May mga panuntunan ang California para mapanatiling ligtas ang mga lugar ng trabaho mula sa COVID-19.

Sa page na ito:


Kaligtasan sa lugar ng trabaho sa panahon ng COVID-19

Wala nang physical distancing at limitasyon sa kapasidad para sa mga negosyo at aktibidad. Tapos na ang gabay para sa mga partikular na industriya. Pero responsable pa rin ang mga employer sa pagpapanatili ng mga ligtas na kapaligiran para sa mga empleyado at customer.

Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan sa Pag-iwas sa COVID-19

Dapat sumunod ang mga employer sa mga regulasyon sa kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho para maprotektahan ang mga manggagawa. Kasama rito ang pagprotekta ng mga manggagawa mula sa COVID-19. Sundin ang Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan (Emergency Temporary Standards, ETS) sa Pag-iwas sa COVID-19 para mapanatiling ligtas ang iyong lugar ng trabaho. Tinatalakay ng mga ito:

 • Kung paano maiiwasan ang hawahan sa lugar ng trabaho
 • Ang dapat gawin kapag may mga outbreak
 • Kung paano mapapanatiling ligtas ang mga empleyado sa transportasyon at pabahay na ibinibigay ng employer

Bisitahin ang Mas Ligtas sa Trabaho para matuto pa tungkol sa kaligtasan sa lugar ng trabaho sa panahon ng COVID-19.

Pagsusuot ng mask sa trabaho

Inirerekomenda ang pagsusuot ng mask para sa lahat ng nagtatrabaho indoors, nabakunahan man sila o hindi. Hinihikayat ng Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho ng California (California Division of Occupational Safety and Health (Cal/OSHA)) ang mga employer at manggagawa na sundin ang Gabay sa Paggamit ng Mga Pantakip sa Mukha ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.

Pagbalik sa trabaho pagkatapos magkasakit o malantad sa COVID-19

Dapat tiyakin ng mga employer na nakakatugon ang mga manggagawa sa mga pamantayan sa ETS bago sila bumalik sa trabaho. 

Mga manggagawang may mga sintomas ng COVID-19

Kung may mga sintomas ang isang manggagawa, hindi siya puwedeng bumalik sa trabaho hangga't hindi totoo ang lahat ng ito:

 • Hindi bababa sa 10 araw na ang lumipas mula nang magsimula ang kanyang mga sintomas
 • 24 na oras na siyang walang lagnat nang hindi umiinom ng gamot 
 • Bumuti na ang kanyang mga sintomas

Nalalapat ito nabakunahan man siya o hindi. Hindi kailangan ng negatibong pagsusuri para makabalik sa trabaho. 

Mga manggagawang walang sintomas ng COVID-19, pero magpopositibo sa pagsusuri

Kung walang sintomas ang isang manggagawa, pero magpopositibo siya sa pagsusuri, hindi siya puwedeng bumalik sa trabaho hindi bababa sa 10 araw pagkatapos niyang unang magpositibo sa pagsusuri. Nalalapat ito nabakunahan man siya o hindi. Hindi kailangan ng negatibong pagsusuri para makabalik sa trabaho.

Mga manggagawang walang sintomas ng COVID-19, pero nagkaroon ng close contact

Ang isang manggagawang nagkaroon ng close contact sa isang taong may COVID-19 ay puwedeng pumasok sa trabaho kung totoo ang lahat ng ito:

 • Siya ay:
 • Walang sintomas
 • Hindi nagpositibo sa pagsusuri

Kung ang isang manggagawa ay walang sintomas, nagkaroon ng close contact, at hindi pa nababakunahan, nakadepende ang pagbalik niya sa trabaho sa:

 • Kung magnenegatibo siya sa pagsusuri pagkalipas ng Araw 5 mula sa huling petsa ng pagkakalantad, puwede siyang bumalik sa trabaho pagkalipas ng Araw 7
 • Kung hindi siya magpapasuri, hindi siya puwedeng bumalik sa trabaho sa loob ng hindi bababa sa 10 araw matapos niyang huling malantad sa COVID-19

Mga kinakailangan sa pagpapabakuna at pagsusuri

Sa ilang lugar ng trabaho, dapat beripikahin ng mga manggagawa na kumpleto sila sa bakuna, o dapat silang regular na magpasuri para sa COVID-19.

Mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan at congregate na setting

Dapat beripikahin ng mga taong nagtatrabaho sa mga lokasyong ito na kumpleto sila sa bakuna:

 • Mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan
 • Mga pasilidad ng pangangalaga para sa nasa hustong gulang at nakatatanda
 • Pangangalaga sa tahanan
 • Mga shelter para sa walang tirahan
 • Mga koreksyonal na pasilidad at detention center

Ang mga pagbubukod ay puwede lang gawin para sa mga mayroon:

 • Sumasalungat na panrehiliyong paniniwala
 • Kwalipikadong medikal na dahilan

Ang mga manggagawang hindi pa nabakunahan ay dapat:

 • Regular na magpasuri para sa COVID-19
 • Magsuot ng mask

Maghanap ng mga detalye tungkol sa mga kinakailangan sa pagbabakuna:

Mga opisina ng estado

Dapat beripikahin ng mga empleyado ng estado na nagtatrabaho sa lugar na kumpleto sila sa bakuna, o dapat silang regular na magpasuri para sa COVID-19 at magsuot ng mask.

Mga K-12 na paaralan

Dapat beripikahin ng mga guro at empleyado ng paaralan na kumpleto sila sa bakuna, o dapat silang regular na magpasuri para sa COVID-19.

Maghanap ng lokasyon ng pagsusuri Kunin ang iyong digital na talaan ng bakuna

Pagbibigay ng mga N95 respirator

Dapat bigyan ng mga employer ang mga hindi pa nababakunahang empleyado ng mga N95 respirator kapag hiniling nila ito, nang libre. Nagbibigay ang California ng isang buwang supply ng mga N95 respirator sa maliliit na negosyo. Bisitahin ang page na Boluntaryong Pamamahagi ng N95 kung gusto ng iyong negosyo na lumahok sa programang ito.  

Puwedeng atasan ng mga employer ang mga empleyado na magpabakuna

Puwedeng atasan ng employer ang kanyang mga empleyado na tumanggap ng bakuna laban sa COVID-19, basta't hindi gagawin ng employer ang sumusunod:

 • Mandiskrimina o manligalig laban sa mga empleyado o aplikante sa trabaho sa batayan ng pinoprotektahang katangian, gaya ng kapansanan o bansang pinagmulan
 • Magbibigay ng mga makatuwirang akomodasyon na nauugnay sa kapansanan o isinasabuhay na paniniwala o kagawian sa pananampalataya
 • Hindi maghihiganti sa sinumang makikibahagi sa mga pinoprotektahang aktibidad, gaya ng paghiling ng makatuwirang akomodasyon

Matuto pa tungkol sa kaligtasan at mga sibil na karapatan sa lugar ng trabaho sa Mga FAQ ng Department of Fair Employment and Housing.

Makahanap ng mga detalye tungkol sa makatuwirang akomodasyon sa impormasyon ng Komisyon sa Pantay na Oportunidad sa Trabaho (Equal Employment Opportunity, EEO) ng Estado Unidos tungkol sa COVID-19 at mga batas ng EEO.

Humingi ng patunay ng pagbabakuna

Ang mga employer na nangagailangang ng patunay ng status sa pagbabakuna laban sa COVID-19 para sa mga empleyado at customer ay dapat sumunod sa Mga Alituntunin at Pamantayan sa Pagtatala ng Pagbabakuna (Vaccine Record Guidelines and Standards) ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan (Department of Public Health):

 • Kumpirmahin ang mga talaan sa pamamagitan ng isang pribado at kumpidensyal na proseso.
 • Protektahan ang mga patron mula sa diskriminasyon.
 • Huwag gumawa ng mga hadlang sa mga kinakailangang serbisyo, o paghigpitan ang access batay sa isang pinoprotektahang katangian.

Tulungan ang mga empleyado na magpabakuna

Matutulungan ng mga employer ang kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng:

 • Pag-coordinate ng mga event sa pagpapabakuna sa mga partner na provider
 • Pag-host ng mobile o pop-up na klinika
 • Patulong sa mga employado na mag-book ng mga appointment
 • Pagbibigay sa mga empleyado ng edukasyonal na resource

Matuto pa sa Employer Vaccination Toolkit.


Manatiling updated