Phúc Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp của liên bang có thể giúp quý vị thanh toán chi phí Internet băng thông rộng của mình. Quý vị có thể nộp đơn đăng ký bắt đầu từ ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Đó là gì?

 • Giảm $50 một tháng cho hóa đơn Internet băng thông rộng của quý vị
 • $75 một tháng nếu quý vị sống trên vùng đất của các Bộ Lạc
 • Giảm giá $100 khi mua máy tính xách tay hoặc máy tính bảng

Quý vị có đủ điều kiện tham gia không?

Quý vị đủ điều kiện nếu có người trong hộ gia đình quý vị:

 • Nhận Medi-Cal
 • Nhận phúc lợi Chuyển Phúc Lợi Điện Tử (Electronic Benefit Transfer, EBT) (CalFresh hoặc CalWORKS)
 • Nhận phúc lợi Trợ Cấp Tạm Thời cho Các Gia Đình Nghèo Khó (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) cho Bộ Lạc hoặc phúc lợi của Chương Trình Phân Phối Thực Phẩm cho Khu Bảo Tồn của Thổ Dân Da Đỏ
 • Mất việc hoặc bị sa thải
  • Và thu nhập của quý vị dưới $99,000 nếu nộp thuế riêng hoặc $198,000 nếu nộp thuế chung
 • Ăn bữa trưa thông qua chương trình bữa trưa học đường miễn phí và giảm giá trong năm nay hoặc năm ngoái
 • Đã nhận được khoản trợ cấp Pell Grant năm nay
 • Đủ điều kiện nhận phúc lợi trên điện thoại Lifeline
 • Đủ điều kiện tham gia chương trình băng thông rộng hiện tại dành cho người có thu nhập thấp (hoặc COVID-19) của nhà cung cấp dịch vụ Internet
 • Có thu nhập dưới $12,880 đối với gia đình 1 người và tối đa $44,660 đối với gia đình 8 người.

Quý vị có thêm câu hỏi về điều kiện tham gia không? Hãy cho chúng tôi biết.

Chương trình này sẽ kéo dài bao lâu?

Đây là một chương trình tạm thời và sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

Trước khi chương trình kết thúc:

 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý vị sẽ thông báo cho quý vị biết chương trình sắp kết thúc
 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý vị sẽ cung cấp các tùy chọn cho các chương trình băng thông rộng chi phí thấp khác nếu có
 • Dịch vụ của quý vị sẽ kết thúc trừ khi quý vị cho nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng của mình biết rằng quý vị muốn tiếp tục thanh toán cho một gói dịch vụ mà không cần chiết khấu

Quý vị đăng ký tham gia bằng cách nào?

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng đang tham gia sau khi chương trình bắt đầu vào ngày 12 tháng 5. Sau khi quý vị quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng nào, quý vị có thể nộp đơn đăng ký. Quý vị có thể đăng ký tham gia chương trình trực tiếp với một số nhà cung cấp. Các nhà cung cấp khác sẽ yêu cầu quý vị đăng ký tham gia bằng cách sử dụng biểu mẫu do chính phủ liên bang lập.

Xem danh sách các nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng đang cung cấp chương trình chiết khấu trong khu dân cư của quý vị. Nhấp vào đây. (Sắp có)

Làm sao để quý vị tìm thấy thêm thông tin?

Chính phủ liên bang cũng đã công bố nhiều thông tin về Phúc Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp. Đây là danh sách các câu hỏi thường gặp.

Quý vị cần thêm thông tin về phúc lợi này? Hãy cho chúng tôi biết.

Chúng tôi muốn lắng nghe trải nghiệm của quý vị

Phúc lợi băng thông rộng khẩn cấp là một chương trình của liên bang nhưng chúng tôi muốn hiểu rõ về nhu cầu và trải nghiệm của người dân California để cải thiện những dịch vụ hỗ trợ mà tiểu bang cung cấp.

Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của quý vị.