Paano ako makakakuha ng appointment o walk-in site sa pagpapabakuna na malapit sa akin?

My Turn

Tingnan ang myturn.ca.gov o tumawag sa (833) 422-4255 para makakuha ng appointment o walk-in site sa pagpapabakuna laban sa COVID-19 na malapit sa iyo.

VaccineFinder

Gamitin ang VaccineFinder ng CDC para makakita ng appointment o walk-in site na malapit sa iyo.

Puwede ka ring magtanong sa iyong provider sa pangangalagang pangkalusugan o sa lokal na parmasya.

Magpabakuna – ligtas, mabisa, at libre ito. Ang pagpapabakuna ay pinakamahahalagang instrumento para mawakasan ang pandemya. Ang bawat Californian na 12 taong gulang pataas ay kwalipikado na para sa pagpapabakuna.

Sa page na ito:


Mga pagpapabakuna para sa mga batang 12-15 taong gulang

Ang bakuna laban sa COVID-19 ng Pfizer ay awtorisado ng FDA para sa mga 12-15 taong gulang. Napag-alaman na ligtas at epektibo ito sa pagprotekta ng mga batang 12 taong gulang sa mga klinikal na pagsubok.

Ang mas malawak na awtorisasyon ng bakuna laban sa COVID-19 na ito para sa mga mas nakakabatang tao ay makakatulong sa California para sa ating malaking tagumpay sa pagpapabakuna sa karamihan ng populasyong 16 taong gulang pataas. Libre ang bakuna laban sa COVID-19 para sa lahat ng Californian, anuman ang kanilang status sa insurance at imigrasyon. Hindi ka tatanungin tungkol sa iyong status sa imigrasyon, kapag natanggap mo ang bakuna.

Programa ng incentive sa bakuna ng California

Paano magpabakuna

Mag-iskedyul gamit ang My Turn

Ang bawat Californian ay puwedeng mag-sign up sa myturn.ca.gov o tumawag sa (833) 422‑4255 para makuha ang kanilang appointment sa pagpapabakuna laban sa COVID-19.

Kung walang available na mga appointment, puwede kang mag-sign up para maabisuhan kapag nagkaroon na ng mga appointment.

Magpaiskedyul sa isang lokal na provider.

Ang ilang lokal na hurisdiksyon sa kalusugan ay nagbibigay ng mga appointment sa pagpapabakuna nang hiwalay sa My Turn.

Puwede mong gamitin ang tool na VaccineFinder ng CDC para makahanap ng mga lokasyon sa pagpapabakuna na malapit sa iyo:

Dapat mo rin itong itanong sa iyong provider sa pangangalagang pangkalusugan. Maaari silang magpayo kung maaari kang magpabakuna sa kanila, o sa ibang setting.

Mga walk-in at appointment sa ikalawang dosis na bakuna

Ang karamihan ng parmasya ay tumatanggap ng mga walk-in at appointment sa ikalawang dosis ng bakuna laban sa COVID-19. Tingnan ang myturn.ca.gov o tumawag sa (833) 422‑4255 para sa iba pang walk-in o opsyon sa ikalawang dosis.

Larawan ng isang babaeng kumuha ng tape sa lugar sa pagpapabakuna

Napakabisa ng mga bakuna laban sa malalang COVID-19. Walang ganap nang nabakunahang indibidwal na namatay dahil sa COVID-19 sa panahon ng mga klinikal na pagsubok sa tatlong awtorisadong bakuna.


Paano umeepekto ang mga bakuna

Tinuturuan ng mga bakuna sa COVID-19 ang ating mga immune system kung paano tukuyin at labanan ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Kadalasang inaabot nang ilang linggo matapos ang pagpapabakuna bago makagawa ng proteksyon (immunity) ang katawan laban sa virus. Ibig sabihin ay posibleng makakuha pa rin ng COVID-19 ang isang tao matapos mabakunahan, dahil hindi nagkaroon ng sapat na panahon ang bakuna para makagawa ng immunity. 

Kung dalawang iniksyon ang kinakailangan ng bakunang nakuha mo, tiyaking kukunin mo ang parehong dosis ng bakuna para ganap ang maging bisa nito. 

Kaligtasan ng bakuna 

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 na awtorisado ng FDA ay nakitang ligtas at epektibo sa mga klinikal na pagsubok. Ang mga bakunang ito laban sa COVID-19 ay inawtorisahan lang matapos mapag-alamang mas mapapababa nito ang posibilidad na magkaroon ka ng COVID-19.

Hanggang 95% mabisa ang mga awtorisadong bakuna sa pagpigil na mahawahan ng COVID-19 ang isang indibidwal.

