Magpakuna – ligtas at epektibo ito. Narito na ang mga pinakabagong bakuna laban sa COVID-19 at na-update ang mga ito para sa 2023-2024. Ang pagpapabakuna ang pinakaligtas na paraan para maiwasan ang mga malalang epekto ng COVID-19.


Sa page na ito:

 

Paano magpabakuna:

My Turn

Tingnan ang myturn.ca.gov o tumawag sa 1-833-422-4255 para magpa-appointment o maghanap ng lugar kung saan puwedeng mag-walk in na malapit sa iyo.

Vaccines.gov

Gamitin ang Vaccines.gov ng CDC para mag-book ng appointment o maghanap ng lugar na tumatanggap ng mga walk-in na malapit sa iyo.

Pagbabayad para sa iyong bakuna

Sinasaklaw ng karamihan ng mga plano ng insurance ang mga bakuna laban sa COVID-19. Puwedeng gamitin ng mga indibidwal na walang saklaw ang programang CDC Bridge Access o Vaccines for Children. Puwede ka ring magtanong sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan o sa lokal na parmasya.

Ano'ng bago sa mga bakuna

Mula noong Setyembre 12, 2023, inirerekomenda na ng CDC sa lahat ng may edad na 6 na buwan pataas na kumuha ng updated na bakuna laban sa COVID-19. Nagbibigay ang bakuna ng proteksyon mula sa mga puwedeng maging malalang kahihinatnan ng sakit na dulot ng COVID-19 ngayong taglagas at taglamig. Ang dapat mong malaman:

 • Puwedeng magpabakuna ang sinumang may edad na 6 na buwan pataas. 
 • Ang karamihan ng mga taong may edad na 5 taon pataas ay dapat kumuha ng isang dosis ng updated na bakuna.
 • Ang mga batang wala pang 5 taong gulang at ang sinumang may mahinang immune system ay posibleng kwalipikadong makatanggap ng maraming dosis ng updated na bakuna.

Paano umeepekto ang mga bakuna laban sa COVID-19

Isang babaeng nilalagyan ng bandage sa kanyang braso pagkatapos ng pagpapabakuna

Napakabisa ng mga bakuna sa pagpigil sa mga malalang sakit dahil sa COVID-19. Tinuturuan ng mga bakuna laban sa COVID-19 ang ating mga immune system kung paano labanan ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Puwede ka pa ring magkaroon ng COVID-19 pagkatapos ng pagpapabakuna, pero mas malamang na hindi maging malubha ang iyong mga sintomas. Ang pagpapabakuna ang makakapagbigay ng pinakamahusay na proteksyon laban sa mga bagong variant, long COVID, pagkakaospital, at pagkamatay. 

Ang alam namin

 • May kakayahan ang mga bakunang pigilan ang karamihan ng pagkakaospital at pagkamatay na nauugnay sa COVID-19.
 • Ang updated na bakuna laban sa COVID-19 ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga pinakabagong variant ng virus.
 • Mas malaki ang posibilidad ng mga taong may mahinang immune system na makaranas ng mga malalang sintomas ng COVID-19, kahit nabakunahan sila.
 • Matutulungan ka pa rin ng bakuna kahit nagkaroon ka na ng COVID-19. 

Digital na talaan ng bakuna

Makakakuha ka na ngayon ng digital na kopya ng iyong talaan ng pagbabakuna. Tinatawag itong Digital na Talaan ng Bakuna (Digital Vaccine Record, DVR). Available ito sa iyo kung:

 • Sa California ka nagpabakuna, at
 • Tumutugma ang iyong impormasyon sa nakatala sa mga sistema ng pagbabakuna ng estado.

Matuto tungkol sa iyong digital na talaan ng bakuna.


Mga side effect

Matapos mabakunahan para sa COVID-19, maaari kang makaranas ng mga hindi malubhang side effect. Ito ay mga normal na senyales na gumagawa ng immunity ang iyong katawan. Bihirang nangyayari ang mga mas malubhang side effect. Ang ilang tao ay walang side effect.

Mga hindi malubhang side effect

Mawawala rin ang mga side effect pagkalipas ng ilang araw.

