Chương trình Nhà Ở để Thu Hoạch là một chương trình cung cấp các dịch vụ cho người lao động trong ngành nông nghiệp cần phải thực hiện cách ly do đại dịch COVID-19. Chương trình này giúp những người lao động có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc bị phơi nhiễm có thể bảo vệ người thân và đồng nghiệp của họ bằng cách tạo cơ hội cho họ tự cách ly.

Trên trang này:


Cách chương trình này hoạt động 

Công nhân chế biến thực phẩm và công nhân nông trại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta. Nhưng một số người cần tự cách ly đang gặp khó khăn với vấn đề chỗ ở.

Tiểu Bang cung cấp các tùy chọn cách ly kiểm dịch tại nhà hoặc tại khách sạn ở các quận tham gia chương trình cho những người lao động cần tự cách ly trong thời gian tối đa 14 ngày. Tiểu Bang phối hợp với quản trị viên tại địa phương phụ trách quản lý chương trình.

Quản trị viên tại địa phương:

 • Làm đầu mối liên lạc chính với người lao động cần chỗ ở cách ly 
 • Xác minh tính đủ điều kiện của người tham gia
 • Phối hợp với Tiểu Bang để đặt phòng nếu được ưu tiên
 • Cung cấp các dịch vụ bao gồm dịch vụ đưa đón, bữa ăn và kiểm tra sức khỏe
 • Đảm bảo dịch vụ được cung cấp bằng ngôn ngữ của người tham gia và
 • Thu thập dữ liệu cần thiết để Cơ Quan Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) bồi hoàn
 • Cung cấp hỗ trợ tài chính cho những hoạt động cách ly kiểm dịch đó

Quản trị viên tại địa phương được xác định để phối hợp với chính quyền Tiểu Bang. Họ có thể là đại diện của quận hoặc thành phố, nhóm bộ tộc, tổ chức phi lợi nhuận hoặc tổ chức từ thiện.  


Ai đủ tiêu chuẩn

Những người tham gia phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Làm việc trong ngành nông nghiệp hoặc chế biến thực phẩm tại California  
 • Đáp ứng các tiêu chí về cơ sở lưu trú không tập trung của FEMA để ứng phó với dịch COVID-19: 
  • Có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc 
  • Đã phơi nhiễm theo ghi chép của viên chức y tế công cộng hoặc chuyên gia y tế
 • Không thể tự cô lập ở nhà, nếu yêu cầu phòng khách sạn 

Cách nhận phòng khách sạn

Tham gia Chương Trình Nhà Ở để Thu Hoạch bằng cách liên hệ với quản trị viên tại quận của quý vị:

Chương trình có thể bổ sung thêm các quận.


Địa điểm triển khai chương trình

Chương trình được cung cấp tại 14 quận được liệt kê ở trên.   


Cách quận hoặc tổ chức của quý vị có thể tham gia

Nếu quận hoặc tổ chức của quý vị muốn trở thành quản trị viên địa phương, vui lòng liên hệ HousingforHarvest@dss.ca.gov. Xem thêm thông tin chi tiết trong bản Tổng Quan Chương Trình này.


Chi phí chương trình và nguồn tài trợ

California đã được FEMA chấp thuận cho cung cấp nơi lưu trú không tập trung trong cuộc khủng hoảng y tế công này.

Tiểu Bang sẽ bồi hoàn chi phí khách sạn cho chương trình này từ 75% khoản phí chia sẻ từ liên bang.

Quỹ tài trợ của tiểu bang sẽ chi trả các chi phí đủ điều kiện cho dịch vụ vận chuyển, ăn uống, kiểm tra sức khỏe và bất kỳ dịch vụ nào khác để cách ly kiểm dịch tại nhà và tại khách sạn thông qua một thỏa thuận với quận. Quỹ từ thiện có thể trang trải các chi phí bổ sung. Một số chi phí có thể đủ điều kiện được quận bồi hoàn theo FEMA.