Dahil sa iyong tiwala sa bakuna at pagbaba ng mga rate ng transmisyon, ganap nang binuksan ng California ang ekonomiya nito. Ibig sabihin nito, hindi na kailangan ng physical distancing, limitasyon sa kapasidad, tier ng county, at mas maluwag na ang gabay sa mask.

Sa page na ito:


Muling pagbubukas ng California 

Papunta na ang California sa Higit sa Blueprint (Beyond the Blueprint), at ligtas at ganap na nitong bubuksan ang ekonomiya. 

Noong Hunyo 15, 2021, winakasan na ng Gobernador ang mga ehekutibong kautusan na nagtatalaga sa Kautusang Manatili sa Bahay (Stay Home Order ) at Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya (Blueprint for a Safer Economy). Tinapos na rin niya ang karamihan ng mga ehekutibong pagkilos na nakatalaga simula noong Marso 2020 bilang bahagi ng pagtugon sa pandemya, pero mag-iiwas siya ng isang subset ng mga probisyong nangangasiwa sa patuloy na pag-recover.

Ang bagong kautusan sa pampublikong kalusugan na epektibo sa Hunyo 15 ay nangingibabaw sa lahat ng naunang kautusan sa kalusugan. May limitadong paghihigpit ang kautusan, at nauugnay lang ito sa pagsusuot ng mask, mga mega-event, at mga setting na nagseserbisyo sa mga bata at kabataan.

Kasama sa mga paghihigpit na natapos noong Hunyo 15 ang:

 • Pagdistansya sa isa't isa
 • Mga limitasyon sa kapasidad sa mga negosyo
 • Sistema ng tier ng county

Basahin ang mga kautusan ng Gobernador: N-07-21 at N-08-21. Hanapin ang mga detalye sa s Higit sa Blueprint para sa Mga Sektor ng Industriya at Negosyo at ang Mga Tanong at Sagot ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.


Pagpapatuloy ng mga pangkaligtasang hakbang

Ang pang-araw-araw na buhay ay magiging mas katulad na ng buhay bago ang COVID-19. Pero ang ligtas na pagbubukas ay nangangahulugang pagpapatuloy ng mga pagpapabakuna at pagprotekta sa kalusugan at kaayusan ng mga Californian.

Mga Dapat Gawin at Hindi Dapat Gawin para sa pang-araw-araw na buhay

Ang mga restaurant, shopping mall, sinehan, at karamihan ng lugar ay magbubukas na nang normal nang walang limitasyon sa kapasidad o social distancing na kinakailangan. Protektahan ang iyong sarili at ang iba sa pamamagitan ng pagtanda sa mga karaniwang panuntunan na ito.

Gawin

 • Magsuot ng mask kung hindi ka pa nababakunahan, lalo na sa mga matao at indoor na espasyo
 • Maghugas ng kamay at i-sanitize ang mga surface
 • Sundin ang mga pangkaligtasang panuntunan para sa mga mega-event
 • Magpasuri kung may sakit ka
 • Magsuot ng mask habang nasa pampublikong transportasyon, kahit nakapagpabakuna ka na
 • Kilalanin ang mga panuntunan sa pagsusuot ng mask at pagdidistansya sa isang pribadong negosyo
 • Magpasuri kung kinakailangan sa iyong trabaho
 • Magsuot ng mask kapag nagbibiyahe ka

Hindi Dapat Gawin

 • Asahan ang ibang tao na handa silang makipagkamay o makipagyapos
 • Iwala ang iyong katunayan ng pagpapabakuna
 • Isipin na hindi mo makukuha o maipapasa ang virus dahil maganda ang pakiramdam mo
 • Ipagpalagay na nabakunahan na ang lahat
 • Asahan na naalis na ang lahat ng mga panuntunan sa COVID-19
 • Pagbiyahe sa U.S. nang walang patunay ng pagpapabakuna o negatibong pagsusuri sa COVID-19
 • Magbiyahe kung may sakit ka

Mga mask

Na-update ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California ang pambuong estadong gabay sa pagsusuot ng mask para tumugma sa gabay ng CDC, na nag-aalis ng mga ipinag-aatas ng pagsusuot ng mask sa California para sa mga indibidwal na nabakunahan na simula sa Hunyo 15. Sa karamihan ng mga sitwasyon, magagawa ng mga nabakunahan nang tao na magsama-sama nang walang mask.

Ang mga taong hindi pa nababakunahan ay dapat patuloy na magsuot ng mask indoors sa mga pampublikong setting para protektahan ang kanilang sarili at iba. Gayundin, may ilang setting kung saan kinakailangan pa rin ang pagsusuot ng mask para sa lahat, gaya ng:

 • Pampublikong transportasyon
 • Mga ospital
 • Mga pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga
 • Mga shelter para sa walang tirahan
 • Indoors sa mga K-12 na paaralan, childcare, at iba pang youth setting 

Tingnan ang Gabay sa Paggamit ng Mga Takip sa Mukha ng CDPH para malaman kung saan inirerekomenda o posibleng inirerekomenda ang mga mask.

Paglalakbay

Wala nang paunawa sa pagbiyahe ang California. Wala nang rekomendasyon ang estado para magsuri at mag-quarantine bago at pagkatapos ng pagbiyahe.

