Ang Pabahay para sa Ani ay isang bagong programang mag-aalok ng pansamantalang pabahay sa hotel sa mga manggagawa sa agrikultura na kailangang mag-isolate dahil sa COVID-19. Tutulungan nito ang mga nagpositibo o nalantad na manggagawa na maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay at katrabaho sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng espasyo para sa pag-self isolate.

Mahalaga ang tungkulin ng mga manggagawa sa bukid at pagpoproseso ng pagkain sa pagpapanatili ng ating supply ng pagkain. Pero nahihirapan ang ilang kailangang mag-self isolate dahil sa kanilang sitwasyon sa pabahay.

Paano gumagana ang programa?  

Magbu-book ang Estado ng mga kwarto sa mga hotel sa mga kalahok na county para sa mga manggagawang kailangang mag-self isolate sa loob ng hanggang 14 na araw. Makikipagtulungan ang Estado sa mga lokal na tagapangasiwang namamahala sa programa.

Gagawin ng mga tagapangasiwang pinopondohan ng lokal ang sumusunod:

 • Magsilbing pangunahing makakaugnayan ng mga manggagawang nangangailangan ng pabahay para sa pag-isolate 
 • Kumpirmahin kung kwalipikado ang kalahok
 • Makipagtulungan sa Estado sa pag-book ng mga kwarto
 • Magbigay ng mga serbisyo sa hotel kasama ang transportasyon, pagkain, at pagsusuri habang walang sakit
 • Tiyaking ibibigay ang mga serbisyo sa wika ng kalahok, at
 • Kolektahin ang datos na kinakailangan para sa reimbursement sa Ahensya ng Pederal para sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA)

Tutukuyin ang mga lokal na tagapangasiwa sa pakikipagtuluntan sa pamahalaan ng Estado. Puwedeng ahensya ng county o lungsod, tribe, non-profit na organisasyon, o philanthropic na organisasyon ang mga ito.  

Sino ang kwalipikado? 

Dapat makatugon ang mga kalahok sa mga pamantayang ito:

 • Nagtatrabaho sa pagpoproseso ng pagkain o agrikultura sa California  
 • Nakakatugon sa mga pamantayan ng FEMA sa hindi congregate na pabahay (PDF) para sa COVID-19: 
  • Nagpositibo sa pagsusuri, o 
  • Nalantad sa sakit na naidokumento ng opisyal sa pampublikong kalusugan o medikal na propesyonal sa kalusugan
 • Hindi makakapag-self isolate sa bahay 

Paano ako makakakuha ng kwarto sa hotel?

Magdaragdag ng higit pang county sa programa sa lalong madaling panahon.

Saan available ang programang ito?

Ang rehiyon ng Central Valley, Central Coast, at Imperial Valley ang pagtutuunan ng mga paunang pagsisikap. Ito ang mga rehiyong may pinakamaraming manggagawa sa agrikultura. Papalawakin ito kasabay ng pagsali ng iba pang county o rehiyon na may ganitong populasyon.    

Paano makakasali ang aking county o organisasyon?

Kung gusto ng iyong county o organisasyon na maging isang lokal na tagapangasiwa, makipag-ugnayan sa cdfa.emergency_response@cdfa.ca.gov. Makakakita ng higit pang detalye sa Pangkalahatang-ideya ng Programa (PDF) na ito.

Pagpopondo at mga gastusin sa programa

Naaprubahan ng FEMA ang California para sa hindi congregate na pabahay sa panahon ng krisis sa pampublikong kalusugan.

Hihingi ng reimbursement ang Estado para sa mga gastusin sa hotel para sa programang ito na 75% ng bahagi sa gastusin ng pederal.

Tutukuyin sa antas ng county ang mga gastusin sa transportasyon, pagkain, pagsusuri habang walang sakit, at iba pang serbisyo. Posibleng sagutin ng philanthropy ang ilan sa o ang lahat ng gastusin. Puwedeng kwalipikado ang ilang gastusin para sa reimbursement sa FEMA ng county.