Ang mga panggamot laban sa COVID-19 ay libre, available sa maraming lugar, at talagang mabisa. Kumilos kaagad kung mayroon kang COVID-19 o kung sa palagay mo ay mayroon kang COVID-19.

Sa page na ito:


Mga detalye ng panggamot laban sa COVID-19

 • Ang mga panggamot laban sa COVID-19 ay mga gamot gaya ng mga pill, bakuna, o likido. Makakatulong ang mga ito sa pagpigil ng malalang sakit, pagkakaospital, at pagkamatay mula sa COVID-19.
 • Masasabi sa iyo ng isang doktor kung kwalipikado kang makatanggap ng panggamot at kung aling uri ang pinakanaaangkop sa iyo.
 • Dapat gawin ang mga panggamot sa loob ng 5-7 araw pagkatapos magsimula ang mga sintomas.
 • Libre ang mga panggamot laban sa COVID-19 sa California. Hindi kailangang may insurance ka o mamamayan ka ng US. Dapat ay mayroon kang mga sintomas ng COVID-19 at nagpositibo ka sa pagsusuri para sa COVID-19 para makatanggap ka ng panggamot. Alamin kung paano magpasuri.
 • Ligtas at mabisa ang mga panggamot. Ayon sa mga siyentipikong ebidensya, mapapaliit nito ang posibilidad na magkaroon ng malalang sakit mula sa COVID-19. Halimbawa, mababawasan ng Paxlovid na pill ang posibilidad na mamatay o maospital mula sa COVID-19 nang hanggang 88%.
 • Kwalipikado para sa mga panggamot laban sa COVID-19 ang karamihan ng mga nasa hustong gulang. Kwalipikado para sa panggamot ang karamihan ng mga tao dahil nakakatugon sila sa isa sa mga sumusunod na pamantayan:
  • Mahigit 50 taong gulang –O–
  • Hindi pa nababakunahan para sa COVID-19 –O–
  • Mahigit 12 taong gulang at may mga kundisyong nagpapalaki sa posibilidad na magkaroon ng malalang sakit na dulot ng COVID-19. Kasama rito ang labis na katabaan, hika, diabetes, mataas na presyon ng dugo, kawalan ng pisikal na aktibidad, paninigarilyo, at mga kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip gaya ng depresyon. Matuto pa tungkol sa mga medikal na kundisyon na nagpapalaki sa posibilidad na magkaroon ng malalang sakit mula sa COVID-19. 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga panggamot laban sa COVID-19 at para sa tulong sa paghahanap ng panggamot, tumawag sa pambuong-estadong hotline para sa COVID-19 sa 833-422-4255.

Bukas ang pambuong-estadong call center 7 araw sa isang linggo:

 • Lunes-Biyernes, 8:00 AM hanggang 8:00 PM Pacific Time
 • Sabado at Linggo, 8:00 AM hanggang 5:00 PM Pacific Time

Kailan magpapagamot

Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19, magpagamot kaagad. Pinakamabisa ang panggamot kapag nauumpisahan pagkatapos magsimula ang mga sintomas. Dapat gawin ang panggamot sa loob ng 5-7 araw pagkatapos magsimula ang mga sintomas. Huwag hintaying lumubha ang mga sintomas.

Kung mayroon kang mga malalang sintomas ng COVID-19 kasama ang problema sa paghinga, pananakit ng dibdib, pagkalito, o kung nahihirapan kang manatiling gising, pumunta sa emergency room o tumawag kaagad sa 911.

Mag-isolate (manatili sa bahay at umiwas sa ibang tao) hanggang sa lumipas ang banta na makahawa ka sa ibang tao. Magbasa tungkol sa kung gaano katagal dapat mag-isolate.

Abisuhan ang mga taong nakaugnayan mo para makapagpasuri din sila. Magpadala ng abiso sa pagkaka-expose sa pamamagitan ng CA Notify.

Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19 pero hindi ka pa nagpopositibo sa pagsusuri

Nabakunahan man o hindi, magpasuri kaagad kung makakaramdam ka ng anumang sintomas ng COVID-19. Dapat ay nagpositibo ka sa pagsusuri para sa COVID-19 para makatanggap ka ng panggamot. Ayaw mo ring ma-expose mo ang iba sa COVID-19 nang hindi sinasadya dahil hindi mo alam na mayroon ka ng virus.

Marami kang opsyon sa pagkuha ng pagsusuri laban sa COVID-19:

 • Gumamit ng pagsusuri para sa bahay. Makakakuha ng mga kit sa karamihan ng mga parmasya nang walang reseta. 
 • Maghanap ng lugar para sa pagsusuri na malapit sa iyo. Mayroon ding ilang lugar para sa pagsusuri na makakatulong sa iyong kumuha ng mga panggamot laban sa COVID-19. Alamin kung paano magpasuri.

Kung magnenegatibo ka sa pagsusuri pero mayroon ka pa ring mga sintomas, magpasuri ulit pagkalipas ng 24-48 oras. Puwedeng mapalampas ang kaunting virus sa unang bahagi ng pagkakahawa, at puwedeng ilang araw pa bago magpositibo sa pagsusuri.


Paano makakahanap ng panggamot

Kung magpopositibo ka sa COVID-19, kumilos kaagad. Dapat gawin ang mga panggamot laban sa COVID-19 sa loob ng 5-7 araw pagkatapos magsimula ang mga sintomas para umepekto nang maayos ang mga ito.

Mayroon kang ilang opsyon para malaman kung kwalipikado ka at para makatanggap ng libreng panggamot:

 • Makipag-ugnayan sa iyong doktor. Kung mayroon kang insurance, puwede kang tumawag sa numero sa iyong card ng insurance para humingi ng tulong sa pagpapa-appointment.
 • Maghanap ng lokasyon ng Magpasuri para Makapagpagamot (Test-to-Treat) na malapit sa iyo. Para makakita ng lugar, tumawag sa pambuong-estadong hotline para sa COVID-19 sa 833-422-4255 o gamitin ang Locator ng Magpasuri para Makapagpagamot para sa COVID-19.
 • Kung wala kang insurance o kung hindi gagana ang mga opsyon sa itaas, puwede kang:
  • Magpa-appointment sa telepono o video sa pamamagitan ng libreng provider ng telehealth ng California. Tumawag sa 833-686-5051 o mag-click dito -O-
  • Bumisita sa isang lokasyon ng Optum Serve, na makakapagbigay ng libreng pagsusuri at libreng pagpapatingin sa provider ng telehealth. Puwede ka ring kumuha ng gamot sa lokasyon ng Optum Serve.

Higit pang impormasyon tungkol sa panggamotlaban sa COVID-19

Matuto pa tungkol sa panggamot laban sa COVID-19 mula sa mga sumusunod na resource.