Lumaktaw sa pangunahing content

Ang mga taga-California ay nananatili sa bahay at sumasagip ng mga buhay simula nang magsimula ang utos na "stay-at-home (manatili sa bahay)" sa buong estado, na inilabas noong Marso 19, 2020. Pinahintulutan ng mga pagsusumikap na ito na magpatuloy sa ating roadmap para sa pagbabago ng utos sa buong estado. 

Tayo ay nasa unang bahagi na ngayon ng Yugto 2, kung saan maaari nang magbukas ang retail, kaugnay na logistics at manufacturing, lugar ng trabaho ng opisina, limitadong personal na serbisyo, outdoor na museo, pangangalaga ng bata, at mahahalagang negosyo nang may mga pagbabago. Maglalabas ng gabay ang estado upang tulungang ligtas na magbukas muli ang mga lugar ng trabahong ito.

Variance sa county

Unti-unting sisimulan ang pagpapalawig ng Yugto 2. Ang ilang komunidad ay maaaring mas mabilis na lumipat sa Yugto 2 kung magagawa nilang magpakita ng mas malaking pagsulong. Ang mga county na nakatugon sa mga pamantayan ng kahandaan at nakipagtulungan sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California ay maaaring magbukas ng mas maraming lugar ng trabaho gaya ng nakasaad sa page ng Variance sa County.

Gabay ng industriya upang bawasan ang panganib

Lumipat ang California sa Yugto 2 ng pagbabago sa utos ng estado na "Stay-at-Home" noong Mayo 8, 2020. Ang ating pagsulong na makamit ang mga pangunahing sukatan ng kalusugan ng publiko ay pahihintulutan ang unti-unting muling pagbubukas ng ekonomiya ng California.

Alam namin ang epekto ng kahirapan sa kabuhayan. Kailangang maibalik natin muli ang ating ekonomiya at mabayaran ang mga paycheck ng mga tao. Ngunit ang panganib ng impeksyon ng COVID-19 ay totoo pa rin para sa lahat ng taga-California at patuloy itong nakamamatay.

Naglabas ng gabay ang estado na dapat sundin ng mga negosyo, kung pinapahintulutang magbukas ang mga ito ayon sa mga panuntunan sa Pampublikong Kalusugan ng County.

Hanapin ang Gabay ng Industriya

Mga customer at indibidwal

Hinihikayat ang mga customer at indibidwal na manatili sa bahay kung mayroon silang lagnat o iba pang mga sintomas ng COVID-19. Ang mga may sintomas o mataas na temperatura ay hindi dapat mamili, personal na kumuha ng mga serbisyo, pumasok sa trabaho o makisalumuha sa iba. Kung hindi ka sigurado kung naaangkop ito sa iyo, tingnan ang iyong mga sintomas gamit itong Screener ng Sintomas.

Dapat patuloy na manatili sa bahay hanggang sa Yugto 4 ang mga indibidwal na nasa mas mataas na panganib (may edad na mahigit 65 taong gulang o may mga malalang medikal na kundisyon). Bawasan ang mga dapat gawin sa pamamagitan ng pagpapahatid ng mga grocery o paghingi ng tulong sa mga kaibigan o kapamilya.

Ligtas na mamili! Maaaring tumaas ang posibilidad na malantad ka sa COVID-19 sa mga lugar na maraming tao. Magsuot ng takip sa mukha o mask na gawa sa tela, magpanatili ng 6 na talampakang distansya mula sa mga tao, iwasang hawakan ang iyong mukha, at hugasan ang iyong mga kamay pagkauwi mo sa bahay.

Yugto 1: Kaligtasan at kahandaan

Patuloy na magsagawa ng pagsusuri, contact tracing, PPE, at magdagdag ng kapasidad sa ospital.

Patuloy na gawing ligtas hangga't maaari ang mahahalagang lugar na pinagtatrabahuan:

  • Pisikal na pag-adapt at pag-adapt sa trabaho
  • Safety net ng mahalagang lakas-paggawa
  • Gawing available sa mas maraming lugar ang PPE
  • Nagbabago ang ugali ng indibidwal

Manatili sa bahay maliban kung para sa mahahalaga at pinapahintulutang aktibidad

Maghanda ng mga alituntunin sa kaligtasan sa bawat sektor para sa mas malaking lakas-paggawa.

Yugto 2: Mga lugar ng trabaho na may mas maliit na panganib

Unti-unting bubuksan ang ilang lugar ng trabaho na may mas maliit na panganib, nang may mga pag-adapt, sa bilis na idinisenyo upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko, simula sa:

  • Retail
  • Manufacturing
  • Mga Opisina (kapag hindi posible ang telework)
  • Mga Outdoor na Museo
  • Mga Limitadong Personal na Serbisyo

Limitahan ang oras sa labas ng bahay at bumiyahe lang kung para sa mga pinapahintulutang aktibidad, gaya ng pangangalagang pangkalusugan, pagkain, outdoor na pag-eehersisyo, at paglilibang (mga indbidwal at sambahayan lang). Trabaho sa Yugto 1 at 2, at lokal na pamimili o iba pang aktibidad na nauugnay sa mga nakabukas na sektor.

Maaaring mas mabilis na makausad sa yugto 2 ang ilang county, nang sinusunod ang nakaplano sa page ng variance ng county.

Maaaring magpatupad ang ibang county ng mas mahihigpit na pag-iingat sa pampublikong kalusugan.

Subaybayan ang mahahalagang indicator at baguhin ang saklaw ng muling pagbubukas kung kinakailangan para maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko.

Yugto 3: Mga lugar ng trabaho na may mas malaking panganib

Yugto sa mga lugar ng trabaho na may mas malaking panganib sa bilis na idinisenyo para maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko, na nagsisimula sa paglilimita sa mga lugar para sa personal na pangangalaga at paglilibang (nang may mga modipikasyon sa lugar ng trabaho).

Bumiyahe para sa mga pinapayagang aktibidad, gaya ng pangangalagang pangkalusugan, pagkain, trabaho sa yugto 1-3, at lokal na aktibidad o pamimili na nauugnay sa mga nakabukas na sektor.

Subaybayan ang mahahalagang indicator at baguhin ang saklaw ng muling pagbubukas kung kinakailangan para maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko.

Yugto 4: Pagtatapos ng utos na manatili sa bahay

Unti-unting bubuksan ang mga venue para sa mas malalaking pagtitipon sa bilis na idinisenyo nang naaayon sa kalusugan at kaligtasan ng publiko, gaya ng mga nightclub, concert venue, at sports na may live audience.

Unti-unting ibabalik ang mga natitirang aktibidad at transportasyon.

Subaybayan ang mahahalagang indicator at baguhin ang saklaw ng muling pagbubukas kung kinakailangan para maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko.

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas