Tina-track namin ang mga variant ng COVID-19 sa California para makontrol ang pagkalat ng sakit.

Sa page na ito:


Mga Variant sa California

Nagsasagawa ang California ng genetic sequencing ng sample ng mga nagpositibo sa mga pagsusuri sa COVID-19 para matukoy ang variant ng mga ito. Kapag nalaman kung anong mga variant ang kumakalat sa California, maipapabatid ito kaugnay ng kalusugan ng publiko at klinikal na pagkilos.

Ipinapakita sa chart na ito ang sample ng mga sequenced na nagpositibong pagsusuri kung saan natukoy ang variant. Isinasagawa lang ang sequencing sa mga espesyalisadong laboratoryo. Karaniwan itong nangyayari ilang araw o higit pa matapos matukoy ang isang pagsusuri bilang positibo sa COVID-19. Hindi lahat ng positibo sa pagsusuri sa COVID-19 ay ipinapailalim sa genetic sequencing.

  • % ng mga sequenced
    na specimen
  • Ina-update linggo-linggo ang data ng variant. Naglalaman ang chart ng data sa mga specimen na kinokolekta hanggang {CHART_LAST_DATE} at na-update noong {CHART_PUBLISH_DATE}. Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California ay may higit pang impormasyon at data tungkol sa mga variant.
  • Pagtatapos ng linggo
  • Nakabinbin
  • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa
  • Lahat ng oras
  • 6 na buwan
  • 90 araw

Mag-explore ng higit pang data

Data ng estado

Pambuong estado at county na mga kaso, pagkamatay, pagpapaospital, at pagsusuri, kasama ang ayon sa status sa pagbabakuna, kasarian, at edad

Data sa pagbabakuna

Data ng estado at county tungkol sa pagpapabakuna, kasama ang ayon sa lahi, etnisidad, at edad

Data pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Paano naapektuhan ng COVID-19 ang iba't ibang komunidad sa buong estado

Data at mga tool

Mga detalyadong modelo, dashboard, database, at impormasyon tungkol sa data sa pag-uulat ng COVID-19 ng California