Đường Dây Nóng COVID-19 Toàn Tiểu Bang

833-422-4255 (833-4CA-4ALL)

Trung tâm tiếp nhận cuộc gọi toàn tiểu bang sẽ hoạt động 7 ngày một tuần:

  • 8:00 sáng đến 8:00 tối, từ Thứ Hai – Thứ Sáu, Múi Giờ Thái Bình Dương.   
  • Thứ Bảy và Chủ Nhật , từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, Múi Giờ Thái Bình Dương

Đường dây cung cấp thông tin dịch bệnh COVID-19 mới này là một phần trong nỗ lực liên tục của chúng tôi để cung cấp thông tin đáng tin cậy và các dịch vụ hỗ trợ.

Ngoài ra, người dân California có thể gọi điện đến số 211 tại địa phương của họ, hoạt động 24 giờ mỗi ngày. 

Chúng tôi khuyến khích người dân California thực hiện như sau:

  1. Nếu quý vị đang tìm kiếm thông tin chung về các nguồn lực hỗ trợ trong đại dịch COVID-19 của tiểu bang: hãy sử dụng covid19.ca.gov hoặc gọi điện đến số 833-422-4255 
  2. Nếu quý vị đang tìm kiếm các dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng: Hãy gọi 211
  3. Nếu quý vị đang tìm kiếm thuốc men và dịch vụ thăm khám y tế: Hãy gọi điện tới nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc nhà thuốc

Trong trường hợp khẩn cấp: Hãy gọi 911