Nằm trong cam kết về tính minh bạch của chính quyền, trang này cung cấp cho công chúng quyền tiếp cận với các hợp đồng trị giá hơn $250,000 đã được ký kết trong quá trình ứng phó của tiểu bang với đại dịch COVID-19 chưa từng có này. Mục tiêu của trang này là cho phép người dân California giám sát việc chi tiêu của tiểu bang và biết được số tiền thuế của họ được sử dụng như thế nào.

Trang này sẽ được cập nhật thường xuyên khi có thêm các hợp đồng bổ sung và được đưa vào những hợp đồng có giá trị cao đáng kể có thể thu hút sự quan tâm của công chúng. Nó không có nghĩa là tính toán đầy đủ TOÀN BỘ chi phí của tiểu bang. Để biết thêm thông tin về hoạt động chi tiêu của tiểu bang, quý vị có thể truy cập cổng thông tin minh bạch tài chính của California Open FI$Cal có hiển thị dữ liệu từ Hệ Thống Thông Tin Tài Chính của California (FI$Cal).

A-D:

E-J:

K-P:

Q-Z:

Chính quyền đang nỗ lực làm việc để đảm bảo mọi người dân California đều có quyền truy cập đầy đủ nội dung trên trang web này. Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp của Thống Đốc California (California Governor's Office of Emergency Services, Cal OES) hiện đang tiến hành sửa đổi tất cả các tài liệu trên trang này. Tạm thời, nếu quý vị cần hỗ trợ truy cập vào các tài liệu có trên trang này, vui lòng liên hệ: media@caloes.ca.gov.