Tingnan ang iyong county para sa mga kalahok na klinika para sa pagbabakuna, pagkatapos ay mag-click o tumawag para isaayos ang iyong pagpapabakuna.

Huwag nang maghintay – available lang ang alok hangga't may supply.