Nếu đang gặp khó khăn về nhà ở do đại dịch COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện được miễn giảm.

Trên trang này:


Bảo vệ tránh bị trục xuất cho người thuê nhà

Nếu quý vị không thể trả toàn bộ tiền thuê nhà do đại dịch COVID-19, luật tiểu bang sẽ bảo vệ quý vị khỏi bị trục xuất cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Điều này áp dụng cho tất cả những người thuê nhà ở, bất kể tình trạng nhập cư.

Bảo vệ tránh bị trục xuất

Để tránh bị trục xuất, quý vị phải:

 • Cung cấp cho chủ nhà bản tường trình đã ký nội trong 15 ngày nhận được thông báo trả tiền thuê nhà
 • Thanh toán 25% tổng số tiền thuê nhà đến hạn từ tháng 9 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2021 chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 năm 2021

Điều này bảo vệ quý vị khỏi bị trục xuất đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021. 

Tiền thuê nhà chưa thanh toán

Nếu quý vị vẫn nợ tiền thuê nhà sau ngày 30 tháng 9 năm 2021, chủ nhà có thể kiện quý vị bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Điều này đúng ngay cả khi quý vị đã trả 25% tiền thuê nhà để tránh bị trục xuất. Nộp đơn xin nhận gói trợ cấp tiền thuê nhà để trang trải 100% tiền thuê nhà quá hạn.

Bảo vệ tránh bị trục xuất sau ngày 30 tháng 9 năm 2021

Để tránh bị trục xuất vì tiền thuê chưa thanh toán sau ngày 30 tháng 9 năm 2021, quý vị phải nộp đơn xin nhận gói trợ cấp tiền thuê nhà. Chủ nhà không thể trục xuất quý vị nếu quý vị đã nộp đơn và đang chờ xem quý vị có đủ điều kiện hay không. Thời gian bảo vệ này kéo dài đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Nếu quý vị nhận được thông báo từ chủ nhà yêu cầu trả tiền thuê nhà, hãy đảm bảo quý vị đã nộp đơn trong vòng 15 ngày.

Nếu quý vị nợ tiền thuê nhà và không nộp đơn xin nhận gói trợ cấp tiền thuê nhà, chủ nhà có thể trục xuất quý vị. Chủ nhà phải nộp đơn xin nhận gói trợ cấp tiền thuê nhà trước khi họ có thể trục xuất quý vị vì chưa thanh toán tiền thuê.

Các nguồn bảo vệ tránh bị trục xuất

Tìm thêm thông tin về biện pháp bảo vệ tránh bị trục xuất vì chưa thanh toán tiền thuê nhà do đại dịch COVID-19:

Nhận trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc với chi phí thấp từ các tổ chức trên toàn tiểu bang và địa phương.

Liên hệ với đại lý địa phương để được tư vấn thuê nhà miễn phí.


Trợ giúp tiền thuê nhà và các tiện ích cho chủ nhà và người thuê nhà

Những người thuê nhà và chủ nhà có thể được trợ giúp tài chính để trang trải 100%:

 • Các khoản thanh toán tiền thuê nhà đã quá hạn và trong tương lai (ngay cả khi người thuê nhà đã dọn đi)
 • Các hóa đơn tiện ích như ga, điện, nước, rác thải và Internet

Chúng tôi khuyến nghị người thuê nhà và chủ nhà cùng nhau nộp đơn. Cả hai có thể bắt đầu quy trình. Người thuê nhà phải cung cấp một số thông tin, bất kể ai bắt đầu nộp đơn. Chủ nhà có thể được thanh toán nhanh hơn nếu họ tham gia vào chương trình. Tìm hiểu về cách nộp đơn.

Nộp đơn xin gói trợ cấp tiền thuê nhà do đại dịch COVID-19 của California

Để được trợ giúp nộp đơn xin trợ cấp, hãy gọi cho trung tâm liên hệ trợ cấp tiền thuê nhà do COVID-19 theo số 833‑430‑2122. Trung tâm mở cửa 7 ngày/tuần, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối theo Múi Giờ Thái Bình Dương.

Thông tin chi tiết cho người thuê nhà

 • Người thuê có hợp đồng cho thuê lại có thể nộp đơn.
 • Tình trạng nhập cư của quý vị không quan trọng. Quý vị có thể nộp đơn xin mà không bắt buộc phải xuất trình giấy tờ chứng minh quốc tịch.
 • Chủ nhà của quý vị sẽ được thông báo rằng quý vị đã nộp đơn xin gói trợ cấp tiền thuê nhà. Chủ nhà của quý vị sẽ không được xem đơn xin của quý vị. Thông tin của quý vị là thông tin riêng tư và sẽ không được chia sẻ.
 • Đơn xin của quý vị sẽ được giao cho một người quản lý hồ sơ. Theo dõi email hoặc cuộc gọi điện thoại từ người quản lý hồ sơ để nhận được thông tin về đơn xin của quý vị. Hãy đảm bảo trả lời email hoặc cuộc gọi đó để tiếp tục thủ tục xử lý đơn xin của quý vị.
 • Việc nộp đơn xin nhận gói trợ cấp tiền thuê nhà có thể bảo vệ quý vị tránh bị trục xuất và xóa nợ tiền thuê nhà.

Đối tượng nhận được các khoản thanh toán tiền thuê nhà

Nếu đơn xin của quý vị được phê duyệt thì các khoản thanh toán tiền thuê nhà sẽ được chuyển đến:

 • Chủ nhà của quý vị nếu họ tham gia chương trình trợ cấp tiền thuê nhà
 • Quý vị nếu chủ nhà của quý vị không tham gia vào chương trình

​​Nếu quý vị nhận được khoản thanh toán tiền thuê nhà, quý vị phải thanh toán cho chủ nhà trong vòng 15 ngày.

