Sinusubaybayan ng California ang data para maunawaan ang pagkalat ng COVID-19.

Sa page na ito, makikita mo ang:


Update para sa Marso 16, 2023

Mga Naibigay nang Bakuna
88,344,968 kabuuan
8,179 pang-araw-araw na average
72.8% ng nabakunahan nang populasyon
(ng pangunahing serye)
Nakaraang 8 linggo
Mga kaso
11,162,835 kabuuan
2,295 pang-araw-araw na average
5.7 mga bagong kaso (bawat 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
100,799 kabuuan
17 pang-araw-araw na average
0.04 mga bagong pagkamatay (bawat 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
5.7% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo

Na-update ang mga naibigay nang bakuna noong Marso 16, 2023 sa 9:37 AM, gamit ang data mula sa Marso 15, 2023.
Na-update ang mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri noong Marso 16, 2023 sa 9:37 AM, na may data mula sa Marso 14, 2023.

Source data ng mga naibigay nang bakuna at source data ng mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri

Mga tala sa data

 • Ang porsyento ng nabakunahan nang populasyon ay kinabibilangan ng mga taong nakakumpleto na sa kanilang pangunahing serye at ng mga taong nabakunahan at nakatanggap na ng booster na hinati ayon sa populasyong kwalipikado para sa bakuna.
 • Ang porsyento ng nabakunahan nang populasyon ay patuloy na ia-update dahil sa tuluy-tuloy na pagsisikap sa buong estado na i-reconcile ang talaan sa pagbabakuna. Posibleng iba ang porsyentong ito sa data na iniulat ng mga lokal na hurisdiksyon sa kalusugan at mga pederal na entity.
 • Lahat ng arawang average ay mga average sa 7 araw.
 • May 7 araw na lag sa mga naibigay na bakuna.
 • May 8 araw na lag sa mga kaso.
 • Dahil sa pagkaantala sa pag-uulat, may 22 araw na lag sa mga pagkamatay.
 • May 1 araw na pagkaantala sa mga pagsusuri.
 • May karagdagang 1 araw na lag ang data ng kaso at pagkamatay mula sa county ng Los Angeles at San Diego.
 • May 1 araw na lag ang data ng pagsusuri mula sa county ng Los Angeles.
 • Mula sa mga pagtatantya sa populasyon para sa 2020 ng Departamento ng Pananalapi ng California ang mga denominator ng populasyong ginamit sa mga kada 100K na rate.
 • Nakabatay ang pagpopositibo ng pagsusuri sa isang 7 araw na araw nang walang lag. Ang data ay mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.

Data ng mga hindi pa nababakunahan at nabakunahan na

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay nakakasagip ng buhay. Ligtas at mabisa ang mga bakuna para sa lahat na may edad na 6 na buwan pataas. Ang pagpapabakuna ang pinakamahusay na panlaban sa pagkakaospital, matinding karamdaman, at pagkamatay.
 • Mga pagkamatay na dulot ng COVID-19 sa nakalipas na apat na buwan
 • Noong {RATE_MONTH}, {RATE_RATIO} (na) beses na naging mas malaki ang posibilidad ng mga hindi pa nababakunahang tao na mamatay dahil sa COVID-19 kumpara sa mga nabakunahan na nang kahit primary series lang.
 • Mga lingguhang pagkamatay sa bawat milyon
 • Mga pagkamatay sa bawat milyon (7 araw na tumatakbong average)
 • Nabakunahan
 • Hindi pa nagpapabakuna
 • Nakabinbin ang data
 • Lahat ng oras
 • 1 taon
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Pagtatapos ng linggo: {WEEKDATE}
  Mga hindi pa nababakunahang pagkamatay sa bawat milyon: {UCOUNT}
  Mga nabakunahan nang pagkamatay sa bawat milyon: {VCOUNT}

Source data ng mga kasong hindi pa nababakunahan at nabakunahan na, pagpapaospital, at pagkamatay. Ina-update ang data sa unang linggo ng bawat buwan.

Impormasyon sa chart

 • Ang kasong nabakunahan, naospital, o namatay ay tumutukoy sa isang taong nakatanggap ng kahit dalawang dosis lang ng bakuna ng Pfizer o Moderna o nakatanggap ng isang dosis ng bakuna ng Johnson & Johnson hindi bababa sa 2 linggo bago siya magpositibo sa COVID-19.
 • Ang kasong hindi pa nababakunahan, naospital, o namatay ay tumutukoy sa isang taong hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19.
 • Data mula sa mga taong edad 5 taon pataas ang ginagamit ng chart na ito.
 • May lag ng data para sa mga chart na ito. Lingguhan ang pagtutugma ng mga kaso ng COVID-19 (kasama ang mga pagpapaospital at pagkamatay) at status sa pagpapabakuna, na nagreresulta sa ilang lag. Kasabay nito ang mga lag sa natural na pag-uulat para sa mga kaso at pagpapaospital, na mas malaki para sa mga pagkamatay.
 • Ina-update namin ang mga chart na ito sa unang Biyernes ng bawat buwan. Kapag inilathala namin ang mga chart na ito, magkakaroon ng isang buwang lag.
 • Hindi namin isinasama ang ilang kamakailang hindi kumpletong data para tumpak na maipakita ang mga trend sa data.
 • Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California ay may higit pang impormasyon tungkol sa mga kasong nabakunahan, naospital, at namatay.
 • Ang pagkakalkula ng mga rate ayon sa status sa pagpapabakuna at pagpapa-booster ay apektado ng ilang salik na partikular na nagpapahirap sa pagpapakahulugan ng mga kamakailang trend. Lumalaki ang epekto sa data, sa paglipas ng panahon, ng mga salik kasama ang nakaraang impeksyon, nababawasang proteksyon na nauugnay sa tagal ng panahong lumipas pagkatapos mabakunahan, at mga pagkakaiba sa mga gawi sa pag-iwas at pagsusuri ayon sa edad at status sa pagpapabakuna. Sa kabila ng mga limitasyong ito, patuloy na ipinapakita ng data na lubos na nababawasan ng bakuna laban sa COVID-19 ang posibilidad ng impeksyon at malalang sakit. Patuloy na sumusuri ng mga paraan ang CDPH para maipresenta ang impormasyong ito sa paraang mas nagsasaalang-alang sa mga limitasyong ito.

Data ng mga naibigay na bakuna

Sinusubaybayan namin ang progreso ng pagbabakuna ng mga Californian sa buong estado.


Data ng county at buong estado

Sinusuri ng CDC ang kasalukuyang panganib sa COVID-19 ng bawat bansa ayon sa mga antas. Alamin ang iyong antas ng komunidad ng county. Ilagay ang iyong county para sa detalyadong data.

Mga kaso at pagkamatay

Ang California ay may 11,162,835 (na) kumpirmado nang kaso ng COVID-19, na nagresulta sa 100,799 (na) kumpirmadong pagkamatay.

 • Mga Kaso sa California
 • Mga Kaso sa County ng {REGION}
 • {total_cases} {total_cases_type} (na) kaso
 • {avg_cases} (na) average na kaso bawat araw
 • {cases_per_100k_7_days} (na) kaso sa bawat 100K (7 araw na average)
 • Kumpirmado
 • Posible
 • Kabuuan
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa: {DATE}
  7 araw na average na rate ng kaso sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Mga kaso: {CASES}
 • Petsa: {DATE}
  7 araw na average na rate ng kaso sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Mga Kumpirmadong Kaso: {CONFIRMED_CASES}
  Mga Posibleng Kaso: {PROBABLE_CASES}
  Kabuuan: {COMBINED_CASES}
 • 7 araw na average
 • Mga kaso sa bawat 100K
 • Mga kaso
 • Petsa ng episode
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa
>
 • Mga Pagkamatay sa California
 • Mga Pagkamatay sa County ng {REGION}
 • {total_confirmed_deaths} (na) kumpirmadong pagkamatay sa kabuuan
 • {avg_deaths} (na) average na pagkamatay bawat araw
 • {deaths_per_100k_7_days} (na) pagkamatay sa bawat 100K (7 araw na average)
 • Kumpirmado
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa: {DATE}
  7 araw na average na rate ng pagkamatay sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Mga pagkamatay: {DEATHS}
 • 7 araw na average
 • Mga pagkamatay sa bawat 100K
 • Mga Pagkamatay
 • Petsa ng pagkamatay
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa

Source data ng mga kaso at pagkamatay. Linggu-linggong ina-update ang data.

Impormasyon sa chart

 • Kasama sa mga kaso ang mga taong nasa bilangguan ng estado at pederal na bilangguan, pasilidad ng US Immigration and Customs Enforcement, detention facility ng US Marshal, at pasilidad ng Department of State Hospitals.
 • Tumutukoy ang mga kumpirmadong kaso sa mga indibidwal na nagpositibo sa pagsusuri gamit ang isang molecular o PCR test. Tumutukoy ang mga posibleng kaso sa mga indibidwal na nagpositibo sa pagsusuri gamit ang isang antigen o rapid test.
 • Ang mga denominator ng populasyon sa mga chart na ito ay mula sa mga pagtataya sa populasyon ng Departamento ng Pananalapi ng California para sa 2020.

Pagsusuri sa COVID-19

Ang dami ng mga resulta ng diagnostic na pagsusuri sa COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 197,791,506, pagtaas na — na pagsusuri mula sa kabuuan ng naunang araw. Ang rate ng mga positibong pagsusuri sa nakalipas na 7 araw ay 5.7%.

>
 • Kabuuang mga pagsusuri sa California
 • Kabuuang mga pagsusuri sa {REGION} County
 • {total_tests_performed} (na) naisagawang pagsusuri sa kabuuan
 • {avg_total_tests_7_days} (na) average na pagsusuri bawat araw
 • {avg_tests_per_100k_7_days} (na) pagsusuri sa bawat 100k (7 araw na average)
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa: {DATE}
  7 araw na average na rate ng pagsusuri sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Kabuuang Bilang ng Mga Pagsusuri: {TOTAL_TESTS}
 • 7 araw na average
 • Mga pagsusuri sa bawat 100K
 • Mga Pagsusuri
 • Petsa ng pagsusuri
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa
>
 • Rate ng pagpopositibo sa California
 • Rate ng pagpopositibo sa {REGION} County
 • {test_positivity_7_days} (na) pagpopositibo sa pagsusuri (7 araw na rate)
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} (na) pagtaas mula sa nakalipas na 7 araw
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} (na) pagbaba mula sa nakalipas na 7 araw
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa ng Pagsusuri: {DATE}
  7 araw na rate ng pagpopositibo: {7DAY_POSRATE}
  Rate ng pagpopositibo: {POSRATE}
 • Rate ng pagpopositibo
 • Mga Pagsusuri
 • Petsa ng pagsusuri
 • Nakabinbin
 • 7 araw na rate
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa

Source data ng kabuuang bilang ng mga pagsusuri at rate ng pagpopositibo. Linggu-linggong ina-update ang data.

Impormasyon sa chart

 • Ang petsa ng pagsusuri ay ang petsa kung kailan ibinigay ang pagsusuri.
 • Ang rate ng pagpopositibo ay kinakalkula bilang ang dami ng molecular test na na-divide sa kabuuan ng isinagawang molecular test. Kasama sa mga rate ng pagpopositibo ang mga taong nasa bilangguan ng estado at pederal na bilangguan, pasilidad ng US Immigration and Customs Enforcement, detention facility ng US Marshal, at pasilidad ng Department of State Hospitals.
 • May 1 araw na lag ang data ng pagsusuri mula sa county ng Los Angeles.
 • Ang rate ng pagpopositibo ay naunang naiulat bilang 14 na araw na average.
 • Ang mga denominator ng populasyon sa mga chart na ito ay mula sa mga pagtataya sa populasyon ng Departamento ng Pananalapi ng California para sa 2020.

Mga Pagpapaospital

Ang dami ng mga pagpapaospital dahil sa kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 2,093, a decrease of 104 mula sa kabuuan ng naunang araw. Ang dami ng mga pasyente sa ICU dahil sa kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 252, a decrease of 25 mula sa kabuuan ng naunang araw.

>
 • Mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 sa California
 • Mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 sa {REGION} County
 • Mga nasa ICU na pasyente dahil sa COVID-19 sa California
 • Mga nasa ICU na pasyente dahil sa COVID-19 sa {REGION} County
 • {TOTAL} (na) naospital na pasyente dahil sa COVID-19
 • {CHANGE} (na) mas maraming pasyenteng nasa ospital mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting pasyenteng nasa ospital mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • {TOTAL} (na) pasyenteng nasa ICU dahil sa COVID-19
 • {CHANGE} (na) mas maraming pasyenteng sa ICU mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting pasyente sa ICU mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • Nasa ospital
 • ICU
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa ng pag-uulat
 • 14 na araw na average
 • Petsa ng Pag-uulat: {DATE}
  Kabuuang bilang ng mga naospital na pasyente: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  14 na araw na average ng mga naospital na pasyente: {14DAY_AVERAGE}
>
 • Mga kama sa ICU sa California
 • Mga kama sa ICU sa {REGION} County
 • {TOTAL} (na) na available na kama sa ICU
 • {CHANGE} (na) mas maraming kama sa ICU na available mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting kama sa ICU na available mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • Petsa ng pag-uulat
 • Noong {DATE}, {VALUE} ang available na kama sa ICU sa kabuuan.
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw

Source data ng mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 at ICU. Linggu-linggong ina-update ang data.

Impormasyon sa chart

 • Available ang data ng pasyenteng pinaghihinalaang may COVID-19 sa source data ng mga pasyenteng nasa ospital at ICU.
 • Ang higit pang detalye tungkol sa mga pasyenteng nasa ospital at ICU, kasama ang mga pasyenteng pinaghihinalaang may COVID-19, ay available sa dashboard ng pagpapaospital.

Mga kaso at pagkamatay ayon sa etnisidad, kasarian, at edad

Ang distribusyon ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba-iba sa pangkalahatang demograpiko sa lahi at etnisidad ng California, kung saan hindi pantay-pantay ang dami ng kaso ng mga grupong Latino and Native Hawaiian / Pacific Islander kaugnay ng kanilang populasyon sa estado. May available na karagdagang data ng lahi at etnisidad kaugnay ng COVID-19.

 • Mga kumpirmadong kaso ayon sa lahi at etnisidad sa California
 • % ng mga kumpirmadong kaso
 • % ng populasyon ng estado
 • {category} tao ang kabilang sa {metric-value} ng mga kumpirmadong kaso at {metric-baseline-value} ng kabuuang populasyon ng California.
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may data mula sa {MINUS_ONE_DATE}. Tandaan: Linggu-linggong ina-update ang data. Ang mga porsyento ay posibleng hindi magkaroon ng tumpak na kabuuan dahil sa pagra-round up. Ang “iba pa” ay tumutukoy sa mga hindi kasama sa anumang nakalista na lahi o etnisidad.
 • Mga kumpirmadong pagkamatay ayon sa lahi at etnisidad sa California
 • % ng mga kumpirmadong pagkamatay
 • % ng populasyon ng estado
 • {category} tao ang kabilang sa {metric-value} ng mga kumpirmadong pagkamatay at {metric-baseline-value} ng kabuuang populasyon ng California.

Mag-explore ng higit pang data

Data sa pagbabakuna

Data ng estado at county tungkol sa pagpapabakuna, kasama ang ayon sa lahi, etnisidad, at edad

Mga variant

Data tungkol sa kung aling mga variant ang mayroon sa California, kasama ang Delta at Omicron

Data pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Paano naapektuhan ng COVID-19 ang iba't ibang komunidad sa buong estado

Data at mga tool

Mga detalyadong modelo, dashboard, database, at impormasyon tungkol sa data sa pag-uulat ng COVID-19 ng California