Nếu chịu ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng trợ giúp.

Tiền thuê nhà và tiện ích

Người thuê nhà có thể được bảo vệ khỏi bị trục xuất và được trợ giúp thanh toán tiền thuê nhà và các tiện ích. Chủ nhà cũng có thể nộp đơn xin trợ giúp.

Thực phẩm

Tìm hiểu thực phẩm miễn phí hoặc thẻ Chuyển Phúc Lợi Điện Tử (Electronic Benefit Transfer, EBT) để mua thực phẩm mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận.

Nghỉ ốm

Nếu quý vị không thể làm việc do quý vị hoặc thành viên gia đình mà quý vị chăm sóc mắc COVID-19, quý vị có thể được nghỉ phép có lương.

Khoản thanh toán khuyến khích

Tìm hiểu các khoản thanh toán khuyến thích nào vẫn có sẵn và làm thế nào quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận.

Thất nghiệp

Các phúc lợi do đại dịch đã kết thúc hoặc bị cắt giảm vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. Tìm hiểu xem quý vị đủ điều kiện nhận những phúc lợi nào ngay bây giờ và cách nộp đơn đăng ký.

Trợ cấp và khoản vay cho doanh nghiệp

Nếu quý vị là chủ sở hữu doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp, khoản vay và tín dụng thuế.

Chi phí tang lễ

Nhiều chương trình có thể giảm bớt gánh nặng tài chính trong thời điểm khó khăn này.

Nhà ở và tình trạng vô gia cư

Nếu quý vị đang gặp khó khăn khi tìm nhà ở, chúng tôi có thể trợ giúp.

Thế chấp

Chủ nhà và chủ đất đang gặp khó khăn trong việc trả nợ thế chấp có thể được miễn giảm hoặc có thêm thời gian để trả.Khoản thanh toán Gói Khuyến Khích Vàng Của Tiểu Bang

Các hộ gia đình kiếm được $75,000 trở xuống có thể đủ điều kiện nhận được ít nhất một loại khoản thanh toán Gói Khuyến Khích Vàng Của Tiểu Bang (Golden State Stimulus, GSS). Trong đó bao gồm cả những người lao động không có giấy tờ. Các gia đình có trẻ nhỏ có thể nhận được khoản thanh toán cao hơn. 

Có hai loại khoản thanh toán GSS là GSS I và GSS II.

Thời hạn xác định tính đủ điều kiện

Quý vị phải nộp tờ khai thuế 2020 của mình chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 năm 2021

Tờ khai thuế 2020 của quý vị sẽ xác định quý vị có đủ điều kiện nhận được khoản thanh toán GSS hay không. 

Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ nhận được khoản thanh toán bằng tiền gửi trực tiếp hoặc séc qua đường bưu điện. 

Nếu đã nộp tờ khai thuế 2020 thì quý vị không phải làm gì khác. 

Kiểm tra xem quý vị có đủ tiêu chuẩn nhận GSS I hay không Kiểm tra xem quý vị có đủ tiêu chuẩn nhận GSS II hay không