Tất cả các cá nhân đang sinh sống tại Tiểu Bang California hiện được lệnh phải ở nhà hoặc tại nơi họ đang sinh sống, ngoại trừ cần ra ngoài để thực hiện các công việc được phép, mua sắm trong khu vực hoặc các việc vặt được phép khác hoặc được chấp thuận khác (có trong mục Hỏi & Đáp bên dưới).

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, một Lệnh Hành Pháp (PDF)Lệnh Y Tế Công Cộng (PDF) chỉ đạo tất cả người dân California nên ở nhà trừ khi cần ra ngoài để thực hiện các công việc thiết yếu hoặc mua sắm để phục vụ các nhu cầu thiết yếu.

Ngày 4 tháng 5 năm 2020, một Lệnh Hành Pháp (PDF) đã được thông báo cho tất cả các khu vực y tế địa phương và các ngành nghề về việc họ có thể dần mở cửa trở lại theo các quy định sửa đổi và hướng dẫn mới do tiểu bang đưa ra theo Lệnh Y Tế Công Cộng (PDF) ngày 7 tháng 5 năm 2020.

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, tiểu bang đã ban hành Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn tại tiểu bang với các tiêu chí sửa đổi nhằm nới lỏng và thắt chặt các hạn chế hoạt động.

Vui lòng xem các công việc thiết yếu tình trạng quận của quý vị.

Hỏi và đáp

Các hoạt động được bảo vệ

Giải trí ngoài trời

Các dịch vụ từ chính phủ