May mga benepisyo sa pagkain at resource ng pagkain para sa mga Californian na apektado ng pandemya ng COVID-19. Available ang tulong sa pagkain sa lahat ng nangangailangan nito, nagtatrabaho ka man o hindi.

Sa page na ito:


Agarang tulong sa pagkain

Hanapin ang iyong lokal na food bank

Kung kailangan mo ng pagkain ngayon, makakahingi ka ng tulong sa iyong lokal na food bank. Maraming food bank ang makakapag-ugnay sa iyo sa mga libreng grocery o mainit na pagkain.

Makipag-ugnayan sa iyong lokal na food bank para sa listahan ng mga lugar na mapagkukunan mo ng pagkain sa iyong lugar.

Maghanap ng food bank malapit sa iyo

Tumawag sa 211

Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng pagkain o iba pang mahalagang serbisyo, i-dial ang 211 para makipag-usap sa isang taong makakatulong sa iyo. 

Ang 211 ay isang libre at kumpidensyal na helpline na nag-uugnay sa iyo sa mga lokal na resource gaya ng:

 • Abot-kayang pabahay o matutuluyan
 • Cash na tulong
 • Pangangalagang pangkalusugan
 • Mga referral para sa childcare

Available ito sa mahigit sa 100 wika, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.


CalFresh

Kung bumaba o huminto ang iyong kita, puwede kang mag-apply para sa mga benepisyo sa pagkain ng CalFresh.

Puwede mong gamitin CalFresh para bumili ng pagkain sa mga grocery store, farmers market, at online. Puwedeng mag-apply sa CalFresh anumang oras ang mga tao at pamilyang may mababang kita.

Mag-apply sa CalFresh

Puwede ka ring tumawag sa 1‑877‑847‑3663 (1‑877‑847‑FOOD) para mag-apply.

Ang pagkuha ng CalFresh ay hindi nakakaapekto sa:

 • Iba pang benepisyong posibleng natatanggap mo
 • Iyong status sa immigration o pagiging public charge mo

Gumagana ang mga EBT card online

Ibinibigay ang iyong mga benepisyo sa CalFresh (na kung minsan ay tinatawag na SNAP o mga food stamp) sa isang EBT card bawat buwan.

Gamitin ang iyong EBT card para bumili ng mga grocery online sa:

Mamili online at magbayad sa pag-pick up gamit ang iyong EBT card sa: 

Higit pang impormasyon tungkol sa mga EBT card

Pansamantalang pinalawak na pagiging kwalipikado para sa mga mag-aaral sa kolehiyo

Kwalipikado ang ilang mag-aaral sa kolehiyo na makatanggap ng mga benepisyo ng CalFresh na makakatulong sa pagbili ng mga grocery. Matuto pa tungkol sa mga pansamantalang pagbabago sa pagiging kwalipikado ng mag-aaral.

Mag-apply sa CalFresh para sa mga mag-aaral

Mga benepisyo sa pagkain ng mga babae, sanggol, at bata (WIC)

Kung nawalan ka ng trabaho dahil sa COVID-19, puwede kang mag-apply para sa WIC. Puwede ka ring mag-apply kung bumaba ang kita mo, o kung kung hindi ka makapagtrabaho, kahit pansamantala lang dahil sa COVID-19. 

Tumutulong ang WIC sa mga pamilyang magkaroon ng access sa masusustansyang pagkain at higit pa. Pinagseserbisyuhan ng WIC ang mga sanggol at bata na may edad na hanggang 5 taon, buntis, at bagong ina. Magagawa ng mga magulang, lolo't lola, foster na magulang, o tagapangalaga na itala ang mga batang wala pang 5 taong gulang. Puwede ring mag-apply ang mga nagtatrabaho at migrant na pamilya.

Makakatanggap ang mga pamilya ng dagdag na benepisyo sa prutas at gulay para sa WIC mula Hunyo hanggang Setyembre 2021.

Bisitahin ang MyFamily.WIC.ca.gov, o tumawag sa 1‑888‑942‑9675 (1‑888‑WIC‑WORKS) para sa higit pang impormasyon.


Pagdeliber ng pagkain mula sa paaralan

Makipag-ugnayan sa iyong lokal na distrito ng paaralan para malaman kung paano at saan kukuha ng mga libre o pinamurang pagkain sa paaralan.

Makakatulong ang CA Meals for Kids app sa mga mag-aaral at pamilya na makahanap ng mga pagkain. Libre ang app. I-download ito sa Apple App StoreGoogle Play Store, at Microsoft’s App Store.


Pandemic EBT (P-EBT) para sa mga bata

Puwedeng makatanggap ang mga bata ng mga benepisyo sa Pandemic EBT (P-EBT) na makakatulong sa kanilang mga pamilya na bumili ng pagkain.

