Ang Pabahay para sa Ani ay isang programang nag-aalok ng mga serbisyo sa mga manggagawa sa agrikultura na kailangang mag-isolate dahil sa COVID-19. Tumutulong ito sa mga nagpositibo o nalantad na manggagawa na maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay at katrabaho sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanila habang nagse-self isolate sila.

Sa page na ito:


Paano gumagana ang programa 

Mahalaga ang tungkulin ng mga manggagawa sa bukid at pagpoproseso ng pagkain sa pagpapanatili ng ating supply ng pagkain. Pero nahihirapan ang ilang kailangang mag-isolate ng sarili dahil sa kanilang sitwasyon sa pabahay.

Ang Estado ay nag-aalok ng mga suporta sa pag-quarantine sa hotel o sa hotel sa mga kalahok na county para sa mga manggagawang kailangang mag-isolate ng sarili sa loob ng hanggang 14 na araw. Nakikipagtulungan ang Estado sa mga lokal na tagapangasiwang namamahala sa programa.

Mga lokal na administrator:

 • Nagsisilbing pangunahing makakaugnayan ng mga manggagawang nangangailangan ng pag-self isolate 
 • Kumpirmahin kung kwalipikado ang kalahok
 • Magbigay ng mga serbisyo kasama ang transportasyon, pagkain, at pagsusuri habang walang sakit
 • Tiyaking ibibigay ang mga serbisyo sa wika ng kalahok
 • Mangolekta ng datos na kinakailangan para sa reimbursement sa Ahensya ng Pederal para sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA), at
 • Magbigay ng pinansyal na tulong sa mga nagka-quarantine.

Ang ilang lokal na administrator ay nag-aalok din ng mga opsyon sa pag-quarantine sa hotel.

Tinutukoy ang mga lokal na tagapangasiwa sa pakikipagtuluntan sa pamahalaan ng Estado. Puwedeng ahensya ng county o lungsod, tribe, non-profit na organisasyon, o philanthropic na organisasyon ang mga ito.  


Sino ang kwalipikado

Dapat makatugon ang mga kalahok sa mga pamantayang ito:

 • Nagtatrabaho sa pagpoproseso ng pagkain o agrikultura sa California  
 • Nakakatugon sa mga pamantayan ng FEMA sa hindi congregate na pabahay para sa COVID-19: 
  • Nagpositibo sa pagsusuri, o 
  • Nalantad sa sakit na naidokumento ng opisyal sa pampublikong kalusugan o medikal na propesyonal sa kalusugan
 • Kailangan ng suporta sa pag-isolate sa bahay 

Paano makatanggap ng tulong

Makibahagi sa Pabahay para sa Ani (Housing for the Harvest) sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa administrator para sa iyong county:


Paano makakasali ang iyong county o organisasyon

Kung gusto ng iyong county o organisasyon na maging isang lokal na tagapangasiwa, makipag-ugnayan sa HousingforHarvest@dss.ca.gov. Makakakita ng higit pang detalye sa Pangkalahatang-ideya ng Programa na ito.


Pagpopondo at mga gastusin sa programa

Sasagutin ng pondo ng estado ang mga kwalipikadong gastusin para sa transportasyon, meal, pagsusuri habang walang sakit, at iba pang serbisyo para sa pag-quarantine sa bahay sa pamamagitan ng kasunduan sa county. Puwedeng sagutin ng philanthropy ang mga karagdagang gastusin. Puwedeng kwalipikado ang ilang gastusin para sa reimbursement sa FEMA ng county.