Sinusubaybayan ng California ang pag-usad ng mga pagbabakuna sa buong estado.

Sa page na ito:


Pambuong-estado na data sa pagbabakuna

Ipinapakita ng chart na ito ang lahat ng pagbabakunang ginawa sa California, ayon sa tinitirhang county. Ina-update ang data na ito araw-araw.

Data ng pinagmumulan ng Pangkalahatang-ideya ng pagbibigay sa bakuna


Status sa pagbabakuna ayon sa edad, lahi, at etnisidad, at Sukatan sa Pagkakapantay-pantay sa Bakuna

Ipinapakita ng mga chart na ito ang pag-usad natin sa pagbabakuna sa mga pinakanangangailangang grupo at komunidad. Puwede mo itong tingnan ayon sa edad, lahi, at etnisidad, o Sukatan ng Pagkakapantay-pantay sa Bakuna (Vaccine Equity Metric, VEM), pambuong-estado man o ayon sa county. Lingguhang ina-update ang mga chart na ito tuwing Miyerkules.

Ginagamit ng mga chart na ito ang Index ng Mga Lugar na Malayo sa Sakit (Healthy Places Index, HPI) ng California, na binuo ng Samahan sa Pampublikong Kalusugan ng Southern California, ang mga lokal na salik na tumatantya sa tagal ng buhay ng tao at pinaghahambing nito ang mga kundisyon ng mga komunidad sa buong estado. Ang mga quartile ng HPI ay ang kabuuang populasyon ng estado na hinahati sa mga 25% segment batay sa mga kundisyon na nakakaapekto sa kalusugan, kasama ang pabahay, transportasyon, at edukasyon.

Isinasama ng VEM ang HPI sa mga nakuhang marka ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH). Ang mga zip code ay mula sa hindi malulusog na kundisyon ng komunidad sa Quartile 1 hanggang sa mas malulusog na kundisyon ng komunidad sa Quartile 4.

Data ng pinagmumulan ng Status ng Mga Nabakunahan Na ayon sa Grupo


Mga pagbabakuna ayon sa zip code

Ipinapakita ng mapang ito ang bahagi ng populasyong nakatanggap na ng bakuna laban sa COVID-19 ayon sa zip code at mga quartile ng VEM.

Ipinapakita sa pamamagitan ng gray na shading ang porsyento ng mga nakatanggap na ng hindi pa kumpleto o kumpleto nang serye ng bakuna laban sa COVID-19 sa kabuuang bilang ng kwalipikadong populasyon sa bawat zip code. Kapag mas madilim ang shade ng gray, mas mataas ang porsyento. Kapag mas maliwanag ang shade ng gray, mas mababa ang porsyento.

Tinutukoy ang mga quartile ng VEM sa pamamagitan ng mga kulay ng mga bilog sa gitna ng bawat zip code.


Pantay-pantay na pagbabakuna sa mga grupo

Ipinapakita ng mga chart na ito kung paano ipinamahagi ng California ang mga bakuna sa kasalukuyan at sa paglipas ng panahon ayon sa VEM, lahi at etnisidad, edad, at kasarian. Ang pagbibigay ng impormasyong ito ay boluntaryo at hindi kinakailangan para sa pagbabakuna. Lingguhang ina-update ang mga chart na ito tuwing Miyerkules.

Mga pagbabakuna sa kasalukuyan

Ipinapakita ng chart na ito kung paano isinapriyoridad ang mga dosis sa mga quartile ng VEM, na naaayon sa mga kundisyon ng kalusugan sa komunidad. Napakahalaga ng ating mga layunin sa pagbabakuna sa lugar na ito, kaya nakadepende sa mga ito ang muling pagbubukas ng California.

 • Mga bakunang naibigay ayon sa dosis
 • Bilang ng dosis ng bakuna na naibigay sa California
 • % ng kabuuan at bilang ng dosis na naibigay
 • Quartile {N}
 • Mga kondisyon ng komunidad na may pinakahindi maayos na kalusugan
 • Mga kondisyon ng komunidad na may pinakamaayos na kalusugan
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may data mula {LATEST_ADMINISTERED_DATE}.

Data ng pinagmumulan ng Mga pagbabakuna ayon sa mga ibinigay na dosis

Mga pagbabakuna sa paglipas ng panahon

Ipinapakita ng graph na ito ang mga pagsisikap namin sa paglipas ng panahon na pantay-pantay na magpamahagi sa iba't ibang quartile. Makikita mo ang naging progress matapos ang mga pagbabago sa patakaran at logistics noong Marso 2021 at noong naging kwalipikado ang mga 5-11 taong gulang para sa bakuna noong Nobyembre 2021.

