Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay nangangailangan ng tulong sa pagkuha ng pagkain habang may outbreak ng coronavirus, may mga available na resource.

Sa page na ito:


Pagkain sa emergency at mga benepisyo sa pagkain

Mga benepisyo sa pagkain ng CalFresh

Nagbibigay ang CalFresh ng mga benepisyo sa pagkain para makatulong sa mga taong mabili ang karamihan ng mga pagkain sa karamihan ng mga grocery store at farmers market. Puwedeng mag-apply sa CalFresh anumang oras ang mga tao at pamilyang may mababang kita. Kung nagkaroon ng pagbabago ang kita mo, kahit pansamantala pa ito dahil sa coronavirus, puwede kang mag-apply para sa mga benepisyo sa pagkain sa CalFresh.

Para mag-apply, bisitahin ang CalFresh online o tumawag sa 1‑877‑847‑3663 (1‑877‑847‑FOOD).

Gumagana ang mga EBT card online

Nagbibigay ng mga benepisyo sa CalFresh (na kung minsan ay tinatawag na SNAP o mga food stamp) sa isang EBT card bawat buwan. Magagamit ang card na ito sa pagbili ng mga grocery online sa Amazon, Walmart, at Aldi sa pamamagitan ng Instacart. Puwede ka ring mamili online sa Albertsons, Vons, at Safeway at magbayad gamit ang iyong EBT card sa pag-pick up. 

Pansamantalang pinalawak na pagiging kwalipikado para sa mga mag-aaral sa kolehiyo

Simula Enero 16, 2021, naging kwalipikado ang ilang mag-aaral na makatanggap ng mga benepisyo ng CalFresh na tulong para makabayad para sa mga grocery. Matuto pa tungkol sa mga pansamantalang pagbabago sa pagiging kwalipikado ng mag-aaral at kung paano mag-apply online.

Mga food bank

Bukas at tumatakbo ang mga lokal na food bank at pantry sa buong California. Maghanap ng lokal na food bank malapit sa iyo.

Mga benepisyo sa pagkain para sa Mga Babae, Sanggol, at Bata (Women, Infants, and Children, WIC)

Tumutulong ang WIC sa mga pamilyang magkaroon ng access sa masusustansyang pagkain at higit pa. Nagbibigay ang WIC ng kaalaman sa nutrisyon, suporta sa pagpapasuso, at benepisyo para sa masusustansyang pagkain. Puwede ring makatulong ang WIC sa paghahanap ng pangangalagang pangkalusugan at iba pang serbisyo sa komunidad.

Pinagseserbisyuhan ng WIC ang mga sanggol at bata na may edad na hanggang 5 taon, buntis, at bagong ina. Puwedeng ipatala ng mga magulang, lolo't lola, foster na magulang, o tagapangalaga ang mga bata hanggang sa kanilang ika-5 kaarawan. Puwede ring mag-apply ang mga nagtatrabahong pamilya at migrant na pamilya.

Kung nawalan ka ng trabaho kamakailan dahil sa coronavirus, puwede kang mag-apply para sa WIC. Puwede ka ring mag-apply kung nagbago ang kita mo o kung hindi ka makapagtrabaho, kahit pansamantala lang dahil sa COVID-19.

Alamin kung kwalipikado ka sa MyFamily.WIC.ca.gov, o tumawag sa 1‑888‑942‑9675 (1‑888‑WIC‑WORKS) para sa higit pang impormasyon.

Ang mga lokasyon ng WIC ay may mga pamamaraan para mabilisan kang mabigyan ng mga benepisyo sa WIC, kahit na sarado ang mga ito sa publiko. Tumawag muna bago pumunta.


Mga pamilyang may mga batang nag-aaral pa

Mga pamamaraan sa paaralan at ang ‘CA Meals for Kids’ app

Dahil sa  ehekutibong kautusan ng Gobernador , tinitiyak na mananatili ang buong pagpopondo sa pampublikong paaralan. Magtanong sa iyong lokal na distrito ng paaralan para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano at saan matatanggap ang mga libre o mas murang pagkain sa paaralan.

Makakatulong ang CA Meals for Kids app sa mga mag-aaral at pamilya na makahanap ng mga pagkain sa panahon ng mga emergency na pagpapasara ng paaralan dahil sa COVID-19. Libre at mada-download ang app na ito sa Apple App StoreGoogle Play Store, at Microsoft’s App Store.

