Ang California at ang pederal na pamahalaan ay nagbibigay ng malawak na tulong sa mga maliliit na mga negosyo at mga employer na naapektuhan ng COVID-19. Kasama rito ang:

Mga patakaran at resource ng employer

Kabasay ng muling pagbubukas ng California, kakailanganin ng bawat negosyo na gumawa ng mas ligtas na lugar kung saan maliit lang ang panganib. Kung may pag-aari o pinapamahalaan kang negosyo, sundin ang playbook ng employer para mapagplanuhan at mapaghandaan ang muling pagbubukas ng iyong negosyo. At sundin ang gabay na partikular sa industriya na naaangkop sa iyong negosyo para maprotektahan ang mga manggagawa at customer mo.

Kasabay ng pagbubukas ng mga lugar ng trabaho, kakailanganin ng mga empleyado ng mga suporta sa pangangalaga ng bata at flexibility sa lugar ng trabaho. Mahalagang malaman ng mga empleyadong may COVID-19 na dapat silang manatili sa bahay. Kakailanganin ng iyong mga patakaran sa sick leave na suportahan iyon. Makakita ng higit pang impormasyon sa:

Tulong pinansyal

Mga pederal na programa

Ang Pangasiwaan ng Maliit na Negosyo ng Estados Unidos (U.S. Small Business Administration) ay tumatanggap na ng mga bagong aplikasyon sa Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya (Economic Injury Disaster Loan, EIDL) mula sa lahat ng kwalipikadong negosyo. Pumunta sa website ng Mga Aplikasyon para sa Loan sa Panahon ng Sakuna ng U.S. SBA para sa higit pang impormasyon. Patuloy na ipoproseso ng U.S. SBA ang mga aplikasyon sa EIDL Loan at naisumite na ayon sa kung sino ang nauna.

Puwedeng ma-reimburse ang maliliit na negosyo para sa mga gastusin sa bayad na leave na nauugnay sa COVID-19. Available ang pondong ito sa mga negosyong wala pang 500 empleyado. Puwedeng makatanggap ang mga employer ng credit para sa mga sahod na ibabayad para sa nasabing leave mula Abril 1 hanggang Disyembre 31, 2020. Bisitahin ang Bayad na Leave sa ilalim ng Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) para sa higit pang impormasyon. Tingnan din ang mga madalas itanong tungkol sa pag-reimburse ng credit sa buwis para sa bayad na leave.

Pinansyal at teknikal na tulong para sa maliliit na negosyo 

Suporta sa paggawa at mga manggagawa para sa mga negosyo

Mga tanong at sagot

Programang Small Business Disaster Relief Loan Guarantee

Pagkontrol ng COVID-19 sa lugar ng trabaho

Mga programa para sa stimulus ng Small Business Administration (SBA)

Manatiling updated