Kung nahihirapan ka sa matitirhan dahil sa COVID-19, posibleng kwalipikado ka para sa tulong.

Sa page na ito:


Proteksyon sa pagpapaalis para sa mga umuupa

Kung hindi mo mababayaran ang iyong renta dahil sa COVID-19, pinoprotektahan ka ng batas ng estado mula sa pagpapaalis hanggang sa Setyembre 30, 2021. Nalalapat ito sa lahat ng residensyal na tenant, anuman ang kanilang status sa immigration.

Kasalukuyang proteksyon sa pagpapaalis

Para maiwasan ang pagpapaalis, ikaw ay dapat:

 • Bigyan ang iyong landlord ng nalagdaang deklarasyon sa loob ng 15 araw pagkatapos mong matanggap ang abiso sa pagbabayad ng renta
 • Bayaran ang 25% ng buong renta na dapat bayaran mula Setyembre 2020 hanggang Setyembre 2021 bago mag-Setyembre 30, 2021

Poprotektahan ka nito mula sa pagpapaalis hanggang Setyembre 30, 2021. 

Hindi pa nababayarang renta

Kung mayroon ka pang hindi nababayarang renta pagkalipas ng Setyembre 30, 2021, puwede kang idemanda ng landlord mo simula sa Nobyembre 1, 2021. Mangyayari ito kahit nabayaran mo na ang 25% ng iyong renta para hindi ka mapaalis. Mag-apply sa tulong para sa renta para mabayaran ang 100% ng hindi pa nababayarang renta.

Proteksyon sa pagpapaalis pagkalipas ng Setyembre 30, 2021

Para hindi mapaalis para sa hindi pa nababayarang renta pagkalipas ng Setyembre 30, 2021, dapat kang mag-apply para sa tulong sa renta. Hindi ka mapapaalis ng landlord mo kung nag-apply ka para dito at hinihintay mong malaman kung kwalipikado ka. Hanggang Marso 31, 2022 ang proteksyong ito.

Kung makakatanggap ka ng abiso mula sa iyong landlord na naniningil ng renta, tiyaking mag-a-apply ka sa loob ng 15 araw.

Kung hindi ka pa bayad sa renta at hindi ka mag-a-apply para sa tulong sa renta, puwede kang paalisin ng iyong landlord. Dapat mag-apply ang iyong landlord para sa tulong sa renta bago ka niya paalisin para sa hindi pa nababayarang renta.

Mga resource para sa proteksyon sa pagpapaalis

Makakakita ng higit pang impormasyon tungkol sa proteksyon mula sa pagpapaalis para sa hindi pa nababayarang renta dahil sa COVID-19:

Makatanggap ng legal na tulong nang libre o sa mababang presyo mula sa mga pambuong estado at lokal na organisasyon.

Makipag-ugnayan sa isang lokal na ahensya para makatanggap ng libreng pagpapayo sa pagrenta.


Tulong sa renta at mga utility para sa mga landlord at umuupa

Puwedeng humingi ang mga umuupa at landlord ng pinansyal na tulong para masagot ang 100% ng:

 • Mga nakaraang rentang hindi pa nababayaran at renta sa hinaharap (kahit nakaalis na ang umuupa)
 • Mga bill ng utility gaya ng gasolina, kuryente, tubig, basura, at internet

Inirerekomenda naming magtulungan sa pag-apply ang mga umuupa at landlord. Kahit sino ay makakapagsimula sa proseso. May ilang impormasyong kailangang ibigay ang mga umuupa, sinuman ang magsimula sa aplikasyon. Mas mabilis na mababayaran ang mga landlord kung sasali sila sa programa. Alamin kung paano mag-apply.

Mag-apply para sa tulong sa renta sa panahon ng COVID-19 ng California

Para makatanggap ng tulong sa iyong aplikasyon, tumawag sa contact center para sa tulong sa renta sa panahon ng COVID-19 sa 833‑430‑2122. Bukas ito 7 araw sa isang linggo, 7:00 AM hanggang 7:00 PM Pacific Time.

Mga detalye para sa mga umuupa

 • Puwedeng mag-apply ang mga umuupang may sublease.
 • Hindi mahalaga rito ang iyong status sa immigration. Hindi mo kailangang magpakita ng patunay ng citizenship para mag-apply.
 • Maaabisuhan ang iyong landlord na nag-apply ka para sa tulong sa renta. Hindi makikita ng iyong landlord ang iyong aplikasyon. Pribado at hindi ibabahagi ang iyong impormasyon.
 • Itatalaga sa isang case manager ang iyong aplikasyon. Mag-abang para sa mga email o tawag sa telepono mula sa iyong case manager tungkol sa iyong application. Tiyaking masasagot mo ito para patuloy na umusad ang iyong aplikasyon.
 • Kapag nag-apply ka para sa tulong sa renta, posibleng hindi ka mapaalis at mawala ang utang mo sa renta.

Saan ipinapadala ang mga bayad

Kung maaaprubahan ang iyong aplikasyon, mapupunta ang bayad sa renta sa:

 • Iyong landlord kung sasali siya sa programa ng tulong sa renta
 • Sa iyo kung hindi kasali sa programa ang iyong landlord

​​Kung matatanggap mo ang bayad sa renta, dapat mong bayaran ang iyong landlord sa loob ng 15 araw.

Direktang napupunta sa utility provider ang mga bayad sa utility.


Forbearance sa mortgage para sa mga may-ari ng bahay at landlord

Puwedeng pahintuin o bawasan ng karamihan ng may-ari ng bahay ang kanilang bayad sa mortgage sa loob ng limitadong panahon kung nahihirapan sila dahil sa COVID-19. Tinatawag itong forbearance. Puwede kang humiling ng forbearance mula sa iyong mortgage servicer. Puwede ring humiling ng forbearance ang mga landlord na may apat o mas kaunting pag-aari. 

Alamin ang mga hakbang para pahintuin o bawasan ang iyong mga bayad sa mortgage sa Tulong para sa mga may-ari ng bahay.

Ang iyong deadline para humiling ng forbearance ay nakadepende sa kung sino ang sumusuporta sa iyong mortgage.

 • Kung ang iyong loan ay sinusuportahan ng HUD/FHA, USDA, o VA, ang deadline sa paghiling ng inisyal na forbearance ay sa Setyembre 30, 2021.
 • Kung ang iyong loan ay sinusuportahan ng Fannie Mae o Freddie Mac, walang deadline sa kasalukuyan para sa paghiling ng inisyal na forbearance.

Kung hindi sinusuporatahan ng pederal na pamahalaan ang iyong mortgage, puwede kang alukin ng iyong servicer ng mga katulad na opsyon sa forbearance. Kung nahihirapan ka sa iyong mga bayad sa mortgage, dapat talakayin sa iyo ng servicer mo ang mga opsyon sa tulong.

Ang iyong mga karapatan kung tinanggihan ka ng forbearance

Kung tatanggihan ng iyong servicer ang iyong kahilingan para sa forbearance, dapat ka niyang bigyan ng:

 • Isang detalyadong paglalarawan kung bakit tinanggihan ang iyong kahilingan, at
 • Ang mga partikular na dahilan para sa pagtanggi

Gayundin sa lahat ng mortgage, pederal mang sinusuportahan o hindi.

Kung sasabihin ng paliwanag na may mga mali sa iyong kahilingan o may nawawalang impormasyon dito, mayroon kang 21 araw para isaayos ang mga isyung ito. 

Kung humiling ka ng forbearance, hindi puwedeng simulan ng iyong lender na ipasara ang iyong bahay o pag-aari hangga't hindi nila nagagawa ang sumusunod:

 • Makipag-ugnayan sa iyo para humiling ng kahilingan
 • Maghintay ng hindi bababa sa 30 araw mula sa pakikipag-ugnayan sa iyo para humiling ng bayad
 • Maghain ng pagpapahayag na nakipag-ugnayan siya sa iyo para humiling ng kabayaran
 • Ihain ang abiso sa pagtanggi ng forbearance

Puwede mong tutulan ang 30 araw na pakikipag-ugnayan o ang abiso sa pagtanggi sa forbearance

Kung sa palagay mo ay may maling nagawa sa iyo ang lender mo sa pamamagitan ng paglabag sa batas, puwede kang maghain ng demanda laban sa kanya. Puwede kang makatanggap ng libre o murang legal na tulong mula sa mga pambuong-estado at lokal na organisasyon.

May bisa ang mga proteksyong ito hanggang Disyembre 1, 2021, kung hindi ka mabibigyan ng forbearance.

Maghanap ng higit pang impormasyon:

Makipag-ugnayan sa isang lokal na ahensya para makatanggap ng libreng tulong para maiwasan ang pagpapasara.


Tulong para sa mga taong walang matirhan

Kung kailangan mo ng pansamantalang matirhan:

Mga kuwarto sa hotel sa pamamagitan ng Project Roomkey

Posibleng kwalipikado kang makakuha ng kuwarto sa isang hotel o motel sa pamamagitan ng Project Roomkey kung ikaw ay:

 • Magpopositibo sa COVID-19 at kailangan mong mag-isolate
 • Nalantad sa COVID-19 at kailangan mong mag-quarantine
 • Madaling magkasakit, gaya ng mga taong may edad na mahigit 65 taon at may dati nang kundisyon sa kalusugan

Tumawag sa makakaugnayan sa iyong lokal o sa departamento para sa kapakanan ng iyong county para matuto pa.