May mga mapagkukunan ng pagkain para sa mga Californian na apektado ng pandemya ng COVID-19.

Sa page na ito:


Pagkain sa emergency at mga benepisyo sa pagkain

Mga food bank

Maghanap ng lokal na food bank malapit sa iyo.

Mga benepisyo sa pagkain ng CalFresh

Nagbibigay ang CalFresh ng mga benepisyo sa pagkain para makatulong sa mga taong mabili ang karamihan ng mga pagkain sa karamihan ng mga grocery store at farmers market. Puwedeng mag-apply sa CalFresh anumang oras ang mga tao at pamilyang may mababang kita. Kung nagkaroon ng pagbabago sa kita mo–kahit pansamantala, dahil sa COVID-19–puwede kang mag-apply para sa mga benepisyo sa pagkain ng CalFresh.

Para mag-apply, bisitahin ang CalFresh online o tumawag sa 1‑877‑847‑3663 (1‑877‑847‑FOOD).

Gumagana ang mga EBT card online

Nagbibigay ng mga benepisyo sa CalFresh (na kung minsan ay tinatawag na SNAP o mga food stamp) sa isang EBT card bawat buwan. Magagamit ang card na ito sa pagbili ng mga grocery online sa Amazon, Walmart, at Aldi sa pamamagitan ng Instacart. Puwede ka ring mamili online sa Albertsons, Vons, at Safeway at magbayad gamit ang iyong EBT card sa pag-pick up. 

Pansamantalang pinalawak na pagiging kwalipikado para sa mga mag-aaral sa kolehiyo

Kwalipikado ang ilang mag-aaral na makatanggap ng mga benepisyo ng CalFresh na tulong para makabayad para sa mga grocery. Matuto pa tungkol sa mga pansamantalang pagbabago sa pagiging kwalipikado ng mag-aaral at kung paano mag-apply online.

Mga benepisyo sa pagkain para sa Mga Babae, Sanggol, at Bata (Women, Infants, and Children, WIC)

Tumutulong ang WIC sa mga pamilyang magkaroon ng access sa masusustansyang pagkain at higit pa. Pinagseserbisyuhan ng WIC ang mga sanggol at bata na may edad na hanggang 5 taon, buntis, at bagong ina. Puwedeng ipatala ng mga magulang, lolo't lola, foster na magulang, o tagapangalaga ang mga bata hanggang sa kanilang ika-5 kaarawan. Puwede ring mag-apply ang mga nagtatrabahong pamilya at migrant na pamilya.

Mula Hunyo hanggang Setyembre 2021, pansamantalang daragdagan ang buwanang benepisyo ng WIC para sa mga prutas at gulay ng mga pamilyang nakakatanggap ng WIC.

Kung nawalan ka ng trabaho kamakailan dahil sa COVID-19, puwede kang mag-apply para sa WIC. Puwede ka ring mag-apply kung nagbago ang kita mo o kung hindi ka makapagtrabaho, kahit pansamantala lang dahil sa COVID-19.

Bisitahin ang MyFamily.WIC.ca.gov, o tumawag sa 1‑888‑942‑9675 (1‑888‑WIC‑WORKS) para sa higit pang impormasyon.


Mga pamilyang may mga batang nag-aaral pa

Mga pamamaraan sa paaralan at ang ‘CA Meals for Kids’ app

Magtanong sa iyong lokal na distrito ng paaralan para sa impormasyon tungkol sa kung paano at saan matatanggap ang mga libre o mas murang pagkain sa paaralan.

Makakatulong ang CA Meals for Kids app sa mga mag-aaral at pamilya na makahanap ng mga pagkain. Libre at mada-download ang app na ito sa Apple App StoreGoogle Play Store, at Microsoft’s App Store.

Pandemic EBT (P-EBT)

Ang mga pamilyang may mga bata na kwalipikado para sa libre o mas murang presyo ng mga pagkain sa paaralan ay puwedeng makakatanggap ng mga karagdagang benepisyo sa pagkain para makatulong na bumili ng pagkain kapag sarado ang mga paaralan dahil sa COVID-19. Ang mga benepisyo sa pagkain na ito ay tinatawag na Pandemic EBT o P-EBT. Kwalipikado rin ang mga pamilya na may mga anak na 6 na taong gulang pababa, na nakakatanggap ng mga benepisyo sa pagkain ng CalFresh. Puwede pa ring kumuha ang mga mag-aaral ng mga to-go na pagkain sa paaralan kahit nakakatanggap sila ng mga benepisyo sa P-EBT.

