Đây là các lựa chọn hỗ trợ an toàn và đáng tin cậy dành cho người cao tuổi tại California. 

Để biết thông tin và sự hỗ trợ

Đối với những người sống trong viện dưỡng lão

Xem trang Dịch vụ chăm sóc tại viện dưỡng lão của chúng tôi để tìm hiểu về:

  • Đảm bảo an toàn cho những người sống trong cơ sở
  • Hướng dẫn dành cho viện dưỡng lão của tiểu bang
  • Thống kê về đại dịch COVID-19 dành cho các viện dưỡng lão
  • Thông tin cụ thể dành cho từng viện dưỡng lão

Đối với những cơ sở cung cấp dịch vụ dành cho người cao niên

Tìm hướng dẫn mới nhất về các dịch vụ được tiếp tục cung cấp. Truy cập trang web Thông Tin và Nguồn Lực Trong Đại Dịch COVID-19 của Sở Người Cao Tuổi California và cuộn xuống mục Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp CDA.