Nagsisikap ang California na bigyan ng suportang pinansyal ang mga taong apektado ng outbreak ng COVID-19 at mapanatili silang ligtas. Alamin kung sa anong mga benepisyo ka kwalipikado at kung paano mag-apply para sa mga ito. Tingnan ang chart na ito ng mga benepisyo na available para sa mga manggagawa.

Insurance Habang Walang Trabaho

Kung nawalan ka ng trabaho o nabawasan ang mga oras mo, at natutugunan mo ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado, maaari kang maging kwalipikadong makatanggap ng mga benepisyo ng Insurance para sa Nawalan ng Trabaho (Unemployement Insurance, UI) mula sa Kagawaran ng California para sa Pagsusulong ng Trabaho (Employment Development Department).

Gabay sa pag-a-apply para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho

Inalis ng estado ang mga tagal ng paghihintay para sa insurance para sa nawalan ng trabaho at kapansanan para sa mga taga-California na mawawalan ng trabaho dahil sa outbreak ng COVID-19.

Tingnan ang programa at benepisyo para sa mga manggagawang apektado ng COVID-19 ng EDD para sa pinakabagong balita.

Tulong para sa mga self-employed at independent na kontratista

Simula Abril 28, maglulunsad ang estado ng bagong programa para tulungan ang mga walang trabaho o walang regular na trabaho na taga-California na mga may-ari ng negosyo, self-employed, independent na kontratista, at iba pang naapektuhan sa pinansyal na paraan dahil sa pandemya. Isa itong programang pinopondohan ng pederal na tinatawag na programang Tulong sa Nawalan ng Trabaho sa Panahon ng Pandemya (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Ang mga benepisyo ng PUA ay magiging available kung hindi ka magkakwalipika para sa mga regular na benepisyo ng UI sa California o ibang estado, at hindi rin magkakwalipika para sa mga benepisyo ng Insurance sa May Kapansanan ng Estado o May Bayad na Leave para sa Pamilya. Ang mga benepisyo ng PUA ay iiisyu sa loob ng 24-48 oras, hindi sa karaniwang 21 araw ​para sa mga regular na claim sa UI.

Higit pang benepisyo para sa mga manggagawang nakakatanggap ng UI o PUA

Ang mga manggagawa sa California na makakatanggap ng Insurance Habang Walang Trabaho (UI) o ng Tulong sa Nawalan ng Trabaho sa Panahon ng Pandemya mula Marso 29 hanggang Hulyo 25, 2020 ay makakakuha ng $600 kada linggo na awtomatikong idaragdag sa kanilang mga benepisyo sa pamamagitan ng CARES Act ng pederal.

Kung nagamit mo na ang lahat ng iyong available na benepisyo sa Insurance Habang Walang Trabaho (UI), posibleng may maging available na karagdagang 13 linggo ng mga benepisyo sa pamamagitan ng Pang-emergency na Kabayaran para sa Kawalan ng Trabaho sa Panahon ng Pandemya (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) na pinopondohan ng pederal. Kung nagamit mo na ang lahat ng iyong benepisyo sa PEUC, posibleng may maging available na karagdagang 20 linggo ng mga benepisyo sa pamamagitan ng programa sa mga benepisyo na Pinalawig ng Pederal at Estado (Federal-State Extended Duration, FED-ED).

Ang mga manggagawang nakatanggap ng mga benepisyo para sa kawalan ng trabaho noong Hulyo 26 hanggang Agosto 15, 2020 ay posibleng makakuha ng $300 bawat linggo na bukod pa sa kanilang mga benepisyo sa pamamagitan ng programang Tulong para sa Mga Nawalan ng Sahod (Lost Wages Assistance, LWA). Kasama rito ang regular na Insurance Habang Walang Trabaho, Tulong sa Nawalan ng Trabaho sa Panahon ng Pandemya, Pang-emergency na Kabayaran para sa Kawalan ng Trabaho sa Panahon ng Pandemya, o mga extension ng FED-ED. Ang mga pagbabayad ay para sa ilang linggong kawalan ng trabaho, na nagsimula noong Hulyo 26, 2020, at magiging available ang mga ito sa limitadong panahon.

Makakita ng higit pang detalyadong impormasyon sa Mga FAQ Tungkol sa Coronavirus (COVID-19) FAQ at Mga FAQ Tungkol sa Tulong sa Nawalan ng Trabaho sa Panahon ng Pandemya ng EDD.

Pagpapanatiling ligtas sa mga lugar ng trabaho

Mga manggagawang may impeksyong dulot ng COVID-19

Kung may trabaho ka at mayroon kang COVID-19, dapat kang manatili sa bahay. May mga available na opsyon kung hindi ka makakapagtrabaho dahil ikaw o ang isang taong inaalagaan mo ay may sakit o nagka-quarantine. 

Mga karapatan at kaligtasan ng mga manggagawa

Suporta para sa mga nagtatrabahong magulang

  • Tingnan ang suporta para sa mga nagtatrabahong pamilya (PDF) para sa impormasyong makakatulong sa iyong maghanap ng pangangalaga ng bata, maghanap ng tulong sa pagbabayad ng pangangalaga ng bata, at nag-uugnay sa iyo sa mga karagdagang suporta para sa iyong pamilya.
  • Bisitahin ang page na Pangangalaga ng Bata para matuto pa tungkol sa mga opsyon sa pangangalaga ng bata, na malapit sa iyo.

Pansamantalang pabahay para sa mga mahalagang manggagawa

Mga hotel room para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan 

Ang Hindi Naka-congregate na Paninirahan (Non-Congregate Sheltering, NCS) para sa Programa sa Mga Manggagawa sa Pangangalagang Pangkalusugan ng California (California Healthcare Workers Program) ay binuo para mapanatiling ligtas ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Nagbibigay ito ng mga hotel room para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng kritikal na pangangalaga sa mga pasyenteng may COVID-19 para hindi nila madala ang virus sa kanilang mga tahanan. Para alamin ang pagiging kwalipikado sa programa at kung paano magpareserba ng kwarto, bisitahin ang mga Hotel room para sa mga healthcare worker sa California.

Mga hotel room para sa mga manggagawa sa agrikultura

Ang programang Pabahay para sa Ani (Housing for the Harvest) ay nag-aalok ng pansamantalang pabahay sa mga manggagawa sa bukid at pagproseso ng pagkain, na kailangang mag-isolate dahil sa COVID-19. Tumutulong ito sa mga nalantad na manggagawa sa agrikultura, na maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng espasyo sa pag-self isolate.  

Bisitahin ang Pabahay para sa mga agrikultural na manggagawa para malaman ang higit pang impormasyon.

Mga tanong at sagot

Manatiling updated