Sinusubaybayan ng California ang pag-usad ng mga pagbabakuna sa buong estado.

Sa page na ito:


Pambuong-estado na data sa pagbabakuna

Ipinapakita ng chart na ito ang lahat ng pagbabakunang ginawa sa California, ayon sa tinitirhang county.

Data ng pinagmumulan ng Pangkalahatang-ideya ng pagbibigay sa bakuna. Linggu-linggong iniuulat ang data.

Impormasyon sa chart

 • Kasama sa chart na ito ang mga dosis sa bukuna na ibinigay at iniulat sa mga regristry sa pagpapabakuna ng estado. Ang mga rate ng pagpapabakuna ay mga pagtataya batay sa pinakamahusay na available na impormasyon mula sa mga talaan sa pagpapabakuna at data sa Census. Ang mga pagtatayang ito ay posibleng iba sa mga ibinibigay ng mga lokal na distrito ng kalusugan. Dapat ay ituring na mas tumpak ang mga lokal na pagtataya.
 • May limitasyong 95% ang mga rate. Naaayon sito sa mga kasanayan sa pag-uulat ng CDC. Pinipigilan nito ang mga illogical na value (tulad ng mahigit sa 100%) bilang resulta ng mga isyu sa pagpasok ng data.
 • Ang mga hindi pa nababakunahang indibidwal ay hindi pa nakakatanggap ng anumang dosis ng naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19.
 • Tumutukoy ang pangunahing serye sa mga taong nakakumpleto na ng isang dosis ng bakunang gawa ng Johnson & Johnson, o ng dalawang dosis ng ibang naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19.
 • Tumutukoy ang pangunahing serye + booster sa mga taong nakakumpleto na ng pangunahing serye ng ng isang naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19, at nakatanggap ng isa pang dosis mula Agosto 13, 2021. Ang porsyento ng mga taong nakakumpleto na ng pangunahing serye at nakatanggap ng booster ay kinakalkula ayon sa mga kwalipikadong tatanggap ng booster.
 • Tumutukoy ang bivalent na booster sa mga taong nakakumpleto na ng pangunahing serye ng ng isang naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19, at nakatanggap ng dosis ng bivalent na booster. Ang porsyento ng mga taong nakatanggap ng bivalent na booster ay kinakalkula ayon sa mga kwalipikadong tatanggap ng booster.
 • Kasama sa mga naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19 ang: Moderna, Pfizer, at Novavax.
 • Kasama sa bilang ng mga naibigay nang pambuong-estadong dosis ang lahat ng dosis na inilaan sa California, pati sa Pharmacy at Retail Partnership Program para sa Pangmatagalang Pangangalaga (Long Term Care, LTC) ng Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (Centers for Disease Control ang Prevention, CDC), Dialysis Center Program ng Pederal, mga partner na lugar ng Ahensya ng Pederal sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA), at partner na lugar ng Pangasiwaan ng Mga Resource at Serbisyo sa Kalusugan (Health Resources and Services Administration, HRSA).
 • Hindi kasama sa chart na ito ang lahat ng dosis para sa mga sumusunod na ahensya ng pederal: Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Mga Indian, Pangasiwaan sa Kalusugan ng Mga Beterano, Departamento ng Tanggulan, at Kawanihan sa Mga Bilangguan ng Pederal. Regular na ia-update ang data dahil sa patuloy na pagsisikap sa pagsasaayos ng pambuong-estadong talaan sa pagbabakuna.
 • Regular na ia-update ang data na ito dahil sa patuloy na pagsisikap sa pagsasaayos ng pambuong-estadong talaan sa pagbabakuna. Posibleng iba ang data mula sa data na iniulat ng mga lokal na distrito ng kalusugan at pederal na entity.
 • Kung hindi naiulat ang tinitirhang county, ang county kung saan nabakunahan ang gagamitin. Nalalapat ito sa hindi hihigit sa 1% ng mga talaan sa pagbabakuna.
 • Ang kabuuan ng mga pagbabakuna sa county ay hindi katumbas ng kabuuang pagbabakuna sa buong estado dahil ang ilan sa mga residente mula sa labas ng estado ay binabakunahan sa California.

Status ng pagbabakuna ayon sa Index ng Mga Lugar na Malayo sa Sakit at iba pang grupo

Ipinapakita ng chart na ito ang pag-usad natin sa pagbabakuna sa mga pinakanangangailangang grupo at komunidad. Puwede mo itong tingnan ayon sa edad, lahi, at etnisidad, o Index ng Mga Lugar na Malayo sa Sakit (Healthy Places Index, HPI), pambuong-estado man o ayon sa county.

Ginagamit ng chart na ito ang Index ng Mga Lugar na Malayo sa Sakit 3.0 (HPI) ng California, na binuo ng Public Health Alliance of Southern California. Iba't ibang source ng data at indicator ang ginagamit ng HPI sa pagkalkula sa mga kundisyon ng komunidad mula sa pinakamalusog hanggang sa pinakahindi malusog batay sa mga sukatan sa ekonomiya, pabahay, at kapaligiran. Ang mga marka ay mula sa hindi malulusog na kundisyon ng komunidad sa Quartile 1 hanggang sa mas malulusog na kundisyon ng komunidad sa Quartile 4.

Status sa pagbabakuna ayon sa pinagmulang data ng Sukatan sa Pagkakapantay-pantay sa Bakuna. Linggu-linggong iniuulat ang data.

Impormasyon sa chart

 • Kasama sa chart na ito ang mga dosis sa bukuna na ibinigay at iniulat sa mga regristry sa pagpapabakuna ng estado. Ang mga rate ng pagpapabakuna ay mga pagtataya batay sa pinakamahusay na available na impormasyon mula sa mga talaan sa pagpapabakuna at data sa Census. Ang mga pagtatayang ito ay posibleng iba sa mga ibinibigay ng mga lokal na distrito ng kalusugan. Dapat ay ituring na mas tumpak ang mga lokal na pagtataya.
 • Ang mga hindi pa nababakunahang indibidwal ay hindi pa nakakatanggap ng anumang dosis ng naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19.
 • Tumutukoy ang pangunahing serye sa mga taong nakakumpleto na ng isang dosis ng bakunang gawa ng Johnson & Johnson, o ng dalawang dosis ng ibang naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19.
 • Tumutukoy ang pangunahing serye + booster sa mga taong nakakumpleto na ng pangunahing serye ng ng isang naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19, at nakatanggap ng isa pang dosis mula Agosto 13, 2021. Ang porsyento ng mga taong nakakumpleto na ng pangunahing serye at nakatanggap ng booster ay kinakalkula ayon sa mga kwalipikadong tatanggap ng booster.
 • Tumutukoy ang bivalent na booster sa mga taong nakakumpleto na ng pangunahing serye ng ng isang naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19, at nakatanggap ng dosis ng bivalent na booster. Ang porsyento ng mga taong nakatanggap ng bivalent na booster ay kinakalkula ayon sa mga kwalipikadong tatanggap ng booster.
 • Kasama sa mga naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19 ang: Moderna, Pfizer, at Novavax.
 • May limitasyong 95% ang mga rate. Naaayon sito sa mga kasanayan sa pag-uulat ng CDC. Pinipigilan nito ang mga illogical na value (tulad ng mahigit sa 100%) bilang resulta ng mga isyu sa pagpasok ng data.
 • Kinakalkula ang mga porsyento batay sa data ng populasyon mula sa American Community Survey 2015-2019.
 • Hindi kasama sa data na ito ang mga dosis na inihatid sa mga sumusunod na ahensya ng pederal: Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Mga Indian, Pangasiwaan sa Kalusugan ng Mga Beterano, Departamento ng Tanggulan, at Kawanihan sa Mga Bilangguan ng Pederal.
 • Ang porsyento para sa bilang ng mga tao ay kinakalkula bilang mga nabakunahan nang indibidwal sa isang quartile, na hahatiin sa populasyon ng mga tao sa isang quartile.
 • Kasama sa data ng pagbabakuna at populasyon ang mga bilanggo sa mga koreksyonal na pasilidad ng estado.

Status sa pagpapabakuna ayon sa edad at lahi at etnisidad

Ipinapakita ng chart na ito ang mga pagpapabakuna, kasama ang mga booster, para sa mga grupo ng edad at demograpikong grupo. Kapag pumili ka ng lahi at etnisidad, maa-update ang line chart, pero hindi ang mga talahanayan o bar chart.

Status sa pagpapabakuna ayon sa pinagmulang data ng edad at lahi at etnisidad. Linggu-linggong iniuulat ang data.

