Nếu chịu ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng trợ giúp.

Tiền thuê nhà và tiện ích

Người thuê nhà có thể được bảo vệ khỏi bị trục xuất và được trợ giúp thanh toán tiền thuê nhà và các tiện ích. Chủ nhà cũng có thể nộp đơn xin trợ giúp.

Thực phẩm

Tìm hiểu thực phẩm miễn phí hoặc thẻ Chuyển Phúc Lợi Điện Tử (Electronic Benefit Transfer, EBT) để mua thực phẩm mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận.

Nghỉ ốm

Nếu quý vị không thể làm việc do quý vị hoặc thành viên gia đình mà quý vị chăm sóc mắc COVID-19, quý vị có thể được nghỉ phép có lương.

Miễn giảm thế chấp

Những chủ nhà chưa trả được nợ thế chấp do COVID-19 có thể được giúp đỡ để trả nợ.

Chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm sức khỏe

Nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc cần chăm sóc y tế thì có các tùy chọn miễn phí hoặc chi phí thấp để giúp quý vị nhận được sự hỗ trợ mà quý vị cần.

Thất nghiệp

Các phúc lợi do đại dịch đã kết thúc hoặc bị cắt giảm vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. Tìm hiểu xem quý vị đủ điều kiện nhận những phúc lợi nào ngay bây giờ và cách nộp đơn đăng ký.

Chi phí tang lễ

Có một chương trình có thể giúp giảm bớt gánh nặng tài chính trong thời điểm khó khăn này.

Nhà ở và tình trạng vô gia cư

Nếu quý vị đang gặp khó khăn khi tìm nhà ở, chúng tôi có thể trợ giúp.

Tạm hoãn trả khoản vay thế chấp

Chủ nhà và chủ đất đang gặp khó khăn trong việc trả nợ thế chấp có thể có thêm thời gian để trả.

Trợ cấp và khoản vay cho doanh nghiệp

Nếu quý vị là chủ sở hữu doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, quý vị có thể nộp đơn đăng ký hưởng trợ cấp, hỗ trợ khoản vay và tín dụng thuế.

Phúc lợi dành cho trẻ em

Tìm hiểu những chương trình trợ cấp về tài chính và dịch vụ trông trẻ nào hiện có sẵn cho các gia đình có con nhỏ.

Khoản thanh toán khuyến khích

Tìm hiểu các khoản thanh toán khuyến thích nào vẫn có sẵn và làm thế nào quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận.