Pangalawang booster shot, available na ngayon para sa ilang tao

Nagrerekomenda na ngayon ang CDC ng pangalawang booster shot para sa mga taong may edad na mahigit 50 taon, may nakompromisong immune system, at kumuha ng bakuna ng Johnson & Johnson.

Alamin kung kwalipikado ka.

Magpabakuna – ligtas at epektibo ito. Ang pagpapabakuna ay ang pinakamahalagang instrumento para mawakasan ang pandemya.

Sa page na ito:

 

Paano magpabakuna:

My Turn

Tingnan ang myturn.ca.gov o tumawag sa 1-833-422-4255 para magpa-appointment o maghanap ng lugar kung saan puwedeng mag-walk in na malapit sa iyo.

Vaccines.gov

Gamitin ang Vaccines.gov ng CDC para mag-book ng appointment o maghanap ng lugar na tumatanggap ng mga walk-in na malapit sa iyo.

Puwede ka ring magtanong sa iyong provider sa pangangalagang pangkalusugan o sa lokal na parmasya.


Sino ang puwedeng magpabakuna

Puwedeng magpabakuna nang walang bayad ang sinumang Californian na 5 taong gulang pataas. 

Kung mayroon kang insurance sa kalusugan, libre ang pagpapabakuna. Kung wala kang insurance, tanungin ang iyong site sa pagpapabakuna kung nagbibigay sila ng mga libreng bakuna.

Hindi mahalaga rito ang iyong status sa immigration. Walang magtatanong tungkol sa iyong status sa immigration kapag nagpabakuna ka.

Pagbabakuna para sa mga bata

Ang bakuna laban sa COVID-19 ng Pfizer ay para sa mga batang may edad na 12 taon pataas.  Ang isang bakuna ng Pfizer na may mas mababang dosis ay awtorisado na ngayon para sa mga batang may edad na 5 taon hanggang 11.

Ligtas at mabisa ang dalawa sa pagprotekta ng mga bata mula sa COVID-19.


Paano umeepekto ang mga bakuna laban sa COVID-19

Isang babaeng nilalagyan ng bandage sa kanyang braso pagkatapos ng pagpapabakuna

Napakabisa ng mga bakuna laban sa malalang COVID-19.

Tinuturuan ng mga bakuna laban sa COVID-19 ang ating mga immune system kung paano labanan ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Posible pa ring magkaroon ng COVID-19 pagkatapos magpabakuna. Pero malamang ay hindi maging masyadong malala ang mga sintomas mo, kaya makakaiwas ka sa pagkakaospital at pagkamatay. 

Ang alam namin

 • May kakayahan ang mga bakunang pigilan ang halos lahat ng pagkakaospital at pagkamatay na nauugnay sa COVID-19. Hindi ganoon kalala ang mga kaso pagkatapos magpabakuna.
 • Nababawasan ng mga bakuna ang pagkalat ng COVID-19.
 • Mabisa ang mga bakuna laban sa COVID-19 sa maraming variant ng virus.
 • Ang mga taong may mahinang immune system ay posibleng hindi ganap na maprotektahan kahit nabakunahan na sila.

Ano nalalaman pa namin

 • Gaano katagal epektibo ang proteksyon ng bakuna laban sa COVID-19

Kapag nabakunahan ka na

Kapag nabakunahan ka na, puwede ka nang bumalik sa mga aktibidad mo bago ang pandemya. Pero tandaang nalalapat pa rin sa iyo ang mga rekomendasyon sa pampublikong kalusugan.

Magbasa pa mula sa CDPH:


Mga bakuna at variant

Napatunayan nang napakabisa ng pagpapabakuna laban sa mga variant ng COVID-19. Ang pinakamahusay na magagawa natin para malimitahan ang pagkalat at pag-mutate ng virus ay ang:

 • Magpabakuna
 • Kumuha ng booster kung kwalipikado ka

Tingnan ang mga variant na mayroon ngayon sa California.

Higit pang impormasyon tungkol sa mga variant ng COVID-19 mula sa CDPH:


Mga booster shot at karagdagang dosis

Mga booster shot

Available na ang mga booster shot para sa lahat ng may edad na 12 taon pataas.

Kumuha kaagad ng booster shot kapag kwalipikado ka nang kunin ito:

 • Kung bakuna ng Moderna o Pfizer ang kinuha mo, kumuha ng booster shot pagkalipas ng 5 buwan
 • Kung bakuna ng Johnson & Johnson ang kinuha mo, kumuha ng booster shot pagkalipas ng 2 buwan

Ang iyong booster shot ay puwedeng ibang brand ng bakuna sa iyong orihinal na serye. Booster ng Pfizer o Moderna ang lubos na inirerekomenda para sa mga taong kumuha ng bakuna ng Johnson & Johnson. Booster lang ng Pfizer ang puwedeng kunin ng mga may edad na 12-17 taon.

Para i-book ang iyong booster shot o maghanap ng klinika kung saan puwedeng mag-walk in, bumisita sa My Turn.

Tingnan kung bakit ka hinihikayat ng CDC na manatiling up to date sa iyong mga bakuna.

Magbasa pa tungkol sa mga detalye ng booster at mga tanong at sagot tungkol sa boostermula sa CDPH.

Pangalawang booster shot

Nagrerekomenda na ngayon ang CDC ng pangalawang booster shot para sa:

 • Mga taong may edad na mahigit 50 taon
 • May nakompromisong immune system
 • Kumuha ng bakuna ng Johnson & Johnson

Natanggap mo dapat ang una mong booster hindi bababa sa 4 na buwan ang nakalipas. Alamin kung kwalipikado ka.

