Mas malaki ang panganib na magkaroon ng COVID-19 at mahawaan ang iba kapag naglakbay. Dahil dito, hinihiling ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California na limitahan ang iyong paglakbay sa panahon ng pandemya.

Sa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Bakit mapanganib na maglakbay

Kapag naglakbay ka, mas matagal ang ginugugol mong oras sa labas at may nakakaugnayan kang mga taong hindi mo kasama sa bahay. Malapit ka sa mga bagong tao sa mga airport, istasyon ng tren, gasolinahan, grocery store, restaurant, hotel, panandaliang rentahan, pasyalan, at tindahan. Ang mga taong ito ay maaaring nag-e-expose sa iyo sa COVID-19, o maaaring hindi mo namamalayang nae-expose mo sila. Ang mga taong darating sa California mula sa iba pang estado o mga taga-California na nagbabalik mula sa ibang estado o bansa ay maaari ding mga bagong pagmulan ng impeksyon (posibleng kasama rin ang bagong strain ng coronavirus) sa California. Nagdudulot ito ng pagkalat ng sakit sa komunidad, na hahantong sa mas maraming sakit at pagkamatay. 

Ang mga ospital sa aming estado ay wala nang bakanteng ICU bed, kaya mahalagang gawin natin ang ating makakaya para mabawasan ang panganib at hindi maikalat ang COVID-19.

Ang pagpapaliban ng paglalakbay at pananatili sa bahay ang pinakamainam na paraan para maprotektahan ang iyong sarili at ang ibang tao mula sa COVID-19.

Basahin ang Abiso sa Paglalakbay ng CDPH para sa higit pang impormasyon.

Ano ang itinuturing na mahalagang paglalakbay

Ang ilang paglalakbay ay itinuturing na mahalaga at kinakailangan. Ang “mahalagang paglalakbay” ay paglalakbay na nauugnay sa pagpapatakbo, pagmementina, o paggamit ng kritikal na imprastruktura o inaatasan o hayagang inaawtorisahan ng batas (kasama ang iba pang naaangkop na direktiba sa pampublkong kalusugan ng estado at lokal), kasama ang:

 • Kritikal na imprastruktura (gaya ng supply ng tubig o power grid)
 • Mga serbisyong pang-ekonomiko (gaya ng bangko)
 • Mga supply chain (gaya ng pamamahagi ng pagkain)
 • Pangangalagang pangkalusugan at agarang medikal na pangangalaga
 • Kaligtasan at seguridad
 • Trabaho at pag-aaral

Mga kasalukuyang rekomendasyon sa paglalakbay

Ang mga taga-California ay dapat na maglakbay sa mga lokal na lugar (hindi lalayo nang 120 milya mula sa kanilang bahay o iba pang lugar ng tirahan) at iwasan ang hindi mahalagang paglalakbay. Ang mga maglalakbay mula sa iba pang estado o bansa na papasok sa California para mamasyal at maglibang ay mahigpit na pinagbabawalan.

Sa kasalukuyan, pinaghihigpitan ng California ang mga sumusunod sa mga county sa ilalim ng Panrehiyong Kautusan na Manatili sa Bahay:

 • Mga hotel at panandaliang pagrenta (kasama ang anumang pagpapareserba sa pamamagitan ng mga third-party na venue at platform)
  • Maaaring tumanggap ng mga pagpapareserba kung gumagamit ang traveler ng lodging kaugnay ng mga hakbang sa pagkontrol at paggamot sa COVID-19, bilang akomodasyon para sa mahahalagang manggagawa o iyong nawalan ng tirahan dahil sa sunog o iba pang emergency, o para sa mga indibiduwal o pamilyang walang iba pang pangunahing tirahan (kasama ang mga indibiduwal na nakaranas na mawalan ng tirahan).
 • Mga campground 
  • Sarado maliban kung gagamitin kaugnay ng mga hakbang sa pagkontrol at paggamot sa COVID-19, bilang akomodasyon para sa mahahalagang manggagawa o iyong nawalan ng tirahan dahil sa sunog o iba pang emergency, o para sa mga indibiduwal o pamilyang walang iba pang pangunahing tirahan (kasama ang mga indibiduwal na nakaranas na mawalan ng tirahan).

Mga tanong at sagot