Tất cả những người đang sinh sống tại Tiểu Bang California hiện phải chấp hành lệnh ở nhà hoặc ở tại nơi cư trú, ngoại trừ trường hợp ra ngoài để thực hiện các công việc được phép, mua sắm trong khu vực hoặc thực hiện các việc vặt được phép hoặc được chấp thuận khác (có trong mục hỏi và đáp bên dưới).

Trên trang này:


Các hạn chế hiện tại

Lệnh Ở Nhà

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, một Sắc Lệnh và một Lệnh Y Tế Công Cộng đã chỉ đạo tất cả người dân California nên ở nhà trừ khi cần ra ngoài để thực hiện công việc thiết yếu hoặc mua sắm để phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Các lệnh này đã được sửa đổi bởi Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn.

Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, Tiểu Bang đã ban hành Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn để cho phép dần mở cửa lại một số doanh nghiệp và hoạt động nhất định. Các quận được gán các cấp sẽ được cập nhật hàng tuần và được xác định theo tỷ lệ ca nhiễm và tỷ lệ ca xét nghiệm dương tính của quận. Các cơ quan có thẩm quyền của địa phương có thể ban hành nhiều lệnh hạn chế hơn so với cấp được chỉ định.

Tìm các doanh nghiệp và hoạt động được mở cửa trong khu vực của quý vị


Hỏi và đáp

Lệnh Ở Nhà

Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn

Các hoạt động được bảo vệ

Các dịch vụ từ chính phủ

Các lệnh trước đây