Hindi ginagawa ng P-EBT ang sumusunod:

 • Kailanganin ang pag-sign up o ang isang aplikasyon
 • Maapektuhan ang ibang benepisyong posibleng natatanggap mo.
 • Maapektuhan ang immigration o gawing public charge ang tumatanggap

Kwalipikado para sa mga benepisyo ng P-EBT ang mga batang nasa edad na ng pag-aaral, kung sila ay:

 • Naka-enroll sa isang paaralan na kalahok sa Programang Pambansang Almusal o Tanghalian sa Paaralan (National School Breakfast or Lunch Program), 
 • Kwalipikado para sa libre o mas murang presyo ng mga pagkain sa taong panuruan 2020-2021, at
 • Dumadalo sa paaralan sa pamamagitan ng distance learning sa loob ng kahit kaunting bahagi ng taong panuruang 2020-2021.

Kwalipikado para sa mga benepisyo ng P-EBT ang mga bata, kung sila ay:

 • Anim na taong gulang o mas bata,
 • Bahagi ng isang sambahayan na nakakatanggap ng mga benepisyo sa pagkain ng CalFresh, at
 • Nakatira sa isang county kung saan sarado ang kahit man lang isang pasilidad ng paaralan o nililimitahan ang in-person na pagtuturo.

Mga P-EBT card

Direktang ipapadala ang mga card sa mga pamilyang may mga kwalipikadong bata. Tiyaking updated ang naka-file na papadalhang address sa paaralan ng iyong anak. Walang aplikasyon para sa P-EBT.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang page ng Pandemic-EBT ng Departamento ng Mga Serbisyong Panlipunan ng California (California Department of Social Services) o tumawag sa Helpline ng P-EBT sa 877-328-9677 (Lun-Biy, 6 am hanggang 8 pm).


Mga nakakatandang nasa hustong gulang

Mga pagkaing inihahatid sa tirahan para sa mga nakatatanda

Ang mga mas nakakatandang nasa hustong gulang (60+ taong gulang) na namumuhay nang mag-isa ay puwedeng makatanggap ng mga nakahanda nang pagkain na ipapadala sa kanilang bahay, anuman ang antas ng kita.

Para makahanap ng meal provider sa iyong lugar, tumawag sa 1-800-510-2020 o bisitahin ang Maghanap ng Mga Serbisyo sa Aking County.

Pagkain sa food bank para sa mga sa mga nakatatanda

Ang mga nakatatanda (60+ taong gulang) ay puwedeng makatanggap ng mga kahon ng masustansyang pagkain para makatulong sa kanilang mga diyeta sa pamamagitan ng Programa sa Pantulong na Kinakailangang Pagkain (Commodity Supplemental Food Program, CSFP). Namimigay ng mga CSFP box ang mga food box na ito. Tumawag sa food bank sa iyong lugar para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagtanggap ng mga CSFP box.

Hotline ng impormasyon ng California sa COVID-19

Kinokonekta ng hotline ng impormasyon ng California sa COVID-19 ang mga nakakatandang nasa hustong gulang sa mga pang-estado at lokal na serbisyo at resource. Puwede ka ring makakuha ng mga sagot sa mga pangkalahatang tanong tungkol sa COVID-19.

Tumawag sa 833‑422‑4255 (833‑4CA‑4ALL) para sa tulong (Lun-Biy, 8 am hanggang 8 pm, at Sab-Lin, 8 am hanggang 5 pm).

211

Ang 211 ay isang libre at kumpidensyal na serbisyo sa impormasyon at pag-refer na nagkokonekta sa mga tao sa mga lokal na mapagkukunan. Magagamit ito sa mahigit 100 wika, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng pagkain o iba pang mahalagang serbisyo, i-dial ang 211 para makipag-usap sa isang taong makakatulong sa iyo.

Maghanap ng higit pang serbisyo

Available ang higit pang serbisyo at suporta sa:

 • Mga nakakatandang nasa hustong gulang
 • Mga nasa hustong gulang na may mga kapansanan
 • Mga pampamilyang tagapag-alaga

Para kumonekta sa higit pang serbisyo at suporta sa iyong lokal na lugar, tumawag sa 1-800-510-2020 o bumisita sa Maghanap ng Mga Serbisyo sa Aking County.

Matuto pa tungkol sa mga programa at serbisyo na available mula sa California Department of Aging.


Great Plates Delivered

Natapos na ang programang Great Plates Delivered noong Hulyo 9, 2021. Naghatid ang programang Great Plates sa mga nakakatanda ng araw-araw na meal na idine-deliver sa kanilang mga bahay mula sa mga lokal na restaurant. Nakatulong ang programang ito sa mga nakakatanda na manatiling ligtas sa bahay sa panahon ng pandemic.

Mga home-delivered meal

Kung kailangan mo pa rin ng mga home-delivered meal, may iba pang available na programa sa delivery ng pagkain. Tumawag sa 1‑800‑510‑2020 para makatanggap ng tulong sa programa sa delivery ng pagkain sa iyong lokal na lugar.