Kung pinansyal kang naapektuhan ng COVID-19, posibleng kwalipikado ka para sa:


Insurance para sa pagkawala ng trabaho

Posibleng kwalipikado ka para sa mga benepisyo sa insurance para sa pagkawala ng trabaho kung: 

 • Nawalan ka ng trabaho
 • Ang iyong mga oras ay nabawasan
 • Naapektuhan ng COVID-19 ang iyong negosyo

Natapos ang karamihan ng mga benepisyo ng pederal para sa pagkawala ng trabaho noong Setyembre 2021. Kasama rito ang:

 • Tulong sa nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya
 • Karagdagang kabayaran sa panahon ng pandemya
 • Kabayaran sa emergency na pagkawala ng trabaho dahil sa pandemya
 • Kabayaran sa pagkawala ng trabaho ng mixed earner
 • Pinalawig na tagal ng pederal at estado

Bayad na sick leave at iba pang benepisyo 

Kung hindi ka makakapagtrabaho dahil ikaw (o ang isang kapamilyang inaalagaan mo) ay may sakit o nagka-quarantine dahil sa COVID-19, magagawa mong:

Puwede ka ring makagamit ng bayad na sick leave:

 • Para pumunta sa iyong appointment sa pagpapabakuna
 • Kung nakakaranas ka ng mga side-effect na nauugnay sa bakuna

Kung hindi nakapagtrabaho mula Enero 1 hanggang Setyembre 30, 2021, posibleng may ma-claim kang karagdagang bayad na sick leave. Kasama ito kung ikaw ay:

 • Hindi makapagtrabaho dahil ikaw (o ang isang kapamilyang inalagaan mo) ay nagkasakit o nag-quarantine dahil sa COVID-19
 • Nag-time off mula sa trabaho para magpabakuna

Gamitin ang navigator sa pagiging kwalipikado para malaman kung kwalipikado ka.

Kung hindi ka makapagtrabaho dahil sa pagkakaroon ng COVID-19 o kung nagpapagaling ka mula rito, posibleng kwalipikado ka para sa: 

Makakakita ng impormasyon tungkol sa lahat ng benepisyong ito sa chart na ito

Tingnan ang Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions, FAQs) tungkol sa mga paksang ito:

 • Hindi bayad na leave na pinoprotektahan ng trabaho (pahina 5)
 • Makatuwirang accommodation para sa isang kapansanang resulta ng COVID-19 (pahina 5-7)

Mga hotel room para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan

Noong Hunyo 15, 2021, inihinto na ang programang Mga kuwarto sa hotel para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan sa California para sa lahat ng pasilidad, maliban sa mga nasa county ng Riverside, Imperial, at San Diego. 

Tulong para sa mga manggagawa sa agrikultura

Ang California ay nag-aalok ng mga suporta sa pag-quarantine sa hotel o sa hotel sa mga kalahok na county para sa mga manggagawang kailangang mag-isolate ng sarili sa loob ng hanggang 14 na araw. Nag-aalok din ng mga kuwarto sa hotel sa ilang lugar. Bisitahin ang Tulong para sa mga agrikultural na manggagawa para sa higit pang impormasyon.


Mga bayad ng Golden State Stimulus

Depende sa iyong kita, posibleng kwalipikado ka para sa mga bayad sa Golden State Stimulus (GSS). Puwedeng makatanggap ng mas mataas na kabayaran ang mga pamilyang may anak. 

Nakadepende sa iyong 2020 income tax return sa California kung kwalipikado kang makatanggap ng bayad sa GSS I o GSS II. 

Sa pangkalahatan, naihain mo dapat ang iyong 2020 income tax return sa California bago ang o sa mismong araw ng Oktubre 15, 2021. 

Posibleng kwalipikado ang mga hindi nakadokumentong manggagawa na mayNumero ng Pagkakakilanlan ng Indibidwal na Nagbabayad ng Buwis (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN). Kung naghihintay ka ng ITIN para maihain ang iyong mga buwis, dapat ay:

 • Nakapag-apply ka para sa ITIN bago ang o sa mismong araw ng Oktubre 15, 2021, at
 • Ihain mo ang iyong mga buwis bago ang o sa mismong araw ng Pebrero 15, 2022

GSS I

Ang GSS I ay isang minsanang bayad na nagkakahalaga ng $600 o $1,200. Posibleng kwalipikado ka sa bayad sa GSS I kung ikaw ay:

