Tiểu bang sẽ đảm bảo cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cho các doanh nghiệp và người lao động. Chúng tôi đã hợp tác với một ngành tư nhân để tăng cường quá trình sản xuất PPE tại địa phương.

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về:

Cách nhận PPE

Tiểu bang có thể giúp quý vị nhận PPE theo hai cách: 

 • Quý vị có thể mua PPE từ người bán trong danh sách trên trang mua hàng của Safely Making California hoặc
 • Quý vị có thể yêu cầu PPE trực tiếp từ tiểu bang.

Để mua PPE

Hãy truy cập Safely Making California. Đây là một trang mua PPE mới do Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất & Công Nghệ California lập ra. Tại đây, quý vị có thể tìm chỗ mua:

 • Khẩu trang
 • Tấm che mặt
 • Găng tay
 • Nước rửa tay khô
 • Khăn lau
 • Áo choàng
 • Vách ngăn bằng kính Plexi

Để yêu cầu PPE từ tiểu bang

Nếu là chủ hãng của nhân viên làm việc trong các ngành nghề thiết yếu, quý vị có thể yêu cầu PPE từ tiểu bang.

Tiểu bang phân phối khẩu trang và PPE cho những người lao động ở tuyến đầu để hạn chế lây lan COVID-19.  Tiểu bang ưu tiên việc đảm bảo an toàn cho những nhân viên làm việc trong các ngành nghề thiết yếu này.

Bảo quản khẩu trang và PPE

Nếu cần sử dụng PPE để những nhân viên trong các ngành nghề thiết yếu thực hiện nhiệm vụ hàng ngày:

 • Gia tăng số lần sử dụng các PPE không bị hỏng hoặc không nhìn thấy vết bẩn
 • Áp dụng các chính sách tái sử dụng PPE theo từng cơ sở phiên bản mở rộng
 • Áp dụng các chiến lược của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) để tối ưu hóa nguồn cung PPE
 • Thực hành các chiến lược khử nhiễm và tái sử dụng đối với mặt nạ phòng độc (filtering facepiece respirator, FFR)
 • Hiểu rõ các yêu cầu về PPE và theo dõi tốc độ cháy. Sử dụng công cụ tính toán tốc độ cháy PPE của CDC, nếu cần
 • Sử dụng các loại hoặc nguồn PPE thay thế để hỗ trợ các hoạt động cần thiết
 • Sử dụng thiết bị bảo vệ đường hô hấp do Viện Quốc Gia về An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) phê duyệt nhưng chưa được FDA phê duyệt trước đó
 • Truy cập các trang web của FDAOSHA để biết thông tin cập nhật về việc thi hành và Cấp Quyền Sử Dụng Khẩn Cấp.
 • Hãy đọc hướng dẫn của NIOSH về việc bảo quản FFR trong các cơ sở làm việc không liên quan đến chăm sóc sức khỏe

Nếu không cần sử dụng PPE để những nhân viên trong các ngành nghề thiết yếu thực hiện nhiệm vụ hàng ngày:

Mua PPE trong thời điểm thiếu hụt

Nếu quý vị đã sử dụng các chiến lược để giảm nhu cầu sử dụng PPE, nhưng quý vị vẫn cần yêu cầu mua thêm, quý vị cần:

 • Tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp tư nhân để tìm kiếm nguồn cung cấp PPE. Quý vị có thể cần tìm nhiều nhà cung cấp và tập trung vào các nhu cầu ngắn hạn so với dài hạn.
 • Nếu các nhà cung cấp không thể cung ứng PPE và quý vị đang cần gấp, hãy yêu cầu quận của quý vị cung cấp. Hãy liên hệ với bộ phận quản lý trường hợp khẩn cấp hoặc phòng y tế công cộng tại quận của quý vị.
 • Nếu quận của quý vị không thể cung cấp PPE, họ sẽ liên hệ với Trung Tâm Hoạt Động của Tiểu Bang.
 • Nếu tiểu bang không thể cung cấp PPE, tiểu bang sẽ liên hệ với Trung Tâm Điều Phối Ứng Phó Khu Vực FEMA.

Quy trình đặt mua khẩu trang và các vật tư khác từ tiểu bang như sau:

Sơ Đồ Quy Trình Phân Phát Khẩu Trang từ Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp của Thống Đốc California (California Governor's Office of Emergency Services, Cal OES)

Quy trình phân phát khẩu trang

Cấp chủ hãng

Ưu tiên hàng đầu của các chủ hãng trong các ngành nghề thiết yếu là đảm bảo rằng nhân viên được trang bị PPE để có thể thực hiện công việc của họ một cách an toàn. Chủ hãng chịu trách nhiệm chính đối với việc mua và phân phát PPE khẩn cấp. Khi lượng yêu cầu vượt quá lượng cung, họ cần liên hệ với quận hoặc khu vực hoạt động của họ.

Cấp quận/chính quyền địa phương

Ưu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương là đảm bảo rằng nhân viên làm việc trong các ngành nghề thiết yếu tại địa phương được trang bị PPE để làm chậm tốc độ lây lan COVID-19. Chính quyền địa phương giải quyết việc mua và phân phát PPE trong trường hợp khẩn cấp trong khu vực của họ. Khi lượng yêu cầu vượt quá lượng cung, họ cần liên hệ với các cơ quan hoạt động khẩn cấp trong khu vực của họ.

Cấp khu vực

Khi khu vực không thể đáp ứng nhu cầu về PPE, họ sẽ liên hệ với Tiểu Bang để được trợ giúp.

Cấp tiểu bang

Cal OES sẽ hỗ trợ và cung cấp PPE cho các hoạt động tại tiểu bang. Các hoạt động này có thể cần nhiều PPE hơn mức Tiểu Bang có thể cung cấp. Trong trường hợp đó, Cal OES có thể yêu cầu cung cấp PPE từ FEMA, EMAC, các đối tác công/tư hoặc các nguồn khác.