Kasama sa mga karaniwang hindi malubhang side effect ang: 

 • Pagkirot, pamumula, o pamamaga sa tinurukang bahagi
 • Pakiramdam ng pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, mga panginginig, lagnat, o pagduruwal

Kailan dapat tumawag sa doktor

Sa karamihan ng mga kaso, ang kawalan ng ginhawa dahil sa nararamdamang sakit o lagnat ay normal na palatandaang bumubuo ang iyong katawan ng proteksyon. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o provider sa pangangalagang pangkalusugan:

 • Kung lalala ang pamumula o pagkirot sa bahagi kung saan mo natanggap ang bakuna pagkalipas ng 24 na oras
 • Kung nakakabahala na ang iyong mga side effect o mukhang hindi nawawala ang mga ito pagkalipas ng ilang araw

Mga malalang side effect

Kung magpapabakuna ka laban sa COVID-19 at sa palagay mo ay nagkakaroon ka ng malalang reaksyon, humingi kaagad ng medikal na pangangalaga sa pamamagitan ng pagtawag sa 911. Matuto pa tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 at bihirang malubhang allergic na reaksyon.

Basahin ang higit pa sa Safety of COVID-19 Vaccines ng CDC.

Pag-uulat ng mga side effect ng mga bakuna

Kung nakaranas ka ng side effect matapos mabakunahan laban sa COVID-19, puwede mo itong iulat sa:

 • VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)

Mga tanong at sagot

Pagpapabakuna

Puwede bang magkakaibang bakuna laban sa COVID-19 na mula sa iba't ibang manufacturer ang kunin ko?

Oo, puwedeng mag-mix and match ng mga bakuna laban sa COVID-19 ang mga taong may edad na 5 taon pataas. Posibleng mas gusto ng ilang taong dati nang nabakunahan ang bakunang natanggap nila dati, at gusto naman ng iba ng ibang bakuna. Kausapin ang iyong doktor o provider ng pangangalagang pangkalusugan para sa higit pang impormasyon sa pag-mix ng mga bakuna.

Paano kung sa labas ng Estados Unidos ako nabakunahan? Puwede ba akong kumuha rito ng bakuna o karagdagang dosis?

Oo. Kausapin ang iyong doktor o provider ng pangangalagang pangkalusugan para sa higit pang impormasyon at suriin ang mga rekomendasyon ng CDC.

Ipaiskedyul ang iyong bakuna sa My Turn.

Residente ba dapat ako ng California para makapagpabakuna ako laban sa COVID-19?

Hindi. Nakadepende sa edad ang pagiging kwalipikado sa bakuna. Ang pagiging residente o katayuan sa imigrasyon ay hindi mahalaga at hindi susuriin sa appointment mo para sa pagbabakuna.

Paano mapoprotektahan ang aking privacy kung magpapabakuna ako laban sa COVID-19?

Lubos na pinaghihigpitan ng batas ng California kung paano puwedeng ibahagi ang personal na impormasyon. Pinipigilan ng estado na makilala ang mga indibidwal sa nakabahaging data.

Magbasa pa sa Kasunduan sa Paggamit ng Data ng California at Mga Madalas Itanong ng CDPH.

Dapat ko bang itabi ang aking COVID-19 vaccination record card?

Oo. Itabi ang iyong card ng talaan sa pagbabakuna sa isang ligtas na lugar para hindi ito mawala o masira.

Makakakuha sa portal ng Digital na Talaan ng Bakuna (Digital Vaccine Record, DVR) ng digital na kopya ng talaang ito. Kung nawala mo ang iyong papel na card, i-print out ang digital na talaan mo. Puwede mo itong gamitin sa anumang lugar kung saan maipapakita mo ang iyong papel na card. Matuto tungkol sa iyong digital na talaan ng bakuna.

Gaano katagal ako dapat maghintay bago ko kunin ang bakuna pagkatapos kong magkaroon ng COVID-19?

Kung nagpositibo ka, gawin ang mga sumusunod:

 • Maghintay hanggang sa matugunan mo ang mga pamantayan sa paghinto sa pag-isolate bago mo kunin ang bakuna laban sa COVID-19.
 • Mas maliit ang posibilidad na mahawahan ka ulit sa mga linggo at buwan pagkatapos mong mahawahan, at mainam na maghintay ka nang hanggang 3 buwan bago mo kunin ang bakuna kung kagagaling mo lang sa COVID-19.

