Dahil sa outbreak ng coronavirus, mas mahirap nang makakuha at makabili ng mga grocery at nakahanda nang pagkain. Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay nangangailangan ng tulong sa pagkuha ng pagkain, narito ang ilang resource na magagamit mo.

Pagkain sa emergency at mga benepisyo sa pagkain

Mga benepisyo sa pagkain ng CalFresh

Ang CalFresh (na kung minsan ay tinatawag na SNAP o mga food stamp) ay buwanang nagbibigay ng benepisyo sa pagkain sa isang EBT card na magagamit para bumili ng pagkain sa karamihan ng tindahan ng grocery at farmers market. Puwedeng mag-apply sa CalFresh anumang oras ang mga tao at pamilyang may mababang kita. Kung nagkaroon ng pagbabago ang kita mo, kahit pansamantala pa ito dahil sa coronavirus, puwede kang mag-apply para sa mga benepisyo sa pagkain sa CalFresh.

Para mag-apply, bumisita sa CalFresh online o tumawag sa 1-877-847-3663 (1-877-847-FOOD).

Simula sa Abril 28, magagawa na ng mga taong kumukuha ng benepisyo sa pagkain sa CalFresh na gamitin ang kanilang EBT card para bumili ng mga grocery online sa Amazon at Walmart sa buong bansa. Tingnan ang mga madalas itanong tungkol sa paggamit ng EBT online.

Mga food bank

Bukas at tumatakbo ang mga lokal na food bank at pantry sa buong California. Maghanap ng lokal na food bank malapit sa iyo. Sa Abril at Mayo, magkakaroon ng mga karagdagang food box para sa mga tao at pamilya dahil sa coronavirus.

Mga pamilyang may mga batang nag-aaral pa

Mga pamamaraan sa paaralan at ang ‘CA Meals for Kids’ app

Dahil sa  ehekutibong kautusan ng Gobernador , tinitiyak na mananatili ang buong pagpopondo sa pampublikong paaralan. Magtanong sa iyong lokal na distrito ng paaralan para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano at saan matatanggap ang mga libre o mas murang pagkain sa paaralan.

Makakatulong ang CA Meals for Kids app sa mga mag-aaral at pamilya na makahanap ng mga pagkain sa panahon ng mga emergency na pagpapasara ng paaralan dahil sa COVID-19. 

Libre ang app na ito at puwedeng i-download mula sa App Store ng ApplePlay Store ng Google, at App Store ng Microsoft.

Pandemic EBT (P-EBT)

Ang mga pamilyang may mga bata na kwalipikado para sa libre o mas murang presyo ng mga pagkain ay makakatanggap ng karagdagang benepisyo sa pagkain para makatulong na bumili ng pagkain kapag sarado ang mga paaralan dahil sa COVID-19. Ang mga benepisyo sa pagkain na ito ay tinatawag na Pandemic EBT o benepisyo sa P-EBT. 

Puwedeng makatanggap ang mga pamilya ng hanggang $365 bawat isa para sa bawat anak na kwalipikado para sa mga benepisyo sa P-EBT. Depende ang kabuuang halaga sa kung ilang kwalipikadong bata ang nakatira sa iyong bahay. Puwedeng kumuha ang mga mag-aaral ng mga to-go na pagkain kahit nakakatanggap sila ng mga benepisyo sa P-EBT.

Makukuha ang mga benepisyo sa Pandemic EBT (P-EBT) para sa mga kwalipikadong pamilya simula sa Mayo 2020.

  • Hindi na kailangang mag-apply ng mga pamilyang may mga batang nakakatanggap ng benepisyo sa CalFresh, Medi-Cal, o Foster Care. Matatanggap ng karamihan ng mga pamilya ang kanilang P-EBT card sa pamamagitan ng koreo sa buwan ng Mayo.
  • Matatanggap ng mga pamilyang may mga batang nag-apply para sa mga benepisyo sa CalFresh, Medi-Cal, o Foster Care pagkatapos magsara ng kanilang mga paaralan ang kanilang P-EBT card sa koreo bago ang Hunyo 30, 2020. 
  • Dapat mag-apply online ang mga pamilyang may mga bata na kwalipikado para sa libre o mas murang presyo ng pagkain, at hindi nakakatanggap ng mga benepisyo ng CalFresh, Medi-Cal, o Foster Care bago ang Hunyo 30, 2020. Ilulunsad ang online na application sa huling bahagi ng Mayo.

