Để tuân thủ cam kết về tính minh bạch của California, dưới đây là thông tin ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cơ quan tiểu bang.

Chúng tôi sẽ cập nhật các nguồn thông tin này khi có thông tin mới. Đây không phải là danh sách đầy đủ tất cả các nguồn thông tin của tiểu bang.