Countdown para sa muling pagbubukas

araw
oras
minuto
segundo

Magpabakuna para Manalo

Programa ng incentive sa bakuna ng California

Magpabakuna para magka-reward

Nabakunahan na o magpapabakuna pa lang? Mahusay! Magkakaroon ka ng pagkakataong manalo ng $50,000 o ng grand prize na $1.5 milyon!

Hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19? Makinig! Magpabakuna sa lalong madaling panahon para maging kwalipikado sa $50 na incentive card at iba pang cash na papremyo. Gusto ka naming pasalamatan para sa pagtulong sa aming pagtagumpayan ang pandemya sa California!

$1.5 milyong grand prize

$50,000 Fridays

$50 na card

Paano ka puwedeng manalo

$1.5 milyong grand prize

Ito ang pinakamalaki naming “pasasalamat” sa mga Californian na tapos nang magpabakuna laban sa COVID-19. 10 ang mananalo sa Hunyo 15 na makakatanggap ng tig-$1.5 milyon — kaya $15 milyon ang mapapanalunan sa kabuuan! Awtomatikong maisasali ang lahat ng Californian na nakatanggap na ng hindi bababa sa isang dosis laban sa COVID-19.

Kwalipikado kang manalo ng $1.5 milyon kung ikaw ay:

 • Nakatira sa California,
 • May edad na 12 taon pataas,
 • At nakatanggap na ng hindi bababa sa isang dosis ng iyong bakuna laban sa COVID-19.

Ibibigay ang premyo kapag nakumpleto na ng nanalo ang serye ng kanyang bakuna. Hindi kwalipikado ang mga nasa bilangguan at ang mga taong nakatira sa labas ng California. Tingnan ang Mga Tuntunin at Kundisyon.

Ang mga nanalo ay aabisuhan ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California at hindi pagbabayarin ng anumang singil na nauugnay sa pagkumpirma ng pagiging kwalipikado para sa cash na papremyo.

Puwedeng iulat sa rumors@cdph.ca.gov ang anumang mapanlokong aktibidad o maling impormasyon. Dapat ding gamitin ng mga indibidwal ang email address na ito sa pag-uulat ng anumang alalahanin tungkol sa kung totoo ba ang anumang pakikipag-ugnayan sa kanila kaugnay ng mga cash na pampremyo.

Hindi pa nababakunahan?

$50,000 Fridays

Pero, hindi lang iyan. Ang lahat ng nakatanggap na ng hindi bababa sa isang dosis laban sa COVID-19 sa estado ng California ay awtomatikong maisasali para sa $50,000 Fridays! Tatlumpu ang mag-uuwi ng $50,000. Labinlimang tao ang mananalo sa Biyernes, Hunyo 4, at may 15 ulit na mananalo sa Biyernes, Hunyo 11.

Panoorin ang: Raffle noong Hunyo 4

Kwalipikado kang manalo sa $50,000 Fridays kung ikaw ay:

 • Nakatira sa California,
 • May edad na 12 taon pataas,
 • At nakatanggap na ng hindi bababa sa isang dosis ng iyong bakuna laban sa COVID-19.

Ibibigay ang premyo kapag nakumpleto na ng nanalo ang serye ng kanyang bakuna. Hindi kwalipikado ang mga nasa bilangguan at ang mga taong nakatira sa labas ng California. Tingnan ang Mga Tuntunin at Kundisyon.

Ang mga nanalo ay aabisuhan ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California at hindi pagbabayarin ng anumang singil na nauugnay sa pagkumpirma ng pagiging kwalipikado para sa cash na papremyo.

Puwedeng iulat sa rumors@cdph.ca.gov ang anumang mapanlokong aktibidad o maling impormasyon. Dapat ding gamitin ng mga indibidwal ang email address na ito sa pag-uulat ng anumang alalahanin tungkol sa kung totoo ba ang anumang pakikipag-ugnayan sa kanila kaugnay ng mga cash na pampremyo.

