May bagong blueprint ang California para mabawasan ang COVID-19 sa estado, na may mga nabagong pamantayan para sa pagpapaluwag at paghihigpit ng mga limitasyon sa mga aktibidad.

Ang bawat county sa California ay nakatalaga sa isang tier batay sa rate nito ng mga bagong kaso at pagiging positibo. Alamin ang status ng tier ng iyong county para malaman kung aling mga negosyo at aktibidad ang makakapagbukas.

Mag-sign up para sa mga alerto ng county

Nagsisikap ang bawat lungsod, county, at lokal na pamahalaan ng California para matugunan ang COVID-19.

Hanapin ang website para sa COVID-19 ng iyong lugar

Piliin ang iyong county o lungsod para matuto pa mula sa iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan, tulad ng mga lugar sa pagsusuri o pagbabakuna na malapit sa iyo.

Mga tanong at sagot