California có kế hoạch chi tiết để giảm bớt sự lây lan của đại dịch COVID-19 tại tiểu bang với các tiêu chí sửa đổi nhằm nới lỏng và thắt chặt các hạn chế hoạt động.

Hiểu rõ trạng thái quận của quý vị

Mỗi quận ở California được phân vào một cấp dựa trên mức độ dương tính với bệnh và tỷ lệ số ca mắc được điều chỉnh.

Do tỷ lệ gia tăng ca nhiễm tăng đột biến chưa từng có gần đây, những thay đổi sau sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới:

  • Việc chỉ định cấp có thể được thực hiện vào bất kỳ ngày nào trong tuần và với tần suất nhiều lần một tuần khi Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) xác định rằng các dữ liệu đáng tin cậy gần đây nhất cho thấy cần phải có hành động ngay lập tức để giải quyết tình trạng lây lan bệnh COVID-19 trong một quận.
  • Các quận có thể hạ nhiều cấp nếu CDPH xác định rằng dữ liệu ủng hộ việc can thiệp mạnh mẽ hơn. Các yếu tố cần cân nhắc chính sẽ bao gồm tỷ lệ gia tăng các ca nhiễm mới và/hoặc xét nghiệm dương tính, các dữ liệu cập nhật hơn như nêu dưới đây, năng lực của y tế công cộng và các yếu tố dịch tễ học khác.
  • Các dữ liệu đáng tin cậy cập nhật nhất sẽ được sử dụng để hoàn thành đánh giá.
  • Vì đây là tình trạng nghiêm trọng cần hành động ngay lập tức, nên các quận phải thực hiện thay đổi trong bất kỳ lĩnh vực nào ngay sau ngày nhận được thông báo chỉ định cấp.
  • Thông tin chi tiết đầy đủ về Kế Hoạch Chi Tiết có trong khung Kế Hoạch Chi Tiết vì một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của CDPH.

Mở cửa trở lại an toàn cho tất cả các cộng đồng

Đại dịch COVID-19 đã tác động đến một số cộng đồng nhiều hơn so với các cộng đồng khác. Họ đối mặt với tỷ lệ lây nhiễm và tỷ lệ tử vong cao hơn. Trong đó bao gồm các cộng đồng người La-tinh, người Da đen, người dân Đảo Thái Bình Dương, người có thu nhập thấp và những người lao động trong các ngành nghề thiết yếu.

Các quận phải xử lý đại dịch COVID-19 trong tất cả các cộng đồng để mở cửa thêm các dịch vụ, bao gồm cả việc đảm bảo tỷ lệ dương tính ở một số vùng lân cận (chỉ số công bằng sức khỏe) không tụt hậu đáng kể so với tỷ lệ dương tính nói chung của quận. Những nỗ lực này cần có quan hệ đối tác trong toàn ngành và rộng khắp để thành công. Chỉ số công bằng sức khỏe chỉ được sử dụng để quyết định liệu một quận có thể chuyển sang cấp ít hạn chế hơn hay không. Tìm hiểu thêm về trọng tâm công bằng này.

 

*Các quận nhỏ (có quy mô dân số dưới 106,000 người) có thể thay đổi các biện pháp đánh giá ca bệnh vì mục đích chỉ định cấp.
**Chỉ số công bằng sức khỏe không được áp dụng tại các quận nhỏ. Chỉ số công bằng sức khỏe được sử dụng để chuyển sang cấp ít hạn chế hơn.

 

Chỉ định cấp quận hiện tại kể từ 28 tháng 11, 2020

Việc chỉ định cấp có thể được thực hiện vào bất kỳ ngày nào trong tuần và với tần suất nhiều lần một tuần.

Toàn bộ dữ liệu và chỉ định cấp được căn cứ theo kết quả từ tuần kết thúc vào 22 tháng 11, 2020. Xem cách chỉ định và thay đổi cấp, cũng như dữ liệu trước đây của quận (Biểu Đồ Dữ Liệu Kế Hoạch Chi Tiết California), trong khung Kế Hoạch Chi Tiết vì một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của CDPH.

Hỏi và đáp

County risk level

Adjusted case rate*

7-day average of daily COVID-19 cases per 100K with 7-day lag, adjusted for number of tests performed

Positivity rate**

7-day average of all COVID-19 tests performed that are positive

Entire county

Healthy equity quartile

Widespread

Many non-essential indoor business operations are closed

Adjusted cases*

7-day average of daily COVID-19 cases per 100K with 7-day lag, adjusted for number of tests performed

More than 7.0

Daily new cases (per 100k)

Positivity rate**

7-day average of all COVID-19 tests performed that are positive

Entire county

More than 8.0%

Positive tests

Healthy equity quartile

Positive tests

Substantial

Some non-essential indoor business operations are closed

Adjusted cases*

7-day average of daily COVID-19 cases per 100K with 7-day lag, adjusted for number of tests performed

4.0 – 7.0

Daily new cases (per 100k)

Positivity rate**

7-day average of all COVID-19 tests performed that are positive

Entire county

5.0 – 8.0%

Positive tests

Healthy equity quartile

5.3 – 8.0%

Positive tests

Moderate

Some indoor business operations are open with modifications

Adjusted cases*

7-day average of daily COVID-19 cases per 100K with 7-day lag, adjusted for number of tests performed

1.0 – 3.9

Daily new cases (per 100k)

Positivity rate**

7-day average of all COVID-19 tests performed that are positive

Entire county

2.0 – 4.9%

Positive tests

Healthy equity quartile

2.2 – 5.2%

Positive tests

Minimal

Most indoor business operations are open with modifications

Adjusted cases*

7-day average of daily COVID-19 cases per 100K with 7-day lag, adjusted for number of tests performed

Less than 1.0

Daily new cases (per 100k)

Positivity rate**

7-day average of all COVID-19 tests performed that are positive

Entire county

Less than 2.0%

Positive tests

Healthy equity quartile

Less than 2.2%

Positive tests