Đăng Ký Vay Vốn Nhằm Khắc Phục Thảm Họa của SBA Hoa Kỳ để biết thêm thông tin. SBA Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xử lý các đơn xin cấp Khoản Vay EIDL đã nộp trên cơ sở đơn nộp trước, xử lý trước.

Các doanh nghiệp nhỏ có thể nhận được khoản bồi hoàn cho chi phí nghỉ phép có hưởng lương liên quan đến đại dịch COVID-19. Khoản trợ cấp này dành cho những doanh nghiệp có ít hơn 500 nhân viên. Các chủ hãng có thể nhận được một khoản vay để trả lương cho những nhân viên nghỉ phép đó từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Truy cập Nghỉ Phép Có Hưởng Lương theo Đạo Luật Gia Đình Là Ưu Tiên Cao Nhất Khi Ứng Phó Với Đại Dịch Vi-rút Corona (Families First Coronavirus Response Act, FFCRA) để biết thêm thông tin. Ngoài ra, hãy tham khảo những câu hỏi thường gặp về bồi hoàn tín dụng thuế dành cho chính sách nghỉ phép có hưởng lương.

Hỏi và đáp

Chương trình Bảo Lãnh Cho Vay Cứu Trợ Thảm Họa dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Kiểm soát COVID-19 tại nơi làm việc

Chương trình khuyến khích của Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration, SBA)

Duy trì cập nhật thông tin