Vax for the Win (Magpabakuna para Manalo)

Programa ng incentive sa bakuna ng California

Magpabakuna para magka-reward

$50 na card ng programang “You Call the Shot California,” natapos na noong Enero 7, 2022.

Na-redeem mo na dapat ang iyong code para sa $50 na card bago ang petsang iyon. Valid pa rin ang mga card pagkalipas ng petsa ng pagtatapos ng programa.

Mga tanong at sagot

Para sa mga panuntunan, pagiging kwalipikado, at higit pang detalye, tingnan ang Mga Tuntunin at Kundisyon.

Gaano katagal may mga incentive card? Hanggang kailan ang programa?

Naging available lang ang mga card sa unang 2 milyong kwalipikadong indibidwal na nagsimulang magpabakuna noong Mayo 27 hanggang Hulyo 18, 2021. Natapos ang programa noong Enero 7, 2022.

Kung nakuha ko na ang aking dosis bago magsimula ang programa sa incentive card, at kukunin ko ang aking pangalawang dosis pagkatapos nitong magsimula, kwalipikado ba ako?

Hindi, hindi ka naging kwalipikadong makatanggap ng incentive card. Pero naging kwalipikado ka para sa iba pang cash at bakasyong papremyo. Layunin ng programa sa card na hikayatin ang mga hindi pa nababakunahang Californian na magpabakuna.

Makakatanggap ba ako ng $50 na incentive card kung nakumpleto ko ang aking bakuna bago magsimula ang programa?

Hindi. Layunin ng programa sa incentive card na hikayatin ang mga natitirang Californian na magpabakuna. Gayunpaman, naging kwalipikado para sa iba pang cash at bakasyong papremyo ang mga nabakunahan nang Californian.

Paano ko makukuha ang aking redemption code?

Kung sinimulan mong magpabakuna noong Mayo 27 hanggang Hulyo 18, 2021 makakakuha ka ng redemption code sa pamamagitan ng text o email sa loob ng 7-10 araw pagkatapos ng huli mong bakuna. Para sa mga tatanggap ng seryeng may dalawang dosis, itatabi ang iyong $50 na card hanggang sa makuha mo ang iyong pangalawang dosis.

Gaano katagal bago natanggap ang incentive card pagkatapos itong i-redeem?

Inabot nang hanggang limang araw ng negosyo bago matanggap ang incentive card.

Paano napatunayan ng mga taong tapos na sila sa dalawang dosis? Paano kung may susubok na mandaya sa pamamagitan ng pekeng card ng bakuna?

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay sinusubaybayan sa mga talaan sa pagbabakuna ng California. Ibibigay ang mga incentive card at iba pang cash na papremyo batay sa mga talaang iyon.

May opsyon ba sa mga incentive card?

Oo, may tatlong pagpipilian:

  1. Virtual Mastercard®: Hindi ATM card kaya hindi ito puwedeng i-cash out. Puwede itong i-redeem online sa mga lugar na tumatanggap ng Debit Mastercard®. Isa itong virtual na incentive card, at puwede itong idagdag sa mobile wallet sa telepono.
  2. Kroger: Good at Ralphs, Food 4 Less, at Foods Co. Inirerekomenda naming i-print ang card, dahil hindi lahat ng grocery ay may kakayahang i-scan ito sa telepono. (Tandaan: Hindi tumatanggap ng card bilang bayad ang ilang Food 4 Less na tindahan sa Northern California at sa Central Coast. Tingnan ang listahang ito ng mga kalahok na lokasyon ng Kroger.)
  3. Albertsons: Good at Safeway, Albertsons, Vons, Pavilions, at Andronico's Community Market. Inirerekomenda naming i-print ang card, dahil hindi lahat ng grocery ay may kakayahang i-scan ito sa telepono.

Kung wala ka pang 18 taong gulang, kailangan ay may magulang o tagapangalaga ka na kukumpleto sa proseso ng pagpili ng card para sa iyo, maliban na lang kung isa kang emancipated na menor de edad.

Nag-e-expire ba ang aking redemption code?

Oo. Nagamit mo na dapat ang redemption code bago ang Enero 7, 2022. Kapag na-claim na ito, mag-e-expire ang Virtual Mastercard® pagkalipas ng 12 buwan. Hindi nag-e-expire ang mga grocery card.

Ano ang kinailangan kong gawin para makasali sa mga draw?

Kinailangan lang na sa California ka nagpabakuna para sa COVID-19 bago nag-draw ng mga panalo. Hindi kinailangan ng form sa pagsali; awtomatiko kang naisali sa draw batay sa mga talaan para sa pagbabakuna ng California nang ibigay ng iyong tagapagbakuna ang impormasyon mo sa registry para sa pagbabakuna ng estado. Isinaalang-alang ang mga bakuna Pfizer, Moderna, o Johnson & Johnson man ang kinuha mo. Nakatira ka dapat sa California para manalo. Nakuha ng nanalo ang papremyo pagkatapos niyang nakuha ang kanyang serye ng pagpapabakuna.