 • Nakatanggap na ng Credit sa Buwis ng Kita sa California (California Earned Income Tax Credit, CalEITC), o
 • May na-adjust na gross na kita sa California na nagkakahalaga ng hindi hihigit sa $75,000 para sa 2020 taon ng buwis at gumamit ng ITIN para ihain ang iyong mga buwis

GSS II

Ang GSS II ay isang minsanang bayad na nagkakahalaga ng $500, $600, $1,000, o $1,100. Posibleng kwalipikado ka sa bayad sa GSS II kung ikaw ay may:

 • Na-adjust na gross na kita sa California na nagkakahalaga ng $1 hanggang $75,000 para sa 2020 taon ng buwis, at 
 • Sahod na $0 hanggang $75,000 para sa 2020 taon ng buwis

Matuto pa tungkol sa kung sino ang kwalipikado para sa GSS

Paano makatanggap ng mga bayad sa GSS

Kung naihain mo na ang iyong 2020 tax return, wala ka nang ibang dapat gawin. Kung kwalipikado ka, makakatanggap ka ng kabayaran sa pamamagitan ng direktang pagdeposito o tseke sa koreo.


Pagkain

Hanapin ang mga opsyon sa pagkain na available sa lahat, nagtatrabaho ka man o hindi.

May available na higit pang opsyon para sa:


Bahay, upa, at mga utility

Kung wala kang matirhan, maghanap ng contact sa iyong lugar para sa tulong.

Ang mga umuupang nahaharap sa mga pagsubok dahil sa COVID-19 ay puwedeng humingi ng tulong sa pagbabayad ng upa at mga bill sa utility. Matuto tungkol sa proteksyon sa pagpapaalis para sa mga umuupa.

Kung may pag-aari kang tirahan at nahuhuli ka sa iyong mga bayad sa mortgage dahil sa COVID-19, alamin kung paano humiling ng forbearance sa mortgage.


Pangangalagang pangkalusugan at insurance sa kalusugan

Mga klinika ng kalusugan sa komunidad

Nag-aalok ang mga center at klinika ng kalusugan sa komunidad ng mga libre o murang medikal na serbisyo Maghanap ng center ng kalusugan sa iyong lugar.

Insurance sa kalusugan

Makatanggap ng libre o murang insurance sa kalusugan sa pamamagitan ng Covered California

Kung nakatanggap ka ng insurance para sa pagkawala ng trabaho, posibleng makakuha ka ng insurance sa kalusugan sa halagang nasa $1 lang bawat buwan. 

Sumasaklaw ang lahat ng plano ng paggamot at mga bakuna para sa COVID-19.

Paano mag-apply

Iisang aplikasyon lang ang ginagamit ng Covered California at Medi-Cal. Puwedeng iisa lang ang aplikasyong isumite mo para malaman kung sa aling mga programa ka kwalipikado.

Mag-apply para sa Covered California

Para sa libre at kumpidensyal na tulong, tumawag sa 800-300-1506 (M-F, 8 am hanggang 6 pm).


Mga benepisyo para sa mga pamilyang may mga bata

Cash na tulong sa CalWORKs

Posibleng kwalipikado ang mga pamilyang may mga bata para sa cash na tulong sa pamamagitan ng programang CalWORKs. Makakatanggap ang mga kwalipikadong pamilya ng buwanang cash na tulong para makatulong sa pagbabayad ng pabahay, pagkain, damit, at higit pa. 

Posibleng kwalipikado ang mga pamilyang may kaunting cash on hand. Nakadepende din ito sa iba pang salik gaya ng:

 • Citizenship
 • Edad
 • Kita
 • Mga Asset

Ang mga pamilyang may kaunti o walang cash ay puwedeng makatanggap kaagad ng hanggang $200 kung mayroon silang emergency sa pamilya gaya ng:

 • Kawalan ng pagkain, kinakailangang damit, o matutuluyan
 • Mga agarang medikal na pangangailangan

Mag-apply sa BenefitsCal o makipag-ugnayan sa ahensya ng mga serbisyong panlipunan sa iyong county. 

Credit sa Buwis sa Bata ng Pederal

Kung mayroon kang mga anak, posibleng kwalipikado ka para sa Credit sa Buwis sa Bata (Child Tax Credit, CTC) ng pederal kahit mayroon kang kaunting kita o wala kang kita.

Nakadepende ang halaga ng CTC kung saan ka puwedeng maging kwalipikado sa:

 • Iyong kita
 • Iyong status sa paghahain ng buwis
 • Bilang ng mga batang kine-claim mo

Alamin ang pangunahing impormasyon tungkol sa CTC ng pederal.