Data ng pinagmumulan ng Mga pagbabakuna sa paglipas ng panahon

Porsyento ng mga unang dosis ng bakuna ayon sa grupo

Ipinapakita ng mga chart na ito ang pamamahagi ng mga unang dosis ng bakuna ayon sa lahi at etnisidad, edad at kasarian hanggang sa kasalukuyan. Ang pagbibigay ng impormasyong ito ay boluntaryo at hindi kinakailangan para sa pagbabakuna.

 • Mga tao na nabigyan ng kahit isang dosis ng bakuna ayon sa lahi at etnisidad sa California
 • Mga tao na nabigyan ng kahit isang dosis ng bakuna ayon sa lahi at etnisidad sa [REGION]
 • % ng mga naibigay nang bakuna
 • % ng populasyong kwalipikado sa bakuna
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may data mula {LATEST_ADMINISTERED_DATE}.
 • Ang mga taong maituturing na {category} ay nakatanggap ng {metric-value} ng mga bakunang ibinigay at binubuo ang {metric-baseline-value} ng mga populasyong kwalipikado sa bakuna.
 • Ang mga taong ang lahi/etnisidad ay naulat bilang {category} ay nakatanggap ng {metric-value} ng mga bakunang ibinigay. Dahil hindi opisyal na klasipikasyon ang Iba pa mula sa Census o sa Office of Management and Budget, hindi natutukoy ang laki ng naaayon na populasyong kwalipikado sa bakuna.
 • Ang mga taong ang lahi o etnisidad ay {category} ay nakatanggap ng {metric-value} ng mga bakunang ibinigay. Hindi nagtalaga ang California sa grupong ito ng porsyento ng populasyong kwalipikado sa bakuna.
 • Mga tao na nabigyan ng kahit isang dosis ng bakuna ayon sa edad sa California
 • Mga tao na nabigyan ng kahit isang dosis ng bakuna ayon sa edad sa [REGION]
 • % ng mga naibigay nang bakuna
 • % ng populasyong kwalipikado sa bakuna
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may data mula {LATEST_ADMINISTERED_DATE}.
 • Ang grupo ng edad na {category} ay nakatanggap ng {metric-value} ng mga bakunang ibinigay at binubuo ang {metric-baseline-value} ng mga populasyong kwalipikado sa bakuna.
 • Ang mga taong ang edad ay hindi kasama sa anumang grupo ay nakatanggap ng {metric-value} ng mga bakunang ibinibigay. Hindi nagtalaga ang California sa grupong ito ng porsyento ng populasyong kwalipikado sa bakuna.
  >
 • Mga tao na nabigyan ng kahit isang dosis ng bakuna ayon sa kasarian sa California
 • Mga tao na nabigyan ng kahit isang dosis ng bakuna ayon sa kasarian sa [REGION]
 • % ng mga naibigay nang bakuna
 • % ng populasyong kwalipikado sa bakuna
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may data mula {LATEST_ADMINISTERED_DATE}. Kasama sa “Hindi alam/hindi iba” ang mga tumanggi sa state, mga kulang ng impormasyon ang kasarian o na ibinibilang ang sarili bilang transgender, gender non-binary, gender queer, o intersex.
 • Ang {category} ay nakatanggap ng {metric-value} ng mga bakunang ibinigay at binubuo ang {metric-baseline-value} ng mga populasyong kwalipikado sa bakuna.
 • Ang mga taong ang kasarian ay hindi alam o hindi iba (tingnan kung sino ang kasama dito sa impormasyon ng chart) ay nakatanggap ng {metric-value} ng mga bakunang ibinigay. Dahil hindi opisyal na klasipikasyon ang Hindi Alam/Hindi Iba mula sa Census o sa Office of Management and Budget, hindi natutukoy ang laki ng naaayon na populasyong kwalipikado sa bakuna.

Data ng pinagmumulan ng Mga tao na nabigyan ng kahit isang dosis lang ng bakuna ayon sa lahi at etnisidad sa California


Mag-explore ng higit pang data

Available ang isang digital na kopya ng iyong talaan sa pagpapabakuna sa lahat ng nakatanggap ng bakuna sa California.

Data ng estado

Pambuong estado at county na mga kaso, pagkamatay, pagpapaospital, at pagsusuri, kasama ang ayon sa status sa pagbabakuna, kasarian, at edad

Mga variant

Data tungkol sa kung aling mga variant ang mayroon sa California, kasama ang Delta at Omicron

Data pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Paano naapektuhan ng COVID-19 ang iba't ibang komunidad sa buong estado

Data at mga tool

Mga detalyadong modelo, dashboard, database, at impormasyon tungkol sa data sa pag-uulat ng COVID-19 ng California