Available ang mga resource para sumuportahan sa pinansyal na paraan ang mga manggagawang apektado ng COVID-19.

Sa page na ito:


Mga benepisyo para sa mga manggagawa

May ilang benepisyong available sa mga manggagawang apektado ng COVID-19. Puwedeng may magamit kang: 

Makakakita ang impormasyon tungkol sa mga benepisyong ito sa chart na ito mula sa Ahensya ng Pagsusulong ng Paggawa at Lakas-paggawa (Labor and Workforce Development Agency). 

Kinakailangan sa paghahanap ng trabaho

Simula sa Hulyo 11, 2021, dapat kang maghanap ng trabaho para matanggap ang iyong mga benepisyo. Nakadepende ang iyong mga kinakailangan sa paghahanap ng trabaho sa uri ng claim mo. Hanapin ang sa iyo sa Pagbabalik sa Trabaho

Higit pang benepisyo kung self-employed ka

Posible kang maging kwalipikado para sa programang Kabayaran sa Kawalan ng Trabaho ng Iba't Iba ang Pinagkakakitaan (Mixed Earner Unemployment Compensation, MEUC) kung ikaw ay:

 • Tanggapin ang iyong mga regular na benepisyo sa kawalan ng trabaho, at
 • Nagkaroon ng self-employment na kita na $5,000 o higit pa sa taon bago mag-claim ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho

Hindi ka kwalipikado sa MEUC kung nakatanggap ka ng Tulong sa Kawalan ng Trabaho Dahil sa Pandemya (Pandemic Unemployment Assistance).

Mag-apply para sa MEUC bago ang Setyembre 6, 2021.

Sick leave at iba pang benepisyo

Kung hindi ka makakapagtrabaho dahil ikaw (o ang isang kapamilyang inaalagaan mo) ay may sakit o nagka-quarantine dahil sa COVID-19, may mga opsyon.

Matuto pa tungkol sa mga benepisyo sa leave sa:

Puwede ka ring gumamit ng bayad na sick leave o pantulong na bayad na sick leave sa panahon ng COVID-19 para:

 • Pumunta sa iyong appointment sa pagpapabakuna
 • Kung nakakaranas ka ng mga side-effect na nauugnay sa bakuna

Tingnan ang mga opsyon sa bayad na leave sa page na Manggagawa ng saferatwork.ca.gov para sa higit pang impormasyon.

Magbasa tungkol sa pagpapanatiling ligtas ng mga lugar sa trabaho habang itinataguyod ang mga sibil na karapatan sa Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions, FAQ) ng Departamento sa Patas na Trabaho at Pabahay (Department of Fair Employment and Housing).

Higit pang tulong

Kung kailangan mo ng tulong hinggil sa:


Mga pamantayang pangkaligtasan sa lugar ng trabaho para sa COVID-19 

Wala nang physical distancing at limitasyon sa kapasidad para sa mga negosyo at aktibidad. Bagama't tinanggal na ng California ang karamihan ng gabay na partikular sa industriya, responsable pa rin ang lahat ng employer para sa pagpapanatili ng ligtas at hindi mapanganib na kapaligitan para sa mga empleyado at customer.

Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan sa Pag-iwas sa COVID-19 (COVID-19 Prevention Emergency Temporary Standards)

Dapat sundin ng mga employer ang COVID-19 Prevention Emergency Temporary Standards (ETS) ng California. Makikita sa binagong ETS ang kasalukuyang alituntunin sa pampublikong kalusugan ng estado sa COVID-19. Bisitahin ang saferatwork.ca.gov para matuto pa tungkol sa mga ipinag-aatas sa trabaho sa panahon ng COVID-19.

Ipinag-aatas na pagpapabakuna at pagpapasuri para sa ilang lugar ng trabaho

Sa ilang lugar ng trabaho, ang mga manggagawa ay dapat:

 • May kumpletong bakuna, o
 • Regular na magpasuri para sa COVID-19 at magsuot ng mask

Nalalapat ito sa mga taong nagtatrabaho sa:

 • Mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan
 • Mga opisina ng estado
 • Mga pasilidad ng pangangalaga para sa nasa hustong gulang at nakakatanda
 • Mga shelter para sa walang tirahan
 • Mga koreksyonal na pasilidad at detention center

Tingnan ang kumpletong detalye sa Kautusan ng Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng Estado (State Public Health Officer) noong Hulyo 26, 2021.