Pandemic EBT (P-EBT)

Ang mga pamilyang may mga bata na kwalipikado para sa libre o mas murang presyo ng mga pagkain sa paaralan ay puwedeng makakatanggap ng mga karagdagang benepisyo sa pagkain para makatulong na bumili ng pagkain kapag sarado ang mga paaralan dahil sa COVID-19. Ang mga benepisyo sa pagkain na ito ay tinatawag na Pandemic EBT o P-EBT.

Puwedeng gamitin ng mga pamilya ang mga benepisyo sa P-EBT para makabili ng pagkain sa karamihan ng mga grocery store at farmers market, at makabili ng mga grocery online sa Amazon, Walmart, at Aldi sa pamamagitan ng Instacart. Puwede ring mamili ang mga pamilya online sa Albertsons, Vons, at Safeway store at magbayad gamit ang kanilang EBT card sa pag-pick up.

Direktang ipapadala ang mga card sa mga pamilyang may mga kwalipikadong bata. Tiyaking updated ang naka-file na papadalhang address sa paaralan ng iyong anak. Available ang mga benepisyong ito hanggang Setyembre 2021.

Puwede pa ring kumuha ang mga mag-aaral ng mga to-go na pagkain sa paaralan kahit nakakatanggap sila ng mga benepisyo sa P-EBT.


Mga nakakatandang nasa hustong gulang

Great Plates Delivered: Mga libreng pagkain na inihahatid sa mga nakatatanda

Puwedeng magpa-deliver ang mga nakatatanda ng mga pang-araw-araw na pagkain sa kani-kanilang tahanan mula sa mga lokal na restaurant sa pamamagitan ng programang ito. Tingnan ang Great Plates Delivered para malaman kung paano mag-sign up.

Mga pagkaing inihahatid sa tirahan para sa mga nakatatanda

Ang mga mas nakakatandang nasa hustong gulang (60+ taong gulang) na nakatira sa bahay at nahihirapang magluto ay puwedeng makatanggap ng mga nakahanda nang pagkain na ipapadala sa kanilang bahay, anuman ang antas ng kita. At puwede nang ipadala ng mga nakakatandang dating bumibisita sa mga meal site ng komunidad ang mga pagkain sa kanilang bahay. 

Maghanap ng provider ng pagkain sa iyong lugar o tumawag sa 1‑800‑510‑2020.

Para makakita ng higit pang impormasyon tungkol sa mga available na serbisyo para sa mga nakakatandang nasa hustong gulang, nasa hustong gulang na may mga kapansanan, at tagapag-alaga ng pamilya, tingnan ang Departamento sa Pagtanda ng California o tumawag sa Linya ng Impormasyon sa Pagtanda at Nasa Hustong Gulang ng California sa 1‑800‑510‑2020.

Para kumonekta sa higit pang serbisyo at suportahan ang iyong lokal na lugar, bisitahin ang Maghanap ng Mga Serbsiyo sa Aking County.

Pagkain sa food bank para sa mga sa mga nakatatanda

Ang mga nakatatanda (60+ taong gulang) ay puwedeng makatanggap ng mga kahon ng masustansyang pagkain para makatulong sa kanilang mga diyeta sa pamamagitan ng Programa sa Pantulong na Kinakailangang Pagkain (Commodity Supplemental Food Program, CSFP). Ipinapamahagi ng mga nakalistang Food Bank ang mga kahon ng CSFP. Tumawag sa nakalistang food bank sa iyong lugar para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano ka makakasali sa programa.

Pambuong Estadong hotline ng impormasyon sa COVID-19

Nakakonekta ang hotline sa COVID-19 na ito sa mahahalagang serbisyo at mapagkukunan ng estado at lokal na pamahalaan, at nagsasagot din ito ng mga pangkalahatang tanong tungkol sa COVID-19. Bahagi ito ng isang patuloy na pagsisikap para magbigay ng maaasahan at mapagkakatiwalaang impormasyon at suporta sa sinumang Californian na nangangailangan nito.

Hotline ng California para sa COVID-19: 833‑422‑4255 (833‑4CA‑4ALL)

Bukas ang call center 7 araw sa isang linggo:

  • Lunes hanggang Biyernes, 8:00 am hanggang 8:00 pm, Pacific Daylight Time 
  • Sabado at Linggo,  8:00 am hanggang 5:00 pm, Pacific Daylight Time

211

Ang 211 ay isang libre at kumpidensyal na serbisyo sa impormasyon at pag-refer na nagkokonekta sa mga tao sa mga lokal na mapagkukunan. Magagamit ito sa mahigit 100 wika, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. 

Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng pagkain o iba pang mahalagang serbisyo, i-dial ang 211 para makipag-usap sa isang taong makakatulong sa iyo, o bisitahin ang  211.org

Connect2Affect

Ang  Connect2Affect ay isang programa ng AARP Foundation at tinutulungan nito ang mga nakakatanda na makahanap ng serbisyo sa suporta sa kanilang lugar, gaya ng pagkain at medikal na pangangalaga. 

Ang site na ito ay mayroon ding mga tool para sa pagsusuri ng panganib sa pag-isolate, muling pagkonekta sa komunidad, at pakikipag-ugnayan sa mga nalulungkot.

Eldercare Locator

Ang mga mas nakakatandang nasa hustong gulang at kanilang mga pamilya ay puwedeng kumonekta sa mga serbisyo at mapagkukunan sa kanilang lokal na komunidad sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Eldercare Locator o pagtawag sa 1‑800‑677‑1116.

GoGoGrandparent

Ang GoGoGrandparent ay isang bayad na serbisyong magagamit ng mga tao  para maka-order ng mga meal at grocery para sa delivery sa tahanan sa pamamagitan ng pagtawag. Hindi mo kailangan ng smartphone para magamit ito. Para mag-sign up, tumawag sa 1‑855‑754‑5328 o magparehistro online

Kapag nakapagparehistro ka na, puwede kang magpa-deliver mula sa karamihan ng mga lokal na grocery at restaurant. Kung kailangan mong umalis sa iyong bahay at kailangan mo ng transportasyon, puwede mo ring gamitin ang GoGoGrandparent para makasakay. Para maabisuhan ang iyong mga kapamilya at mahal sa buhay, ilagay ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa GoGoGrandparent account mo. Makakatanggap sila ng text message na may mga detalye tungkol sa driver at sasakyan, at kung kailan nagsimula at natapos ang biyahe. 

Puwede kang makipag-usap sa isang operator ng GoGoGrandparent nang 24/7 sa 1‑855‑464‑6872.


Mga opsyon sa pag-deliver ng grocery

Serbisyo sa pag-deliver ng grocery ng Walmart 

Nagbibigay-daan sa iyo ang serbisyo sa pag-deliver ng grocery ng Walmart na makapamili online at mag-iskedyul ng pagpapadala sa iyong bahay. Maghanap ng Walmart na malapit sa iyo para mag-iskedyul ng pag-deliver ng grocery. 

Parehong araw na pag-deliver ng Target

Nagbibigay-daan sa iyo ang parehong araw na pag-deliver ng Target na mamili online o sa pamamagitan ng kanilang app para bumili ng mga grocery at supply na ide-deliver sa iyong bahay. Maghanap ng Target na magde-deliver sa iyong lugar.

Safeway

Nagbibigay-daan sa iyo ang Safeway na pumili ng oras ng pag-deliver para sa pagpapadala sa iyong bahay. Maghanap ng Safeway na nagde-deliver sa iyong lugar.

TaskRabbit

Puwede mong gamitin ang TaskRabbit para maghanap ng agarang tulong sa mga pang-araw-araw na gawain, kasama ang pag-deliver ng pagkain at pag-deliver ng botika. May magagamit ng 5% diskwento para sa mga nakakatanda. Bisitahin ang website ngTaskRabbit o i-download ang libreng app para sa iyong smartphone mula saApp Store ng Apple o Play Store ng Google.

Maraming iba pang retailer at tindahan ng grocery ang may mga opsyon sa pag-deliver. Alamin sa iyong gustong tindahan kung nagde-deliver sila.


Paano ka makakatulong

Maraming programa ang nagre-redirect ng pagkain na dapat ay ibabasura na para mapakain ang mga bata at pamilya sa panahon ng krisis sa COVID-19. May mga tumatanggap ng donasyong cash at labis na pagkain.

  • Nakikipagtulungan ang Programa na Farm papunta sa Pamilya ng Samahan ng Mga Food Bank sa California (California Association of Food Banks, CAFB)sa mga farmer, rancher, packer, at shipper para makakuha ng mga produkto sa farm sa California mula sa sakahan patungo sa 40+ food bank sa buong estado. Puwede kang mag-donate ng pera o labis na panananim sa pamamagitan ng website ng CAFB.
  • Ang Hidden Harvest ay isang programa sa produce recovery sa Coachella Valley. Makipag-ugnayan sa kanila para mag-donate ng pera o magboluntaryo.
  • Ang Feeding America ay ang pinakamalaking hunger-relief na organisasyon sa Estados Unidos at tumatanggap ito ng mga donasyong cash para sa kanilang Pondo sa Pagtugon sa COVID-19