Sa ngayon, walang paghihigpit o kinakailangan sa pagbiyahe sa California. Tulungan na panatilihin ang California na bukas at malusog ang ating mga komunidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gabay sa pagbiyahe ng CDC.

Mga kasalukuyang rekomendasyon sa pagbiyahe

Lokal o internasyonal man ang iyong biyahe, sundin ang mga alituntunin sa pagbiyahe ng CDC para sa pagsusuri, pagsusuot ng mask, at pag-quarantine:

  • Iantala ang pagbiyahe hanggang sa ganap kang mabakunahan
  • Kung hindi ka pa nababakunahan, pero gusto mong magbiyahe, magpasuri bago at pagkatapos nito
  • Anuman ang iyong status sa pagpapabakuna, magsuot ng mask indoors habang nasa pampublikong transportasyon o hub ng transportasyon
  • Hindi na kailangang magsuot ng mask outdoors habang bumibiyahe, pero inirerekomenda pa rin ito sa mga hindi pa nababakunahang indibidwal

Magbasa pa sa flyer sa pagbiyahe ng CDPH.

Mga cruise ship

Kung plano mong magbiyahe sa cruise ship, magpabakuna. Inirerekomenda ng estado na 95% ng crew at mga pasahero sa mga cruise ship ay mabakunahan bago dumaong sa mga port ng California.

Larawan ng bagaheng may checklist kung saan nakasulat ang: handa nang magbakasyon - check, nabakunahan na - check, mask - check