Mga karagdagang dosis

Available ang mga karagdagang dosis ng Pfizer o Moderna para sa mga mahina an immune system. 

Kasama rito ang mga taong:

 • Tumatanggap ng mga aktibong paggamot sa cancer para sa mga tumor o cancer sa dugo
 • Sumailalim sa organ transplant at gumagamit ng gamot para i-suppress ang immune system
 • Sumailalim sa stem cell transplant sa loob ng nakalipas na 2 taon o gumagamit ng gamot para i-suppress ang immune system
 • Mayroong hindi malubha at malubhang primary immunodeficiency (gaya ng DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome)
 • Mayroong advanced o hindi nagagamot na impeksyon sa HIV
 • Tumatanggap ng aktibong paggamot gamit ang mga high-dose corticosteroid o iba panga gamot na nagsu-suppress sa immune response

Puwedeng kumuha ng karagdagang dosis ng Pfizer ang mga batang may edad na 5-11 taon na mayroon ng mga ganitong kundisyon.

Makipag-usap sa iyong doktor para malaman kung tama para sa iyo ang pagtanggap ng karagdagang dosis. Kung natutugunan mo ang mga pamantayang ito, puwede mong i-book ang iyong shot sa My Turn.

Tingnan ang mga tanong at sagot tungkol sa mga karagdagang dosis.


Digital na vaccine record 

Makakakuha ka na ngayon ng digital na kopya ng iyong talaan sa pagbabakuna. Digital na Talaan ng Bakuna Laban sa COVID-19 (Digital COVID-19 Vaccine Record, DCVR). Available ito sa iyo kung:

 • Sa California ka nagpabakuna, at 
 • Tumutugma ang iyong impormasyon sa nakatala sa mga sistema ng pagbabakuna ng estado.

 Para makuha ang iyong talaan ng bakuna:

 • Pumunta sa myvaccinerecord.cdph.ca.gov
 • Ilagay ang iyong:
  • Pangalan
  • Petsa ng kapanganakan
  • Email o numero ng telepono na inilagay mo noong nagpabakuna ka
  • Gumawa ng PIN na may apat na digit

Magagamit ang digital na kopyang ito bilang katibayan ng pagbabakuna. 

Tingnan ang Mga Madalas Itanong para matuto pa tungkol sa iyong digital na vaccine record.

Kung nahihirapan kang kunin ang record mo

Kung hindi mo makuha ang iyong talaan ng bakuna, posibleng kailanganin mong magwasto o magdagdag ng ilang impormasyon.

Ang posibleng makahadlang sa pagkuha mo ng iyong talaan sa pagbabakuna laban sa COVID-19:

 • Hindi nag-uulat ang iyong lugar ng pagbabakuna sa mga sistema ng pagbabakuna ng estado
 • Hindi iniulat ng iyong lugar para sa pagbabakuna ang pagpapabakuna mo
 • Hindi tumutugma ang impormasyong inilagay mo sa iyong talaan sa registry

Para maiwasto o ma-update ang iyong talaan ng bakuna, magsimula ng online na chat sa Virtual Assistant ng My Turn.

Basahin ang Mga Alituntunin at Pamantayan sa Talaan ng Bakuna ng CDPH para sa higit pang impormasyon.


Mga side effect

Matapos mabakunahan para sa COVID-19, maaari kang makaranas ng mga hindi malubhang side effect. Ito ay mga normal na senyales na gumagawa ng immunity ang iyong katawan. Bihirang nangyayari ang mga mas malubhang side effect.

Mga hindi malubhang side effect

Kasama sa mga karaniwang hindi malubhang side effect ang: 

 • Pananakit, pamumula, o pamamaga ng pinagturukan
 • Pakiramdam ng pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, mga panginginig, lagnat, o pagduruwal

Posibleng makaapekto ang ilang side effect sa kakayahan mong gumawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad, pero mawawala ang mga iyon makalipas ang ilang araw. Ang ilang tao ay walang side effect.

Mga bihira pero malubhang side effect

Pamumuo ng dugo

Sa ilang pagkakataon, nakakaranas ng pamumuo ng dugo na may mababang bilang ng mga platelet ang mga babaeng wala pang 50 taong gulang na kumukuha sa bakuna ng Johnson & Johnson. Hindi nakikita ang panganib na ito sa ibang bakuna laban sa COVID-19. Basahin ang Fact Sheet ng CDPH: Mga Benepisyo at Panganib sa Bakuna ng Johnson & Johnson.

Myocarditis at pericarditis

May ilang kabataan nang nakaranas ng pamamaga ng kalamnan sa puso o membrane pagkatapos kunin ang Pfizer o Moderna. Sa kabila nito, ayon sa CDC, mas matimbang ang mga benepisyo ng pagbabakuna laban sa COVID-19 kaysa sa mga panganib nito. 

Puwedeng pag-isipan ng mga taong edad 12-39 na taon na maghintay ng 8 linggo sa pagitan ng mga dosis ng Moderna o Pfizer. Kapag mas malaki ang agwat sa pagitan ng mga dosis, posibleng mabawasan ang posibilidad ng myocarditis sa mga lalaking edad 12-39 na taon.