Ang mga ipinag-aatas para sa mga empleyado ng estado ay nasa Beripikasyon ng Bakuna at Mga Ipinag-aatas sa Pagsusuri ng CalHR.

Pagbibigay ng mga N95 respirator

Dapat bigyan ng mga employer ang mga hindi pa nababakunahang empleyado ng mga N95 respirator kapag hiniling nila ito, nang libre. Nagbibigay ang California ng isang buwang supply ng mga N95 respirator sa maliliit na negosyo. Bisitahin ang page na Boluntaryong Pamamahagi ng N95 kung gusto ng iyong negosyo na lumahok sa programang ito.  

Puwedeng atasan ng mga employer ang mga empleyado na magpabakuna

Puwedeng atasan ng employer ang kanyang mga empleyado na tumanggap ng bakuna laban sa COVID-19, basta't hindi gagawin ng employer ang sumusunod:

 • Mandiskrimina o manligalig laban sa mga empleyado o aplikante sa trabaho sa batayan ng pinoprotektahang katangian, gaya ng kapansanan o bansang pinagmulan
 • Magbibigay ng mga makatuwirang akomodasyon na nauugnay sa kapansanan o isinasabuhay na paniniwala o kagawian sa pananampalataya
 • Hindi maghihiganti sa sinumang makikibahagi sa mga pinoprotektahang aktibidad, gaya ng paghiling ng makatuwirang akomodasyon

Matuto pa tungkol sa kaligtasan at mga sibil na karapatan sa lugar ng trabaho sa Mga FAQ ng Department of Fair Employment and Housing.

Makahanap ng mga detalye tungkol sa makatuwirang akomodasyon sa impormasyon ng Komisyon sa Pantay na Oportunidad sa Trabaho (Equal Employment Opportunity, EEO) ng Estado Unidos tungkol sa COVID-19 at mga batas ng EEO.

Humingi ng patunay ng pagbabakuna

Ang mga employer na nangagailangang ng patunay ng status sa pagbabakuna laban sa COVID-19 para sa mga empleyado at customer ay dapat sumunod sa Mga Alituntunin at Pamantayan sa Pagtatala ng Pagbabakuna (Vaccine Record Guidelines and Standards) ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan (Department of Public Health):

 • Kumpirmahin ang mga talaan sa pamamagitan ng isang pribado at kumpidensyal na proseso.
 • Protektahan ang mga patron mula sa diskriminasyon.
 • Huwag gumawa ng mga hadlang sa mga kinakailangang serbisyo, o paghigpitan ang access batay sa isang pinoprotektahang katangian.

Tulungan ang mga empleyado na magpabakuna

Matutulungan ng mga employer ang kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng:

 • Pag-coordinate ng mga event sa pagpapabakuna sa mga partner na provider
 • Pag-host ng mobile o pop-up na klinika
 • Patulong sa mga employado na mag-book ng mga appointment
 • Pagbibigay sa mga empleyado ng edukasyonal na resource

Matuto pa tungkol sa Toolkit sa Pagbabakuna ng Employer (Employer Vaccination Toolkit) sa saferatwork.ca.gov.


Pinansyal na tulong para sa mga negosyo

Magagawa ng mga negosyong pinansyal na naapektuhan ng COVID-19 na:

 • Iwasan ang pagtatanggal sa trabaho at pagpapabalik sa mga hindi pinapapasok o tinanggal sa trabaho na manggagawa sa pinaikling oras sa pamamagitan ng Programa sa Pagbabahagi ng Trabaho
  • Puwedeng mapanatili ng mga manggagawa ang kanilang trabaho at puwede silang makatanggap ng parsyal na benepisyo sa kawalan ng trabaho para maipandagdag sa mga nabawasang oras ng trabaho. Sa pamamagitan nito, matutulungan ka na maiwasan ang mga gastusin sa pag-hire at pagsasanay.  
 • Makatanggap ng relief at mga extension para sa paghahain ng mga tax return ng estado
 • Kumuha ng mga pederal na credit sa buwis sa employer:

Maghanap ng higit pang impormasyon tungkol sa muling pagbubukas ng iyong negosyo at pag-hire ng mga empleyado.

Tingnan ang business.ca.gov para sa iba pang programang posibleng available para sa mga negosyo. 


Manatiling updated