Posibleng kwalipikado ang mga bata para sa P-EBT kung sila ay:

 • Kwalipikado para sa mga libre o pinamurang pagkain sa paaralan, o
 • Wala pang 6 na taong gulang at nakakatanggap ng mga benepisyo sa pagkain ng CalFresh

Hindi kailangan ng mga pamilya na mag-sign up o magsumite ng aplikasyon para makatanggap ng P-EBT. Matutukoy ang pagiging kwalipikado ng iyong anak sa pamamagitan ng impormasyon mula sa iba pang programa.

Puwede kang:

 • Tiyaking updated ang naka-file na papadalhang address sa paaralan ng iyong anak
 • Mag-apply para sa mga libre o pinamurang pagkain sa pamamagitan ng paaralan ng iyong anakl
 • Mag-apply sa CalFresh

Ang pagkuha ng P-EBT ay hindi nakakaapekto sa:

 • Iba pang benepisyong posibleng natatanggap mo
 • Iyong status sa immigration o pagiging public charge mo

Mga P-EBT card

Gumagana sa parehong paraan ang mga P-EBT card at CalFresh EBT card. Puwede mong gamitin ang mga ito para bumili ng pagkain sa karamihan ng mga grocery store, farmers market, at online.

Ang mga pamilyang may mga kwalipikadong anak ay makakatanggap ng mga P-EBT card para sa benepisyo sa koreo. Makakatanggap ang mga pamilya ng hiwalay na card para sa bawat kwalipikadong anak.

Naipadala na, sa pamamagitan ng koreo, ang mga P-EBT card para sa mga kwalipikadong batang wala pang 6 na taong gulang. Ipinapadala na ngayon, hanggang Nobyembre 2021, ang mga card para sa mga kwalipikadong batang nasa edad na para mag-aaral.

Ang mga P-EBT card na darating sa pamamagitan ng koreo ay may load na mga benepisyo para sa buwan ng Oktubre 2020 hanggang Enero 2021.

Awtomatikong mare-reload ang mga card sa:

 • Nobyembre 2021 nang may mga benepisyo para sa buwan ng Pebrero hanggang Mayo 2021
 • Disyembre 2021 na may mga benepisyo para sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto 2021

Bisitahin ang website ng P-EBT para sa higit pang impormasyon tungkol sa programang ito.

Kung kailangan mo ng tulong, tumawag sa Helpline ng P-EBT sa 877-328-9677 (M-F, 6 am hanggang 8 pm).


Mga pagkaing inihahatid sa tirahan para sa mga nakatatanda

Puwede kang makatanggap ng mga pagkaing inihahatid sa bahay kung ikaw ay:

 • May edad na 60 taon pataas, at
 • Mahina o nasa bahay lang dahil sa sakit o kapansanan, o kaya ay nag-a-isolate

Hindi nakakaapekto ang antas ng iyong kita sa pagiging kwalipikado mong makatanggap ng mga pagkain.

Kung kwalipikado kang makatanggap ng mga pagkain, posible ring makatanggap ng mga pagkain ang mga miyembro ng iyong sambahayan. Kasama rito ang:

 • Ang iyong asawa, kung wala pa siyang 60 taong gulang
 • Mga miyembro ng sambahayan na may kapansanan

Para maghanap ng provider ng pagkain:

 • Tumawag sa 1-800-510-2020. Iuugnay ka ng naka-automate na linyang ito sa linya ng telepono para sa mga serbisyo sa iyong county. Available ito sa English, Spanish, at Chinese. 
 • Hanapin ang numero ng telepono para sa iyong county sa listahang ito at tumawag dito para maiugnay.

Maghanap ng higit pang serbisyo

Available ang higit pang serbisyo sa:

 • Mga nakakatandang nasa hustong gulang
 • Mga nasa hustong gulang na may mga kapansanan
 • Mga pampamilyang tagapag-alaga

Para matuto pa:

Mga food box para sa mga nakatatanda

Kung ikaw ay may edad na 60 taon pataas, makakakuha ka ng mga karagdagang food box mula sa ilang food bank para maipangdagdag sa mga pagkain mo. Namamahagi ang mga food bank na ito ng mga food box. Tumawag sa nakalistang food bank sa iyong lugar para makakuha ng kahon.

Great Plates Delivered

Natapos na ang programang Great Plates Delivered noong Hulyo 9, 2021. Naghatid ng mga pagkain ang programang ito sa mga nakatatanda mula sa mga lokal na restaurant. Nakatulong ang programang ito sa mga nakakatanda na manatiling ligtas sa bahay sa panahon ng pandemic.

Tumawag sa hotline ng impormasyon sa COVID-19 ng California

Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng pagkain, tumawag sa hotline ng impormasyon sa COVID-19 ng California sa 833-422-4255.

Bukas ang hotline M-F, 8 am hanggang 8 pm, at Sab-Lin, 8 am hanggang 5 pm. 

Tumawag sa hotline para sa:

 • Tulong sa pakikipag-ugnayan sa mga kinakailangang serbisyo sa iyong lugar
 • Mga sagot sa mga pangkalahatang tanong tungkol sa COVID-19