California đang cung cấp các khoản miễn giảm thuế trong thời kỳ đại dịch.

Trên trang này:

Gia hạn thời hạn nộp đơn

Cục Quản Lý Thuế Phí California (CDTFA) sẽ cung cấp thời gian gia hạn ba tháng cho các cá nhân và doanh nghiệp cần nộp đơn và nộp thuế và phí so với thời hạn ban đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021. Người nộp thuế báo cáo thuế và phí ít hơn $1,000,000 trên tờ khai thuế ban đầu đến hạn trong thời gian này không phải xin CDTFA gia hạn. Khoản miễn giảm sẽ được tự động cung cấp.

Thuế cá nhân

Hiện đang triển khai Tín Dụng Thuế Thu Nhập Do Lao Động California và Tín Thuế cho Người Có Con Nhỏ dành cho những người nộp thuế không có Mã Số Định Danh Người Nộp Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identifical Number, ITIN). Quý vị có thể yêu cầu hưởng những khoản tín thuế này trong tờ khai thuế cá nhân năm 2020 (nộp trong năm 2021).

Quý vị cũng có thể sử dụng thu nhập năm 2019 của mình để yêu cầu hưởng Tín Thuế Thu Nhập do Lao Động và Tín Thuế cho Con Nhỏ liên bang cho các khoản thuế năm 2020. Điều này cho phép quý vị yêu cầu hưởng các khoản tín dụng này ngay cả khi thu nhập của quý vị thấp hơn năm 2020 do tình trạng mất việc làm hoặc thất nghiệp.

Thuế doanh nghiệp nhỏ

California và chính quyền liên bang đang cung cấp sự hỗ trợ và những quyền lợi về thuế cho các doanh nghiệp nhỏ. Dữ liệu này bao gồm:

  • Tín Dụng Thuế Tuyển Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ, một khoản tín dụng thuế $1,000 cho mỗi nhân viên mới của các doanh nghiệp nhỏ (tối đa $100,000/doanh nghiệp)
  • Hoãn thuế bán hàng/thuế sử dụng không lãi suất lên tới $50,000 đối với các doanh nghiệp có mức doanh thu chịu thuế dưới $5 triệu
  • Không bao gồm các khoản vay trong Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương được xóa nợ từ tổng thu nhập của tiểu bang
  • Tín Dụng Thuế Giữ Chân Nhân Viên liên bang, được cung cấp đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, lên tới $14,000
  • Các khoản tín dụng thuế liên bang dành cho các doanh nghiệp nhỏ đối với những nhân viên nghỉ phép có hưởng lương trong đại dịch COVID-19

Hỏi và đáp

Hoãn thuế bán hàng và thuế sử dụng cho doanh nghiệp nhỏ

Duy trì cập nhật thông tin