Lumaktaw sa pangunahing content

Nakikipagtulungan sa estado ang bawat county upang maprotektahan ang mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan sa panahon ng COVID-19. Nagsisikap din ang mga county upang maiwasang mawalan ng tirahan ang iba pa.

Tulong para sa mga nangungupahan at may-ari ng bahay

Kung nakaapekto ang COVID-19 sa iyong abilidad na magbayad nang buo o bahagi ng iyong renta, kailangan ay:

  • Ipaliwanag ang iyong pinansyal na sitwasyon sa iyong landlord at sabihin sa kanya kung magkano ang kaya mong bayaran 
  • Itabi ang lahat ng pinansyal na dokumento 
  • Magbayad ng makakayanang renta

Ang Gobernador ay nag-utos na ihinto ang pagpapaalis hanggang Setyembre 30, 2020. Kung sinusubukan kang paalisin ng iyong inuupahan dahil sa hindi pagbayad ng renta at iyong isinagawa ang lahat ng mga hakbang sa itaas, makipag-ugnay sa isang lokal na legal aid provider at matutunan ang tungkol sa iyong mga proteksyon.

Kung hindi mo mabayaran ang iyong mortgage, posibleng magawa ng mga pinansyal na institusyon na ito na bawasan o ipagpaliban ang iyong buwanang pagbabayad. Dagdag pa rito, gagawin nila ang mga sumusunod: 

  • Magbibigay ng proseso para sa paghiling ng forbearance sa mga rason kaugnay sa COVID, na may suportang mga dokumentasyon;
  • Kumpirmahin ang approval at termino ng forbearance program; at
  • Magbibigay sa iyo ng oportunidad na pahabain ang iyong kasunduan sa forbearance kung patuloy na nakakararanas ng kahirapan dahil sa COVID-19.

Inihinto rin ng California ang mga pagbebenta o pagpapaalis sa mga foreclosure sa loob ng 60 araw. Matuto pa tungkol sa iba pang proteksyon at resource sa mortgage (PDF).

Maraming provider ng utility ang hindi nagsasarado ng mga serbisyo dahil sa hindi pagbabayad. Tumingin sa Komisyon sa Pampublikong Utilidad ng California (California Public Utilities Commission) para sa higit pang impormasyon.

Mga taong nakararanas ng kawalan ng tirahan

Ang mga indibidwal at pamilyang nakakaranas ng kawalan ng tirahan ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pagpapatuloy ng pangangalaga sa walang tirahan. Sa maraming mga komunidad, puwede rin silang tumawag sa 211 para sa tulong.

Ang mga indibidwal ay maaaring makakuha ng kwarto sa isang hotel at ng motel room sa pamamagitan ng Project Roomkey at ng pakikipag-partner ng estado sa Motel 6.

Pansamantalang pabahay para sa mga mahalagang manggagawa

Ang Pabahay para sa Ani (Housing for the Harvest) ay nag-aalok ng pansamantalang pabahay sa mga manggagawa sa agrikultura at pagproseso ng pagkain, na kailangang mag-isolate dahil sa impeksyon o pagkakalantad sa COVID-19. Alinsunod sa programang ito, magbabayad ang estado para sa mga hotel room para sa mga agrikultural na manggagawa na kailangang mag-self isolate. 

Bisitahin ang pabahay para sa mga agrikultural na manggagawa para malaman ang pagiging kwalipikado sa programa.

Mga hotel room para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan 

Ang Hindi Naka-congregate na Paninirahan (Non-Congregate Sheltering, NCS) para sa Programa sa Mga Manggagawa sa Pangangalagang Pangkalusugan ng California (California Healthcare Workers Program) ay binuo para mapanatiling ligtas ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Nagbibigay ito ng mga hotel room para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng kritikal na pangangalaga sa mga pasyenteng may COVID-19 para hindi nila madala ang virus sa kanilang mga tahanan. Para alamin ang pagiging kwalipikado sa programa at kung paano magpareserba ng kwarto, bisitahin ang mga Hotel room para sa mga healthcare worker sa California.

Mga provider ng tulong sa walang tirahan

Kung isa kang provider ng tulong sa walang tirahan, dapat mong tukuyin ang pangangailangan ng iyong komunidad para sa mga kwarto bago ka humiling ng suporta mula sa estado. Makipagtulungan sa iyong lokal na Pagpapatuloy ng Pangangalaga, pamamahala sa emergency, mga serbisyong panlipunan, mga tribo, at iba pang partner.

Naglaan ang California ng $150 milyon sa pondong pang-emergency upang maprotektahan ang mga walang tirahan sa panahon ng COVID-19. Narito ang ilang FAQ para sa mga provider ng tulong para sa mga walang tirahan tungkol sa pondong iyon.

Mga tanong at sagot

Manatiling updated

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas