Giờ đây, quý vị có thể truy cập bản sao hồ sơ vắc-xin kỹ thuật số nếu quý vị đã tiêm vắc-xin tại California. Nếu quý vị muốn chia sẻ bằng chứng tiêm vắc-xin của mình, quý vị có thể sử dụng phiên bản kỹ thuật số hoặc thẻ được cấp cho quý vị tại thời điểm tiêm vắc-xin.

Trên trang này:

Giờ đây, quý vị có thể nhận hồ sơ vắc-xin kỹ thuật số của mình. Hồ sơ này được gọi là Hồ Sơ Vắc-xin Kỹ Thuật Số (Digital Vaccine Record, DVR). Quý vị sẽ có hồ sơ nếu:

 • Quý vị đã tiêm vắc-xin tại California và
 • Thông tin của quý vị trùng khớp với thông tin được ghi nhận trong hệ thống chủng ngừa của tiểu bang.

Cách nhận hồ sơ vắc-xin của quý vị

 • Truy cập myvaccinerecord.cdph.ca.gov
 • Nhập thông tin sau của quý vị: 
  • Tên 
  • Ngày sinh 
  • Email hoặc số điện thoại mà quý vị đã cung cấp khi tiêm vắc-xin 
 • Tạo một mã PIN bốn chữ số 

Bản sao kỹ thuật số này có thể được sử dụng làm bằng chứng về việc tiêm vắc-xin.  

Xem Các Câu Hỏi Thường Gặp để tìm hiểu thêm về hồ sơ vắc-xin kỹ thuật số của quý vị. 


Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nhận hồ sơ của mình

Nếu quý vị không nhận được hồ sơ vắc-xin của mình, quý vị có thể cần chỉnh sửa hoặc bổ sung một số thông tin.  

Lý do có thể khiến quý vị không nhận được hồ sơ vắc-xin của mình: 

 • Cơ sở chích ngừa của quý vị không báo cáo việc chích vắc-xin của quý vị 
 • Thông tin quý vị đã nhập không khớp với hồ sơ của quý vị trong sổ đăng ký

Để sửa hoặc cập nhật hồ sơ vắc-xin, quý vị vui lòng gửi yêu cầu thông qua Virtual Assistant (Trợ Lý Ảo).  

Hãy đọc Hướng Dẫn & Tiêu Chuẩn về Hồ Sơ Vắc-xin để biết thêm thông tin.