Gusto mo bang magkaroon ng pagkakataong mapabilang sa mga mananalo?

$50 na card – “You Call the Shot California”

Hindi pa nababakunahan? Ngayon na ang pagkakataon mo. Simula sa Mayo 27, ang unang dalawang milyong Californian na magsisimula at makakakumpleto ng kanilang bakuna laban sa COVID-19 ay makakatanggap ng:

 • $50 na virtual na card (na puwedeng gastusin online, in-store kung saan tinatanggap ang mga pangunahing debit card, o idagdag sa isang mobile wallet na magagamit para mamili sa mga store na tumatanggap ng mga mobile wallet),
 • O kaya, $50 na gift card na pang-grocery mula sa Kroger (kasama ang Ralphs, Food 4 Less, at Foods Co.),
 • O kaya, $50 na gift card na pang-grocery mula sa Albertsons (kasama ang Safeway, Albertsons, Vons, Pavilions, at Andronico's Community Markets).

Available habang may supply.

Kwalipikado kang makatanggap ng $50 na card kung ikaw ay:

 • Nakatira sa California,
 • May edad na 12 taon pataas,
 • At magpapabakuna simula sa o pagkalipas ng Mayo 27.

Isasali ka rin para sa pagkakataong manalo sa raffle ng cash na papremyo!

Ibibigay ang premyo kapag nakumpleto na ng nanalo ang serye ng kanyang bakuna. Hindi kwalipikado ang mga nasa bilangguan at ang mga taong nakatira sa labas ng California. Tingnan ang Mga Tuntunin at Kundisyon.

Magpabakuna

Handa nang magpabakuna? Pumunta sa myturn.ca.gov o tumawag sa Hotline para sa COVID-19 ng CA sa 1-833-422-4255 para makakita ng lugar para sa pagbabakuna na malapit sa iyo. Marami ang tumatanggap ng walk in nang walang appointment.

Hindi mo kailangang mag-book sa pamamagitan ng My Turn para maging kwalipikado sa incentive na ito. Kwalipikado ka kung magpapabakuna ka sa anumang lugar sa California na nag-uulat sa pambuong-estadong registry para sa pagbabakuna (CAIR), kasama ang mga serbisyo sa pagbabakuna sa tahanan.

Kunin ang code

Kung magpapabakuna ka sa o pagkalipas ng Mayo 27, makakakuha ka ng redemption code sa pamamagitan ng text o email sa loob ng 7-10 araw pagkatapos ng huli mong bakuna. Para sa mga tatanggap ng seryeng may dalawang dosis, itatabi ang iyong $50 na card hanggang sa makuha mo ang iyong pangalawang dosis.

 • Kung wala kang mobile phone o email address, 7-10 araw pagkatapos ng iyong bakuna, puwede kang tumawag sa 1-833-993-3873 para makatanggap ng aktwal na card.
 • Kung wala kang permanenteng address, 7-10 araw pagkatapos ng iyong bakuna, tumawag sa 1-833-993-3873 para isaayos ang paghahatid ng iyong $50 na card.

Pumili ng iyong reward

Pumili ng iyong card! Papadalhan ka namin ng mga tagubilin.

Aabutin nang hanggang limang araw (kasama ang mga weekend) para matanggap ang pinili mong card kapag na-redeem na ang code.

Kung wala ka pang 18 taong gulang, kailangan ay may magulang o tagapangalaga ka na kukumpleto sa proseso ng pagpili ng card para sa iyo, maliban na lang kung isa kang emancipated na menor de edad.

Handa nang magka-reward?

Mga tanong at sagot

Para sa mga panuntunan, pagiging kwalipikado, at higit pang detalye, tingnan ang Mga Tuntunin at Kundisyon.

$1.5 milyong grand prize at $50,000 Fridays

$50 na card – “You Call the Shot California”