Chương trình Nhà Ở để Thu Hoạch là một chương trình mới cung cấp nhà ở tạm thời tại khách sạn cho người lao động ngành nông nghiệp cần phải cách ly do COVID-19. Chương trình này sẽ giúp những người lao động có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc bị phơi nhiễm vi-rút bảo vệ người thân yêu và đồng nghiệp của họ bằng cách cung cấp địa điểm để họ tự cách ly.

Công nhân chế biến thực phẩm và công nhân nông trại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta. Nhưng một số người cần tự cách ly đang gặp khó khăn với vấn đề chỗ ở.

Chương trình này hoạt động như thế nào?  

Tiểu Bang sẽ đặt phòng khách sạn tại các quận tham gia chương trình cho những người lao động cần tự cách ly trong thời gian tối đa 14 ngày. Tiểu Bang sẽ phối hợp với các cán bộ quản lý tại địa phương phụ trách quản lý chương trình.

Các cán bộ quản lý được địa phương trả lương sẽ:

 • Làm đầu mối liên lạc chính với người lao động cần chỗ ở cách ly 
 • Xác minh tính đủ điều kiện của người tham gia
 • Phối hợp với Tiểu Bang để đặt phòng
 • Cung cấp các dịch vụ tại khách sạn, bao gồm dịch vụ đưa đón, bữa ăn và kiểm tra sức khỏe
 • Đảm bảo dịch vụ được cung cấp bằng ngôn ngữ của người tham gia và
 • Thu thập dữ liệu cần thiết để Cơ Quan Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) bồi hoàn.

Các cán bộ quản lý tại địa phương sẽ được xác định phối hợp với chính quyền Tiểu Bang. Họ có thể là đại diện của quận hoặc thành phố, nhóm bộ tộc, tổ chức phi lợi nhuận hoặc tổ chức từ thiện.  

Ai đủ tiêu chuẩn? 

Những người tham gia phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Làm việc trong ngành nông nghiệp hoặc chế biến thực phẩm tại California  
 • Đáp ứng các tiêu chí cơ sở lưu trú không tập trung của FEMA (PDF) để ứng phó với COVID-19: 
  • Có kết quả xét nghiệm dương tính, hoặc 
  • Đã phơi nhiễm theo ghi chép của cán bộ y tế công cộng hoặc chuyên gia y tế chăm sóc sức khỏe
 • Không thể tự cách ly tại nhà 

Tôi có thể nhận phòng khách sạn bằng cách nào?

Chương trình sẽ sớm bổ sung thêm các quận.

Chương trình này được triển khai ở đâu?

Các khu vực sẽ triển khai đầu tiên là Central Valley, Central Coast và Imperial Valley. Đây là các khu vực có số lượng người lao động ngành nông nghiệp cao nhất. Chương trình sẽ mở rộng khi các quận hoặc khu vực khác có đối tượng người lao động này chọn tham gia.    

Quận hoặc tổ chức của tôi có thể tham gia bằng cách nào?

Nếu quận hoặc tổ chức của quý vị muốn trở thành cơ quan quản lý địa phương, vui lòng liên hệ cdfa.emergency_response@cdfa.ca.gov. Xem thêm thông tin chi tiết trong bản Tổng Quan Chương Trình (PDF) này.

Chi phí chương trình và nguồn tài trợ

California đã được FEMA chấp thuận cho cung cấp nơi lưu trú không tập trung trong cuộc khủng hoảng y tế công này.

Tiểu Bang sẽ tìm cách bồi hoàn chi phí khách sạn cho chương trình này từ 75% khoản phí chia sẻ từ liên bang.

Các chi phí vận chuyển, bữa ăn, kiểm tra y tế và bất kỳ dịch vụ nào khác sẽ được xác định ở cấp quận. Tổ chức từ thiện có thể chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí. Một số chi phí có thể đủ điều kiện được quận bồi hoàn FEMA.