Ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay isa sa pinakamahahalagang instrumento para mawakasan ang pandemyang dulot ng COVID-19. Isinasapriyoridad ng Estado ang mga bakuna para sa patas na pamamahagi sa lahat sa California, na may gusto nito. Inaasahan naming magkaroon ng sapat na supply para mabakunahan ang karamihan ng mga Californian sa lahat ng 58 county bago ang tag-init ng 2021.

Mapa ng California na may text na Bakunahan ang 58 - Sama-sama, mawawakasan natin ang pandemya.

Sa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Narito na ang mga bakuna laban sa COVID-19

May inilabas ang Pangasiwaan para sa Pagkain at Gamot (Food and Drug Administration, FDA) ng Estados Unidos (United States, U.S.) na Pahintulot para sa Mga Emergency na Paggamit (Emergency Use Authorizations, EUA) para sa dalawang bakuna laban sa COVID-19. Posibleng mas marami pang bakuna ang bigyan ng awtorisasyon sa unang bahagi ng taong ito.

Matuto pa tungkol sa Pahintulot para sa Emergency na Paggamit ng Mga Bakuna ng FDA at manood ng video tungkol sa EUA.

Pangunahing priyoridad ang kaligtasan ng bakuna

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 na awtorisado ng FDA ay nakitang ligtas at epektibo sa mga klinikal na pagsubok.

Tinitiyak ng sistema sa kaligtasan ng bakuna ng U.S. na ligtas ang lahat ng bakuna, hangga't posible. Alamin kung paano kumikilos ang pederal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga bakuna laban sa COVID-19.

Bumuo ang California ng Pangkat sa Siyentipiko at Pangkaligtasang Pagsusuri ng Bakuna (Scientific Safety Review Workgroup) ng mga eksperto para matiyak ang kaligtasan ng mga bakuna laban sa COVID-19. Kinumpirma ng pangkat na ito na ang mga bakunang pinahintulutan ng FDA ay ligtas at epektibo.

Plano ng California sa pagbabakuna

Ang California ay maglalaan ng mga bakuna laban sa COVID-19 kapag naging available ang mga ito para matiyak ang patas na pamamahagi. Sa simula, limitado ang pagpapabakuna sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at residente ng pangmatagalang pangangalaga.

Ang susunod na babakunahan ay ang mga indibidwal na:

 • May mas malaking posibilidad na magkaroon ng malalang sakit o mamatay (dahil sa edad o iba pang salik)
 • Walang kakayahang magtrabaho sa bahay
 • Nakatira o nagtatrabaho sa mga heograpikong lugar na lubos na naapektuhan
 • May malaking posibilidad na maikalat ang sakit sa iba pang worker o sa publiko

Ang mga indibidwal ay isasapriyoridad, sa ganitong paraan:

Phase 1A

Humigit-kumulang 3 milyong tao


 • Mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan
 • Mga residente sa pangmatagalang pangangalaga

Tingnan ang Mga Alituntunin sa Paglalaan para sa Phase 1a ng CDPH

Phase 1BTier One ng 1B:

 • Mga indibidwal na 65 taong gulang pataas
 • Ang mga nasa panganib sa pagkaka-expose sa mga sumusunod na sektor:
  • Edukasyon at childcare
  • Mga serbisyong pang-emergency
  • Pagkain at agrikultura

Tier Two ng 1B:

 • Ang mga nasa panganib sa pagkaka-expose sa mga sumusunod na sektor:
  • Transportasyon at logistics
  • Mga industriyal, komersyal, residensyal, at matutuluyang pasilidad at serbisyo
  • Kritikal na pagmamanupaktura
 • Mga congregate na setting na may panganib sa outbreak:
  • Mga nakakulong
  • Mga walang tirahan

Phase 1C • Mga indibidwal na 50-64 na taong gulang
 • Ang mga taong 16-49 na taong gulang at may dati nang kundisyon sa kalusugan o kapansanan na nagpapataas sa panganib ng malubhang COVID-19
 • Ang mga nasa panganib sa pagkaka-expose sa mga sumusunod na sektor:
  • Tubig at wastewater
  • Defense
  • Enerhiya
  • Mga kemikal na mapanganib na materyales
  • Komunikasyon at IT
  • Mga serbisyong pinansyal
  • Mga operasyon ng pamahalaan / mahahalagang gawain sa komunidad

Available ang mga plano sa bakuna para sa bawat county sa mga website ng county.

Pagsasapriyoridad ng bakuna at outreach ng mga provider

Ang lahat ng provider ng pagbabakuna ay dapat:

 1. Magpatuloy sa pagbabakuna ng lahat ng tao sa Phase 1A
 2. Magsimulang magbakuna ng mga taong 65 taong gulang pataas. Batay sa available na supply, isapriyoridad at i-target ang mga pagsisikap sa outreach ayon sa mga sumusunod:
 • Edad, nang isinasapriyoridad ang mga taong 75 taong gulang pataas dahil sa mas mataas na panganib ng pagkamatay at iba pang malubhang sakit
 • Panganib sa pagkaka-expose sa trabaho, nang isinasapriyoridad ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa mga sektor na may mataas na panganib sa pagkaka-expose sa trabaho, ayon sa nakalista sa Phase 1B, Tier 1
 • Pagtira sa mga bulnerableng komunidad, ayon sa pagtukoy ng California Healthy Places Index o katulad na kaalaman ng lokal na departamento ng kalusugan, para matugunan ang pagkakapantay-pantay at mga komunidad na malubhang naapektuhan ng pandemya