Paano makuha ang CTC

Kung kwalipikado ka, matatanggap mo ang CTC kung ginawa mo ang alinman sa mga ito:

 • Naghain ng 2019 o 2020 na tax return
 • Ibinigay sa IRS ang iyong impormasyon gamit ang hindi filer na portal
 • Ibinigay sa IRS ang iyong impormasyon para matanggap ang Bayad para sa Epekto sa Ekonomiya

Maghain ng simplified na tax return bago ang o sa mismong araw ng Nobyembre 15, 2021 kung ikaw ay:

 • Hindi nagbigay sa IRS ng iyong impormasyon
 • Kadalasang walang pangangailangang maghain ng mga buwis

Mga buwanang pagbabayad

Hindi mo kailangang maghintay hanggang sa paghahain mo ng iyong mga buwis sa 2022 para masimulang matanggap ang CTC. Puwede mong makuha ang kalahati ng iyong pondo sa CTC sa 2021 bilang mga advanced na buwanang bayad. Makukuha mo ang natitirang kalahati sa paghahain mo ng iyong tax return sa 2022.

Mula Hulyo 2021 hanggang Disyembre 2021, puwede kang makatanggap ng mga buwanang bayad sa CTC na hanggang:

 • $300 bawat anak na wala pang 6 na taong gulang
 • $250 bawat anak na 6 hanggang 17 taong gulang

Makakatanggap ang mga kwalipikadong pamilya ng mga buwanang deposito o papel na tseke mula mismo sa IRS. 

Gamitin ang Portal para sa Update ng CTC para:

 • Malaman kung kwalipikado ka para sa mga advanced na pagbabayad
 • Makakuha ng impormasyon tungkol sa halaga ng iyong buwanang pagbabayad
 • Mag-opt out sa mga advanced na pagbabayad

Tumawag sa Helpline ng CTC 800-908-4184 para makipag-usap sa isang taong makakasagot ng mga pangkalahatang tanong tungkol sa CTC.

Mga credit sa buwis sa bata ng California

Available ang mga credit sa buwis ng estado sa mga nagtatrabahong Californian na may mga anak. Kasama rito ang mga hindi nakadokumentong manggagawa. 

Credit sa Buwis ng Kita sa California (CalEITC)

Kung mababa ang sahod mo, puwedeng maibalik ang pera mo batay sa laki ng kita mo at bilang ng iyong mga anak. Kung hindi hihigit sa $30,000 ang kinita mo noong 2020, puwedeng kwalipikado ka para sa CalEITC.

Ang CalEITC ay isang credit sa buwis na puwedeng magpababa sa halaga ng mga buwis na dapat mong bayaran o magpataas sa halaga ng iyong tax refund. Ang pagkuha ng CalEITC ay hindi makakahadlang sa pagiging kwalipikado mo para sa iba pang benepisyo.

Credit sa Buwis sa Batang Anak (Young Child Tax Credit, YCTC) 

Posibleng kwalipikado ka para sa Credit sa Buwis sa Batang Anak (YCTC) na hanggang $1,000 kung ikaw ay:

 • Kwalipikado para sa CalEITC, at 
 • May anak na wala pang 6 na taong gulang noong Disyembre 31, 2020

Kung kwalipikado ka, puwede kang makakuha ng mas malaking tax refund o mas mababang bill sa buwis. 

Paano makuha ang mga credit na ito sa buwis

Dapat mong ihain ang iyong tax return sa estado para ma-claim ang parehong CalEITC at YCTC. Ihain ang iyong mga buwis online nang libre. Kung wala kang Numero ng Social Security, ihain ang iyong mga buwis gamit ang isang Numero ng Pagkakakilanlan ng Indibidwal na Nagbabayad ng Buwis (ITIN). Matuto pa tungkol sa mga ITIN at kung paano makakakuha nito.

Childcare

Ang California ay may mga programa para makatulong sa mga pamilyang magbayad ng childcare. Alamin kung kwalipikado ka para sa tulong sa pagbabayad ng childcare. Puwede ka ring tumawag sa 1-800-KIDS-793.


Mga gastusin sa pagpapalibing

Makakahingi ng pinansyal na tulong para sa mga gastusin sa pagpapalibing na nauugnay sa COVID-19.

Para mag-apply, tumawag sa helpline ng tulong sa pagpapalibing na nauugnay sa COVID-19 sa 844-684-6333 (M-F, 6 am hanggang 6 pm). Hindi ka puwedeng mag-apply online.

Makakakita ng higit pang detalye sa mga madalas itanong.