California cam kết hỗ trợ nhân viên và học sinh/sinh viên trở lại hoạt động dạy và học trực tiếp trên lớp một cách an toàn cho năm học 2021-2022.

Trên trang này:


Hướng dẫn dành cho K-12

California đã ban hành hướng dẫn cho các trường học từ khối mẫu giáo đến Lớp 12 (Kindergarten to Grade 12, K-12) trong năm học 2021-2022. Hướng dẫn cập nhật này giúp các trường chuẩn bị cho việc giảng dạy trên lớp một cách an toàn. Hướng dẫn sẽ áp dụng các khuyến nghị mới nhất của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) theo các điều kiện tại California. Tất cả người trưởng thành và học sinh trong các trường học K-12 phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà.

Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) tiếp tục đánh giá các điều kiện một cách liên tục. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2021, CDPH sẽ quyết định có cần cập nhật các yêu cầu về khẩu trang hay không.

Xem Trung Tâm Trường Học An Toàn để biết các nguồn tài nguyên hỗ trợ giảng dạy trên lớp an toàn.


Giáo dục đại học

Hầu hết các doanh nghiệp đều phải tiếp tục tuân thủ Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời (Emergency Temporary Standards, ETS) về Phòng Ngừa COVID-19, bao gồm các hướng dẫn y tế công cộng hiện hành. Các ETS này được đưa ra để giúp các tổ chức và cộng đồng của họ lập kế hoạch và chuẩn bị để trở lại công tác dạy và học trên lớp.

Nhiều trường học, như Đại Học Tiểu Bang California (California State University, CSU), đang điều chỉnh tiêu chí tuyển sinh để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Hãy xem chương trình ứng phó với đại dịch COVID-19 của trường cao đẳng và đại học của quý vị:

Để tìm hiểu thêm về gói hỗ trợ tài chính của tiểu bang, hãy truy cập trang web của Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California.


Luôn cập nhật thông tin