Lumaktaw sa pangunahing content

Nagsisikap ang California na bigyan ng suportang pinansyal ang mga taong apektado ng COVID-19 outbreak.

Alamin kung anong uri ng mga benepisyo ang kwalipikado ka at kung paano mag-apply para sa mga ito.

Tingnan ang chart na ito ng mga benepisyo na available para sa mga manggagawa.

Insurance Habang Walang Trabaho

Kung nawalan ka ng trabaho o nabawasan ang mga oras mo, at natutugunan mo ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado, maaari kang maging kwalipikadong makatanggap ng mga benepisyo ng Insurance para sa Nawalan ng Trabaho (Unemployement Insurance, UI) mula sa Kagawaran ng California para sa Pagsusulong ng Trabaho (Employment Development Department).

Gabay sa pag-a-apply para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho

Inalis ng estado ang mga tagal ng paghihintay para sa insurance para sa nawalan ng trabaho at kapansanan para sa mga taga-California na mawawalan ng trabaho dahil sa outbreak ng COVID-19.

Tingnan ang programa at benepisyo para sa mga manggagawang apektado ng COVID-19 ng EDD para sa pinakabagong balita.

Tulong para sa mga self-employed at independent na kontratista

Simula Abril 28, maglulunsad ang estado ng bagong programa para tulungan ang mga walang trabaho o walang regular na trabaho na taga-California na mga may-ari ng negosyo, self-employed, independent na kontratista, at iba pang naapektuhan sa pinansyal na paraan dahil sa pandemya. Isa itong programang pinopondohan ng pederal na tinatawag na programang Tulong sa Nawalan ng Trabaho sa Panahon ng Pandemya (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Ang mga benepisyo ng PUA ay magiging available kung hindi ka magkakwalipika para sa mga regular na benepisyo ng UI sa California o ibang estado, at hindi rin magkakwalipika para sa mga benepisyo ng Insurance sa May Kapansanan ng Estado o May Bayad na Leave para sa Pamilya. Ang mga benepisyo ng PUA ay iiisyu sa loob ng 24-48 oras, hindi sa karaniwang 21 araw ​para sa mga regular na claim sa UI.

Ang mga manggagawa sa California na makakatanggap ng Insurance Habang Walang Trabaho (UI) o ng Tulong sa Nawalan ng Trabaho sa Panahon ng Pandemya mula Marso 29 hanggang Hulyo 25, 2020 ay makakakuha ng $600 kada linggo na awtomatikong idaragdag sa kanilang mga benepisyo sa pamamagitan ng CARES Act ng pederal.

Kung nagamit mo na ang lahat ng iyong available na benepisyo sa Insurance Habang Walang Trabaho (UI), posibleng may maging available na karagdagang 13 linggo ng mga benepisyo sa pamamagitan ng Pang-emergency na Kabayaran para sa Kawalan ng Trabaho sa Panahon ng Pandemya (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) na pinopondohan ng pederal. 

Tingnan ang Mga tanong at sagot sa ibaba. Tingnan ang Mga FAQ Tungkol sa Coronavirus (COVID-19) at Mga FAQ Tungkol sa Tulong para sa Kawalan ng Trabaho sa Panahon ng Pandemya ng EDD para sa higit pang impormasyon.

Mga hotel room para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ng California 

Ang Non-Congregate Sheltering (NCS) for California Healthcare Workers Program ay binuo para mapanatiling ligtas at malusog ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ng California at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Nagbibigay ito ng mga hotel room para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng kritikal na pangangalaga sa mga pasyenteng may COVID-19 para hindi nila madala ang virus sa kanilang mga tahanan. Pagkatapos ng kanilang shift, maaari silang manatili malapit sa kanilang pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan sa isang kalahok na hotel nang walang babayaran o nang may diskwento. 

Nakakatugon ka ba sa mga pamantayang ito? Tumawag para magpareserba ngayon ng kwarto: 1-877-454-8785

Mga tanong at sagot

Manatiling updated

Home Paghahanap Bumalik sa itaas