Pagpapalipat-lipat sa mga yugto ng bakuna

Ang mga departamento ng kalusugan at provider ay puwedeng mag-alok kaagad ng mga dosis sa mga grupong nasa mababang priyoridad kapag:

 • Bumaba ang demand sa mga kasalukuyang grupo, o kaya
 • Mag-e-expire na ang mga dosis ayon sa mga tagubilin sa label, o kaya
 • Na-thaw ang mga dosis at posibleng masira kung hindi gagamitin

Para makamit ang napapanahon at maximum na pagbabakuna para sa mga Californian, inirerekomenda ng CDPH ang paggamit ng 50 porsyento ng mga dosis na natanggap ng mga provider bilang pangalawang dosis para bakunahan ang mga inibidwal na inilalarawan sa itaas.

Basahin ang Mga Rekomendasyon sa Pagpapalipat-lipat sa Mga Yugto at Tier ng Bakuna ng CDPH.

Paano nagpapasya kaugnay ng bakuna

Nagtutulungan ang grupo ng mga eksperto at grupo ng mga kinatawan ng komunidad para matiyak na isinasapriyoridad nang patas ang mga bakuna.

Workgroup sa Pag-draft ng Mga Alituntunin

Isang Workgroup sa Pag-draft ng Mga Alituntunin ang bumubuo ng gabay na partikular sa California para sa pagsasapriyoridad at pamamahagi ng mga bakuna.

Tingnan ang page ng Workgroup ng CDPH para sa mga materyales ng phasing at resource ng bakuna.

Komite sa Pagpapayo Tungkol sa Bakuna ng Komunidad

Ang Komite sa Pagpapayo Tungkol sa Bakuna ng Komunidad ay nagbibigay ng input at feedback sa mga pagsisikap sa pagpaplano at paglutas ng mga hadlang sa patas na pagpapatupad at pagpapasya hinggil sa pagbabakuna.

Tingnan ang page ng mga aktibidad ng komunidad ng CDPH para sa mga nalalapit na iskedyul ng pulong at lahat ng materyales sa pulong.

Paglalaan at pagbibigay ng bakuna

Inaanunsyo ng pederal na pamahalaan nang isang beses sa isang linggo ang mga tinatayang figure ng paglalaan para sa bawat estado. Ang bilang ng mga nakalaang dosis na ibibigay ng pederal na pamahalaan ay isang pagtataya lang, at puwedeng magbago. Inaatasan ang mga provider ng California na i-place ang kanilang mga order na sinuri ng estado at isinumite ng pederal na pamahalaan. Pagkatapos ay papahintulutan ng pederal na pamahalaan ang utos, at isusumite nito ang kahilingan sa manufacturer. Direktang ipapadala ng manufacturer o central distributor ang bakuna sa lokal na provider ng California. Puwedeng abutin nang isang linggo o higit pa sa pagitan ng kung kailan mailalaan ng pederal na pamahalaan ang mga dosis at kung kailan darating ang mga ito sa mga tanggapan o provider ng pampublikong kalusugan, at maihanda ang mga ito para sa pagbibigay.

Paano umeepekto ang mga bakuna laban sa COVID-19

Tumutulong ang mga bakuna sa ating immune system na labanan ang mga impeksyon sa hinaharap. Poprotektahan tayo ng mga bakuna laban sa COVID-19 mula sa virus na nagdudulot ng COVID-19 nang hindi nagkakaroon ng karamdaman.

Kadalasan, inaabot nang ilang linggo pagkatapos ng huling dosis sa isang serye bago ganap na maprotektahan. Sa mga araw pagkatapo ng pagpapabakuna, posibleng magkaroon ka ng namamagang braso, pananakit, labis na pagkapagod, at lagnat, pero hindi nakakasama ang mga ito. Ang mga sintomas na ito ay palatandaang bumubuo ang iyong immune system ng proteksyon mula sa virus.

Mga benepisyo ng pagpapabakuna

Ginawa ang mga bakuna laban sa COVID-19 para hindi ka magkaroon ng COVID-19 at hindi ka makahawa ng ibang tao. Hindi pa natutukoy ang kakayahan ng mga bakuna laban sa COVID-19 na protektahan tayo mula sa panghahawa ng virus sa ibang tao, pero masusi itong pinag-aaralan.

Ikalat ang balita tungkol sa mga bakuna

Ibahaging narito na ang bakuna laban sa COVID-19. Bisitahin ang page na Toolkit ng Pagtugon sa COVID-19t para makakita ng mga larawan at video na puwede mong i-post sa social media.

Mga tanong at sagot

Pagpaplano sa pagbabakuna

Pagpapabakuna

Ano ang aasahan pagkatapos ng pagbabakuna

Mga limitasyon sa bakuna

Magbasa pa sa Bakuna Laban sa COVID-19 at Pagbubuntis: Ang Dapat Mong Malaman ng CDPH.

Mga mapagpipilian at pagiging epektibo ng bakuna

Manatiling updated