May mga madudulugan ka kung naapektuhan ng COVID-19 ang iyong sitwasyon ng pabahay.

Sa page na ito:


Tulong para sa mga walang matirhan

Kung wala kang matirhan o kailangan mo ng matitirhan sa panahon ng emergency:

Pansamantalang pabahay sa pamamagitan ng Project Roomkey

Kung wala kang matirhan, posibleng kwalipikado kang makakuha ng kuwarto sa isang hotel o motel sa pamamagitan ng Project Roomkey kung ikaw ay:

 • Magpopositibo sa COVID-19 at kailangan mong mag-isolate
 • Nalantad sa COVID-19 at kailangang mag-quarantine
 • Labis na nanganganib sa COVID-19, gaya ng mga taong:
  • Mahigit 65 taong gulang
  • May mga dati nang kundisyon sa kalusugan

Tumawag sa makakaugnayan sa iyong lokal o sa departamento para sa kapakanan ng iyong county para matuto pa.


Tulong sa pagbabayad ng renta at mga utility

Hindi na tumatanggap ang estado ng mga aplikasyon para sa tulong sa renta at utility bill sa panahon ng COVID-19. Kung nag-apply ka ng tulong sa renta bago ang Marso 31, 2022, susuriin namin ang iyong aplikasyon. Kung kwalipikado ka, puwede kang makatanggap ng pinansyal na tulong para masaklaw ang hindi pa nababayarang:

 • Mga bayad sa renta na nakatakdang bayaran sa pagitan ng Abril 2020 at Marso 2022 (limitado sae 18 buwan sa kabuuan)
 • Mga bill ng utility gaya ng gasolina, kuryente, basura, at internet

Puwede ka ring maprotektahan laban sa pagpapaalis.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang website ng Housing Is Key o tumawag sa 833‑430‑2122. Bukas ang call center Lunes hanggang Biyernes, 7:00 AM hanggang 7:00 PM.

Saan ipinapadala ang mga bayad

Kung maaaprubahan ang iyong aplikasyon, mapupunta ang bayad sa renta sa:

 • Iyong landlord kung makikibahagi siya sa programa ng tulong sa renta
 • Sa iyo kung hindi makikibahagi sa programa ang iyong landlord

​​Kung matatanggap mo ang bayad sa renta, dapat mong bayaran ang iyong landlord sa loob ng 15 araw.

Direktang napupunta sa utility provider ang mga bayad sa utility.

Higit pang tulong sa mga utility

Posibleng makatanggap ka ng tulong sa pagbabayad ng bill ng iyong kuryente mula sa Programang Tulong sa Kuryente sa Bahay para sa Mga May Mababang Kita ( Low-Income Home Energy Assistance ​Program, LIHEAP). ​​​​

Puwede kang makatanggap ng ​​​​minsanang bayad na makakatulong sa iyong:​​​

 • ​Bayaran ang iyong bill sa heating o cooling, kahit na kahoy, propane, o langis ang ginagamit mo
 • Kung may emergency o problema sa kuryente, gaya ng pagkaputol ng utility

Posibleng kwalipikado ka rin para sa mga serbisyo sa weatherization at efficiency ng kuryente. Kasama sa mga halimbawa ang:

 • Pagtatapal ng mga butas at bitak sa mga pinto, bintana, at tubo
 • Pagsusuri sa insulation ng iyong bahay
 • Pagkukumpuni o pagpapalit ng mga bintana at water heater
 • Pagsusuri kung gumagana nang maayos ang iyong mga heating at air conditioning system

Kapag pinahusay ang weatherization at efficiency ng kuryente ng iyong bahay:

 • Mababawasan ang paggamit mo ng enerhiya
 • Bababa ang iyong buwanang bill sa utility
 • Matutugunan ang mga isyu sa kalusugan at kaligtasan sa iyong bahay

Sino ang kwalipikado

Ang pagiging kwalipikado sa LIHEAP ay nakadepende sa:

 • Iyong kita
 • Iyong tirahan
 • Bilang ng mga tao sa iyong sambahayan

Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng LIHEAP sa iyong lugar. Puwede ka ring tumawag sa 866-675-6623.


Proteksyon sa pagpapaalis

Kung nag-apply ka para sa tulong sa renta at kwalipikado ka, puwede kang maprotektahan laban sa pagpapaalis:

 • Para sa hindi pa nababayarang renta na nakatakdang bayaran sa pagitan ng Abril 2020 at Marso 2022
 • Hanggang Hunyo 30, 2022

Hindi ka mapapaalis ng landlord mo kung nag-apply ka para dito at hinihintay mong malaman kung kwalipikado ka.

Ang ilang lungsod at county ay mas maraming ipinapatupad na proteksyon laban sa pagpapaalis.

Matuto pa tungkol sa proteksyon laban sa pagpapaalis dahil sa hindi nabayarang renta sa panahon ng COVID-19

Para sa impormasyon tungkol sa mga proteksyon ng tenant:

Maaari kang makasuhan dahil sa hindi pa nababayarang renta

Kung may hindi ka pa nababayarang renta, maaari kang kasuhan ng iyong landlord. Mangyayari ito kahit nabayaran mo na ang 25% ng iyong renta na dapat bayaran sa pagitan ng Setyembre 2020 at Setyembre 2021 para hindi ka mapaalis.

Alamin ang tungkol sa proseso ng maliliit na claim para sa utang sa renta sa panahon ng COVID-19.