Paano kung nagpabakuna ako sa labas ng My Turn system ng California?

Hindi kailangang sa pamamagitan ng My Turn ka nagpabakuna para maging kwalipikado ka. Kwalipikado ka pa rin kung ang lugar ng iyong pagbabakuna ay nasa California, at iniulat nito ang mga ibinigay nitong dosis sa estado.

Paano kung pinili kong hindi ibahagi ang aking data sa Mga System ng Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna (IIS)?

Iniulat pa rin ang data sa estado, kaya kwalipikado ka pa rin sa incentive at iba pang cash na papremyo.

Paano inabisuhan ang mga nanalo?

Pinoprotektahan ng estado ang iyong privacy, at may mga ginagawa itong hakbang para maprotektahan ang mga Californian mula sa mga scam. Ang mga nanalo ay inabisuhan ng mga opisyal ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) sa pamamagitan ng opisyal na caller ID na "Estado ng CA CDPH," text, email address ng CDPH, o nang personal ng mga staff ng distrito ng CDPH. CDPH lang ang nakakaalam sa pagkakakilanlan ng taong nauugnay sa nabunot na random na numero. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga Tuntunin at Kundisyon.

Ang mga nanalo ay hindi pinagbayad ng anumang singil na nauugnay sa pagkumpirma ng pagiging kwalipikado para sa cash na papremyo. Dapat iulat sa rumors@cdph.ca.gov ang anumang mapanlokong aktibidad o maling impormasyon. Puwede ring gamitin ng mga indibidwal ang nasabing email address sa pag-uulat ng anumang alalahanin tungkol sa kung totoo ba ang anumang pakikipag-ugnayan sa kanila kaugnay ng mga cash na pampremyo.

Isinapubliko ba ninyo ang mga pangalan ng mga nanalo?

Walang inanunsyong pangalan sa panahon ng pag-draw. Puwedeng tanggihan ng mga mananalo ang premyo, o tanggihan nila ang publicity na nauugnay sa premyo.

Kailangan bang mamamayan ng U.S. ang isang tao para manalo?

Hindi. Ang pagiging kwalipikado ay hindi ibinatay sa status sa immigration. Ito lang ang mga pamantayang kailangang matugunan ng mga kwalipikadong manalo:

  • Nakatira sa California,
  • May edad na 12 taon pataas para sa mga incentive card at cash draw, 18 taon pataas para sa mga vacation draw,
  • At nakatanggap na ng hindi bababa sa isang dosis ng kanyang bakuna laban sa COVID-19.

Sino ang hindi naging kwalipikado?

Hindi ka kwalipikado kung ikaw ay:

  • Isang empleyado ng ilang partikular na ahensya ng pamahalaan, o kung may kamag-anak kang ganito, 
  • Nakakulong,
  • Tumira sa labas ng California, o
  • Nagpabakuna sa labas ng California. 

Ibinibigay ang mga papremoyo pagkatapos makumpleto ng nanalo ang kanyang serye ng pagpapabakuna.

Nakatanggap ako ng tawag tungkol sa Vax for the Win (Magpabakuna para Manalo), na mukhang panloloko. Ano ang dapat kong gawin?

Ang mga nanalo ay inabisuhan ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California at hindi pinagbayad ng anumang singil na nauugnay sa pagkumpirma ng pagiging kwalipikado para sa cash na papremyo.

Puwedeng iulat sa rumors@cdph.ca.gov ang anumang mapanlokong aktibidad o maling impormasyon. Dapat ding gamitin ng mga indibidwal ang email address na ito sa pag-uulat ng anumang alalahanin tungkol sa kung totoo ba ang anumang pakikipag-ugnayan sa kanila kaugnay ng mga cash na pampremyo.

Nagbahagi ba ng personal na impormasyong pangkalusugan sa mga programang ito ng incentive para sa bakuna?

Hindi, hindi nagbahagi ang mga programang ito ng personal na impormasyong pangkalusugan ng mga Californian. Tumulong ang Lottery sa mga programa, pero hindi ito nakatanggap ng impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan. Anonymous ang lahat ng entry sa kanila.

Hindi inihayag ang mga pangalan ng mga nanalo nang hindi sila nagbibigay ng pahintulot. Gayunpaman, inianunsyo ang county ng nanalo. Tiniyak ng estado na patas, matapat, at legal ang mga raffle, at na mapoprotektahan ang personal na impormasyon ng mga tao.

Sino ang nagbayad para sa programang ito?

Binayaran ng Estado ng California ang programang ito.

Nag-e-expire ba ang Mga Dream Vacation?

Oo. Dapat magamit ang Mga Dream Vacation sa Anaheim/Orange County at Dream Vacation sa San Diego bago ang Mayo 31, 2022. Dapat magamit ang Mga Dream Vacation sa San Francisco, Greater Palm Springs, at Los Angeles bago ang Hunyo 15, 2022.

Napapatawan ba ng buwis ang Mga Dream Vacation?

Oo.