Tiểu bang sẽ tiến tới giảng dạy trên lớp trở lại một cách thận trọng theo từng quận căn cứ theo dữ liệu y tế địa phương.

Khối Mầm Non - Lớp 12

Mở cửa trở lại an toàn

Kế Hoạch Trường Học An Toàn Cho Mọi Người của California sẽ hỗ trợ để các trường học tiếp tục giảng dạy trên lớp an toàn và áp dụng phương pháp theo từng giai đoạn, căn cứ theo khoa học, để quay lại giảng dạy trên lớp cho học sinh nhỏ tuổi. Kế hoạch sẽ thực hiện việc này bằng cách kết hợp giữa cấp vốn, thử nghiệm, thiết bị bảo hộ cá nhân (Personal protective equipment, PPE), hướng dẫn an toàn và vắc-xin cho nhân viên trường học.

Trung Tâm Trường Học An Toàn Cho Mọi Người

Đóng cửa

Để biết thông tin hiện tại về tình trạng đóng cửa và mức độ ảnh hưởng từ việc đóng cửa đối với niên học, hãy liên hệ với học khu tại khu vực của quý vị.

Hướng dẫn

California cũng đã đưa ra hướng dẫn giáo dục dành cho khối Mầm Non - Lớp 12 (Kindergarten to 12th Grade, K-12) nhằm hỗ trợ ban lãnh đạo đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh chịu ảnh hưởng từ quyết định đóng cửa trường học, chú trọng vào việc hỗ trợ con em của các gia đình có thu nhập thấp và trẻ khuyết tật.

Sở Giáo Dục California đưa ra hướng dẫn về việc hỗ trợ đối tượng học sinh, bao gồm:

Giáo dục đại học

Hướng dẫn tạm thời cho các tổ chức giáo dục đại học này được đưa ra để giúp các tổ chức và cộng đồng của họ lập kế hoạch và chuẩn bị để trở lại giảng dạy trên lớp.

Nhiều trường, như Trường Đại Học Tiểu Bang California (CSU), đang điều chỉnh tiêu chí tuyển sinh để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Hãy xem chương trình ứng phó với đại dịch COVID-19 của trường cao đẳng và đại học của quý vị:

Để tìm hiểu thêm về gói hỗ trợ tài chính của tiểu bang quý vị, hãy truy cập trang web của Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California.

Hỏi và đáp

Khối Mầm Non - Lớp 12

Giáo dục đại học

Duy trì cập nhật thông tin