California tiếp tục tập trung vào sự an toàn và sức khoẻ toàn diện của trẻ em và học sinh.

Trên trang này:


Các trường học từ khối mẫu giáo đến lớp 12

Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) cam kết hỗ trợ học tập trên lớp an toàn tại các trường học từ khối mẫu giáo đến lớp 12 và hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Tìm hiểu thêm thông tin:


Cơ sở trông trẻ

Sở Dịch Vụ Xã Hội California (California Department of Social Services, CDSS) và Sở Y Tế Công Cộng California (CDPH) đã hợp tác với nhau để hướng dẫn và thông báo các nguồn hỗ trợ COVID-19 cho các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trông Trẻ và các Bậc Phụ Huynh.

Tìm hiểu thêm thông tin:


Khu cắm trại và các hoạt động dành cho thanh thiếu niên có giám sát

Các chương trình có giám sát liên quan đến thanh thiếu niên có thể xem lại hướng dẫn cho Trường Học từ Khối Mẫu Giáo đến Lớp 12Cơ Sở Trông Trẻ. Các chương trình này cần tuân thủ các chiến lược có liên quan để giảm sự lây lan của COVID-19.


Giáo dục đại học

Cơ sở giáo dục đại học phải tuân thủ:

Tìm các nguồn hỗ trợ cho các trường cao đẳng và đại học để giảm nguy cơ mắc COVID-19.

Các trường cao đẳng và đại học công lập đã chia sẻ thông tin mới nhất cho cộng đồng của họ.

Nếu quý vị đang được nhận hỗ trợ tài chính, hãy truy cập trang web của Ủy Ban Viện Trợ Sinh Viên California để biết thông tin mới nhất.