Các khoản thanh toán dịch vụ tiện ích được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ tiện ích.


Tạm hoãn trả khoản vay thế chấp đối với chủ sở hữu và chủ nhà

Hầu hết các chủ sở hữu nhà có thể tạm hoãn việc thanh toán hoặc giảm số tiền thanh toán khoản vay thế chấp của họ trong một khoảng thời gian giới hạn nếu họ đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trường hợp này gọi là tạm hoãn trả tiền. Quý vị yêu cầu bên cho vay thế chấp của mình hoặc đại diện của bên cho vay tạm toãn trả tiền. Chủ nhà có bốn bất động sản trở xuống cũng có thể yêu cầu tạm hoãn trả tiền. 

Tìm hiểu các bước để tạm hoãn việc thanh toán hoặc giảm số tiền thanh toán khoản vay thế chấp của quý vị tại trang Trợ giúp chủ sở hữu nhà.

Hạn chót yêu cầu tạm hoãn trả tiền của quý vị tùy thuộc vào tổ chức hỗ trợ khoản vay thế chấp của quý vị.

 • Nếu khoản vay của quý vị là do Cơ Quan Nhà Ở và Phát Triển Ðô Thị Hoa Kỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD/Cục Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (Federal Housing Administration, FHA), Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (United States Department of Agriculture, USDA) hoặc Cục Quản Lý Phúc Lợi Cựu Chiến Binh (Veterans Benefits Administration, VA) hỗ trợ thì hạn chót yêu cầu tạm hoãn trả tiền lần đầu là ngày 30 tháng 9 năm 2021.
 • Nếu khoản vay của quý vị là do Fannie Mae hoặc Freddie Mac hỗ trợ thì hiện tại không có thời hạn yêu cầu tạm hoãn lần đầu.

Nếu khoản vay thế chấp của quý vị không được hỗ trợ ở cấp liên bang thì bên cho vay thế chấp của quý vị hoặc đại diện của bên cho vay có thể cung cấp các tùy chọn tạm hoãn trả tiền tương tự. Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc thanh toán cho các khoản vay thế chấp của mình thì bên cho vay thế chấp của quý vị hoặc đại diện của bên cho vay phải thảo luận các tùy chọn trợ cấp với quý vị.

Quyền của quý vị nếu quý vị bị từ chối tạm hoãn trả tiền

Nếu bên cho vay thế chấp của quý vị hoặc đại diện của bên cho vay từ chối yêu cầu tạm hoãn trả tiền của quý vị thì họ phải cung cấp cho quý vị:

 • Một bản mô tả chi tiết giải thích lý do yêu cầu của quý vị bị từ chối và
 • Những lý do cụ thể cho việc từ chối

Điều này áp dụng với tất cả các khoản vay thế chấp, cho dù có được hỗ trợ ở cấp liên bang hay không.

Nếu phần giải thích cho biết rằng yêu cầu của quý vị có sai sót hoặc thiếu thông tin thì quý vị có 21 ngày để sửa sai sót và bổ sung thông tin. 

Nếu quý vị yêu cầu tạm hoãn trả tiền, người cho quý vị vay tiền không thể bắt đầu tịch thu nhà hoặc tài sản của quý vị cho đến khi họ:

 • Liên hệ với quý vị để yêu cầu thanh toán
 • Chờ ít nhất 30 ngày sau khi liên hệ với quý vị để yêu cầu thanh toán
 • Nộp tờ khai cho biết họ đã liên hệ với quý vị để yêu cầu thanh toán
 • Nộp thông báo từ chối tạm hoãn trả tiền

Quý vị có thể phản đối việc liên hệ sau 30 ngày hoặc thông báo từ chối tạm hoãn trả tiền.

Nếu quý vị tin rằng người cho quý vị vay tiền đã gây thiệt hại cho quý vị do họ vi phạm pháp luật thì quý vị có thể đệ đơn kiện họ. Quý vị có thể nhận trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc với chi phí thấp từ các tổ chức trên toàn tiểu bang và địa phương.

Việc bảo vệ này có hiệu lực cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2021, nếu quý vị bị từ chối hoãn thanh toán.

Tìm hiểu thêm thông tin:

Liên hệ với cơ quan địa phương để được trợ giúp miễn phí nhằm tránh bị tịch thu tài sản thế chấp.


Trợ giúp cho người không có nhà ở

Nếu quý vị cần nhà ở tạm thời:

 • Hãy gọi 211để tìm chương trình tại địa phương. Chương trình miễn phí, bảo mật và có sẵn 24 giờ mỗi, 7 ngày một tuần.
 • Liên hệ với điểm liên lạc tại khu vực của quý vị.
 • Hãy hệ với phòng phúc lợi của quận để tìm chương trình ở gần quý vị.

Phòng khách sạn thông qua Project Roomkey

Quý vị có thể nhận phòng trong khách sạn hoặc nhà nghỉ thông qua Project Roomkey nếu quý vị:

 • Xét nghiệm dương tính với COVID-19 và cần phải cách ly
 • Đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 và cần phải cách ly kiểm dịch
 • Có nguy cơ cao, ví dụ người trên 65 tuổi và người có bệnh trạng nền

Hãy gọi cho đầu mối liên lạc ở địa phương hoặc phòng phúc lợi của quận để tìm hiểu thêm.