Impormasyon sa chart

 • Kasama sa chart na ito ang mga dosis sa bukuna na ibinigay at iniulat sa mga regristry sa pagpapabakuna ng estado. Ang mga rate ng pagpapabakuna ay mga pagtataya batay sa pinakamahusay na available na impormasyon mula sa mga talaan sa pagpapabakuna at data sa Census. Ang mga pagtatayang ito ay posibleng iba sa mga ibinibigay ng mga lokal na distrito ng kalusugan. Dapat ay ituring na mas tumpak ang mga lokal na pagtataya.
 • Ang mga hindi pa nababakunahang indibidwal ay hindi pa nakakatanggap ng anumang dosis ng naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19.
 • Tumutukoy ang pangunahing serye sa mga taong nakakumpleto na ng isang dosis ng bakunang gawa ng Johnson & Johnson, o ng dalawang dosis ng ibang naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19.
 • Tumutukoy ang pangunahing serye + booster sa mga taong nakakumpleto na ng pangunahing serye ng ng isang naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19, at nakatanggap ng isa pang dosis mula Agosto 13, 2021. Ang porsyento ng mga taong nakakumpleto na ng pangunahing serye at nakatanggap ng booster ay kinakalkula ayon sa mga kwalipikadong tatanggap ng booster.
 • Tumutukoy ang bivalent na booster sa mga taong nakakumpleto na ng pangunahing serye ng ng isang naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19, at nakatanggap ng dosis ng bivalent na booster. Ang porsyento ng mga taong nakatanggap ng bivalent na booster ay kinakalkula ayon sa mga kwalipikadong tatanggap ng booster.
 • Kasama sa mga naaprubahan na o awtorisadong bakuna laban sa COVID-19 ang: Moderna, Pfizer, at Novavax.
 • Puwedeng hindi kumpleto ang mga rate ng pagtataya sa pagpapabakuna para sa ilang grupo, gaya ng Native Hawaiian at iba pang Pacific Islander at maraming lahi na populasyon. Dahil ito sa mga pagkakaiba sa pagitan ng kung paano kinukuha ang demograpikong data sa pamamagitan ng mga pagtataya ng Census at kung paano kinokolekta ang impormasyon sa panahon ng pagpapabakuna.
 • May limitasyong 95% ang mga rate. Naaayon sito sa mga kasanayan sa pag-uulat ng CDC. Pinipigilan nito ang mga illogical na value (tulad ng mahigit sa 100%) bilang resulta ng mga isyu sa pagpasok ng data.
 • Kinakalkula ang mga porsyento batay sa data ng populasyon mula sa file ng Departamento ng Pananalapi ng California noong Hulyo 2021 (tingnan ang pamamaraan). Mga pagtataya sa survey ang mga ito, na batay sa impormasyon mula sa mga nakaraang taon. Ang mga porsyentong naiulat para sa bawat grupo ay dapat tingnan lang bilang mga pagtataya batay sa pinakabagong available na data. Ang bilang ng mga indibidwal sa bawat grupo na nabakunahan na ay isang eksaktong bilang. Ang kabuuang tinatayang bilang ng mga indibidwal sa bawat grupo ay hindi isang eksaktong bilang ng mga kasalukuyang residente.
 • Hindi kasama sa data na ito ang mga dosis na inihatid sa mga sumusunod na ahensya ng pederal: Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Mga Indian, Pangasiwaan sa Kalusugan ng Mga Beterano, Departamento ng Tanggulan, at Kawanihan sa Mga Bilangguan ng Pederal.
 • Ang porsyento para sa bilang ng mga tao ay kinakalkula bilang mga nabakunahan o na-booster nang indibidwal sa isang quartile, na hahatiin sa populasyon ng mga tao sa isang quartile.
 • Ipinapakita ang mga numero mula 1 hanggang 10 bilang “<11” para maprotektahan ang privacy ng pasyente.
 • Kasama sa data ng pagbabakuna at populasyon ang mga bilanggo sa mga koreksyonal na pasilidad ng estado.
 • Sa iisang grupo lang nakatalaga ang bawat tao.

Mga pagbabakuna ayon sa ZIP code

Ipinapakita ng mapang ito ang pagbabakuna para sa COVID-19 ayon sa ZIP code. Makikita mo rin ang VEM quartile para sa bawat county. Kung mas matingkad ang shade ng orange, mas mataas ang porsyento ng mga taong nabakuhan.


Mag-explore ng higit pang data

Available ang isang digital na kopya ng iyong talaan sa pagpapabakuna sa lahat ng nakatanggap ng bakuna sa California.

Data ng estado

Pambuong estado at county na mga kaso, pagkamatay, pagpapaospital, at pagsusuri, kasama ang ayon sa status sa pagbabakuna, kasarian, at edad

Mga variant

Data tungkol sa kung aling mga variant ang mayroon sa California, kasama ang Delta at Omicron

Data pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Paano naapektuhan ng COVID-19 ang iba't ibang komunidad sa buong estado

Data at mga tool

Mga detalyadong modelo, dashboard, database, at impormasyon tungkol sa data sa pag-uulat ng COVID-19 ng California