California đang xây dựng một lộ trình sửa đổi lệnh ở nhà áp dụng trên toàn tiểu bang trong khi vẫn đảm bảo duy trì sức khỏe và khả năng hồi phục của cộng đồng. Chúng tôi cần người dân California cung cấp thông tin đầu vào về cách tốt nhất để mở lại các ngành khác nhau của nền kinh tế.

Mọi người có thể đưa ra những ý tưởng tuyệt vời. Tiểu bang đã nhận được nhiều đề xuất đổi mới từ các doanh nghiệp và đại diện người lao động của California về cách họ sẽ điều chỉnh cơ sở làm việc của mình để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi-rút corona. 

Bây giờ, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị - các chủ doanh nghiệp, người lao động, khách hàng - để nhận được ý kiến phản hồi của quý vị về những điều chỉnh về thực tế và môi trường có thể làm cho nơi làm việc trở nên an toàn hơn và bảo vệ cộng đồng của chúng ta.

Giúp định hình tương lai tốt đẹp hơn cho California.  Điền thông tin vào Bản Khảo Sát Lộ Trình Hồi Phục của California.

Điền thông tin vào bản khảo sát