Nếu chịu ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng:


Bảo vệ không bị trục xuất cho người thuê nhà

Nếu quý vị không thể trả toàn bộ tiền thuê nhà do đại dịch COVID-19, luật tiểu bang sẽ bảo vệ quý vị khỏi bị trục xuất cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Điều này áp dụng cho tất cả những người thuê nhà ở, bất kể tình trạng nhập cư.

Để tránh bị trục xuất, quý vị phải:

 • Cung cấp cho chủ nhà bản tường trình đã ký nội trong 15 ngày làm việc nếu quý vị nhận được thông báo từ chủ nhà yêu cầu trả tiền thuê nhà và
 • Thanh toán 25% tổng số tiền thuê nhà đến hạn trong 12 tháng qua (từ tháng 9 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2021) chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 năm 2021

Chủ nhà có thể kiện quý vị ra toà án đặc biệt xử các vụ kiện nợ nhỏ để đòi số tiền thuê nhà chưa thanh toán bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2021.

Tìm thêm thông tin về biện pháp bảo vệ khỏi bị trục xuất vì tiền thuê nhà chưa thanh toán do đại dịch COVID-19 trong:

Nhận trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc với chi phí thấp từ các tổ chức trên toàn tiểu bang và địa phương.

Liên hệ với đại lý địa phương để được tư vấn thuê nhà miễn phí.


Trợ giúp tiền thuê nhà và các tiện ích cho chủ nhà và người thuê nhà

Những người thuê nhà và chủ nhà đủ tiêu chuẩn có thể được trợ giúp tài chính để trang trải 100%:

 • Khoản thanh toán tiền thuê nhà đã quá hạn và trong tương lai
 • Các hóa đơn dịch vụ tiện ích đã quá hạn và trong tương lai

Quý vị có thể nộp đơn xin với tư cách là người thuê nhà hoặc chủ nhà và cả hai cùng nộp đơn thì sẽ tốt hơn.

Nộp đơn trực tuyến để xin gói trợ cấp tiền thuê nhà của California do đại dịch COVID-19

Để được trợ giúp nộp đơn xin trợ cấp, hãy gọi cho Trung Tâm Liên Hệ Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà Của California Do Đại Dịch COVID-19 theo số 833‑430‑2122. Trung tâm liên hệ mở cửa 7 ngày/tuần, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối theo Múi Giờ Thái Bình Dương.

Người thuê nhà

Tình trạng nhập cư của quý vị không quan trọng. Quý vị có thể nộp đơn xin mà không bắt buộc phải xuất trình giấy tờ chứng minh quốc tịch.

Chủ nhà của quý vị sẽ được thông báo rằng quý vị đã nộp đơn xin gói trợ cấp tiền thuê nhà. Chủ nhà của quý vị sẽ không được xem đơn xin của quý vị. Thông tin của quý vị là thông tin riêng tư và sẽ không được chia sẻ.

Đơn xin của quý vị sẽ được giao cho một người quản lý hồ sơ. Theo dõi email hoặc cuộc gọi điện thoại từ người quản lý hồ sơ để nhận được thông tin về đơn xin của quý vị. Hãy đảm bảo trả lời email hoặc cuộc gọi đó để tiếp tục thủ tục xử lý đơn xin của quý vị.

Đối tượng nhận được các khoản thanh toán tiền thuê nhà

Nếu đơn xin của quý vị được phê duyệt thì các khoản thanh toán tiền thuê nhà sẽ được chuyển đến:

 • Chủ nhà của quý vị nếu chủ nhà của quý vị đang tham gia chương trình trợ cấp tiền thuê nhà
 • Quý vị nếu chủ nhà của quý vị không tham gia vào chương trình

Các khoản thanh toán dịch vụ tiện ích được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ tiện ích.


Tạm hoãn trả khoản vay thế chấp đối với chủ sở hữu và chủ nhà

Hầu hết các chủ sở hữu nhà có thể tạm hoãn việc thanh toán hoặc giảm số tiền thanh toán khoản vay thế chấp của họ trong một khoảng thời gian giới hạn nếu họ đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trường hợp này gọi là tạm hoãn trả tiền. Quý vị yêu cầu bên cho vay thế chấp của mình hoặc đại diện của bên cho vay tạm toãn trả tiền. Chủ nhà có bốn bất động sản trở xuống cũng có thể yêu cầu tạm hoãn trả tiền. 

Tìm hiểu các bước để tạm hoãn việc thanh toán hoặc giảm số tiền thanh toán khoản vay thế chấp của quý vị tại trang Trợ giúp chủ sở hữu nhà.

Hạn chót yêu cầu tạm hoãn trả tiền của quý vị tùy thuộc vào tổ chức hỗ trợ khoản vay thế chấp của quý vị.

