Nếu là người nhập cư hiện đang sinh sống tại California, quý vị có thể tiếp cận sự trợ giúp và các phúc lợi công cộng, có một số khoản phúc lợi được cung cấp mà không xét đến tình trạng nhập cư.

Trên trang này:


Vắc-xin và sức khỏe

Tiêm vắc-xin và làm theo các khuyến nghị về y tế công cộng là cách tốt nhất để giữ cho quý vị và người thân của quý vị tránh khỏi bị nhiễm COVID-19.

Dịch vụ tiêm vắc-xin COVID-19 là hoàn toàn miễn phí. Quý vị có thể được yêu cầu xác minh độ tuổi để xác nhận quý vị từ 12 tuổi trở lên. Quý vị không cần ID do tiểu bang cấp hoặc bảo hiểm để được tiêm vắc-xin.

Quý vị có thể tiêm vắc-xin miễn phí bất kể tình trạng nhập cư hay nhập tịch của quý vị là gì. Vắc-xin không được tính theo quy tắc tính phí công. Quý vị sẽ không được hỏi về tình trạng nhập cư hoặc nhập tịch của mình khi tiêm vắc-xin COVID-19. Chính phủ liên bang đã xác nhận rằng họ sẽ không thực hiện các hoạt động kiểm soát nhập cư tại hoặc gần các điểm và phòng khám chủng ngừa.

Tìm hiểu thêm về vắc-xin và cách tiêm vắc-xin tại địa chỉ VaccinateALL58.com.

Xét nghiệm và điều trị

Đừng để sự sợ hãi ngăn cản quý vị nhận được sự giúp đỡ hoặc điều trị cần thiết. Việc né tránh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể đem lại những hậu quả nghiêm trọng. Điều này sẽ giúp duy trì sức khỏe cho quý vị, gia đình và cộng đồng của quý vị.

Nếu không có giấy tờ hoặc không có bảo hiểm, quý vị vẫn có thể được hưởng dịch vụ xét nghiệm và điều trị COVID-19 cần thiết hoàn toàn miễn phí. Dịch vụ chăm sóc của Medi-Cal đối với các dịch vụ xét nghiệm hoặc điều trị dành cho COVID-19 không được tính theo quy tắc tính phí công.

Dịch vụ xét nghiệm dành cho mọi người dân California cần xét nghiệm, bao gồm cả người nhập cư.

Gọi Medi-Nurse nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc có bảo hiểm Medi-Cal nhưng không có bác sĩ chăm sóc thường xuyên

Medi-Nurse là đường dây y tá tư vấn miễn phí, hoạt động 24/7 theo số 1‑877‑409‑9052. Quý vị có thể:

 • Trao đổi trực tiếp với chuyên gia y tế về các triệu chứng của quý vị
 • Được tư vấn về việc điều trị ở khu vực của quý vị
 • Hỏi cách đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế

Biết về quyền của quý vị

Tất cả người dân California, bất kể tình trạng nhập cư, đều được bảo vệ theo luật và Hiến Pháp của chúng ta.

Kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2021, chính phủ liên bang không còn áp dụng quy tắc tính phí công được mở rộng vào năm 2019 nữa. Thay vào đó, quy tắc tính phí công sẽ được áp dụng như theo định nghĩa trong Hướng Dẫn Thực Địa Tạm Thời năm 1999 trước khi triển khai quy tắc tính phí công mở rộng.

Sự thay đổi này trong chính sách liên bang đồng nghĩa với việc người nhập cư và người thân của họ trên khắp California có thể tìm kiếm và tiếp nhận dịch vụ chăm sóc y tế, viện trợ thực phẩm và nhà ở công cộng mà không sợ hãi hay bối rối về các hậu quả do tính phí công. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại trang web của Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (US Citizenship and Immigration Services, USCIS)trang web của Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh California.

Luật sư về nhập cư hoặc phúc lợi công cộng có thể giải đáp các câu hỏi về tình huống của quý vị. Sở Dịch Vụ Xã Hội có một danh sách các tổ chức có thể giúp quý vị giải đáp các câu hỏi về cách tính phí công.

An toàn hơn tại nơi làm việc

Tất cả người dân California đều được hưởng sự bảo vệ như nhau tại nơi làm việc, bất kể tình trạng nhập cư thế nào. Chủ sử dụng lao động của quý vị không thể trừng phạt quý vị vì:

 • Nghỉ ốm có lương
 • Yêu cầu bồi thường cho người lao động
 • Báo cáo về tình trạng không an toàn hoặc không lành mạnh

Tìm hiểu thêm về các quyền của quý vị và những việc mà chủ sử dụng lao động của quý vị phải làm tại trang web Người lao động và doanh nghiệp và trang An Toàn Hơn Tại Nơi Làm Việc.


