Bagama't wala pang bakunang naaprubahan ang Pangasiwaan para sa Pagkain at Paggamot ng U.S. (Food and Drug Administration, FDA) para sa pag-iwas sa COVID-19, mayroon nang mga paggamot na naaprubahan ang FDA para sa sakit. 

Limitado ang kasalukuyang medikal na pangangalaga para sa COVID-19 sa:

Ang Mga Pambansang Institusyon ng Kalusugan (National Institutes of Health, NIH) ay may mga alituntunin sa paggamot na nagbibigay ng pinakabagong impormasyon kaugnay ng pinakamahusay na pagkontrol ng COVID-19. Mayroon ding database ng klinikal na pagsubok ang NIH para sa COVID-19.

Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19, tumawag sa iyong doktor o klinika.

Kung mayroon ka ng mga nakakabahalang senyales na ito na nagpapahiwatig ng emergency tumawag sa 911.

Mga nakakabahalang senyales ng COVID-19 na nagpapahiwatig ng emergency

Nahihirapang huminga
Naninikip o sumasakit ang dibdib
Nangingitim ang labi o mukha
Nalilito o nahihirapang gumising
Iba pang malalang sintomas

Pagpaplano sa pagbabakuna para sa COVID-19

Sa Estados Unidos, wala pang naaprubahang bakuna para sa pag-iwas sa COVID-19 sa kasalukuyan. Dahil may posibilidad na isa o higit pang bakuna sa COVID-19 ang maging available bago matapos ang taon, inihahanda ng California ang lahat para maipamahagi at maibigay ang mga dosis ng bakuna sa pinakamabilis na paraan na posible. Gagawin ito pagkatapos ligtas na masuri at maaprubahan ang bakuna ng isang lupon ng mga nangungunang eksperto sa kalusugan.

Ang proseso ng pagpaplano ng California para sa pamamahagi at pagbibigay ng bakuna para sa COVID-19 sa hinaharap ay naaayon sa mga sumusunod na pangkalahatang prinsipyo:

  1. Pagtiyak na natutugunan ng bakuna sa COVID-19 ang mga pangkaligtasang ipinag-aatas
  2. Pagtiyak na ang bakuna ay ipapamahagi at ipapamigay nang patas, una muna sa mga nasa pinakamataas na panganib ng pagkakasakit at pagkalat ng COVID-19
  3. Pagtiyak ng transparency sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga tagapagtaguyod ng komunidad

Ang isang ligtas at epektibong bakuna sa COVID-19 ay isa sa pinakamahalagang interbensyon para matapos ang COVID-19 pandemic. Magiging matapat, maingat, at higit sa lahat ay patas ang California pagdating sa mga pagsisikap para magbigay ng bakuna sa COVID-19 sa lahat sa California, na nangangailangan at humihiling ng bakuna. 

Tingnan ang mga page na pagpaplano sa bakuna sa COVID-19 ng CDPH at Impormasyon sa Bakuna para sa Iyo at Iyong Pamilya ng CDC para sa higit pang detalye.

Mga tanong at sagot

Manatiling updated