California sẽ theo dõi tiến trình tiêm chủng trên toàn tiểu bang.

Trên trang này:


Dữ liệu tiêm chủng toàn tiểu bang

Biểu đồ này cho thấy toàn bộ số vắc-xin được tiêm ở California, theo quận cư trú. Dữ liệu này được cập nhật hàng ngày.

Tổng quan về dữ liệu nguồn tiêm vắc xin


Tình trạng tiêm chủng theo độ tuổi, chủng tộc và dân tộc và Chỉ Số Công Bằng Vắc-xin

Các biểu đồ này cho thấy tiến trình tiêm vắc-xin cho các nhóm và cộng đồng có nhu cầu cấp bách nhất. Quý vị có thể xem theo độ tuổi, chủng tộc và dân tộc hoặc Chỉ Số Công Bằng Vắc-xin (Vaccine Equity Metric, VEM) trên toàn tiểu bang hoặc theo quận. Các biểu đồ này được cập nhật hàng tuần vào Thứ Tư.

Các biểu đồ này sử dụng Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh (Healthy Places Index, HPI) của California, do Liên Minh Y Tế Công Cộng Nam California lập, để tìm hiểu các chỉ số địa phương có tác dụng dự đoán tuổi thọ và so sánh các điều kiện sức khỏe cộng đồng trên toàn tiểu bang. Các góc phần tư HPI là tổng dân số tiểu bang được chia thành các phân khúc 25% dựa trên các điều kiện liên quan đến sức khỏe, bao gồm nhà ở, phương tiện giao thông và giáo dục.

VEM kết hợp dữ liệu của HPI với các mức điểm từ Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH). Mã bưu chính có phạm vi từ các điều kiện cộng đồng kém khỏe mạnh hơn trong Góc Phần Tư 1 đến các điều kiện cộng đồng khỏe mạnh hơn trong Góc Phần Tư 4.

Tình Trạng Tiêm Vắc-Xin theo dữ liệu nguồn Nhóm


Chủng ngừa theo mã bưu chính

Bản đồ này cho thấy tỷ lệ dân số đã được tiêm vắc-xin COVID-19 theo mã bưu chính và các góc phần tư VEM.

Tỷ lệ phần trăm những người đã được tiêm một phần hoặc toàn bộ loạt vắc-xin COVID-19 trong tổng số dân số đủ điều kiện với mỗi mã bưu chính được tô xám để biểu thị. Phần tô xám đậm hơn cho thấy tỷ lệ phần trăm cao hơn. Phần tô xám nhạt hơn cho thấy tỷ lệ phần trăm thấp hơn.

Các góc phần tư VEM được xác định bằng màu sắc của các vòng tròn ở chính giữa của mỗi mã bưu chính.


Tiêm vắc-xin một cách công bằng giữa các nhóm

Các biểu đồ này cho thấy cách California đã phân phối vắc-xin theo VEM, chủng tộc và sắc tộc, độ tuổi và giới tính từ trước tới nay và theo thời gian. Việc cung cấp thông tin này là tự nguyện và không bắt buộc để được chủng ngừa. Các biểu đồ này được cập nhật hàng tuần vào Thứ Tư.

Chủng ngừa tính đến thời điểm hiện tại

Biểu đồ này cho thấy các liều vắc-xin đã được ưu tiên như thế nào trên các góc phần tư VEM, phù hợp với điều kiện sức khỏe của cộng đồng. Các mục tiêu tiêm vắc-xin của chúng tôi trong khu vực này rất quan trọng nên chúng tôi đã ràng buộc việc mở cửa trở lại của California với các mục tiêu đó.

 • Chủng ngừa theo liều đã tiêm
 • Số liều vắc-xin được tiêm tại California
 • % tổng số và số liều đã tiêm
 • Góc Phần Tư {N}
 • Các điều kiện sức khỏe cộng đồng kém nhất
 • Các điều kiện sức khỏe cộng đồng tốt nhất
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {LATEST_ADMINISTERED_DATE}.

Chủng ngừa theo dữ liệu nguồn liều đã tiêm

Chủng ngừa theo thời gian

Đồ thị này cho thấy nỗ lực của chúng tôi theo thời gian để phân phối công bằng cho các điểm tứ phân vị khác nhau. Quý vị có thể thấy tiến độ đã đạt được sau khi chính sách và việc kho vận thay đổi trong tháng 3 năm 2021 và khi trẻ 5-11 tuổi đủ điều kiện tiêm vắc-xin trong tháng 11 năm 2021.

