Chúng tôi đã xác định các tài nguyên thông tin dành cho giáo viên muốn tăng cường kỹ năng giảng dạy từ xa của họ.

Lực Lượng Đặc Nhiệm về Khôi Phục Việc Làm & Kinh Doanh của Thống Đốc đã xác định việc hỗ trợ cho các nhà giáo dục là một yếu tố trọng yếu đối với sự phục hồi của California sau đại dịch COVID-19. Đối với các trường học chưa mở cửa trở lại để giảng dạy trực tiếp, các nhà giáo dục tiếp tục điều hướng vượt qua những thách thức trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo từ xa chất lượng cao. Có nhiều tài nguyên thông tin đào tạo từ xa và danh sách sau đây được lựa chọn dựa trên chất lượng và phạm vi.