 • Nếu khoản vay của quý vị là do Cơ Quan Nhà Ở và Phát Triển Ðô Thị Hoa Kỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD/Cục Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (Federal Housing Administration, FHA), Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (United States Department of Agriculture, USDA) hoặc Cục Quản Lý Phúc Lợi Cựu Chiến Binh (Veterans Benefits Administration, VA) hỗ trợ thì hạn chót yêu cầu tạm hoãn trả tiền lần đầu là ngày 30 tháng 9 năm 2021.
 • Nếu khoản vay của quý vị là do Fannie Mae hoặc Freddie Mac hỗ trợ thì hiện tại không có thời hạn yêu cầu tạm hoãn lần đầu.

Nếu khoản vay thế chấp của quý vị không được hỗ trợ ở cấp liên bang thì bên cho vay thế chấp của quý vị hoặc đại diện của bên cho vay có thể cung cấp các tùy chọn tạm hoãn trả tiền tương tự. Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc thanh toán cho các khoản vay thế chấp của mình thì bên cho vay thế chấp của quý vị hoặc đại diện của bên cho vay phải thảo luận các tùy chọn trợ cấp với quý vị.

Quyền của quý vị nếu quý vị bị từ chối tạm hoãn trả tiền

Nếu bên cho vay thế chấp của quý vị hoặc đại diện của bên cho vay từ chối yêu cầu tạm hoãn trả tiền của quý vị thì họ phải cung cấp cho quý vị:

 • Một bản mô tả chi tiết giải thích lý do yêu cầu của quý vị bị từ chối và
 • Những lý do cụ thể cho việc từ chối

Điều này áp dụng với tất cả các khoản vay thế chấp, cho dù có được hỗ trợ ở cấp liên bang hay không.

Nếu phần giải thích cho biết rằng yêu cầu của quý vị có sai sót hoặc thiếu thông tin thì quý vị có 21 ngày để sửa sai sót và bổ sung thông tin. 

Nếu quý vị yêu cầu tạm hoãn trả tiền, người cho quý vị vay tiền không thể bắt đầu tịch thu nhà hoặc tài sản của quý vị cho đến khi họ:

 • Liên hệ với quý vị để yêu cầu thanh toán
 • Chờ ít nhất 30 ngày sau khi liên hệ với quý vị để yêu cầu thanh toán
 • Nộp tờ khai cho biết họ đã liên hệ với quý vị để yêu cầu thanh toán
 • Nộp thông báo từ chối tạm hoãn trả tiền

Quý vị có thể phản đối việc liên hệ sau 30 ngày hoặc thông báo từ chối tạm hoãn trả tiền.

Nếu quý vị tin rằng người cho quý vị vay tiền đã gây thiệt hại cho quý vị do họ vi phạm pháp luật thì quý vị có thể đệ đơn kiện họ. Quý vị có thể nhận trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc với chi phí thấp từ các tổ chức trên toàn tiểu bang và địa phương.

Tìm hiểu thêm thông tin:

Liên hệ với cơ quan địa phương để được trợ giúp miễn phí nhằm tránh bị tịch thu tài sản thế chấp.


Khoản thanh toán Gói Khuyến Khích Vàng Của Tiểu Bang

Các hộ gia đình kiếm được $75,000 trở xuống có thể đủ điều kiện nhận được ít nhất một loại khoản thanh toán Gói Khuyến Khích Vàng Của Tiểu Bang (Golden State Stimulus, GSS). Trong đó bao gồm cả những người lao động không có giấy tờ. Các gia đình có trẻ nhỏ có thể nhận được khoản thanh toán cao hơn. 

Có hai loại khoản thanh toán GSS là GSS I và GSS II.

Thời hạn xác định tính đủ điều kiện

Quý vị phải nộp tờ khai thuế 2020 của mình chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 năm 2021

Tờ khai thuế 2020 của quý vị sẽ xác định quý vị có đủ điều kiện nhận được khoản thanh toán GSS hay không. 

Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ nhận được khoản thanh toán bằng tiền gửi trực tiếp hoặc séc qua đường bưu điện. 

Nếu đã nộp tờ khai thuế 2020 thì quý vị không phải làm gì khác. 

Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện nhận GSS I hay không Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện nhận GSS II hay không

Bảo hiểm thất nghiệp

Nếu bị mất việc hoặc bị giảm số giờ làm việc, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. 

Nộp đơn yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp. Tìm hiểu thêm ở trang hướng dẫn nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Trợ giúp nhận thực phẩm

Nếu quý vị hoặc người quý vị biết cần hỗ trợ để nhận thực phẩm giá phải chăng, hãy truy cập trang Nguồn thực phẩm.


Tìm trợ giúp