Chủng ngừa theo dữ liệu nguồn thời gian

Tỷ lệ các liều vắc-xin đầu tiên theo nhóm

Các biểu đồ này biểu thị mức độ phân bố các liều vắc-xin đầu tiên tính đến nay, theo chủng tộc và sắc tộc, tuổi tác và giới tính. Việc cung cấp thông tin này là tự nguyện và không bắt buộc để được chủng ngừa.

 • Những người được tiêm ít nhất một liều vắc-xin theo chủng tộc và sắc tộc ở California
 • Những người được tiêm ít nhất một liều vắc-xin theo chủng tộc và sắc tộc ở [REGION]
 • % đã được tiêm vắc-xin
 • % dân số đủ điều kiện tiêm vắc-xin
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {LATEST_ADMINISTERED_DATE}.
 • Những người được xác định là {category} đã được tiêm {metric-value} vắc-xin và chiếm {metric-baseline-value} nhóm dân số đủ điều kiện tiêm vắc-xin.
 • Những người có chủng tộc/sắc tộc được báo cáo là {category} đã được tiêm {metric-value} vắc-xin. Vì tùy chọn Khác không phải là phân loại chính thức từ Điều Tra Dân Số hay Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách nên số dân đủ điều kiện tiêm vắc-xin tương ứng chưa được xác định.
 • Những người có chủng tộc hoặc sắc tộc là {category} đã được tiêm {metric-value} vắc-xin. California không chỉ định tỷ lệ phần trăm dân số đủ điều kiện tiêm vắc-xin cho nhóm này.
 • Những người được tiêm ít nhất một liều vắc-xin theo độ tuổi ở California
 • Những người được tiêm ít nhất một liều vắc-xin theo tuổi ở [REGION]
 • % đã được tiêm vắc-xin
 • % dân số đủ điều kiện tiêm vắc-xin
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {LATEST_ADMINISTERED_DATE}.
 • Nhóm tuổi {category} đã được tiêm {metric-value} vắc-xin và chiếm {metric-baseline-value} nhóm dân số đủ điều kiện tiêm vắc-xin.
 • Những người có độ tuổi không thuộc bất kỳ nhóm nào đã được tiêm {metric-value} vắc-xin. California không chỉ định tỷ lệ phần trăm dân số đủ điều kiện tiêm vắc-xin cho nhóm này.
  >
 • Những người được tiêm ít nhất một liều vắc-xin theo giới tính ở California
 • Những người được tiêm ít nhất một liều vắc-xin theo giới tính ở [REGION]
 • % đã được tiêm vắc-xin
 • % dân số đủ điều kiện tiêm vắc-xin
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {LATEST_ADMINISTERED_DATE}. “Không xác định/không phân biệt” bao gồm những người từ chối tiết lộ, thiếu thông tin về giới tính hoặc những người tự xác định là người chuyển giới, phi nhị nguyên giới, người đồng tính hoặc liên giới tính.
 • {category} đã được tiêm {metric-value} vắc-xin và chiếm {metric-baseline-value} nhóm dân số đủ điều kiện tiêm vắc-xin.
 • Những người có giới tính không xác định hoặc không phân biệt (xem những người nào được bao gồm trong thông tin biểu đồ) đã được tiêm {metric-value} vắc-xin. Vì tùy chọn Không Xác Định/Không Phân Biệt không phải là phân loại chính thức từ Điều Tra Dân Số hay Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách, nên số dân đủ điều kiện tiêm vắc-xin tương ứng chưa được xác định.

Những người được tiêm ít nhất một liều vắc-xin theo dữ liệu nguồn chủng tộc và sắc tộc tại California


Tìm hiểu thêm dữ liệu

Bản sao hồ sơ tiêm chủng kỹ thuật số được cung cấp cho những người đã tiêm vắc-xin tại California.

Dữ liệu của tiểu bang

Các ca mắc, ca tử vong, nhập viện và xét nghiệm trên toàn tiểu bang và quận, bao gồm theo tình trạng tiêm vắc-xin, giới tính và tuổi tác

Các biến thể

Dữ liệu về các biến thể tại California, bao gồm Delta và Omicron

Dữ liệu công bằng sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến các cộng đồng khác nhau trên toàn tiểu bang

Dữ liệu và công cụ

Mô hình chuyên sâu, trang tổng quan, cơ sở dữ liệu và thông tin về báo cáo dữ liệu COVID-19 của California