Quý vị muốn hỗ trợ những người khác tại tiểu bang của chúng ta trong đại dịch COVID-19? Dưới đây là nhiều cách mà quý vị có thể đóng góp.

Tình nguyện viên

Thăm hỏi người cao tuổi

  • Cùng Nhau Gắn Kết
    Sử dụng danh sách kiểm tra của chúng tôi để đảm bảo rằng tất cả các nhu cầu về đời sống của hàng xóm và những người thân yêu của quý vị đều đang được đáp ứng.

Quyên góp vật tư y tế

Cung cấp các giải pháp công nghệ