Tingnan ang mga madalas itanong tungkol sa P-EBT at bisitahin angprogramang P-EBT sa website ng Departamento ng Mga Serbisyong Panlipunan ng California (CA Department of Social Services) para sa pinakabagong impormasyon.

Mga nakakatandang nasa hustong gulang

Great Plates Delivered: Mga lutong-bahay na pagkain para sa mga nakakatanda

Malapit nang makatanggap ang mga nakakatanda at iba pang nasa hustong gulang na nasa mataas ng panganib sa pagkakaroon ng coronavirus ng araw-araw na pagkain na ipapadala sa kanilang mga bahay mula sa mga lokal na restaurant sa pamamagitan ng programang ito. Tingnan ang Great Plates Delivered (dating tinatawag na Restaurants Deliver) para sa impormasyon at mga update.

Mga pagkaing ihahatid para sa mga mas nakakatandang nasa hustong gulang

Ang mga mas nakakatandang nasa hustong gulang (60+ taong gulang) na nakatira sa bahay at nahihirapang magluto ay puwedeng makatanggap ng mga nakahanda nang pagkain na ipapadala sa kanilang bahay, anuman ang antas ng kita. At puwede nang ipadala ng mga nakakatandang dating bumibisita sa mga meal site ng komunidad ang mga pagkain sa kanilang bahay. 

Maghanap ng meal provider sa iyong lugar o tumawag sa 1-800-510-2020.

Para makakita ng higit pang impormasyon tungkol sa mga available na serbisyo para sa mga nakakatandang nasa hustong gulang, nasa hustong gulang na may mga kapansanan, at tagapag-alaga ng pamilya, tingnan ang Departamento sa Pagtanda ng California (California Department of Aging) o tumawag sa Linya ng Impormasyon ng Pagtanda at Nasa Hustong Gulang ng California (California Aging and Adult Info Line) sa 1-800-510-2020.

Para kumonekta sa higit pang serbisyo at suportahan ang iyong lokal na lugar, bisitahin ang Maghanap ng Mga Serbsiyo sa Aking County

Pagkain sa food bank para sa mga nakakatandang nasa hustong gulang

Ang mga nakakatandang nasa hustong gulang (60+ taong gulang) ay puwedeng makatanggap ng mga kahon ng masustansyang pagkain para makatulong sa kanilang mga diyeta sa pamamagitan ng Programa sa Pantulong na Kinakailangang Pagkain (Commodity Supplemental Food Program, CSFP). Makukuha ang mga kahon ng CSFP sa mga lokasyong ito ng food bank

Pambuong Estadong hotline ng impormasyon sa COVID-19

Nakakonekta ang hotline sa COVID-19 na ito sa mahahalagang serbisyo at mapagkukunan ng estado at lokal na pamahalaan, at nagsasagot din ito ng mga pangkalahatang tanong tungkol sa COVID-19. Bahagi ito ng isang patuloy na pagsisikap para magbigay ng maaasahan at mapagkakatiwalaang impormasyon at suporta sa sinumang Californian na nangangailangan nito.

Hotline ng California sa COVID-19: 833-422-4255 (833-4CA-4ALL)

Bukas ang call center 7 araw sa isang linggo:

  • Lunes hanggang Biyernes, 8:00 am hanggang 8:00 pm, Pacific Daylight Time 
  • Sabado at Linggo,  8:00 am hanggang 5:00 pm, Pacific Daylight Time

211

Ang 211 ay isang libre at kumpidensyal na serbisyo sa impormasyon at pag-refer na nagkokonekta sa mga tao sa mga lokal na mapagkukunan. Magagamit ito sa mahigit 100 wika, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. 

Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng pagkain o iba pang mahalagang serbisyo, i-dial ang 211 para makipag-usap sa isang taong makakatulong sa iyo, o bisitahin ang  211.org

Connect2Affect

Ang  Connect2Affect ay isang programa ng AARP Foundation at tinutulungan nito ang mga nakakatanda na makahanap ng serbisyo sa suporta sa kanilang lugar, gaya ng pagkain at medikal na pangangalaga. 

