Nếu quý vị gặp tình trạng y tế khẩn cấp, hãy gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất.

Trong suốt thời gian bùng phát đại dịch COVID-19, cách an toàn nhất để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế mà quý vị cần là qua điện thoại hoặc video khi ở nhà. Dịch vụ này được gọi là "dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa".

Trên trang này:

Quý vị có thể nhận dịch vụ chăm sóc qua dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa

Nhiều dịch vụ y tế có thể được cung cấp thông qua dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa. Các chiến lược này bao gồm:

Cách nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa

Cách quý vị nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa tùy thuộc vào chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.

  • Nếu quý vị có bảo hiểm Medicare thông thường , nhưng chưa đăng ký tham gia chương trình Medicare Advantage, hãy truy cập trang chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm để tìm hiểu về các tùy chọn dành cho quý vị.
  • Nếu quý vị có Medi-Cal (nhưng không đăng ký tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe do Medi-Cal quản lý), hoặc quý vị không có bảo hiểm , vui lòng gọi cho Medi-Nurse, đường dây tư vấn với y tá 24/7, theo số 1-877-409-9052. Quý vị có thể trao đổi trực tiếp với một chuyên gia y tế về các triệu chứng của mình và nhận tư vấn để điều trị thêm tại khu vực của quý vị.
  • Nếu quý vị có bảo hiểm tư nhân, chương trình bảo hiểm y tế Medi-Cal hoạc chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage, cách đơn giản nhất để được điều trị qua điện thoại là gọi điện cho bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên của quý vị.

Nếu quý vị gặp khó khăn trong quá trình nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa

Nếu quý vị đã cố gắng nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa thông qua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên và chương trình bảo hiểm y tế, và vẫn gặp khó khăn trong quá trình tiếp nhận dịch vụ, quý vị có thể gọi điện đến:

  • Đối với các chương trình chăm sóc sức khỏe tư nhân, hãy gọi điện đến Trung Tâm Hỗ Trợ của Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý theo số 1-888-466-2219
  • Đối với Medi-Cal, hãy gọi điện đến Trung Tâm Hỗ Trợ của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe theo số 1-800-541-5555.

Tra cứu các tùy chọn chăm sóc sức khỏe từ xa và đường dây tư vấn với y tá được cung cấp trong chương trình chăm sóc sức khỏe của quý vị tại đây