Tinitiyak ng sistema sa kaligtasan ng bakuna ng U.S. na ligtas ang lahat ng bakuna, hangga't posible. Alamin kung paano kumikilos ang pederal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga bakuna laban sa COVID-19.

Ligtas na pagsubaybay pagkatapos ng pagpapabakuna

Milyon-milyon nang tao sa Estados Unidos ang nakatanggap ng bakuna laban sa COVID-19. Ang mga bakunang ito ay sumailalim sa pinakamatinding pag-monitor sa kaligtasan sa kasaysayan ng U.S., gamit ang kapwa matagal na at bagong mga sistema sa pag-monitor ng kaligtasan. Hindi ka magkakaroon ng COVID-19 dahil sa mga bakunang ito. Alamin ang higit pang impormasyon tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19.

Mas magbibigay ng katiyakan ang mga resulta mula sa mga pagmo-monitor. Maraming tao ang nag-ulat lang ng mga bahagyang side effect matapos mabakunahan laban sa COVID-19. Ang ilang tao ay walang side effect.

Hindi mo makukuha ang COVID-19 sa bakuna

Ang mga bakuna ay walang coronavirus at hindi ka mabibigyan ng mga ito ng COVID-19.

Mga benepisyo ng pagpapabakuna

Isang mataong silid-aralan ng kindergarten na may mga batang nagtataas ng kamay para sagutin ang sagot ng guro

Ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay isang mahalagang paraan para makabalik tayo sa normal

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay mabisa at makakapigil sa pagkakaroon mo ng COVID-19. Pero may iba pang benepisyo ang mga ito:

Ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay isang mahalagang paraan para makabalik tayo sa normal.

Magbasa pa sa Mga Benepisyo sa Pagpapabakuna Laban sa COVID-19 ng CDC.


Ano ang aasahan pagkatapos ng pagbabakuna

Puwede kang makaranas ng mga katamtamang side effect

Matapos mabakunahan para sa COVID-19, maaari kang makaranas ng mga side effect. Ito ay mga normal na senyales na gumagawa ng immunity ang iyong katawan. Posibleng sumakit ang iyong braso kung saan ka tinurukan o puwede kang makaranas ng pamumula o pamamaga. Posibleng makaramdam ka ng pagkapagod, pananakit ng kalamnan, mga panginginig, lagnat, o pagduruwal.  Posibleng maapektuhan ang iyong kakayahang gumawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad, pero mawawala ang mga iyon makalipas ang ilang araw. Ang ilang tao ay walang side effect. Matuto pa tungkol sa Mga Posibleng Side Effect Pagkatapos Magpabakuna Laban sa COVID-19.

Inirerekomenda ng CDC sa mga babaeng wala pang 50 taong gulang na magkaroon ng kaalaman tungkol sa bihirang panganib ng pamumuo ng dugo nang may low platelet pagkatapos makuha ang Bakuna Laban sa COVID-19 ng Johnson & Johnson’s Janssen (J&J/Janssen), at mayroon pang ibang bakuna laban sa COVID-19 kung saan hindi nakita ang panganib na ito. Basahin ang Fact Sheet ng CDPH: Mga Benepisyo at Panganib sa Bakuna ng Johnson & Johnson.

Kung nakaranas ka ng side effect matapos mabakunahan laban sa COVID-19, puwede mo itong iulat sa:

 • VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)
 • V-safe (After Vaccination Health Checker)

Kailan dapat tumawag sa doktor

Sa karamihan ng mga kaso, ang kawalan ng ginhawa dahil sa nararamdamang sakit o lagnat ay normal na palatandaang bumubuo ang iyong katawan ng proteksyon. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o provider sa pangangalagang pangkalusugan:

 • Kung lulubha ang pamumula at pananakit sa pinagturukan sa iyon pagkalipas ng 24 na oras
 • Kung nakakabahala na ang iyong mga side effect o mukhang hindi nawawala ang mga ito pagkalipas ng ilang araw

Kung nagpabakuna ka laban sa COVID-19 at sa palagay mo ay nagkakaroon ka ng malubhang allergic na reaksyon sa pinagturukan, humingi kaagad ng medikal na pangangalaga sa pamamagitan ng pagtawag sa 911. Matuto pa tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 at bihirang malubhang allergic na reaksyon.

Ang magagawa mo kapag kumpleto na ang bakuna mo

Puwede kang:

 • Makipagtipon kasama ang ibang pang taong kumpleto na ang bakuna, kahit indoors, nang hindi nagsusuot ng mga mask o hindi nagsasagawa ng physical distancing
 • Makipagtipon indoors nang walang suot na mask o hindi nagsasagawa ng physical distancing kasama ang mga hindi pa nababakunahang tao mula sa iisang sambahayan, na may mababang posibilidad na magkaroon ng malubhang sakit na COVID-19
 • Magbiyahe sa loob ng bansa nang hindi nagpapasuri bago o pagkatapos ng biyahe at nang hindi nagku-quarantine pagkatapos ng biyahe
 • Magbiyahe sa labas ng bansa nang hindi nagpapasuri bago ang biyahe (depende sa destinasyon), at nang hindi nagku-quarantine pagkatapos ng biyahe
 • Lumahok sa mga outdoor na aktibidad at libangan nang walang suot na mask, maliban na lang sa ilang matataong lugar at venue
 • Bumalik sa trabaho pagkatapos ma-exporse hangga't hindi ka nakakaramdam ng mga sintomas ng COVID-19
 • Hindi magpasuri kung asymptomatic
 • Hindi mag-quarantine pagkatapos ng isang nalalamang pagkaka-expose, kung asymptomatic

Dapat kang:

 • Magpatuloy na sumunod sa mandatoryong gabay sa mga takip sa mukha ng CDPH, kasama ang pagsusuot ng mask at physical distancing sa mga indoor na pampublikong setting
 • Magpasuri at mag-isolate kung nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19'
 • Magpatuloy na sumunod sa mandatoryong gabay sa pagtitipon ng CDPH. Iwasan ang malalaking indoor na pagtitipon, lalo na kung may mga kasama dito na hindi pa kumpleto ang bakuna
 • Iwasang pumunta indoors, nang walang mask, at kasama ang mga taong nasa mas mataas na panganib para sa malubhang karamdaman mula sa COVID-19
 • Magsuot ng mga maayos ang fit na mask kapag bumibisita indoors kasama ang mga taong hindi pa nababakunahan mula sa maraming sambahayan, gaya ng pinapahintulutan ng gabay sa pagtitipon
 • Sundin ang gabay sa COVID-19 na ibinigay ng iyong employer
 • Patuloy na sundin ang Pang-iwas sa Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan sa COVID-19 (COVID-19 Emergency Temporary Standards, ETS) ng Cal/OSHA, kung nalalapat ang mga ito sa iyong workplace
 • Sundin ang mga ipinag-aatas at rekomendasyon ng CDC at departamento sa kalusugan

Tingnan ang Paunawa sa Pagbiyahe at Mga Rekomendasyon sa Pampublikong Kalusugan para sa Mga Taong Kumpleto sa Bakuna sa Panahon ng COVID-19 (COVID-19 Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People) ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) para sa mga kumpletong detalye.

Pagkakapantay-pantay sa bakuna sa mga pinakaapektadong komunidad

Ang California ay maglalaan ng mga bakuna laban sa COVID-19 kapag naging available ang mga ito para matiyak ang patas na pamamahagi.

Dapat na nating tapusin ang pandemya ng COVID-19 sa mabilis at epektibong paraan, sa pamamagitan ng pagbabakuna sa mga pinakananganganib na makaranas ng mga seryosong resulta at pinakamadaling ma-expose sa trabaho o sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan pag-target ng mga bakuna sa mga pinakanangangailangan nito, mabilis din nating masisimulan ang ligtas na muling pagbubukas ng mga aktibidad sa ating ekonomiya. Ang mga mapoprotektahan nito ay hindi lang ang mga nabakunahan, pero binabawasan din nito ang karagdagang transmisyon sa komunidad. Mababawasan din nito ang mga potensyal na bagong variant na maaaring lumabas.

Inanunsyo ng Gobernador ang pitong diskarte sa pagkakapantay-pantay sa pag-rollout ng bakuna ng California para protektahan ang mga mahirap na maabot na komunidad, tugunan ang mga tanong hinggil sa bakuna, at magdulot ng mga innovative na pagsisikap sa mga komunidad na pinakaapektado ng pandemya.

Mga datos sa pag-usad sa pagbabakuna

Ikalat ang balita tungkol sa mga bakuna

Ang Bakunahan ang Lahat ng 58 ay ang programa sa pagpapabakuna laban sa COVID-19 ng ating estado para sa mga Californian sa lahat ng 58 county.

Ibahaging narito na ang bakuna laban sa COVID-19. Bisitahin ang page na Toolkit ng Pagtugon sa COVID-19t para makakita ng mga larawan at video na puwede mong i-post sa social media.

Mapa ng California na may text na Bakunahan ang 58 - Sama-sama, mawawakasan natin ang pandemya.

Mga tanong at sagot

Pagpapabakuna para sa mga bata

Paglalaan at pamamahagi ng mga bakuna

Pagpapabakuna

Ano ang aasahan pagkatapos ng pagbabakuna

Mga limitasyon sa bakuna

Mga pagpipiliang bakuna


Manatiling updated