Libreng legal na tulong at pagpapayo

Maraming pambuong-estado at lokal na organisasyon ang nag-aalok ng libre o murang legal na tulong sa mga nagrerenta.

Makipag-ugnayan sa isang lokal na ahensya para makatanggap ng libreng pagpapayo sa pabahay.

Pabahay sa panahon ng emergency 

Kung pinapaalis ka at kailangan mo ng matitirhan sa panahon ng emergency:


Abot-kayang renta sa bahay

Maaari kang magkwalipika para sa abot-kayang pinaparentang bahay kung mababa ang iyong kita.

Pribadong pagmamay-aring subsidized na pabahay

Maaari kang magkwalipika para sa binawasang renta sa pamamagitan ng subsidized na pabahay. Maghanap ng apartment at mag-apply nang direkta sa property.

Pampublikong pabahay

Maaari kang magkwalipika para sa mga abot-kayang pinaparentahang bahay o apartment sa pamamagitan ng pampublikong pabahay. Makipag-ugnayan sa ahensya ng pampublikong pabahay sa iyong lugar para mag-apply.

Programang voucher para sa opsyong pabahay (Seksyon 8)

Makakahanap ka ng sarili mong lugar at magagamit mo ang voucher ng pabahay para mabayaran ang lahat o bahagi ng renta. Makipag-ugnayan sa ahensya ng pampublikong pabahay sa iyong lugar para mag-apply.

Kung nahihirapan kang makipag-ugnayan sa iyong lokal na ahensya ng pampublikong pabahay, makipag-ugnayan sa isang field office para sa tulong.


Forbearance sa mortgage

Puwedeng pahintuin o bawasan ng karamihan ng may-ari ng bahay ang kanilang bayad sa mortgage sa loob ng limitadong panahon kung nahihirapan sila dahil sa COVID-19. Tinatawag itong forbearance. Puwede kang humiling ng forbearance mula sa iyong mortgage servicer. Puwede ring humiling ng forbearance ang mga landlord na may apat o mas kaunting pag-aari. 

Alamin ang mga hakbang para pahintuin o bawasan ang iyong mga bayad sa mortgage sa Tulong para sa mga may-ari ng bahay.

Pag-iwas sa foreclosure

Sa ilalim ng batas ng pederal, dapat magsagawa ang iyong mortgage servicer ng ilang partikular na hakbang para matulungan ka bago simulan ang proseso ng foreclosure. 

Libreng tulong sa pagpapayo sa pabahay

Humanap ng inaprubahang tagapayo sa pabahay o tumawag sa 1-800-569-4287

Libre o murang legal na tulong

Kung sa palagay mo ay may maling nagawa sa iyo ang lender mo sa pamamagitan ng paglabag sa batas, puwede kang maghain ng demanda laban sa kanya. Puwede kang makatanggap ng libre o murang legal na tulong mula sa mga pambuong-estado at lokal na organisasyon.


Tulong sa mortgage

Kung marami ka nang hindi nababayaran sa mortgage o buwis sa ari-arian dahil sa COVID-19, puwede ka pa ring makahingi ng tulong para makabayad dito. 

Kung magiging kwalipikado ka, puwede kang makakuha ng hanggang:

 • $80,000 ng iyong mga dapat bayarang mortgage
 • $20,000 ng iyong mga dapat bayaran sa buwis

Hindi mo kailangang bayaran ito.

Sino ang kwalipikado

Para maging kwalipikado para sa tulong sa buwis sa mortgage o ari-arian, dapat ay:

 • May pag-aari ka ng bahay at nakatira ka sa California.
 • Hindi hihigit sa isa ang pagmamay-aring bahay.
 • Natutugunan ang mga kinakailangan sa kita sa sambahayan.
 • Nakaranas ng problema sa pananalapi na nauugnay sa pandemya. Puwede itong pagkawala ng kinita o pagtaas ng kita sa sambahayan.
 • Iba pang kinakailangan

Para maging kwalipikado para sa tulong sa mga pagbabayad ng mortgage, dapat ikaw din ay:

 • Hindi nakabayad ng 2 o higit pang mortgage bago ang Hunyo 30, 2022, at
 • Kasalukuyang may dapat bayaran.

Para maging kwalipikado sa tulong sa mga buwis sa ari-arian, dapat ikaw rin ay:

 • Hindi nakabayad ng isa o higit pang buwis sa ari-arian bago ang Mayo 31, 2022, at
 • Kasalukuyang may dapat bayaran.

Posible kang maging kwalipikado para sa tulong sa mga buwis sa ari-arian, kahit ikaw ay:

 • Walang mortgage, o
 • Walang utang sa iyong mortgage.

Matuto pa tungkol sa kung sino ang kwalipikado para sa tulong.

Paano mag-apply

Para magsimula, sagutan ang questionnaire ng aplikasyon. Hindi mo kailangang magbigay ng personal na impormasyon para gawin ito. Kung makakakuha ka ng resulta na nagsasabing posibleng kwalipikado ka, posibleng magawa mo na:

 • Simula ang iyong aplikasyon
 • Gumawa ng account

Bisitahin ang California Mortgage Relief Program para sa higit pang impormasyon at para mag-apply.

Kung mayroon kang mga tanong, tumawag sa hotline ng Tulong sa Mortgage sa 1-888-840-2594

Kung kailangan mo ngayon ng tulong, makipag-ugnayan sa: