Cập nhật cho 31 tháng 7, 2021

Kể từ 31 tháng 7, California có 3,840,364 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn đến 63,935 ca tử vong.

Ca Mắc
3,840,364 tổng
hôm nay
14.9 ca mới trên 100 nghìn người
Ca Tử Vong
63,935 tổng
hôm nay
0.03 ca tử vong mới trên 100 nghìn người
Xét Nghiệm
73,566,888 tổng
hôm nay
6.4% xét nghiệm dương tính
Đã Được Tiêm Vắc-xin
43,995,481 tổng

Đã cập nhật 31 tháng 7, 2021, với dữ liệu từ 30 tháng 7, 2021.

Lưu ý: Dữ liệu về các ca mắc, tử vong và xét nghiệm không được báo cáo vào cuối tuần hoặc ngày lễ của tiểu bang. Dữ liệu này được báo cáo vào ngày đầu tiên sau ngày cuối tuần hoặc ngày lễ. Dữ liệu về vắc-xin đã tiêm được báo cáo hàng ngày. Tỷ lệ ca mắc được dựa trên mức trung bình 7 ngày với thời gian trễ là 7 ngày. Tỷ lệ ca tử vong dựa được trên mức trung bình 7 ngày với thời gian trễ là 21 ngày do báo cáo chậm trễ. Các ca xét nghiệm có kết quả dương tính được dựa trên mức trung bình 7 ngày mà không có thời gian trễ. Thay đổi theo hướng được so sánh với khoảng thời gian 7 ngày trước đó. Dữ liệu do Sở Y Tế Công Cộng California cung cấp. Các mẫu số dân số được sử dụng cho tỷ lệ trên 100 nghìn người nằm trong dự báo về dân số của Sở Tài Chính California cho năm 2020.

Dữ liệu tiêm chủng

Chủng ngừa COVID-19 là một trong những biện pháp quan trọng nhất giúp chấm dứt đại dịch. Chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình tiêm chủng cho người dân California trên toàn tiểu bang.

Xem dữ liệu trên toàn tiểu bang và ở mỗi quận

Số ca mắc và ca tử vong hàng ngày

California có 3,840,364 các ca nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn đến 63,935 ca tử vong.

 • Số ca nhiễm được xác nhận ở California
 • Số ca nhiễm được xác nhận ở Quận {REGION}
 • {total_confirmed_cases} tổng số ca nhiễm được xác nhận
 • {new_cases} ca mắc mới (tăng {new_cases_delta_1_day})
 • {new_cases} ca mắc mới (giảm {new_cases_delta_1_day})
 • {cases_per_100k_7_days} ca mắc trên 100 nghìn người (mức trung bình trong 7 ngày)
 • Ngày theo từng giai đoạn
 • Ngày báo cáo
 • Ngày Theo Từng Giai Đoạn: {DATE}
  Tỉ lệ số ca mắc trung bình 7 ngày trên 100 nghìn người: {7DAY_AVERAGE}
  Ca Mắc: {CASES}
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Số ca mắc trên 100 nghìn người
 • Ca Mắc
 • Ngày theo từng giai đoạn
 • Ngày báo cáo
 • Đang chờ xử lý
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây
 • Các ca tử vong được xác nhận ở California
 • Số ca tử vong được xác nhận ở Quận {REGION}
 • {total_confirmed_deaths} tổng số ca tử vong được xác nhận
 • {new_deaths} ca tử vong mới (tăng {new_deaths_delta_1_day})
 • {new_deaths} ca tử vong mới (giảm {new_deaths_delta_1_day})
 • {deaths_per_100k_7_days} số ca tử vong trên 100 nghìn người (mức trung bình 7 ngày)
 • Ngày tử vong
 • Ngày báo cáo
 • Ngày Tử Vong: {DATE}
  Tỉ lệ tử vong trung bình 7 ngày trên 100 nghìn người: {7DAY_AVERAGE}
  Ca Tử Vong: {DEATHS}
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Số ca tử vong trên 100 nghìn người
 • Ca Tử Vong
 • Ngày tử vong
 • Ngày báo cáo
 • Đang chờ xử lý
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số kết quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại California là 73,566,888, tăng — xét nghiệm so với tổng số của ngày trước đó. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 ngày qua là 6.4%.

 • Tổng số xét nghiệm ở California
 • Tổng số xét nghiệm ở Quận {REGION}
 • {total_tests_performed} tổng số xét nghiệm được thực hiện
 • {new_tests_reported} số xét nghiệm mới được báo cáo (tăng {new_tests_reported_delta_1_day})
 • {new_tests_reported} số xét nghiệm mới được báo cáo (giảm {new_tests_reported_delta_1_day})
 • Ngày xét nghiệm
 • Ngày báo cáo
 • Ngày Xét Nghiệm: {DATE}
  Tỉ lệ xét nghiệm trung bình 7 ngày trên 100 nghìn người: {7DAY_AVERAGE}
  Tổng Số Xét Nghiệm: {TOTAL_TESTS}
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Số ca xét nghiệm trên 100 nghìn người
 • Xét Nghiệm
 • Ngày xét nghiệm
 • Ngày báo cáo
 • Đang chờ xử lý
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây
 • Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính ở California
 • Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính ở Quận {REGION}
 • {test_positivity_7_days} tỉ lệ xét nghiệm dương tính (tỉ lệ trong 7 ngày)
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} tăng so với 7 ngày trước đó
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} giảm so với 7 ngày trước
 • Ngày Xét Nghiệm: {DATE}
  Tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 ngày: {7DAY_POSRATE}
  Tổng Số Xét Nghiệm: {TOTAL_TESTS}
 • Tỷ lệ xét nghiệm dương tính
 • Xét Nghiệm
 • Ngày xét nghiệm
 • Đang chờ xử lý
 • Tỉ lệ trong 7 ngày
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây

Số ca nhập viện đã xác nhận và đang nghi ngờ

Tổng số ca nhập viện do nhiễm COVID-19 đã xác nhận và đang nghi ngờ tại California là 4,374, an increase of 275 so với tổng số ca bệnh của ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân ICU do các ca nhiễm COVID-19 đã xác nhận và đang nghi ngờ tại California là 915, an increase of 39 so với tổng số của ngày trước đó.

 • Số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 ở California
 • Số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 ở Quận {REGION}
 • Số bệnh nhân ICU do mắc COVID-19 ở California
 • Số bệnh nhân ICU do mắc COVID-19 ở Quận {REGION}
 • {TOTAL} Số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19
 • {CHANGE} nhiều bệnh nhân nhập viện hơn so với tổng số của ngày trước đó (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • {CHANGE} ít bệnh nhân nhập viện hơn so với tổng số của ngày trước đó (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • {TOTAL} Số bệnh nhân ICU do mắc COVID-19
 • {CHANGE} nhiều bệnh nhân ICU hơn so với tổng số của ngày trước đó (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • {CHANGE} ít bệnh nhân ICU hơn so với tổng số của ngày trước đó (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • Nhập viện
 • ICU
 • Ngày báo cáo
 • Mức trung bình 14 ngày
 • Ngày Báo Cáo: {DATE}
  Tổng số bệnh nhân nhập viện: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  Mức trung bình 14 ngày của số bệnh nhân nhập viện: {14DAY_AVERAGE}
 • Số giường tại ICU ở California
 • Số giường tại ICU ở Quận {REGION}
 • {TOTAL} giường tại ICU còn trống
 • {CHANGE} nhiều giường tại ICU còn trống hơn so với tổng số của ngày trước đó (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • {CHANGE} ít giường tại ICU còn trống hơn so với tổng số của ngày trước đó (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • Ngày báo cáo
 • Vào {DATE} đã có tổng số {VALUE} giường tại ICU còn trống.

Thêm dữ liệu và công cụ

California đã thu thập lượng lớn dữ liệu để có thông tin đầu vào cho việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Chúng ta đã phát triển các công cụ để xử lý và phân tích dữ liệu này. Công chúng có thể sử dụng những dữ liệu và công cụ này.

Nhiễm bệnh theo nhóm

Sự phân bố các ca nhiễm COVID-19 cho thấy sự chênh lệch đáng kể về nhân khẩu học theo chủng tộc và sắc tộc nói chung tại California, trong đó các nhóm người gốc La-tinh và Người Bản Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái Bình Dương có số ca nhiễm quá cao so với số dân của họ trong tiểu bang. Đã có dữ liệu bổ sung về chủng tộc và sắc tộc trong đại dịch COVID-19.

 • Các ca nhiễm được xác nhận theo chủng tộc và sắc tộc ở California
 • % các ca nhiễm được xác nhận
 • % dân số tiểu bang
 • Người {category} chiếm {metric-value} ca nhiễm được xác nhận và {metric-baseline-value} trong tổng số dân California.
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {MINUS_ONE_DATE}. Lưu ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm có thể không bằng 100% do làm tròn. Chủng tộc và sắc tộc “khác” có nghĩa là những người không thuộc bất kỳ chủng tộc hoặc sắc tộc nào đã liệt kê.
 • Các ca tử vong được xác nhận theo chủng tộc và sắc tộc ở California
 • % các ca tử vong được xác nhận
 • % dân số tiểu bang
 • Người {category} chiếm {metric-value} ca tử vong được xác nhận và {metric-baseline-value} trong tổng số dân California.