California đang thực hiện chính sách hỗ trợ thuế trong thời kỳ đại dịch.

Trên trang này:

Gia hạn thời hạn nộp đơn

Sở Thuế Vụ (IRS) và Hội Đồng Thuế Nhượng Quyền Thương Mại (FTB) đã gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đến ngày 17 tháng 5 năm 2021. Gia hạn này không được áp dụng cho các khoản thuế ước tính phải nộp cho IRS hoặc FTB vào ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Ngày đến hạn nộp tờ khai và nộp thuế và phí còn nợ Cục Quản Lý Thuế Phí California (California Department of Tax and Fee Administration, CDTFA) so với thời hạn ban đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021 đã được gia hạn thêm ba tháng. Thời gian gia hạn này thường dành cho các doanh nghiệp phải nộp dưới $1 triệu thuế và phí.

Để yêu cầu gia hạn nếu quý vị phải nộp hơn $1 triệu thuế và phí hoặc để thắc mắc về việc gia hạn, hãy gọi điện đến CDTFA theo số 800-400-7115.

Hãy truy cập trang web về COVID-19 của CDTFA để biết thêm thông tin về việc gia hạn.

Hỗ trợ các cá nhân

Gói Khuyến Khích Vàng Của Tiểu Bang

Gói Khuyến Khích Vàng Của Tiểu Bang (Golden State Stimulus, GSS) là khoản thanh toán cứu trợ một lần, trị giá $600. Quý vị sẽ có được khoản cứu trợ này nếu quý vị nhận được Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động của California sau khi yêu cầu cung cấp khoản cứu trợ trên tờ khai thuế cá nhân năm 2020 mà quý vị đã nộp trong năm nay.

Quý vị sẽ nhận được thêm $600, khoản thanh toán GSS một lần nếu quý vị nộp tờ khai với Mã Số Định Danh Người Nộp Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN).

Những người nộp ITIN không nhận được Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động của California nhưng kiếm được $75,000 trở xuống thì sẽ nhận được khoản thanh toán GSS $600.

Tìm hiểu thêm về Gói Khuyến Khích Vàng Của Tiểu Bang, bao gồm thời điểm mong muốn.

Đánh giá tính đủ tiêu chuẩn nhận Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động Mở Rộng

Hiện tại, quý vị có thể yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động của California và Tín Thuế cho Người Có Con Nhỏ của tiểu bang bằng một ITIN. Quý vị có thể yêu cầu hưởng những khoản tín thuế này trong tờ khai thuế cá nhân năm 2020.

Quý vị cũng có thể sử dụng thu nhập năm 2019 của mình để yêu cầu hưởng hai khoản tín thuế liên bang là Tín Thuế Thu Nhập do Lao Động và Tín Thuế cho Con Nhỏ cho các khoản thuế năm 2020. Điều này cho phép quý vị yêu cầu hưởng các khoản tín thuế này ngay cả khi thu nhập của quý vị thấp hơn trong năm 2020 do tình trạng mất việc làm hoặc thất nghiệp.

Hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp nhỏ

California và chính quyền liên bang đang thực hiện chính sách hỗ trợ thuế và đem lại những phúc lợi về thuế cho các doanh nghiệp nhỏ. Trong đó bao gồm:

  • Tín Thuế Giữ Chân Nhân Viên liên bang, được cung cấp đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, lên tới $14,000
  • Khoản Trợ Cấp Cứu Trợ trong Đại Dịch COVID-19 dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ của California, được tạo ra như một phần của Gói Khuyến Khích Vàng Của Tiểu Bang, trị giá lên đến $25,000
  • Không bao gồm các khoản vay trong Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương được xóa nợ từ tổng thu nhập của tiểu bang
  • Các khoản tín thuế liên bang dành cho các doanh nghiệp nhỏ để chi trả phúc lợi nghỉ phép có hưởng lương cho nhân viên trong đại dịch COVID-19, được cung cấp đến ngày 31 tháng 3 năm 2021

Kế hoạch nộp thuế sử dụng và bán hàng

Các doanh nghiệp nhỏ có thể tận dụng kế hoạch nộp thuế không tính lãi do CDTFA quy định. Các khoản nộp thuế được thực hiện thành nhiều đợt bằng nhau hàng tháng trong 12 tháng và phải được nộp đầy đủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2022.

Kế hoạch nộp thuế là dành cho:

  • Ngày đến hạn nộp thuế sử dụng và bán hàng trên các tờ khai ban đầu được lên lịch nộp từ 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021.
  • Nợ thuế sử dụng và bán hàng lên tới $50,000
  • Các doanh nghiệp có doanh thu chịu thuế hàng năm chưa đến $5 triệu

Kế hoạch nộp thuế cũng dành cho các doanh nghiệp có doanh thu chịu thuế hàng năm hơn $5 triệu. CDTFA sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để thực hiện chính sách hỗ trợ thuế nếu phù hợp.

Hãy tìm hiểu thêm về kế hoạch nộp thuế sử dụng và bán hàng tại trang web về COVID-19 của CDTFA hoặc gọi điện đến số 800-400-7115.

Hỏi và đáp

Luôn cập nhật thông tin