Tiểu bang sẽ tiến tới mở lại hoạt động giảng dạy trên lớp một cách thận trọng theo từng quận dựa trên dữ liệu y tế địa phương.

Trên trang này:

Khối Mầm Non - Lớp 12

Mở cửa trở lại an toàn

Kế Hoạch Trường Học An Toàn Cho Mọi Người của California sẽ hỗ trợ để các trường học tiếp tục giảng dạy trên lớp an toàn và áp dụng phương pháp theo từng giai đoạn, căn cứ theo khoa học, để quay lại giảng dạy trên lớp cho học sinh nhỏ tuổi. Kế hoạch sẽ thực hiện việc này bằng cách kết hợp giữa cấp vốn, thử nghiệm, thiết bị bảo hộ cá nhân (Personal protective equipment, PPE), hướng dẫn an toàn và vắc-xin cho nhân viên trường học.

Trung Tâm Trường Học An Toàn Cho Mọi Người

Đóng cửa

Để biết thông tin hiện tại về tình trạng đóng cửa và mức độ ảnh hưởng từ việc đóng cửa đối với niên học, hãy liên hệ với học khu tại khu vực của quý vị.

Hướng dẫn

Sở Giáo Dục California đưa ra hướng dẫn về việc hỗ trợ đối tượng học sinh, bao gồm:

California đã đưa ra hướng dẫn giáo dục K-12 hỗ trợ lãnh đạo đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh chịu ảnh hưởng bởi việc đóng cửa của trường học, chú trọng vào hoạt động hỗ trợ trẻ em có thu nhập thấp và trẻ khuyết tật. 

CDC cũng đã đưa ra các đề xuất để tiếp tục hướng dẫn trực tiếp, an toàn. Hãy xem hướng dẫn của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) so với Hướng Dẫn của Sở Y Tế Công Cộng California trong Sổ Tay Hướng Dẫn Dành Cho Các Trường Học Thuộc Khối Mầm Non-Lớp 12 tại California của CDC.

Giáo dục đại học

Hướng dẫn tạm thời cho các tổ chức giáo dục đại học này được đưa ra để giúp các tổ chức và cộng đồng của họ lập kế hoạch và chuẩn bị để trở lại giảng dạy trên lớp.

Nhiều trường, như Trường Đại Học Tiểu Bang California (CSU), đang điều chỉnh tiêu chí tuyển sinh để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Hãy xem chương trình ứng phó với đại dịch COVID-19 của trường cao đẳng và đại học của quý vị:

Để tìm hiểu thêm về gói hỗ trợ tài chính của tiểu bang quý vị, hãy truy cập trang web của Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California.

Lễ tốt nghiệp và phát bằng

Đã có hướng dẫn cho học sinh, giáo viên, gia đình và quản trị viên trường học - những người muốn trực tiếp tổ chức biểu dương thành tích trên trang web của Sở Y Tế Công Cộng. Các nhà tổ chức lễ phát bằng điều phối các sự kiện này phải theo dõi mức độ rủi ro tại quận của mình và tuân thủ hướng dẫn để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Tìm hiểu mức độ rủi ro của quận quý vị trên trang Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của chúng tôi.

Hỏi và đáp

Khối Mầm Non - Lớp 12

Giáo dục đại học

Duy trì cập nhật thông tin