Salamat sa milyun-milyong bakuna, bukas na ang ekonomiya ng California. Pero hindi nawala ang COVID-19. Para ligtas tayong makapagpatyuloy sa ating mga araw-araw na buhay, kailangan nating patuloy na gumawa ng mga hakbang para mapigilan ang pagkalat.

Sa page na ito:

Ang dapat gawin ngayon

Gamitin ang mga tool na ito para manatiling ligtas at maprotektahan ang iyong sarili at ang ibang tao mula sa COVID-19.

Babaeng nilalagyan ng bandage pagkatapos magpabakuna

Mga pagbabakuna

Magpabakuna at magpa-booster para sa iyo at iyong mga anak. Ito ang pinakamainam nating armas para mawakasan ang pandemya. Ligtas, epektibo, at libre ang pagpapabakuna.

Isang grupo ng mga taong naka-mask

Mga mask

Magsuot ng mask para iwasang ihawa ang virus sa mga mabilis dapuan ng sakit. Kasama rito ang mga mahina ang immune system, hindi bakunado, at buntis.

Lalaking nagpapasuri sa isang nurse at isang outdoor na testing center sa COVID-19

Pagsusuri

Magpasuri para sa COVID-19 kung ikaw ay na-expose. Available at kumpidensyal ito para sa lahat ng nasa California.

Babaeng naka-quarantine sa bahay, nakaupo sa couch, nakakumot, at may tsaa

Pag-quarantine at pag-isolate

Alamin kung gaano katagal dapat manatili sa bahay at iwasan ang iba kung nagpositibo ka sa COVID-19. Alamin kung paano alagaan ang iyong sarili at ang iba kung na-expose ka.

Babaeng binabasa ang notification sa pagkaka-expose sa COVID-19 sa kanyang telepono

Mga notification sa pagkaka-expose

I-on ang mga notification sa pagkaka-expose sa iyong Apple o Android phone. Pagkatapos ay maaalertuhan ka ng CA Notify kung nalapit ka sa isang taong nagpositibo.

Isang klase ng mga bata na nagtataas ng kamay sa harap ng isang guro

Edukasyon at childcare

Alamin kung paano natin nilalabanan ang COVID-19 sa mga K-12 na paaralan at childcare center. Kunin ang mga panuntunan at regulasyon para sa pagsusuot ng mask, pagpapabakuna, at pagpapasuri.

Isang barista na nagse-serve ng kapeng ite-take out

Kaligtasan sa lugar ng trabaho

Responsibilidad ng mga employer na panatilihing ligtas ang lugar na pinagtatrabahuan. Tingnan ang mga panuntunan at pamantayan ng estado sa kung paano magagawa ng iyong employer na protektahan ka at ang iyong mga katrabaho.

Labas ng Staples Center sa Los Angeles

Mga Mega-event

Ang mga mega-event ay mga indoor na event na may 1,000 o higit pang tao, at ang mga outdoor na event na may 10,000 o higit pang tao. Basahin ang mga rekomendasyon sa kaligtasan para sa bawat isa.

Isang babaeng nasa tren habang nakatingin sa kanyang telepono

Paglalakbay

Panatilihin ang California na malusog at ang ating mga komunidad na bukas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin sa pagbiyahe ng CDC.


Tingnan ang Gabay sa COVID-19 sa higit pang wika.


Mga Dapat Gawin at Hindi Dapat Gawin para sa pang-araw-araw na buhay

Protektahan ang iyong sarili at ang iba sa pamamagitan ng pagsasagawa sa mga common sense na hakbang na ito para sa kaligtasan.

Gawin

 • Magpabakuna at magpa-booster
 • Magsuot ng mask kapag kinakailangan
 • I-on ang mga notification sa pagkaka-expose sa iyong telepono
 • Magpasuri at manatili sa bahay kung may sakit ka
 • Mag-isolate kung nagpositibo ka
 • Magpasuri kung kinakailangan sa iyong trabaho
 • Magsuot ng mask para maprotektahan ang mga bulnerable

Hindi Dapat Gawin

 • Iwala ang iyong katunayan ng pagpapabakuna
 • Isipin na hindi mo makukuha o maipapasa ang virus dahil maganda ang pakiramdam mo
 • Ipagpalagay na nabakunahan na ang lahat
 • Asahan na naalis na ang lahat ng mga panuntunan sa COVID-19
 • Dumalo sa malalaking kaganapan kung ikaw ay may sakit
 • Magbiyahe kung may sakit ka

Basahin ang Paano Protektahan ang Iyong Sarili at ang Ibang Tao ng CDC at Ang Dapat Gawin Kung Nalantad Ka at Ang Dapat Gawin Kung Magpopositibo Ka sa Pagsusuri ng CDPH


Planong SMARTER

Magiging gabay ng Planong SMARTER ang pagtugon ng California sa mga yugto ng COVID-19 sa hinaharap. Kasama sa plano ang mga sumusunod:

 • Ang mga nagawa na natin
 • Paano pinagbatayan ang ating mga karanasan para sa ating pamamaraan sa hinaharap
 • Paano tayo naghahanda para sa hinaharap
 • Paano nating pinapamahalaan ang panganib para panatilihing ligtas ang mga tao

Basahin ang buong Planong SMARTER.


Mga nakaraang paghihigpit

Muling pagbubukas ng California 

Nakakilos na ang California ayon sa Higit sa Blueprint para ligtas at ganap na mabuksan ang ang ekonomiya. 

Noong Hunyo 15, 2021, winakasan na ng Gobernador ang mga ehekutibong kautusan na nagtatalaga sa Kautusang Manatili sa Bahay (Stay Home Order ) at Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya (Blueprint for a Safer Economy). Tinapos na rin niya ang karamihan ng mga ehekutibong pagkilos na nakatalaga simula noong Marso 2020 bilang bahagi ng pagtugon sa pandemya, pero mag-iiwas siya ng isang subset ng mga probisyong nangangasiwa sa patuloy na pag-recover.

Ang kautusan sa pampublikong kalusugan na epektibo noong Hunyo 15, 2021 ay nangingibabaw sa lahat ng naunang kautusan sa kalusugan. May mga limitadong paghihigpit ang kautusan, at nauugnay lang ito sa pagsusuot ng mask at mga mega-event, pati sa mga lugar na nagseserbisyo sa mga bata at teenager.

Kasama sa mga paghihigpit nanatapos noong Hunyo 15, 2021 ang:

 • Pagdistansya sa isa't isa
 • Mga limitasyon sa kapasidad sa mga negosyo
 • Sistema ng tier ng county

Basahin ang kautusan N-07-21 at N-08-21 ng Gobernador. Tingnan ang mga detalye sa Higit sa Blueprint para sa Mga Sektor sa Industriya at Negosyo at Mga Tanong at Sagot Tungkol sa Higit sa Blueprint ng CDPH.