Chúng tôi theo dõi các biến thể COVID-19 để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Trên trang này:


Các biến thể tại California

California giải trình tự di truyền cho mẫu thử các xét nghiệm COVID-19 dương tính để xác định biến thể. Xác định các biến thể đang xuất hiện tại California để thông báo cho cơ quan y tế công cộng và thực hiện hành động lâm sàng.

Biểu đồ này hiển thị mẫu các ca xét nghiệm dương tính đã giải trình tự nơi biến thể được xác định. Giải trình tự chỉ có thể được thực hiện tại các phòng thí nghiệm chuyên biệt. Việc này thường xảy ra sau vài ngày kể từ khi xét nghiệm được xác định là dương tính với COVID-19. Không phải tất cả xét nghiệm COVID-19 dương tính đều được giải trình tự di truyền.

  • Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm
    được giải trình tự
  • Dữ liệu biến thể được cập nhật hàng tuần. Biểu đồ có dữ liệu về các mẫu bệnh phẩm được thu thập thông qua {CHART_LAST_DATE} và được cập nhật vào {CHART_PUBLISH_DATE}. Sở Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California có thông tin chi tiết và dữ liệu về các biến thể.
  • Cuối tuần
  • Đang chờ xử lý
  • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây
  • Mọi lúc
  • 6 tháng
  • 90 ngày

Tìm hiểu thêm dữ liệu

Dữ liệu của tiểu bang

Các ca mắc, ca tử vong, nhập viện và xét nghiệm trên toàn tiểu bang và quận, bao gồm theo tình trạng tiêm vắc-xin, giới tính và tuổi tác

Dữ liệu tiêm chủng

Dữ liệu của tiểu bang và quận về tiêm vắc-xin, bao gồm theo chủng tộc, dân tộc và tuổi tác

Dữ liệu công bằng sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến các cộng đồng khác nhau trên toàn tiểu bang

Dữ liệu và công cụ

Mô hình chuyên sâu, trang tổng quan, cơ sở dữ liệu và thông tin về báo cáo dữ liệu COVID-19 của California