Tulong para sa mga umuupa at nagpapaupa

May ibinibigay na tulong para sa mga umuupa at nagpapaupa sa pamamagitan ng Programang Tulong sa Pag-upa Kaugnay ng COVID-19 sa California. Pumunta sa portal para sa aplikasyon ng Housingiskey.com o tumawag sa 1-833-430-2122 para mag-apply bilang umuupa o nagpapaupa.

Mag-apply para sa Pabahay ang Kasagutan

Pinoprotektahan ng California ang mga taong walang matirhan sa panahon ng coronavirus at pinipigilan nilang mawalan ng tirahan ang mga nasabing indibidwal.

Sa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Tulong para sa mga umuupa, may-ari ng bahay, at maliliit na nagpapaupa

Ang Tenant, Homeowner and Small Landlord Relief and Stabilization Act of 2020 ay nagbibigay ng tulong sa mga umuupa, may-ari ng bahay, at maliliit na nagpapaupa kung nakaapekto ang coronavirus o ang quarantine sa iyong kakayahang mabayaran ang buo o bahagi ng iyong upa o mortgage.

Available ang higit pang impormasyon sa Housing is Key

Mga Umuupa

Ang executive order ay nagpoprotekta sa iyo mula sa pagpapaalis kung nakaapekto ang coronavirus o ang quarantine sa iyong kakayahang mabayaran ang buo o bahagi ng iyong upa mula Marso 4, 2020, hanggang Agosto 31, 2020.

Ang Tenant, Homeowner and Small Landlord Relief and Stabilization Act ay nagpoprotekta sa iyo mula sa pagpapaalis kung wala kang kakayahang bayaran ang bahagi o buo mong upa dahil sa coronavirus o sa quarantine mula Setyembre 1, 2020, hanggang Hunyo 30, 2021. Kakailanganin mong magbayad ng kahit 25% ng iyong upa para sa panahong ito. Puwede mo iyong gawin buwan-buwan o nang isang bagsakan bago ang o pagsapit ng Hunyo 30, 2021.

Sa parehong sitwasyon, dapat mong bigyan ang iyong kasera ng deklarasyon ng pinansyal na paghihirap. Tiyaking gagawin mo ang mga sumusunod:

  • Ipaliwanag ang iyong pinansyal na sitwasyon sa nagpapaupa sa iyo at sabihin sa kanya kung magkano ang kaya mong bayaran 
  • Itabi ang lahat ng pinansyal na dokumento 
  • Magbayad ng makakayanang upa

Kung sinusubukan kang paalisin ng iyong inuupahan at isinagawa mo ang lahat ng mga hakbang sa itaas, makipag-ugnayan sa isang lokal na legal aid provider at matutunan ang tungkol sa iyong mga proteksyon.

Maraming provider ng utilidad ang hindi nagsasarado ng mga serbisyo dahil sa hindi pagbabayad. Tumingin sa Komisyon sa Pampublikong Utilidad ng California (California Public Utilities Commission) para sa hgiit pang impormasyon.

Ipinagbabawal ng Lupon ng Patubig (Water Board) ang pagpuputol ng tubig sa panahon ng krisis sa COVID. Iulat ang anumang pamumutol ng tubig o isyung sa muling pagkakabit sa Ulat sa Reklamo sa Pamumutol ng Tubig sa Panahon ng COVID-19.

Mga may-ari ng bahay at maliliit na nagpapaupa

Ang proteksyon laban sa foreclosure ay available para sa mga may-ari ng bahay at maliliit na nagpapaupa na may mga mortgage na sinusuportahan ng pederal sa pamamagitan ng pederal na Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act. Kabilang dito ang mga nagpapaupa na may apat o mas kaunting property (nakatira man dito ang may-ari o hindi). 

Ang mga may-ari ng bahay o maliliit na nagpapaupa na walang loan na sinusuportahan ng pederal ay puwedeng tumawag sa kanilang mga loan servicer para humiling ng forbearance. Dapat magbigay ng mga detalyadong dahilan ang iyong lender kung tatanggihan niya ang iyong kahilingan para sa forbearance. Puwede mong kuwestiyunin ang isang pagtanggi.

Posibleng magawa ng mga pinansyal na institusyon na ito na bawasan o ipagpaliban ang iyong buwanang pagbabayad. Dagdag pa dito, sila ay:

  • Magbigay sa iyo ng maayos na proseso sa paghiling ng forbearance para sa mga dahilan na may kaugnayan sa coronavirus, na may sumusuportang dokumentasyon
  • Kumpirmahin ang approval at termino ng forbearance program
  • Magbibigay ng oportunidad na pahabain ang iyong kasunduan sa forbearance kung patuloy kang nakakaranas ng kahirapan dahil sa coronavirus.

Matuto pa tungkol sa iba pang proteksyon at resource sa mortgage.

Tulong para sa mga walang matirhan

Kung nakakaranas ka ng kawalan ng tirahan, maaari kang makipag-ugnayan sa iyong lokal na pagpapatuloy ng pangangalaga para sa mga walang tirahan. Sa maraming komunidad, puwede ka ring tumawag sa 211 para sa tulong.

Maaari kang makakuha ng hotel o motel room sa pamamagitan ng Project Roomkey at ng pakikipag-partner ng estado sa Motel 6.

Mga provider ng tulong sa walang tirahan

Kung isa kang provider ng tulong sa walang tirahan, tukuyin mo ang pangangailangan ng iyong komunidad para sa mga kwarto bago ka humiling ng suporta mula sa estado. Makipagtulungan sa iyong lokal na pagpapatuloy ng pangangalaga, pamamahala sa emergency, mga serbisyong panlipunan, mga tribo, at iba pang partner.

Naglaan ang California ng $150 milyon sa pondong pang-emergency upang maprotektahan ang mga walang tirahan sa panahon ng coronavirus. Narito ang ilang FAQ para sa mga provider ng tulong para sa mga walang tirahan tungkol sa pondong iyon.

Pansamantalang pabahay para sa mga mahalagang manggagawa

Ang Pabahay para sa Ani (Housing for the Harvest) ay nag-aalok ng pansamantalang pabahay sa mga manggagawa sa agrikultura at pagproseso ng pagkain, na kailangang mag-isolate dahil sa impeksyon o pagkakalantad sa coronavirus. Alinsunod sa programang ito, magbabayad ang estado para sa mga hotel room para sa mga agrikultural na manggagawa na kailangang mag-self isolate. 

Bisitahin ang pabahay para sa mga agrikultural na manggagawa para malaman ang pagiging kwalipikado sa programa.

Mga hotel room para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan 

Ang Hindi Naka-congregate na Paninirahan (Non-Congregate Sheltering, NCS) para sa Programa sa Mga Manggagawa sa Pangangalagang Pangkalusugan ng California (California Healthcare Workers Program) ay nagpapanatiling ligtas ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at pumipigil sa pagkalat ng coronavirus. Nagbibigay ito ng mga hotel room para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng kritikal na pangangalaga sa mga pasyenteng may COVID-19 para hindi nila madala ang virus sa kanilang mga tahanan. Bisitahin ang Mga hotel room para sa mga healthcare worker ng California para malaman ang tungkol sa pagiging kwalipikado sa programa at kung paano magpareserba ng kwarto.

Mga tanong at sagot

Manatiling updated