Gayunpaman, hinihiling ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California na gawin mo ang mga sumusunod:

 • Iantala ang pagbiyahe hanggang sa ganap kang mabakunahan
 • Kung hindi ka pa nababakunahan, pero gusto mong magbiyahe, magpasuri bago at pagkatapos nito
 • Anuman ang iyong status sa pagpapabakuna, magsuot ng mask habang nasa pampublikong transportasyon o hub ng transportasyon

Magpasuri kung pakiramdam mo ay may sakit ka, at iwasan ang pagbiyahe kung ikaw may COVID-19 o posibleng mayroon nito.

Tingnan ang mga alituntunin sa pagbiyahe ng CDC at magbasa pa sa flyer sa pagbiyahe ng CDPH.

Mga K-12 na paaralan, day camp, overnight camp, at childcare

Mga K-12 na paaralan

Mga day camp at iba pang sinusubaybayang aktibidad para sa kabataan

Mga overnight na camp

Childcare

Mga Mega-event

Ang mga mega-event ay mga indoor na event na may 5,000 o higit pang tao at mga outdoor na event na may 10,000 o higit pang tao. Kasama rito ang mga event tulad ng:

 • Mga convention, conference, at expo
 • Mga concert, show, at nightclub
 • Mga sporting event
 • Mga live na event at entertainment
 • Mga fair, festival, at parada
 • Mga theme park, amusement park, at water park
 • Mga malaking pribadong event o pagtitipon
 • Mga malaking karera, marathon, at endurance event
 • Mga car show

Para sa mga indoor na event na may 5,000 o higit pang tao, dapat kumpirmahin ng mga dadalo ang patunay ng pagpapabakuna o negatibong status sa COVID-19 para makadalo. 

Para sa mga outdoor na event na may 10,000 o higit pang tao, inirerekomenda na kumpirmahin ng mga dadalo ang patunay ng pagpapabakuna o negatibong status sa COVID-19 para makadalo. 

Dapat sundin ng lahat ng dadalao ang Gabay sa Paggamit ng Mga Takip sa Mukha ng CDPH. Ang mga ipinag-aatas at rekomendasyon na ito sa pampublikong kalusugan ay susuriin at muling ie-evaluate nang hindi lalampas bago ang Setyembre 1, 2021.

Kaligtasan sa lugar ng trabaho

Walang physical distancing o limitasyon sa kapasidad para sa mga negosyo at aktibidad.

Ang karamihan ng negosyo ay kinakailangang magpanatili ng pagsunod sa COVID-19 Prevention Emergency Temporary Standards (ETS) ng California, kung saan kasama ang mga kasalukuyang gabay sa pampublikong kalusugan. Ang ilang partikular na lugar ng trabaho, tulad ng mga ospital at koreksyonal na pasilidad, ay inaatasang sumunod sa Aerosol Transmissible Diseases (ATD) standard sa halip na sa ETS. Makahanap ng higit pang detalye sa mga madalas itanong tungkol sa ETS ng Pag-iwas sa COVID-19.

Sa ilang lugar ng trabaho, tulad ng mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan at congregate na setting, ipinag-aatas ng estado na dapay ay may kumpletong bakuna na ang mga manggagawa, o kailangan nilang regular na magpasuri para sa COVID-19 at magsuot ng PPE. Ang mga manggagawa sa mga setting na ito ay dapat makasunod bago ang Agosto 23, 2021. Tingnan ang mga detalye sa Kautusan ng Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng Estado (State Public Health Officer) noong Hulyo 26, 2021.

Ang mga empleyado ng estado sa site ay inaatasan ding makakumpleto ng bakuna, o sumailalim sa regular na pagsusuri o magsuot ng mask. Dapat makasunod ang mga manggagawa bago ang Agosto 2, 2021. Tingnan ang mga detalye sa Beripikasyon ng Bakuna at Mga Ipinag-aatas sa Pagsusuri ng CalHR.

Bisitahin ang saferatwork.ca.gov para matuto pa tungkol sa mga ipinag-aatas sa trabaho sa panahon ng COVID-19.


Pagpapawalang-bisa sa mapa ng Blueprint

Sa ilalim ng dating framework ng Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya, itinalaga ang bawat county ng California sa isang tier ng antas ng panganib. Batay sa kanilang rate ng pagpopositibo, na-adjust na rate ng kaso, at/o sukatan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan (para sa mga county na may mga populasyong mahigit sa 106,000), nagkaroon ang mga county ng iba't ibang uri ng paghihigpit sa aktibidad at kapasidad. Ipinakita sa mapa ang lingguhang status sa pamamagitan ng apat na kulay ng tier: purple, pula, orange, at dilaw.

Ang framework ng Blueprint ang ginamit ng California mula Agosto 2020 hanggang Hunyo 2021, pero wala na itong bisa. Makikita mo ang pinakabagong data tungkol sa iyong county sa Dashboard ng Estado.

Alamin kung paano itinalaga at nagbago ang mga paghihigpit sa tier, pati ang dating data ng county sa Archive ng Data ng Blueprint ng CDPH.