Update para sa Abril 19, 2021

Simula Abril 19, ang California ay may 3,618,695 kumpirmadong kaso ng COVID-19, na nagresulta sa 59,772 pagkamatay.

Mga Kaso
3,618,695 kabuuan
1,916 ngayong araw
5.0 mga bagong kaso sa bawat 100k
Mga Pagkamatay
59,772 kabuuan
4 ngayong araw
0.10 mga pagkamatay sa bawat 100k
Mga Pagsusuri
57,934,087 kabuuan
200,627 ngayong araw
1.4% pagpopositibo sa pagsusuri
Mga Naibigay na Bakuna
25,790,401 kabuuan

Na-update noong Abril 19, 2021, na may datos mula sa Abril 18, 2021.

Tala: Ang rate ng kaso ay batay sa 7 araw na average na may 7 araw na lag. Ang mga rate ng pagkamatay ay batay sa 7 araw na average na may 21 araw na lag dahil sa mga pagkaantala sa pag-uulat. Nakabatay ang pagpopositibo ng pagsusuri sa isang 7 araw na araw nang walang lag. Ang pagbabago sa direksyon ay inihahambing sa naunang 7 araw na panahon. Ang datos ay ibinibigay ng California Department of Public Health.

Datos sa pagbabakuna

Ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay isa sa pinakamahahalagang instrumento para mawakasan ang pandemya. Sinusubaybayan namin ang progreso ng pagbabakuna ng mga Californian sa buong estado.

Tingnan ang pambuong estadong datos at sa bawat county

Hindi nakita ang county

Mga arawang kaso at pagkamatay

Ang California ay may 3,618,695 kumpirmadong kaso ng COVID-19, na nagresulta sa 59,772 pagkamatay.

Tala: Ang mga numero ay hindi kumakatawan sa tunay na pang-araw-araw na pagbabago dahil kasama sa mga resultang ang mga kaso sa nakaraang araw bago ang kahapon. Ang petsa ng episode ay ang pesta kung kailan tinatantyang naganap ang event. Ang petsa ng pag-uulat ay ang petsa kung kailan inulat ang event sa California Department of Public Health. Kasama sa mga kaso ang mga taong nasa bilangguan ng estado at pederal na bilangguan, pasilidad ng US Immigration and Customs Enforcement, detention facility ng US Marshal, at pasilidad ng Department of State Hospitals. Hindi kasama ang mga grupong ito sa mga pagkakalkula ng pagtatalaga ng tier sa Blueprint, nagpapakita ng iba't ibang rate ng kaso at rate ng pagiging positibo sa pagsusuri. Nangangahulugan ang isang negatibong numero ng mga naiulat na pagkamatay na ang mga pagkamatay na dating iniugnay sa COVID-19 ay natukoy na hindi nauugnay sa COVID-19.

Pagsusuri sa COVID-19

Ang dami ng mga resulta ng diagnostic na pagsusuri sa COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 57,934,087, pagtaas na 200,627 na pagsusuri mula sa kabuuan ng naunang araw. Ang rate ng mga positibong pagsusuri sa nakalipas na 7 araw ay 1.4%.

Tala: Ang petsa ng pagsusuri ay ang petsa kung kailan ibinigay ang pagsusuri. Ang petsa ng pag-uulat ay ang petsa kung kailan inulat ang event sa California Department of Public Health. Hindi available ang datos ng petsa ng pag-uulat para sa mga pagsusuri bago ang Mayo 5, 2020. Hindi kasama sa data ng petsa ng pagsusuri ang mga pagsusuri sa labas ng estado at hindi alam na hurisdiksyon, at puwedeng hindi tumugma ang kabuuang bilang sa mga bilang ng petsa ng pag-uulat. Ang rate ng pagpopositibo ay kinakalkula bilang ang dami ng molecular test na na-divide sa kabuuan ng isinagawang molecular test. Kasama sa mga rate ng pagpopositibo ang mga taong nasa bilangguan ng estado at pederal na bilangguan, pasilidad ng US Immigration and Customs Enforcement, detention facility ng US Marshal, at pasilidad ng Department of State Hospitals. Hindi kasama ang mga grupong ito sa mga pagkakalkula ng pagtatalaga ng tier sa Blueprint, nagpapakita ng iba't ibang rate ng kaso at rate ng pagiging positibo sa pagsusuri. Ang rate ng pagpopositibo ay naunang naiulat bilang 14 na araw na average.

Epekto sa mga ospital at ICU

Ang dami ng mga pagpapaospital dahil sa kumpirmado at pinaghihinalaang kaso ng COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 2,099, a decrease of 41 mula sa kabuuan ng naunang araw. Ang dami ng mga pasyente sa ICU dahil sa kumpirmado at pinaghihinalaang kaso ng COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 446, a decrease of 5 mula sa kabuuan ng naunang araw.

Higit pang datos at tool

Marami nang nakolektang datos ang California para may pagbatayan ang tugon nito sa COVID-19. Bumuo kami ng mga tool para maproseso at masuri ang datos na ito. Available sa publiko ang datos at tool na ito.

Ang datos na ito ay pinagbabatayan ng mga pasyang nagpapanatiling malusog at ligtas ng California

Mga antas ng panganib sa county ng California

MALAWAKAN

Sarado ang maraming hindi mahahalagang operasyon ng indoor na negosyo

MARAMI

Sarado ang ilang hindi mahahalagang operasyon ng indoor na negosyo

KATAMTAMAN

Bukas ang ilang indoor na pagpapatakbo ng negosyo nang may mga modipikasyon

KAUNTI

Bukas ang karamihan sa indoor na pagpapatakbo ng negosyo nang may mga modipikasyon

Kasalukuyang pagtatalaga ng tier mula Abril 13, 2021

Ang lahat ng datos at pagtatalaga ng tier ay ina-update tuwing Martes.

Nakabatay ang lahat ng datos at pagtatalaga ng tier sa mga resulta mula sa linggong natapos noong Abril 3, 2021. Alamin kung paano itinatalaga at binabago ang mga tier, pati na rin ang mga dating datos ng county (Chart ng Datos ng Blueprint ng California sa framework ng Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng CDPH. Matuto pa tungkol sa kapasidad ng ICU sa rehiyon sa Datos sa ICU ng CDPH.

Mga impeksyon ayon sa grupo

Ang distribusyon ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba-iba sa pangkalahatang demograpiko sa lahi at etnisidad ng California, kung saan hindi pantay-pantay ang dami ng kaso ng mga grupong Latino and Native Hawaiian / Pacific Islander kaugnay ng kanilang populasyon sa estado. May available na karagdagang datos sa lahi at etnisidad kaugnay ng COVID-19.

  • Mga kumpirmadong kaso ayon sa lahi at etnisidad sa California
  • % ng mga kumpirmadong kaso
  • % ng populasyon ng estado
  • {category} tao ang kabilang sa {metric-value} ng mga kumpirmadong kaso at {metric-baseline-value} ng kabuuang populasyon ng California.
  • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may datos mula sa {MINUS_ONE_DATE}. Tala: Ang mga porsyento ay posibleng hindi magkaroon ng tumpak na kabuuan dahil sa pagra-round up.
  • Mga kumpirmadong pagkamatay ayon sa lahi at etnisidad sa California
  • % ng mga kumpirmadong pagkamatay
  • % ng populasyon ng estado
  • {category} tao ang kabilang sa {metric-value} ng mga kumpirmadong pagkamatay at {metric-baseline-value} ng kabuuang populasyon ng California.