Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, Thống Đốc Newsom đã ban hành Sắc Lệnh N-33-20 chỉ thị toàn bộ cư dân ngay lập tức tuân thủ các chỉ thị hiện hành về y tế công cộng của Tiểu Bang là ở nhà, trừ khi cần phải duy trì hoạt động liên tục của các lĩnh vực cơ sở hạ tầng thiết yếu và các lĩnh vực bổ sung mà Viên Chức Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang có thể chỉ định là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của tất cả người dân California.

Theo lệnh này, Cán Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang đã chỉ định danh sách sau đây gồm Người Lao Động trong Lĩnh Vực Hạ Tầng Quan Trọng Thiết Yếu để giúp các đối tác tiểu bang, địa phương, bộ lạc và trong ngành khi họ nỗ lực bảo vệ cộng đồng, đồng thời đảm bảo tính liên tục của các chức năng thiết yếu đối với sức khỏe và an toàn công cộng, cũng như an ninh kinh tế và quốc gia.

Chỉ số ngành

Hướng dẫn liên quan cho tất cả các ngành