Lumaktaw sa pangunahing content

Ang California at ang pederal na pamahalaan ay nagbibigay ng malawak na tulong sa mga maliliit na mga negosyo at mga employer na naapektuhan ng COVID-19. Kasama rito ang:

Mga patakaran at resource ng employer

Puwedeng gamitin ng mga employer ang Gabay ng Employer para sa Ligtas na Muling Pagbubukas (Employer Playbook for a Safe Reopening), na nagbibigay ng gabay para sa mga employer para tulungan silang magplano at maghanda para sa muling pagbubukas ng kanilang negosyo at masuportahan ang isang ligtas at malinis na kapaligiran para sa mga manggagawa at customer. Ang gabay at mga link sa bawat serksyon ay ibinibigay para bigyan ang mga employer ng mga tool na kailangan nila para magbukas nang ligtas at mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa COVID-19.  

Kasabay ng pagbubukas ng mga lugar ng trabaho, kakailanganin ng mga empleyado ng mga suporta sa pangangalaga ng bata at flexibility sa lugar ng trabaho. Mahalagang malaman ng mga empleyadong may COVID-19 na dapat silang manatili sa bahay. Kakailanganin ng iyong mga patakaran sa sick leave na suportahan iyon. Makakita ng higit pang impormasyon sa:

Tulong pinansyal

Mga programa ng pederal

May available nang mga karagdagang pondo para sa Programa sa Pagprotekta sa Paycheck (Paycheck Protection Program, PPP) at sa Pautang sa Pinsala sa Ekonomiya (Economic Injury Disaster Loan, EIDL) sa pamamagitan ng Paycheck Protection Program at Health Care Enhancement Act.

Ang bagong deadline ng aplikasyon para sa isang loan sa Paycheck Protection Program ay Agosto 8, 2020. Tumatanggap ang U.S. Small Business Administration ng mga aplikasyon para sa loan sa PPP mula sa mga inaprubahang lender. Dapat kang direktang mag-apply sa pamamagitan ng isang lender. Maghanap ng PPP lender na makakaugnayan kaagad. Tingnan ang mga detalye sa SBA.gov.

Tumatanggap ang U.S. SBA ng mga bagong aplikasyon sa EIDL mula sa lahat ng kwalipikadong negosyo. Pumunta sa website ng Mga Aplikasyon para sa Loan sa Panahon ng Sakuna ng U.S. SBA para sa higit pang impormasyon. Patuloy na ipoproseso ng U.S. SBA ang mga aplikasyon sa EIDL Loan at naisumite na ayon sa kung sino ang nauna.

Puwedeng ma-reimburse ang maliliit na negosyo para sa mga gastusin sa bayad na leave na nauugnay sa COVID-19. Available ang pondong ito sa mga negosyong wala pang 500 empleyado. Puwedeng makatanggap ang mga employer ng credit para sa mga sahod na ibabayad para sa nasabing leave mula Abril 1 hanggang Disyembre 31, 2020. Bisitahin ang Bayad na Leave sa ilalim ng Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) para sa higit pang impormasyon. Tingnan din ang mga madalas itanong tungkol sa pag-reimburse ng credit sa buwis para sa bayad na leave.

Pinansyal at teknikal na tulong para sa maliliit na negosyo 

Suporta sa paggawa at mga manggagawa para sa mga negosyo

Gabay ng industriya para sa muling pagbubukas

Kabasay ng muling pagbubukas ng California, kakailanganin ng bawat negosyo na gumawa ng mas ligtas na lugar kung saan maliit lang ang panganib. Kung may pag-aari o pinapamahalaan kang negosyo, sundin ang gabay na partikular sa industriya para maprotektahan ang iyong mga manggagawa at customer.

Mga Tanong at Sagot

Tulong sa Buwis para sa Maliliit na Negosyo

Small Business Disaster Relief Loan Guarantee Program

Mga Stimulus Program ng U.S. Small Business Administration

Mga Employer

Manatiling updated

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas