Salamat sa milyun-milyong bakuna, bukas na ang ekonomiya ng California. Walang tier sa county, limitasyon sa kapasidad, o kinakailangan sa pagdistansya sa isa't isa. Pero hindi nawala ang COVID-19. Para ligtas tayong makapagpatyuloy sa ating mga araw-araw na buhay, kailangan nating patuloy na gumawa ng mga hakbang para mapigilan ang pagkalat.

Sa page na ito:

Ang dapat gawin ngayon

Pagsikapang manatiling ligtas hanggang sa makontrol ang COVID-19. Gamitin ang mga tool na ito para mabawasan ang panganib ng impeksyon.

Larawan ng braso ng isang babae na nilalagyan ng bandage matapos mabakunahan

Mga pagbabakuna

Magpabakuna, at pabakunahan ang iyong mga anak na 5 taong gulang pataas. Ito ang pinakamainam nating armas para mawakasan ang pandemya. Ligtas, epektibo, at libre ang pagpapabakuna.

Larawan ng isang grupo ng mga taong naka-mask

Mga mask

Magsuot ng mask para hindi maikalat ang virus sa mga taong walang pandepensa, gaya ng mga taong may alalahanin sa immune system at mga batang wala pang 5 taong gulang.

Larawan ng isang COVID-19 testing center na nasa labas at isang lalaking sinusuri ng isang nurse

Pagsusuri

Magpasuri para sa COVID-19 kung ikaw ay na-expose. Libre at kumpidensyal ito para sa lahat ng nasa California.

Babaeng binabasa ang notification sa pagkaka-expose sa COVID-19 sa kanyang telepono

Mga notification sa pagkaka-expose

I-on ang mga notification sa pagkaka-expose sa iyong Apple o Android phone. Pagkatapos ay maaalertuhan ka ng CA Notify kung nalapit ka sa isang taong nagpositibo.

Larawan ng isang klase ng mga bata na nagtataas ng kamay sa harap ng isang guro

Edukasyon at childcare

Pagbalik ng mga bata sa aktuwal na pag-aaral sa paaralan, alamin ang mga inaatas patungkol sa pagsusuot ng mask, pagpapabakuna, at pagpapasuri.

Larawa ng isang barista na nagse-serve ng kapeng ite-take out

Kaligtasan sa lugar ng trabaho

Responsibilidad ng mga employer na panatilihing ligtas ang lugar na pinagtatrabahuan. Tingnan ang mga panuntunan at pamantayan ng estado para masuportahan ito.

Larawan ng Staples Center sa Los Angeles

Mga Mega-event

Ang mga mega-event ay mga indoor na event na may 1,000 o higit pang tao at mga outdoor na event na may 10,000 o higit pang tao. Nalalapat ang mga panuntunan para sa mga dadalo.

Larawan ng babaeng nasa tren habang nakatingin sa kanyang telepono

Paglalakbay

Panatilihin ang California na malusog at ang ating mga komunidad na bukas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin sa pagbiyahe ng CDC.

Nanay na nakasuot ng witch hat na may kasamang dalawang bata sa isang lamesang may dekorasyon para sa Halloween

Mga Holiday

Magdiwang ng mga holidady sa mga paraang hindi nagpapakalat ng COVID-19. Basahin ang aming mga pangkaligtasang tip.


Tingnan ang Gabay sa COVID-19 sa higit pang wika.


Mga Dapat Gawin at Hindi Dapat Gawin para sa pang-araw-araw na buhay

Protektahan ang iyong sarili at ang iba sa pamamagitan ng pagsasagawa sa mga common sense na hakbang na ito para sa kaligtasan.

Gawin

 • Magpabakuna
 • Magsuot ng mask kung kinakailangan, sa mga pampublikong indoor na espasyo, o sa pampublikong transportasyon
 • I-on ang mga notification sa pagkaka-expose sa iyong telepono
 • Magpasuri kung may sakit ka
 • Sundin ang mga ipinapatupad na panuntunan sa mask sa isang pribadong negosyo
 • Magpasuri kung kinakailangan sa iyong trabaho
 • Magsuot ng mask kapag nagbibiyahe ka

Hindi Dapat Gawin

 • Iwala ang iyong katunayan ng pagpapabakuna
 • Isipin na hindi mo makukuha o maipapasa ang virus dahil maganda ang pakiramdam mo
 • Ipagpalagay na nabakunahan na ang lahat
 • Asahan na naalis na ang lahat ng mga panuntunan sa COVID-19
 • Pagbiyahe sa U.S. nang walang patunay ng pagpapabakuna o negatibong pagsusuri sa COVID-19
 • Dumalo sa malalaking kaganapan kung ikaw ay may sakit
 • Magbiyahe kung may sakit ka

Basahin ang Paano Protektahan ang Iyong Sarili at ang Ibang Tao ng CDC at ang Mga Rekomendasyon sa Pampublikong Kalusugan para sa Mga Taong Kumpleto na sa Bakuna sa Panahon ng COVID-19 ng CDPH.


Mga nakaraang paghihigpit

Muling pagbubukas ng California 

Nakakilos na ang California ayon sa Higit sa Blueprint para ligtas at ganap na mabuksan ang ang ekonomiya. 

Noong Hunyo 15, 2021, winakasan na ng Gobernador ang mga ehekutibong kautusan na nagtatalaga sa Kautusang Manatili sa Bahay (Stay Home Order ) at Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya (Blueprint for a Safer Economy). Tinapos na rin niya ang karamihan ng mga ehekutibong pagkilos na nakatalaga simula noong Marso 2020 bilang bahagi ng pagtugon sa pandemya, pero mag-iiwas siya ng isang subset ng mga probisyong nangangasiwa sa patuloy na pag-recover.

Ang kautusan sa pampublikong kalusugan na epektibo sa Hunyo 15 ay nangingibabaw sa lahat ng naunang kautusan sa kalusugan. May mga limitadong paghihigpit ang kautusan, at nauugnay lang ito sa pagsusuot ng mask at mga mega-event, pati sa mga lugar na nagseserbisyo sa mga bata at teenager.

Kasama sa mga paghihigpit nanatapos noong Hunyo 15 ang:

 • Pagdistansya sa isa't isa
 • Mga limitasyon sa kapasidad sa mga negosyo
 • Sistema ng tier ng county

Basahin ang kautusan N-07-21 at N-08-21 ng Gobernador. Tingnan ang mga detalye sa Higit sa Blueprint para sa Mga Sektor sa Industriya at Negosyo at Mga Tanong at Sagot Tungkol sa Higit sa Blueprint ng CDPH.

Pagpapawalang-bisa sa mapa ng Blueprint

Sa ilalim ng dating framework ng Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya, itinalaga ang bawat county ng California sa isang tier ng antas ng panganib. Batay sa kanilang rate ng pagpopositibo, na-adjust na rate ng kaso, at/o sukatan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan (para sa mga county na may mga populasyong mahigit sa 106,000), nagkaroon ang mga county ng iba't ibang uri ng paghihigpit sa aktibidad at kapasidad. Ipinakita sa mapa ang lingguhang status sa pamamagitan ng apat na kulay ng tier: purple, pula, orange, at dilaw.

Ang framework ng Blueprint ang ginamit ng California mula Agosto 2020 hanggang Hunyo 2021, pero wala na itong bisa. Makikita mo ang pinakabagong data tungkol sa iyong county sa Dashboard ng Estado.

Alamin kung paano itinalaga at nagbago ang mga paghihigpit sa tier, pati ang dating data ng county sa Archive ng Data ng Blueprint ng CDPH.