Trợ giúp và lợi ích

Quý vị sẽ nhận được nhiều phúc lợi và chương trình, trong đó có một vài trợ giúp và phúc lợi không xét đến tình trạng nhập cư.

Viện trợ thực phẩm

Tìm hiểu thêm về các chương trình này tại trang Viện trợ lương thực và thực phẩm.

Phúc lợi tại nơi làm việc

Quý vị có thể đủ điều kiện để được hưởng các phúc lợi tại nơi làm việc. Quý vị không được tính phí công nếu quý vị có được bất kỳ phúc lợi nào sau đây:

 • Bảo hiểm thất nghiệp
 • Nghỉ ốm hoặc nghỉ phép vì việc gia đình có lương
 • Bồi thường cho người lao động
 • Bảo hiểm khuyết tật

Bảo hiểm thất nghiệp

Quý vị có thể có được bảo hiểm thất nghiệp nếu quý vị được cấp phép làm việc tại Hoa Kỳ:

 • Khi quý vị kiếm được các khoản tiền lương mà quý vị đã sử dụng để thiết lập yêu cầu phúc lợi của mình
 • Trong mỗi tuần mà quý vị yêu cầu phúc lợi

Những người được cấp phép thực hiện công việc bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Những người tham gia chương trình Tạm Hoãn Thi Hành Lệnh Trục Xuất Những Người Đến Hoa Kỳ từ Thời Thơ Ấu (Deferred Action for Childhood Arrival, DACA)
 • Những người hưởng Tình Trạng Được Bảo Vệ Tạm Thời (Temporary Protected Status, TPS)
 • Người tị nạn hoặc người tị nạn chính trị

Bảo hiểm khuyết tật và nghỉ phép vì việc gia đình có lương

Những người nhập cư không có giấy tờ có thể đủ điều kiện nhận Bảo Hiểm Khuyết Tật của Tiểu Bang và chế độ nghỉ phép vì việc gia đình có lương.

Một số người nhập cư hội đủ điều kiện nhận phúc lợi Tiền Trợ Cấp An Sinh (Supplemental Security Income, SSI) hoặc phúc lợi cho người Khuyết Tật thông qua Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội. Nếu quý vị không đủ điều kiện nhận SSI, hãy liên hệ với cơ quan dịch vụ xã hội địa phương để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận phúc lợi thông qua Chương Trình Trợ Cấp Tiền Mặt cho Người Nhập Cư (Cash Assistance Program for Immigrants, CAPI) hay không.

Thêm thông tin về phúc lợi tại nơi làm việc

Tìm hiểu thêm về những phúc lợi này, bao gồm cách thức đăng ký, tại trang web Người lao động và doanh nghiệpCác tài nguyên thông tin về vi-rút corona của Sở Lao Động.

Trợ giúp cho doanh nghiệp nhỏ

Tất cả người dân California đều có thể sử dụng các trung tâm thương mại nhỏ tại California.

Quý vị có thể được hưởng các khoản trợ cấp và khoản vay, tùy theo tình trạng nhập cư của quý vị. Một số khoản trong đó được cung cấp không xét đến tình trạng nhập cư.

 • Tất cả người dân California đều có thể nộp đơn xin viện trợ tài chính thông qua IBank và chương trình Trợ Cấp Cứu Trợ trong đại dịch COVID-19 dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ của California.
 • Những người không phải là công dân Hoa Kỳ có giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý của họ có thể nhận được trợ giúp thông qua Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ. Sự trợ giúp này bao gồm các khoản vay theo Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương và Các Khoản Vay Hỗ Trợ Khắc Phục Thiệt Hại Kinh Tế Do Thảm Họa.

Tìm hiểu thêm về các khoản trợ cấp và khoản vay này tại trang web Người lao động và doanh nghiệp.

Trợ giúp về nhà ở

Một luật cung cấp nguồn cứu trợ cho người thuê nhà, chủ sở hữu nhà và chủ đất nhỏ nếu đại dịch COVID-19 hoặc việc cách ly kiểm dịch có ảnh hưởng đến khả năng chi trả toàn bộ hoặc một phần tiền thuê nhà hoặc khoản thế chấp của quý vị.

Tìm hiểu thêm tại Housing is Key.

Phòng khách sạn dành cho người lao động trong ngành nông nghiệp

Chương trình Nhà Ở để Thu Hoạch (Housing for the Harvest) cung cấp nhà ở tạm thời tại khách sạn cho người lao động trong ngành chế biến thực phẩm và ngành nông nghiệp, bao gồm cả công nhân nông trại cần phải cách ly do COVID-19. Chương trình này cung cấp chỗ ở và bữa ăn cho những người lao động trong ngành nông nghiệp đã phơi nhiễm để họ có thể bảo vệ những người thân yêu của họ cho tới khi khỏi bệnh. 

Truy cập phần Nhà ở cho người lao động trong ngành nông nghiệp để lấy thông tin liên hệ với chương trình này tại quận của quý vị.

Ngừng cung cấp dịch vụ tiện ích

Nhiều công ty dịch vụ tiện ích sẽ không ngừng cung cấp dịch vụ vì lý do chưa thanh toán.

Ủy Ban Nước Sạch đã hạn chế việc ngừng cấp nước trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Điền thông tin vào biểu mẫu này để báo cáo bất kỳ vấn đề nào về tình trạng ngừng cấp nước hoặc kết nối lại dịch vụ. Quý vị có thể gọi số 1‑916‑445‑5617 để báo cáo tình trạng ngừng cấp nước và có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ (en Español) dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha.

Viện trợ tiền mặt

 • CalWORKS cung cấp viện trợ tiền mặt và các dịch vụ cho các gia đình đủ điều kiện có ít nhất một con trong nhà. Sự trợ giúp này là dành cho công dân Hoa Kỳ và một số người nhập cư nhất định, bao gồm cả trẻ em là công dân Hoa Kỳ, ngay cả khi cha mẹ của các trẻ em này không đủ điều kiện do tình trạng nhập cư. 
 • Người tị nạn, người tị nạn chính trị, người Cuba/Haiti, người có thị thực nhập cư đặc biệt, con lai và nạn nhân được chứng nhận của nạn buôn người có thể đủ điều kiện nhận Viện Trợ Tiền Mặt cho Người Tị Nạn nếu họ không đủ điều kiện nhận các hình thức viện trợ tiền mặt khác.
 • Nạn nhân của nạn buôn người, nạn nhân của bạo lực gia đình và các tội ác nghiêm trọng khác có thể nhận được viện trợ tiền mặt thông qua Chương Trình Trợ Giúp Nạn Nhân của Nạn Buôn Người và Tội Phạm.
 • Quận của quý vị có thể cung cấp viện trợ tiền mặt cho những người không đủ điều kiện nhận các phúc lợi khác.

Đăng ký xin những phúc lợi này tại địa chỉ Benefitscal.org hoặc bằng cách liên hệ với cơ quan dịch vụ xã hội địa phương của quý vị.


Tín thuế

Nếu quý vị đã đi làm và có mức thu nhập thấp thì quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận Tín Dụng Thuế Thu Nhập Do Lao Động California (California Earned Income Tax Credit, CalEITC). Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn nhận CalEITC và có con dưới sáu tuổi, thì quý vị cũng có thể đủ tiêu chuẩn nhận Tín Dụng Thuế cho Người Có Con Nhỏ (Young Child Tax Credit, YCTC). Các khoản tín dụng của tiểu bang này có thể mang lại cho quý vị hàng trăm đô-la.

CalEITC hiện được cung cấp cho những người nộp thuế không có số An Sinh Xã Hội nhưng có Mã Số Định Danh Người Nộp Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN), bất kể tình trạng nhập cư thế nào. Nếu quý vị có ITIN và đủ điều kiện thì quý vị có thể yêu cầu tín dụng trên các tờ khai thuế cá nhân năm 2020 (được nộp vào năm 2021). Ủy Ban Đặc Trách Thuế Vụ có thêm thông tin về CalEITC và YCTC (tiếng Tây Ban Nha).

Nếu quý vị nhận được CalEITC trên tờ khai thuế cá nhân năm 2020, quý vị cũng sẽ nhận được Gói Khuyến Khích Vàng Của Tiểu Bang, là khoản thanh toán cứu trợ một lần trị giá $600.

Quý vị sẽ nhận được thêm khoản thanh toán cứu trợ một lần trị giá $600 nếu quý vị:

 • Có Mã Số Định Danh Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN)
 • Kiếm được tối đa $75,000
 • Đã bị loại khỏi danh sách nhận các khoản thanh toán khuyến khích của liên bang vào năm 2020

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện kê khai thuế miễn phí tại một trang web của chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ về Thuế Thu Nhập.


Hỏi và đáp