Ang California at ang pederal na pamahalaan ay nagbibigay ng malawak na tulong sa mga maliliit na mga negosyo at mga employer na naapektuhan ng COVID-19.

Sa page na ito:

Available na tulong

Mga grant ng tulong sa maliliit na negosyo

Tatanggap na ang Tanggapan ng Tagapagsulong ng Maliliit na Negosyo ng California ng mga aplikasyon para sa Grant ng Tulong sa Maliliit na Negosyo para sa COVID-19 mula sa maliliit na negosyong naapektuhan ng COVID-19 sa pagitan ng Disyembre 30, 2020, at Enero 13, 2021. $500 milyong grant ang available. Puwede mo nang simulang ihanda ang iyong mga dokumento sa CAReliefGrant.com.

Iba pang tulong para sa maliliit na negosyo

May mga karagdagang resource ang California para sa maliliit na negosyong naapektuhan ng COVID-19:

Suporta sa paggawa at mga manggagawa para sa mga negosyo

Mga patakaran at resource ng employer

Kabasay ng muling pagbubukas ng California, kakailanganin ng bawat negosyo na gumawa ng mas ligtas na lugar kung saan maliit lang ang panganib. Kung may pag-aari o pinapamahalaan kang negosyo, sundin ang playbook ng employer para mapagplanuhan at mapaghandaan ang muling pagbubukas ng iyong negosyo. At sundin ang gabay na partikular sa industriya na naaangkop sa iyong negosyo para maprotektahan ang mga manggagawa at customer mo.

Kasabay ng pagbubukas ng mga lugar ng trabaho, kakailanganin ng mga empleyado ng mga suporta sa pangangalaga ng bata at flexibility sa lugar ng trabaho. Mahalagang malaman ng mga empleyadong may COVID-19 na dapat silang manatili sa bahay. Kakailanganin ng iyong mga patakaran sa sick leave na suportahan iyon. Makakita ng higit pang impormasyon sa:

Tulong pinansyal mula sa pederal na pamahalaan

Programang Proteksyon sa Paycheck

Ang Programang Proteksyon sa Paycheck (Paycheck Protection Program, PPP) ay isang pederal na programa na nagbibigay ng mga forgivable loan para sa maliliit na negosyo at mga nonprofit na unang beses at pangalawang beses na manghihiram. Ang mga pangalawang beses na loan ay limitado sa mga negosyong wala pang 300 ang empleyado at may hindi bababa sa 25% pagbaba sa mga gross receipt sa isang quarter ng 2020 kumpara sa parehong quarter noong 2019. Ang pinakamalaking halaga ng loan para sa mga pangalawang beses na manghihiram ay $2 milyon. Ang mga negosyong kukuha ng loan ng PPP ay maaaring kunin ang Kredito sa Buwis sa Retensyon ng Empleyado (Employee Retention Tax Credit, ERTC).

Ang mga loan ng PPP ay magagamit sa pagbabayad para sa mga kwalipikadong gastusin, gaya ng mga pasahod sa empleyado, saklaw na pinsala sa ari-arian, gastusin sa supplier, gastusin sa pagprotekta sa manggagawa, at gastusin sa operasyon (gaya ng renta at mga utility). Kapag ginamit para sa mga kwalipikadong gastusin, maaaring hindi na bayaran ang mga loan ng PPP na hanggang $150,000.

Maaaring ibawas ng mga negosyo ang mga gastusing babayaran gamit ang mga forgivable loan ng PPP. Nalalapat ito sa mga dating loan at sa mga bagong loan at hindi kasama rito ang mga guardrail o limitasyon. Ang mga forgiven loan ng PPP at mga gastusing babayaran gamit ang mga loan ng PPP ay hindi ituturing na mabubuwisang kita.

Matuto pa tungkol sa PPP sa website ng SBA.

Iba pang pederal na programa

Ang Pangasiwaan ng Maliit na Negosyo ng Estados Unidos (U.S. Small Business Administration) ay tumatanggap na ng mga bagong aplikasyon sa Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya (Economic Injury Disaster Loan, EIDL) mula sa lahat ng kwalipikadong negosyo. Pumunta sa website ng Mga Aplikasyon para sa Loan sa Panahon ng Sakuna ng U.S. SBA para sa higit pang impormasyon. Patuloy na ipoproseso ng U.S. SBA ang mga aplikasyon sa EIDL Loan at naisumite na ayon sa kung sino ang nauna.

Puwedeng ma-reimburse ang maliliit na negosyo para sa mga gastusin sa bayad na leave na nauugnay sa COVID-19. Available ang pondong ito sa mga negosyong wala pang 500 empleyado. Puwedeng makatanggap ang mga employer ng credit para sa mga sahod na ibabayad para sa nasabing leave mula Abril 1 hanggang Disyembre 31, 2020. Bisitahin ang Bayad na Leave sa ilalim ng Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) para sa higit pang impormasyon. Tingnan din ang mga madalas itanong tungkol sa pag-reimburse ng credit sa buwis para sa bayad na leave.

Mga tanong at sagot

Programang Small Business Disaster Relief Loan Guarantee

Pagkontrol ng COVID-19 sa lugar ng trabaho

Mga programa ng stimulus para sa Pangangasiwa ng Maliliit na Negosyo (Small Business Administration, SBA)

Manatiling updated