Đường Dây Nóng COVID-19 Toàn Tiểu Bang

833-422-4255 (833-4CA-4ALL)

Trung tâm tiếp nhận cuộc gọi toàn tiểu bang sẽ hoạt động 7 ngày một tuần:

  • 8:00 sáng đến 8:00 tối, từ Thứ Hai – Thứ Sáu, Múi Giờ Thái Bình Dương.   
  • Thứ Bảy và Chủ Nhật , từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, Múi Giờ Thái Bình Dương

Đường dây cung cấp thông tin về COVID-19 này là một phần trong nỗ lực liên tục của chúng tôi để cung cấp thông tin đáng tin cậy và dịch vụ hỗ trợ.

Đường Dây Nóng Thông Báo COVID California

888-421-9457 (888-4C19-HLP)

Trung tâm tiếp nhận cuộc gọi toàn tiểu bang sẽ hoạt động 7 ngày một tuần:

8:00 sáng đến 6:00 tối, từ Thứ Hai – Chủ Nhật, Múi Giờ Thái Bình Dương.

Thông Báo COVID California, hệ thống thông báo tiếp xúc của Google và Apple, sẽ cảnh báo quý vị nếu quý vị tiếp xúc gần với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đồng thời vẫn bảo vệ quyền riêng tư của quý vị.

Đường dây thông tin dịch vụ xã hội địa phương

Người dân California có thể gọi điện đến số 211 tại địa phương của họ, hoạt động 24 giờ mỗi ngày. 

Chúng tôi khuyến khích người dân California thực hiện như sau:

  1. Nếu quý vị đang tìm kiếm thông tin chung về các nguồn lực hỗ trợ trong đại dịch COVID-19 của tiểu bang: hãy truy cập covid19.ca.gov hoặc gọi số 833-422-4255.
  2. Nếu quý vị đang tìm kiếm Thông Báo COVID California, hệ thống thông báo tiếp xúc của Google và Apple: hãy truy cập Thông Báo COVID California hoặc gọi số 888-421-9457.
  3. Nếu quý vị đang tìm kiếm các dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng: Hãy gọi số 211.
  4. Nếu quý vị đang tìm kiếm thuốc men và dịch vụ thăm khám y tế: Hãy gọi điện tới nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc nhà thuốc của quý vị.

Trong trường hợp khẩn cấp: Hãy gọi 911