Magbasa pa sa mga fact sheet na ito ng CDPH:

Pag-uulat ng mga side effect ng mga bakuna

Kung nakaranas ka ng side effect matapos mabakunahan laban sa COVID-19, puwede mo itong iulat sa:

 • VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)
 • V-safe (After Vaccination Health Checker)

Kailan dapat tumawag sa doktor

Sa karamihan ng mga kaso, ang kawalan ng ginhawa dahil sa nararamdamang sakit o lagnat ay normal na palatandaang bumubuo ang iyong katawan ng proteksyon. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o provider sa pangangalagang pangkalusugan kung:

 • Lulubha ang pamumula at pananakit sa pinagturukan sa iyon pagkalipas ng 24 na oras
 • Nakakabahala na ang iyong mga side effect o mukhang hindi nawawala ang mga ito pagkalipas ng ilang araw

Kung magpapabakuna ka laban sa COVID-19 at sa palagay mo ay nagkakaroon ka ng malalang reaksyon, humingi kaagad ng medikal na pangangalaga sa pamamagitan ng pagtawag sa 911. Matuto pa tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 at bihirang malubhang allergic na reaksyon.

Magbasa pa sa Mga Posibleng Side Effect Pagkatapos Magpaturok ng Bakuna Laban sa COVID-19 ng CDC.


Mga tanong at sagot

Pagpapabakuna

Ilan ang kailangan kong dosis ng bakuna laban sa COVID-19, at gaano katagal ang pagitan ng mga ito?

Para sa Pfizer:

 • Dalawang dosis na may 21 araw na pagitan, pagkatapos ay
 • Unang booster shot pagkalipas ng 5 buwan, pagkatapos ay
 • Para sa mga taong may edad na 50 taon pataas o may nakompromisong immune system, kailangan ng pangalawang booster shot pagkalipas ng 4 na buwan

Para sa Moderna:

 • Dalawang dosis na may 28 araw na pagitan, pagkatapos ay  
 • Unang booster shot pagkalipas ng 5 buwan, pagkatapos ay
 • Para sa mga taong may edad na 50 taon pataas o may nakompromisong immune system, kailangan ng pangalawang booster shot pagkalipas ng 4 na buwan

Sa unang serye ng iyong dalawang iniksyon, kunin ang pangalawa mong dosis sa pinakaposibleng petsa na malapit sa inirerekomendang pagitan.

Puwedeng pag-isipan ng mga taong edad 12-39 na taon na maghintay ng 8 linggo sa pagitan ng mga dosis ng Moderna o Pfizer. Kapag mas malaki ang agwat sa pagitan ng mga dosis, posibleng mabawasan ang posibilidad ng myocarditis sa mga lalaking edad 12-39 na taon.

Para sa Johnson & Johnson:

 • Isang dosis, pagkatapos ay 
 • Unang booster shot pagkalipas ng 2 buwan, pagkatapos ay
 • Pangalawang booster shot pagkalipas ng 4 na buwan

Bakuna na ng Pfizer o Moderna ang inirerekomenda ng CDC ngayon, sa halip na Johnson & Johnson. Ito rin ang mga mas pinipiling dosis ng booster para sa mga kumuha ng Johnson & Johnson noong una.

May mga available na karagdagang dosis para sa mga pasyenteng may nakompromisong immune system sa mga kalahok na klinika.

Basahin ang Mga booster shot at karagdagang dosis para malaman kung kwalipikado ka.

Puwede bang magkakaibang bakuna laban sa COVID-19 na mula sa iba't ibang manufacturer ang kunin ko?

Oo, pagkatapos mong makumpleto ang iyong unang serye ng pagbabakuna. Sa United States, ang ibig sabihin nito ay:

 • Dalawang bakuna ng bakuna ng Pfizer, o 
 • Dalawang bakuna ng bakuna ng Moderna, o 
 • Isang bakuna ng bakuna ng Johnson & Johnson

Pagkatapos, puwede kang pumili ng iba pang bakuna para matanggap bilang booster na dosis. Posibleng gustuhin ng ilang tao ang bakunang natanggap nila dati, at ang iba naman ay puwedeng pumili ng ibang booster. Sa ngayon, pinapayagan ng mga rekomendasyon ng CDC ang ganitong uri ng pagtutugma para sa mga booster na dosis.

Booster ng Pfizer o Moderna ang lubos na inirerekomenda para sa mga taong kumuha ng bakuna ng Johnson & Johnson.

Paano kung sa labas ng Estados Unidos ako nabakunahan? Puwede ba akong magpabakuna o magpa-booster dito?

Oo. Ito ang inirerekomenda ng CDC:

 • Kung sa labas ng U.S. ka nabakunahan gamit ang isang bakunang naaprubahan o awtorisado ng FDA, puwede kang kumuha ng pangalawang dosis, booster, o karagdagang dosis. Kailangan mong sumunod sa pagiging kwalipikado at iskedyul ng U.S..
 • Kung nakatanggap ka ng isa o parehong dosis ng isang bakunang Nakalista para sa Emergency na Paggamit (Emergency Use Listed, EUL) ng World Health Organization (WHO), puwede kang kumuha ng pangalawang dosis, booster, o karagdagang dosis ng bakunang gawa ng Pfizer. Kailangan mong sumunod sa pagiging kwalipikado at iskedyul ng U.S..
 • Kung hindi WHO-EUL ang natanggap mong bakuna laban sa COVID-19, dapat kang magsimula sa umpisa. Kumuha ng bakunang awtorisado/naaprubahan ng FDA at sundin ang iskedyul nito.

Ipaiskedyul ang iyong bakuna sa My Turn.

Magkano ang bakuna laban sa COVID-19? 

Libre ang mga bakuna laban sa COVID-19 kung mayroon kang insurance sa kalusugan.

Nag-aalok ang ilang site sa pagpapabakuna ng mga libreng bakuna para sa mga walang insurance. Tanungin sa iyong klinika para makatiyak.

Residente ba dapat ako ng California para makapagpabakuna ako laban sa COVID-19?

Hindi. Batay sa edad ang pagiging kwalipikado sa bakuna. Hindi mahalaga ang iyong residency o status sa immigration.

Paano ko makakansela o maiiskedyul ulit ang aking appointment para sa bakuna sa pamamagitan ng My Turn?

Kung kailangan mong kanselahin o iiskedyul ulit ang iyong appointment, puwede mo itong gawin sa page na Pamahalaan ang iyong mga appointment.

Hihilingin sa iyong kumpirmahin ang appointment mo sa:

 • Iyong numero ng kumpirmasyon sa appointment, at 
 • Numero ng iyong cellphone o email address mo.

Nagkaroon na ako ng COVID-19. Dapat ba akong magpabakuna laban sa COVID-19?

Oo. Inirerekomenda ng CDC na magpabakuna laban sa COVID-19 ang mga taong nagkaroon na ng COVID-19. 

Hindi namin alam kung gaano katagal tumatalab ang proteksyon bago ka maimpeksyon ulit pagkatapos mong gumaling dito. 

Sa isang pag-aaral, dalawang beses na mas malaki ang posibilidad ng mga taong hindi pa nababakunahan na dati nang nagkaroon ng COVID-19 na magkaroon ulit nito kumpara sa mga taong kumpleto na sa bakuna.

Puwede ba akong mabakunahan laban sa COVID-19 habang may sakit na dulot ng COVID-19?

Hindi. Hintaying gumaling ka at matugunan mo ang mga pamantayan sa pagtatapos sa pag-isolate. Nalalapat din ang gabay na ito sa mga taong mahahawahan ng COVID-19 sa pagitan ng kanilang una at pangalawang dosis.

Madali bang makakapunta sa mga site ng pagpapabakuna laban sa COVID-19?

Oo. Kinakailangan ng lahat ng klinika para sa bakuna sa California na matugunan ang mga kinakailangan ng ADA.

Paano ako makakakuha ng bakuna laban sa COVID-19 sa bahay kung hindi ako makakapunta sa isang lugar ng pagbabakuna?

Makipag-ugnayan sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan, lokal na departamento ng kalusugan, o lokal na parmasya. 

Kung hindi ka puwedeng umalis ng bahay, puwede mo itong isaad sa pag-book sa myturn.ca.gov o pagtawag sa 1-833-422-4255. Kung kwalipikado ka, aayusin ng iyong lokal na hurisdiksyon sa kalusugan ang iyong pagpapabakuna sa tahanan.

Paano ako makakakuha ng transportasyon papunta sa isang lugar para sa pagbabakuna?

Kung wala kang paraan para makapunta sa isang lugar para sa pagbabakuna, puwede kang magkaroon ng libreng transportasyon sa pamamagitan ng:

Kasama sa mga opsyon sa transportasyon ang:

 • Transportasyon gamit ang sasakyan para sa mga ambulatoryong pasyente
 • Hindi emergency na medikal na transportasyon para sa mga hindi ambulatoryong pasyente, kasama ang 
  • Mga van kung saan puwede ang wheelchair
  • Transportasyong may gurney, at iba pang opsyon. 

Puwede ka ring makipag-ugnayan sa iyong lokal na doktor, departamento sa kalusuga, o parmasya.

Kung mayroon kang pinapamahalaang pangangalaga sa Medi-Cal, puwede kang makahanap ng masasakyan sa pamamagitan ng iyong planong pangkalusugan o doktor. Makipag-ugnayan sa departamento ng serbisyo sa miyembro ng iyong plano para magtanong tungkol sa transportasyon.

Kung kukunin mo ang Medi-Cal sa pamamagitan ng Fee-for-Service (FFS), makukuha mo ang isang listahan ng transportasyon sa iyong county. Direktang makipag-ugnayan sa kanila para maisaayos ang transportasyon sa iyong mga appointment. 

Kung wala kang provider, matutulungan ka ng Department of Health Care Services (DHCS). Mag-email sa kanila sa DHCSNMT@dhcs.ca.gov. HUWAG maglagay ng personal na impormasyon sa iyong unang email. Sasagot ang staff ng DHCS sa isang secure na email, na humihingi ng higit pang impormasyon. 

Kung kailangan mo ng mga medikla na transportasyong hindi pang-emergency, ipaalam ito sa iyong doktor. Puwede nilang irekomenda ang serbisyong ito at iugnay ka sa transportasyon.

Ano ang aasahan pagkatapos ng pagbabakuna

Kakailanganin ko ba ng booster na bakuna?

Oo. Inirerekomendang tumanggap ka ng booster shot sa lalong madaling panahon, kapag kwalipikado ka na:

 • Kung bakuna ng Moderna o Pfizer ang kinuha mo, kumuha ng booster shot pagkalipas ng 2 buwan
 • Kung bakuna ng Johnson & Johnson ang kinuha mo, kumuha ng booster shot pagkalipas ng 2 buwan

Puwedeng iba sa brand ng natanggap mo nang bakuna ang brand ng booster shot mo. Booster ng Pfizer o Moderna ang lubos na inirerekomenda para sa mga taong kumuha ng bakuna ng Johnson & Johnson.

Para lang sa mga edad na 18 pataas ang booster ng Moderna at Johnson & Johnson. Puwedeng ibigay ang mga booster shot ng Pfizer sa mga 12 taong gulang pataas.

Available ang mga pangalawang booster shot kung ikaw ay may edad na 50 taon pataas, may nakompromisong immunity, o kung bakuna ng Johnson & Johnson ang kinuha mo noong una. Dapat mo lang kunin ang pangalawang booster na ito kung 4 na buwan na ang lumipas pagkatapos ng una mong booster shot.

Magagawa ng mga Californian na iiskedyul ang kanilang booster shot o maghanap ng klinika kung saan puwedeng mag-walk in sa My Turn. Magbasa pa tungkol sa mga booster shot at mga tanong at sagot tungkol sa boostermula sa CDPH.

Inirerekomenda ng CDC ang mga karagdagang dosis ng Pfizer o Moderna para sa mga may mahinang immune system. Kasama rito ang mga: 

 • Tumatanggap ng mga aktibong paggamot sa cancer para sa mga tumor o cancer sa dugo
 • Sumailalim sa organ transplant at gumagamit ng gamot para i-suppress ang immune system
 • Sumailalim sa stem cell transplant sa loob ng nakalipas na 2 taon o gumagamit ng gamot para i-suppress ang immune system
 • Mayroong hindi malubha at malubhang primary immunodeficiency (gaya ng DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome)
 • Mayroong advanced o hindi nagagamot na impeksyon sa HIV
 • Tumatanggap ng aktibong paggamot gamit ang mga high-dose corticosteroid o iba panga gamot na nagsu-suppress sa immune response

Puwedeng kumuha ng karagdagang dosis ng Pfizer ang mga batang may edad na 5-11 taon na mayroon ng mga ganitong kundisyon.

Makipag-usap sa iyong doktor para malaman kung tama para sa iyo ang pagtanggap ng karagdagang dosis. Kung natutugunan mo ang mga pamantayang ito, puwede kang magpa-book ng ikatlong dosis sa My Turn.

Tingnan ang mga tanong at sagot tungkol sa mga karagdagang dosis.

Ano ang tinatanggap bilang katibayan ng pagpapabakuna?

Tinatanggap ang sumusunod: 

 • Orihinal na card ng talaan sa pagbabakuna laban sa COVID-19 ng CDC ng DHHS, na may:
  • Pangalan ng nabakunahang indibidwal
  • Petsa ng kapanganakan 
  • Uri ng ibinigay na bakuna
  • Lot number
  • Petsa kung kailan ibinigay ang huling dosis
  • Bahaging tinurukan
 • Larawan o aktwal na kopya ng iyong orihinal na card ng talaan sa pagbabakuna laban sa COVID-19 ng CDC ng DHHS
 • Larawan ng iyong card ng talaan sa pagbabakuna na naka-store sa isang telepono o iba pang electronic na device
 • Aktwal o digital na dokumentasyon ng form ng pagbabakuna mula sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan o iba pang issuer.
 • Digital na Talaan ng Bakuna Laban sa COVID-19 (Digital COVID-19 Vaccine Record, DCVR). 

Basahin ang Mga Alituntunin at Pamantayan sa Talaan ng Bakuna ng CDPH para sa kumpletong detalye.

Ano ang ibig sabihin ng “nabakunahan at na-boost na”?

Itinuturing na nabakunahan at na-boost na laban sa COVID-19 ang mga tao:

 • Pagkatapos nilang makatanggap ng dalawang dosis sa isang seryeng may 2 dosis (Pfizer o Moderna), at isang booster na dosis, o
 • Pagkatapos nilang makatanggap ng bakunang may iisang dosis (Johnson & Johnson) at isang dosis ng booster.

Hindi kinakailangan ng pangalawang dosis ng booster para maituring na nabakunahan at na-boost na.

Magpopositibo ba ako sa COVID-19 dahil sa bakuna laban sa COVID-19?

Hindi. Hindi ka magpopositibo sa mga pagsusuri ng virus dahil sa isang bakuna.

Kung makakagawa ang iyong katawan ng immune response, puwede kang magpositibo sa mga pagsusuri sa antibody. Ipinapakita nitong posibleng mayroon kang proteksyon laban sa virus.

Paano mapoprotektahan ang aking privacy kung magpapabakuna ako laban sa COVID-19?

Lubos na pinaghihigpitan ng batas ng California kung paano puwedeng ibahagi ang personal na impormasyon. Pinipigilan ng estado na makilala ang mga indibidwal sa nakabahaging data.

Magbasa pa sa Kasunduan sa Paggamit ng Data ng California at Mga Madalas Itanong ng CDPH.

Dapat ko bang itabi ang aking COVID-19 vaccination record card?

Oo. Itabi ang iyong card ng talaan sa pagbabakuna sa isang ligtas na lugar para hindi ito mawala o masira

Makakakuha sa portal ng Digital na Talaan ng Bakuna Laban sa COVID-19 (Digital COVID-19 Vaccine Record, DCVR) ng digital na kopya ng talaang ito. Kung nawala mo ang iyong papel na card, i-print out ang digital na talaan mo. Puwede mo itong gamitin sa anumang lugar kung saan maipapakita mo ang iyong papel na card.

Basahin ang Mga Alituntunin at Pamantayan sa Talaan ng Bakuna ng CDPH para sa kumpletong detalye.

Kung kukuha ako ng booster shot o karagdagang dosis, makikita ba ito sa aking digital na vaccine record?

Hindi awtomatikong lalabas ang mga ito sa iyong digital na vaccine record. Kakailanganin mong pumunta sa portal ng Digital COVID-19 Vaccine Record para kumuha ng bagong QR code.

Maghintay ng 14 na araw para lumabas ang iyong bagong dosis sa California Immunization Registry bago ka kumuha ng bagong QR code.

Pagpapabakuna para sa mga bata

Kailangan ba ng mga provider ng pahintulot ng magulang bago magturok ng bakuna laban sa COVID-19 sa isang menor de edad?    

Oo. Bago magbakuna ng isang menor de edad, dapat munang humingi ang mga provider ng bakuna ng pahintulot mula sa isang:

 • Magulang, 
 • Legal na tagapangalaga, o 
 • Iba pang nasa hustong gulang na may legal na kustodiya. 

May ilang pagbubukod:

 • Hindi kailangan ng mga emancipated minor ng pahintulot ng magulang o tagapag-alaga para makatanggap ng bakuna laban sa COVID-19.
 • Posibleng tumanggap ang mga provider ng nakasulat na pahintulot. Dapat ay mula ito sa magulang o legal na tagapag-alaga ng isang unaccompanied minor. Dapat kumpirmahin ng pahintulot na ito na natanggap ng magulang/tagapag-alaga ang Sheet ng Impormasyon sa EUA ng Pfizer.
 • Katanggap-tanggap ang pahintulot sa pamamagitan ng telepono o video. Dapat kumpirmahin ng magulang/tagapag-alaga na natanggap niya ang Sheet ng Impormasyon sa EUA ng Pfizer. Puwede ring basahin ang sheet ng impormasyon sa magulang/tagapangalaga.

Dapat tanungin ng mga pamilya ang kanilang provider ng bakuna tungkol sa mga tinatanggap ng form ng pahintulot. Tingnan ang Gabay sa Pahintulot sa Menor de Edad para sa Bakuna ng Pfizer ng CDPH para sa higit pang detalye.

Bakit ko dapat pabakunahan ang aking anak?

Tumataas ang mga kaso sa mga bata. Dapat mabakunahan natin ang mga bata para maiwasan ang higit pang pagpapaospital at pagkamatay.

Puwedeng mapigilan ng pagbabakuna ang pagkalat ng mga variant ng coronavirus. Puwede rin nitong mabawasan ang bilang ng mga taong madaling mahawahan ng COVID-19. Sa pamamagitan ng pagbabakuna sa mga batang 5 taong gulang pataas, mas magiging ligtas ang mga pamilya habang bumabalik tayo sa mga bagay na gusto nating gawin.

Nagkaroon na ang aking anak ng mga reaksyon sa ibang bakuna. Dapat pa rin ba niyang kunin ang bakuna?

Oo, maliban na lang kung nagkaroon na sila ng mga anaphylactic na uri ng reaksyon sa mga sangkap ng bakuna ng Pfizer. Bihira lang ang mga allergic na reaksyon sa bakuna laban sa COVID-19. Makipag-usap sa doktor ng iyong anak bago siya magpabakuna kung nakaranas siya ng:   

 • Malubhang allergy
 • Mga reaksyon sa bakuna laban sa trangkaso

Puwede bang pabakunahan ang mga batang mayroon nang dating kundisyon, tulad ng hika?

Ang mga batang 5 taong gulang pataas ay puwede pa ring makatanggap ng bakuna laban sa COVID-19 kahit mayroon silang mga kundisyon sa kalusugan. Kausapin ang iyong doktor o klinika tungkol sa mga partikular na kundisyon ng iyong anak.

Kakailanganin bang magpabakuna ng aking anak para makadalo sa personal na pag-aaral?

Oo. Malapit nang pag-atasan ang mga mag-aaral na mabakunahan para sa in-person na pag-aaral. Sisimulan nito ang termino kasunod ng ganap na pag-apruba ng FDA sa bakuna para sa saklaw ng kanilang baitang (7-12 at K-6). Idaragdag ang bakuna laban sa COVID-19 sa listahan ng mga kinakailangang bakuna para sa paaralan. Kasama rito ang mga bakuna para sa tigdas, beke, rubella, at higit pa.

Bakit natagalan ang pag-apruba ng bakuna laban sa COVID-19 para sa mga bata?

Ang mga pagsubok ng bakuna ay karaniwang nagsisimula sa mas nakakatanda at mas bulnerableng populasyon. Nakakaabot ito sa mga mas batang edad. Binabalanse ng naka-phase na paraang ito sa pagiging kwalipikado ang pangangailangang maging ligtas at mabilis.

Napatunayan sa mga klinikal na pagsubok, na may mahigit 4,500 batang 5-11 taong gulang, na ligtas at epektibo ang bakuna laban sa COVID-19. Nagresulta ito sa mahusay na pagtugon sa antibody sa mga batang natanggap ang bakuna.

Pagbabakuna sa mga empleyado

Isa akong employer at gusto kong tulungan ang aking mga empleyado na mabakunahan. Paano ko ito magagawa?

Nakasaad sa Toolkit ng Employer sa Pagbabakuna ang lahat ng impormasyong kailangan mo para:

 • Makipag-partner sa mga lokal na provider para sa mga offsite na event sa pagbabakuna
 • Humiling ng worksite na mobile na klinika
 • Tulungan ang mga empleyado na makahanap at mag-book ng mga appointment sa pagbabakuna
 • Magbahagi at mag-promote ng mga resource na sumusuporta sa mga empleyado sa pagpapabakuna

Puwede bang iutos ng isang employer ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 para sa lahat ng empleyadong pumapasok sa trabaho?

Oo, kung natutugunan ang ilang partikular na ipinag-aatas. Sa ilalim ng ADA, posibleng atasan ng employer ang lahat ng empleyado na matugunan ang isang pamantayan na:

 • Nauugnay sa trabaho, at 
 • Nakakatugon sa pangangailangan ng negosyo

Puwedeng may kasama itong pamantayang nauugnay sa kaligtasan, na nangangailangan ng bakuna laban sa COVID-19.

Kung hindi mababakunahan ang isang empleyado dahil sa isang kapansanan, posibleng hindi siya atasan ng employer na magpabakuna. Ang pagbubukod roon ay kung banta sa kalusugan o kaligtasan ng empleyado o ng ibang tao sa lugar ng trabaho ang hindi pagsunod ng nasabing empleyado.

Basahin ang Ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa COVID-19 at ADA, ang Batas sa Rehabilitasyon (Rehabilitation Act), at iba pang Batas sa Patas na Oportunidad sa Trabaho (Equal Employment Opportunity, EEO).

Kinakailangan bang mabakunahan ang mga taong may mga partikular na trabaho?

Oo. Sa California, kasama rito ang:

 • Mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan
 • Ang mga nagtatrabaho sa mga congregate na lugar (tulad ng mga homeless shelter at koreksyonal na pasilidad)
 • Mga empleyado ng estado
 • Mga manggagawa sa pangangalaga
 • Mga guro sa K-12 at kawani ng paaralan

Dapat magpabakuna at magpa-booster ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at ang mga manggagawa sa mga congregate na lugar. Makakagawa lang ng mga pagbubukod para sa mga taong may:

 • Mga salungat na paniniwala sa relihiyon, o
 • Mga kwalipikadong medikal na dahilan. 

Kung hindi pa sila nababakunahan at na-booster, kinakailangan nilang:

 • Regular na magpasuri para sa COVID-19
 • Magsuot ng mask o iba pang personal na pamprotektang kagamitan (personal protective equipment, PPE) sa trabaho. 

Magbasa pa sa:

Nabakunahan din dapat o regular dapat na magpasuri para sa COVID-19 ang mga empleyado ng estado ng California. Tingnan ang mga detalye sa Pagberipika ng Bakuna at Mga Kinakailangan sa Pagsusuri ng CalHR.

Ang mga guro sa K-12 at empleyado ng paaralan ay dapat kumpleto sa bakuna o dapat silang magpabakuna linggo-linggo para sa COVID-19.

Dapat bakunado ang mga manggagawa sa mga pasilidad para sa pangangalaga ng mga nasa hustong gulang at nakatatanda at manggagawa para sa pangangalaga sa tahanan. Para sa mga detalye at pagbubukod, tingnan ang pampublikong kautusan sa kalusugan noong Setyembre 28.

Pinalawig ng CDPH ang kautusang ito para isama ang mga manggagawa sa senior living at ang mga manggagawa sa hospice. Tingnan ang FAQ tungkol sa pagpapalawig sa kinakailangan sa bakuna para sa mga detalye.

Mga limitasyon sa bakuna

Kung magpapabakuna ako laban sa COVID-19, kakailanganin ko pa rin bang magpabakuna para sa trangkaso?

Oo. Hindi nagbibigay ang bakuna laban sa COVID-19 ng proteksyon laban sa trangkaso.

Mayroon bang ilang partikular na populasyon na hindi dapat magpabakuna para sa COVID-19? Paano naman ang mga taong may mga allergy?

Inirerekomenda ng CDC na:

 • Kung nakaranas ka ng malubha o agarang reaksyon sa isang mRNA na bakuna o sa mga sangkap nito:
  • Huwag kunin ang bakuna ng Pfizer o Moderna. 
  • Tanungin ang iyong doktor kung puwede kang magpaturok ng bakuna ng Janssen.
 • Kung nakaranas ka ng malubha o agarang reaksyon sa bakuna ng Johnson & Johnson o sa mga sangkap nito:
  • Huwag nang kunin ito ulit. 
  • Tanungin ang iyong doktor kung puwede kang magpaturok ng bakuna ng Pfizer o Moderna.
 • Kung nagkaroon ka ng agarang allergic na reaksyon pagkatapos ng unang dosis ng isang bakuna para sa COVID-19:
  • Huwag kunin ang pangalawang dosis.  
 • Kung allergic ka sa PEG:
  • Huwag kunin ang bakuna ng Pfizer o Moderna.
  • Tanungin ang iyong doktor kung puwede kang magpaturok ng bakuna ng Johnson & Johnson.
 • Kung allergic ka sa polysorbate:
  • Huwag kunin ang bakuna ng Johnson & Johnson.
  • Tanungin ang iyong doktor kung puwede kang magpaturok ng bakuna ng Pfizer o Moderna.

Puwedeng magpabakuna ang mga taong may mga medikal na kundisyon, basta't hindi sila allergic sa mga sangkap ng bakuna. Matuto pa tungkol sa mga pagsasaalang-alang sa pagbabakuna para sa mga taong may mga dati nang medikal na kundisyon.

Para matuto tungkol sa mga sangkap sa mga awtorisadong bakuna laban sa COVID-19, tingnan ang

Kung buntis o nagpapasuso ako, dapat ba akong magpabakuna para sa COVID-19?

Oo. Lubos na inirerekomenda ng CDC na kung buntis ka o posibleng buntis ka, dapat kang magpabakuna. Kung magkakaroon ka ng COVID-19 habang buntis ka, mas malamang na magkaroon ka ng malubhang karamdaman.  

Ligtas ang mga bakuna para sa iyo at iyong sanggol. Walang buhay na virus ang mga ito, kaya hindi makakapagdulot ang mga ito ng COVID-19. Naipapasa rin ng mga buntis ang mga antibody sa kanilang fetus sa sinapupunan. Ibig sabihin, ipinapanganak ang kanilang mga sanggol nang may kaunting proteksyon.

Ligtas din ang mga bakuna laban sa COVID-19 para sa mga pinapasuso ang kanilang mga sanggol. Ang mga nagpapasuso na nakatanggap ng mga bakuna ng Moderna o Pfizer ay may mga antibody sa kanilang gatas ng ina. Posible itong makatulong na protektahan ang kanilang mga sanggol.

Makipag-usap sa iyong doktor kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pagpapaturok ng bakuna laban sa COVID-19.

