Ang California at ang pederal na pamahalaan ay nagbibigay ng malawak na tulong sa mga maliliit na mga negosyo at mga employer na naapektuhan ng COVID-19.

Sa page na ito:

Mga grant at loan 

Programa ng California para sa Pagbibigay ng Tulong sa Maliliit na Negosyo sa Panahon ng COVID-19

 • Available sa kwalipikadong maliliit na negosyo o nonprofit na nag-o-operate sa California
 • Nagbibigay ng cash batay sa gross na kita ng kwalipikadong negosyo sa 2019 na nabubuwisang taon
 • Bukas ang mga aplikasyon para sa Round 6 mula Abril 28, 2021 hanggang Mayo 4, 2021

Ang Round 6 ay ang panghuling palugit ng aplikasyon para sa Pagbibigay ng Tulong ng California sa Maliliit na Negosyo sa Panahon ng COVID-19. Hindi na kailangang mag-apply ulit ng mga aplikanteng nag-apply pero hindi nakatanggap ng pondo sa round 1, 2, 3, 4, at 5. Awtomatiko silang isasali sa round 6. Puwede mo nang simulang ihanda ang iyong mga dokumento sa CAReliefGrant.com.

Mga loan sa Programang Proteksyon sa Paycheck (Paycheck Protection Program, PPP)

 • Available sa mga nag-apply para sa loan sa una at pangalawang pagkakataon
 • Nagbibigay ng mga loan para makatulong sa pagpopondo ng mga gastusin sa payroll
 • Tumanggap ng mga aplikasyon hanggang Marso 31, 2021.

Nagbibigay ang Programang Proteksyon sa Paycheck ng mga forgivable na loan para makatulong sa pagpopondo ng mga gastusin sa payroll, pati ng mga benepisyo. Puwede ring gamitin ang PPP sa pagbabayad ng interes sa mortgage, upa, mga utility, gastusin sa proteksyon ng manggagawa na nauugnay sa COVID-19, at gastusin para sa pinsala sa walang insurance na property na resulta ng looting o vandalism noong 2020.

Matuto pa tungkol sa PPP sa website ng Pangasiwaan ng Maliliit na Negosyo (Small Business Administration, SBA) ng U.S.

Loan para sa Pinsala sa Ekonomiya sa Panahon ng Sakuna (Economic Injury Disaster Loan, EIDL) 

 • Available para sa mga negosyo, pribadong nonprofit, may-ari ng bahay, at umuupa
 • Walang petsa ng expiration ang benepisyong ito sa kasalukuyan

Available ang EIDL para sa mga negosyo, pribadong nonprofit, may-ari ng bahay, at umuupa. Para sa mga tanong, puwede kang makipag-ugnayan sa linya ng serbisyo sa customer ng SBA sa 1-800-659-2955 / 1-800-877-8339 (TTY), o magpadala ng email sa disastercustomerservice@sba.gov.

Mag-apply para sa tulong sa loan sa panahon ng sakuna.

Programang Garantiya sa Loan para sa Tulong sa Maliliit na Negosyo sa Panahon ng Sakuna

 • Available sa maliliit na negosyong may 1-750 empleyado
 • Nagbibigay ng pinadaling access sa mga pondo para sa maliliit na negosyo 
 • Walang petsa ng expiration ang benepisyong ito sa kasalukuyan

Ang Programang Garantiya sa Loan para sa Maliliit na Negosyo ng IBank ay nagbibigay ng mga loan sa maliliit na negosyong hindi sapat na napaglilingkuran. Matuto pa tungkol sa programang ito sa website ng IBank

Iba pang tulong para sa maliliit na negosyo

May mga karagdagang resource ang California para sa maliliit na negosyong naapektuhan ng COVID-19:

Suporta sa paggawa at mga manggagawa para sa mga negosyo

Paano kontrolin ang COVID-19 sa lugar ng trabaho

Kabasay ng muling pagbubukas ng California, kakailanganin ng bawat negosyo na gumawa ng mas ligtas na lugar kung saan maliit lang ang panganib. Kung may pag-aari o pinapamahalaan kang negosyo, sundin ang:

 • Playbook ng employer para mapagplanuhan at mapaghandaan ang muling pagbubukas ng iyong negosyo.
 • Gabay na partikular sa industriya sa pamamagitan ng portal ng employer. Sagutin ang ilang tanong at makatanggap ng iniangkop na gabay para sa iyong negosyo para maprotektahan ang iyong mga worker at customer.

Kasabay ng pagbubukas ng mga lugar ng trabaho, kakailanganin ng mga empleyado ng mga suporta sa pangangalaga ng bata at flexibility sa lugar ng trabaho. Mahalagang malaman ng mga empleyadong may COVID-19 na dapat silang manatili sa bahay. Kakailanganin ng iyong mga patakaran sa sick leave na suportahan iyon. Makakita ng higit pang impormasyon sa:

Mga tanong at sagot

Mga grant at loan sa maliliit na negosyo

Pagkontrol ng COVID-19 sa lugar ng trabaho

Manatiling updated