May mga panuntunan ang California para mapanatiling ligtas ang mga lugar ng trabaho mula sa COVID-19. Matuto kung paano mapanatiling protektado ang sarili.

Kaligtasan sa Lugar ng Trabaho at mga Panuntunan sa Kalusugan

Dapat sumunod ang mga employer sa mga regulasyon sa kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho para maprotektahan ang mga manggagawa. Kasama rito ang pagprotekta ng mga manggagawa mula sa COVID-19.

Sundin ang Mga Hindi Pang-emergency na Regulasyon para sa Pag-iwas sa COVID-19 ng Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho ng California (California Division of Occupational Safety and Health) (Cal/OSHA) at Mga Madalas Itanong upang mapanatiling ligtas ang lugar ng trabaho. Tinatalakay ng mga ito ang:

  • Pasusuot ng mask at iba pang personal na pamprotektang kagamitan
  • Paano maiiwasan ang hawahan sa lugar ng trabaho
  • Ang dapat gawin kapag may mga outbreak
  • Paano mapapanatiling ligtas ang mga empleyado sa transportasyon at pabahay na ibinibigay ng employer
  • Benepisyong available para sa mga manggagawa na hindi pumapasok

Ang mga manggagawang may mas mataas na panganib na ma-expose sa isang tao na may nakakahawang sakit na kumakalat sa pamamagitan ng hangin ay protektado ng Cal/OSHA Aerosol Transmissible Disease (ATD) Standard.

Halimbawa ng mga kasama rito ay mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at koreksyonal na pasilidad. Bisitahin ang ATD Safety & Health Fact Sheet para sa karagdagang kaalaman.


Proteksyon sa mga Empleyado

Napoprotektahan ka ng mga batas ng California na nagbabawal sa pagganti para sa paggamit ng mga karapatan. Kung gaganti ang iyong employer dahil sa iyong hiniling na bayad sa hindi pagpasok, maghain ng reklamo sa pagganti. Makipag-ugnayan sa Opisina ng Komisyoner sa Paggawa ng California (California Labor Commissioner) para sa tulong.

Kung nakakaapekto ang long COVID sa iyong kakayahang magtrabaho, puwede kang humingi sa iyong employer ng mga accommodation na makakatulong sa iyong gawin ang iyong trabaho. Bisitahin ang website ng US Department of Labor para sa karagdagang impormasyon. 

Matuto pa tungkol sa mga resource sa page ng Mga Kundisyon Pagkatapos ng COVID-19 (Long COVID) – Coronavirus COVID-19 Response (ca.gov) at ng CDPH Mga tanong at sagot sa Mga Kundisyon Pagkatapos ng COVID-19 (Long COVID) (ca.gov).


Manatiling updated