Para sa higit pang impormasyon, basahin ang:

Gaano katagal ako dapat maghintay bago ko kunin ang bakuna pagkatapos kong magkaroon ng COVID-19?

Inirerekomenda ng CDC ang sumusunod:

 • Kung ikaw ay nagpositibo, may mga hindi malalang sintomas, at hindi ginamot, dapat kang:
 • Maghintay ng 90 araw bago kunin ang bakuna kung:
  • Kagagaling mo lang mula sa pagkakahawa ng COVID-19, at  
  • Ginamot ka gamit ang mga monoclonal antibody o convalescent plasma.

Puwede ko bang kunin ang bakuna para sa COVID-19 kasabay ng ibang bakuna?

Oo, puwede kang magpabakuna para sa COVID-19 at kumuha ng iba pang bakuna (gaya ng para sa trangkaso) sa iisang pagbisita. Hindi mo na kailangang maghintay nang 14 na araw pagkatapos ng ibang bakuna. Matuto pa tungkol sa pagkuha ng mahigit sa isang uri ng bakuna.

Mga pagpipiliang bakuna

Puwede ba akong pumili sa pagitan ng iba't ibang bakuna laban sa COVID-19?

Oo. Sa My Turn at Vaccines.gov, makakapaghanap ka ng mga bakuna ayon sa manufacturer.

Basahin ang Pagpili sa Bakuna Laban sa COVID-19 na Naaangkop sa Iyo ng CDPH.

Kung kukuha ka ng booster shot, puwede mong piliing kumuha ng brand ng bakuna na iba sa orihinal mong natanggap.

Aprubado ba ng FDA ang mga bakuna laban sa COVID-19?

May dalawang aprubado. Ang bakuna ng Pfizer, na tinatawag na ngayong Comirnaty, ay may ganap na pag-apruba ng FDA para sa paggamit para sa sinumang 16 taong gulang pataas. Ang bakuna ng Moderna ay aprubado para sa mga 18 taong gulang pataas.

Puwedeng pahintulan ng FDA ang paggamit ng mga bakuna bago ang ganap na pag-apruba. Tinatawag itong Awtorisasyon sa Emergency na Paggamit (Emergency Use Authorization, EUA). Nagbibigay-daan ito sa atin na tumugon nang mabilis sa mga emergency na sitwasyon tulad ng isang pandemic. Mayroon pa ring napapaloob na masusing pagsusuri sa mga EUA para sa kaligtasan at bisa ng mga ito.

Ang bakuna ng Johnson & Johnson ay may EUA para sa paggamit ng sinumang may edad na 18 taon pataas. Ang bakuna ng Pfizer ay may EUA para sa mga bata na 12 hanggang 15 taong gulang. Ang bakuna ng Pfizer na may mas mababang dosis ay may EUA para sa paggamit sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 taon.

Kung naghihintay ka para sa ganap na pag-apruba ng FDA ng isang bakuna bago magpabakuna, tapos na ang iyong paghihintay. Bumisita sa My Turn at i-book ang araw ng iyong pagpapabakuna ng Pfizer o Moderna.

Mandatoryo ba ang mga bakuna para sa COVID-19? 

Hindi. Hindi ka inaatasan ng estado o pederal na pamahalaan na magpabakuna. Umaasa kaming pipiliin ng mga Californian na magpabakuna kapag nakita na nila kung gaano ito kaligtas at kaepektibo.

Kailangan ko bang magpabakuna para bumisita sa isang pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan?

Oo. Dapat kang magpakita ng katibayan na nabakunahan ka na at may booster ka na (kung 6 na buwan o higit pa na ang lumipas mula nang magpabakuna ka) kung pupunta ka sa isang:

 • Ospital
 • Pasilidad ng sanay na pag-aalaga
 • Pasilidad ng intermediate na pangangalaga 
 • Pasilidad para sa pangangalaga ng mga nasa hustong gulang at nakatatanda

Kung hindi ka pa nababakunahan at wala ka pang booster, dapat kang magpakita ng katibayan ng negatibong pagsusuri sa COVID-19.

 • Isang araw bago ang pagpapatingin (para sa pagsusuri para sa antigen)
 • Dalawang araw bago ang pagpapatingin (para sa pagsusuri para sa PCR)

Nakabukod sa panuntunang ito ang:

 • Mga pagbisita sa isang pasyenteng malapit nang pumanaw
 • Mga emergency na sitwasyon

Ang lahat ng bisita ay dapat magsuot ng mask at naaangkop na PPE at dumistansya sa isa't isa sa kanilang pagbisita. Basahin ang mga kinakailangan ng bisita sa pangangalagang pangkalusugan at ang FAQ ng CDPH.

Paano ko makukumbinsi ang aking pamilya at mga kaibigan na magpabakuna laban sa COVID-19?

Posibleng maging mahirap ang pakikipag-usap sa pamilya at mga kaibigan tungkol sa mga benepisyo ng pagpapabakuna laban sa COVID-19. Subukang makinig nang walang panghuhusga at tukuyin ang ugat ng kanilang mga alalahanin. Kasama sa mga bagay na dapat tandaan para makatulong sa pagbubukas ng talakayan ang:

 • Pakikinig sa mga tanong nang may pang-unawa
 • Pagtatanong ng mga tanong na walang iisang sagot para matuklasan ang mga alalahanin
 • Paghingi ng pahintulot para magbahagi ng impormasyon
 • Pagtulong sa kanilang malaman ang kanilang sariling dahilan para magpabakuna
 • Tulungan na mangyari ang kanilang pagpapabakuna

Basahin ang Paano kausapin ang mga kaibigan at kapamilya tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 (How to talk about COVID-19 vaccines with friends and family) ng CDC.


Manatiling updated