Kung nakatanggap ako ng dosis ng bivalent na bakuna laban sa COVID-19 kamakailan, gaano katagal ang dapat kong hintayin bago ko kunin ang updated na bakuna?

Ang mga taong may edad na 5 taon pataas ay dapat maghintay nang hindi bababa sa dalawang buwan pagkatapos nilang makuha ang huling dosis ng anumang bakuna laban sa COVID-19 bago nila kunin ang updated na bakuna laban sa COVID-19, alinsunod sa gabay ng CDC.

Puwede ko bang kunin ang bakuna para sa COVID-19 kasabay ng ibang bakuna?

Oo, puwede kang magpabakuna para sa COVID-19 at kumuha ng iba pang bakuna sa iisang pagbisita. Kasama rito ang bakuna laban sa trangkaso at mga routine na pagpapabakuna para sa mga bata. Matuto pa tungkol sa pagkuha ng mahigit sa isang uri ng bakuna.

Pagpapabakuna para sa mga bata

Kailangan ba ng mga provider ng pahintulot ng magulang bago magturok ng bakuna laban sa COVID-19 sa isang menor de edad?    

Oo. Bago magbakuna ng isang menor de edad, dapat munang humingi ang mga provider ng bakuna ng pahintulot mula sa isang:

 • Magulang, 
 • Legal na tagapangalaga, o 
 • Iba pang nasa hustong gulang na may legal na kustodiya. 

May ilang pagbubukod:

 • Hindi kailangan ng mga emancipated minor ng pahintulot ng magulang o tagapag-alaga para makatanggap ng bakuna laban sa COVID-19.
 • Posibleng tumanggap ang mga provider ng nakasulat na pahintulot. Dapat ay mula ito sa magulang o legal na tagapangalaga ng isang unaccompanied na menor de edad. Dapat kumpirmahin sa pahintulot na ito na natanggap ng magulang/tagapangalaga ang Sheet ng Impormasyon para sa ibibigay na partikular na bakuna.
 • Katanggap-tanggap ang pahintulot sa pamamagitan ng telepono o video. Dapat kumpirmahin ng magulang/tagapangalaga na natanggap niya ang Sheet ng Impormasyon para sa ibibigay na bakuna. Puwede ring basahin ang sheet ng impormasyon sa magulang/tagapangalaga.

Bakit ko dapat pabakunahan ang aking anak?

Poprotektahan ng mga bakuna ang mga bata mula sa pinakamalalang idudulot ng COVID-19. Puwedeng kasama rito ang Multisystem Inflammatory Syndrome-Children (MIS-C), pagkakaospital, at pagkamatay.

Nagkaroon na ang aking anak ng mga reaksyon sa ibang bakuna. Dapat pa rin ba niyang kunin ang bakuna?

Oo, maliban na lang kung nagkaroon siya ng mga mapanganib sa buhay na allergic na reaksyon sa mga sangkap ng bakuna ng COVID-19. Bihira ang mga allergic na reaksyon sa mga bakunang ito. Makipag-usap sa doktor ng iyong anak bago siya magpabakuna kung nakaranas siya ng:   

 • Malubhang allergy
 • Mga reaksyon sa bakuna laban sa trangkaso

Puwede bang pabakunahan ang mga batang mayroon nang dating kundisyon, tulad ng hika?

Oo. Ang mga bata ay puwede pa ring makatanggap ng bakuna laban sa COVID-19 kahit mayroon silang mga dati pang kundisyon sa kalusugan. Kausapin ang iyong doktor o klinika tungkol sa mga partikular na kundisyon ng iyong anak bago ipaiskedyul ang kanyang mga bakuna.

Kung buntis o nagpapasuso ako, dapat ba akong magpabakuna para sa COVID-19?

Oo. Lubos na inirerekomenda ng CDC na magpabakuna ka kung:

 • Buntis ka,  
 • Posibleng buntis ka, o
 • Nagpapasuso ka.  

Kung magkakaroon ka ng COVID-19 habang buntis, mas malamang na maging malubha ang sakit mo. Tumataas din ang posibilidad na magkaroon ka ng mga kumplikasyon sa pagbubuntis at premature na panganganak. Ligtas at makakatulong sa iyo at sa anak mo ang mga bakuna.

Makipag-usap sa iyong doktor kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pagpapaturok ng bakuna laban sa COVID-19.

Para sa higit pang impormasyon, basahin ang:


Manatiling updated