Ang site na ito ay mayroon ding mga tool para sa pagsusuri ng panganib sa pag-isolate, muling pagkonekta sa komunidad, at pakikipag-ugnayan sa mga nalulungkot.

Eldercare Locator

Ang mga mas nakakatandang nasa hustong gulang at kanilang mga pamilya ay puwedeng kumonekta sa mga serbisyo at mapagkukunan sa kanilang lokal na komunidad sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng  Eldercare Locator o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-677-1116.

GoGoGrandparent

Nagbibigay-daan ang GoGoGrandparent sa mga mas nakakatandang nasa hustong gulang na gumamit ng mga on-demand na kumpanya sa pag-deliver ng grocery tulad ng Instacart, kumpanya sa pag-deliver ng restaurant tulad ng DoorDash, at kumpanya sa transportasyon tulad ng Lyft nang walang smartphone habang pinapanatiling naaabisuhan ang pamilya at mahal sa buhay. Matatawagan ang mga operator ng GoGoGrandparent 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

Para magparehistro, bisitahin ang website ng GoGoGrandparent o tumawag sa 1-855-464-6872. Kapag nakapagparehistro na, puwede kang mag-order para sa pag-deliver ng grocery, o mag-order ng mga pagkain mula sa mga lokal na restaurant na ide-deliver sa iyong bahay. Kung kailangan mong umalis sa iyong bahay at kailangan mo ng transportasyon, puwede mo ring gamitin ang GoGoGrandparent para makasakay.

Mga opsyon sa pag-deliver ng grocery

Serbisyo sa pag-deliver ng grocery ng Walmart 

Nagbibigay-daan sa iyo ang serbisyo sa pag-deliver ng grocery ng Walmart na makapamili online at mag-iskedyul ng pagpapadala sa iyong bahay. Maghanap ng Walmart na malapit sa iyo para mag-iskedyul ng pag-deliver ng grocery. 

Parehong araw na pag-deliver ng Target

Nagbibigay-daan sa iyo ang parehong araw na pag-deliver ng Target na mamili online o sa pamamagitan ng kanilang app para bumili ng mga grocery at supply na ide-deliver sa iyong bahay. Maghanap ng Target na magde-deliver sa iyong lugar.

Safeway

Nagbibigay-daan sa iyo ang Safeway na pumili ng oras ng pag-deliver para sa pagpapadala sa iyong bahay. Maghanap ng Safeway na nagde-deliver sa iyong lugar.

TaskRabbit

Puwede mong gamitin ang TaskRabbit para maghanap ng agarang tulong sa mga pang-araw-araw na gawain, kasama ang pag-deliver ng pagkain at pag-deliver ng botika. May magagamit ng 5% diskwento para sa mga nakakatanda. Bisitahin ang website ng TaskRabbit  i-download ang libreng app para sa iyong smartphone mula sa App Store ng Apple o Play Store ng Google

Maraming iba pang retailer at tindahan ng grocery ang may mga opsyon sa pag-deliver. Alamin sa iyong gustong tindahan kung nagde-deliver sila.

Paano ka makakatulong

Maraming programa ang nagre-redirect ng pagkain na dapat ay ibabasura na para mapakain ang mga bata at pamilya sa panahon ng krisis sa COVID-19. May mga tumatanggap ng donasyong cash at labis na pagkain.

  • Nakikipagtulungan ang Programa na Farm papunta sa Pamilya  ng Samahan ng Mga Food Bank sa California (California Association of Food Banks, CAFB) sa mga farmer, rancher, packer, at shipper para makakuha ng mga produkto sa farm sa California mula sa sakahan patungo sa 40+ food bank sa buong estado. Puwede kang mag-donate ng pera o labis na panananim sa pamamagitan ng website ng CAFB.
  • Ang Hidden Harvest ay isang programa sa produce recovery sa Coachella Valley. Makipag-ugnayan sa kanila para mag-donate ng pera o magboluntaryo.
  • Ang Feeding America ay ang pinakamalaking hunger-relief na organisasyon sa Estados Unidos at tumatanggap ito ng mga donasyong cash para sa kanilang Pondo sa Pagtugon sa COVID-19