Sa ngayon, walang paghihigpit o kinakailangan sa pagbiyahe sa California. Tulungan na panatilihin ang California na bukas at malusog ang ating mga komunidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gabay sa pagbiyahe ng CDC.

Mga kasalukuyang rekomendasyon sa pagbiyahe

Lokal o internasyonal man ang iyong biyahe, sundin ang mga alituntunin sa pagbiyahe ng CDC para sa pagsusuri, pagsusuot ng mask, at pag-quarantine:

  • Iantala ang pagbiyahe hangga't hindi ka pa nababakunahan at wala ka pang booster
  • Kung hindi ka pa nababakunahan at wala ka pang booster, pero gusto mong bumiyahe, magpasuri bago at pagkatapos nito
  • Kailangang magpabakuna ng mga hindi mamamayan ng U.S. at hindi immigrant ng U.S. bago sila pumasok ng U.S
  • Anuman ang iyong status sa pagpapabakuna, lubos na inirerekomendang magsuot ka ng mask habang nasa pampublikong transportasyon o hub ng transportasyon
  • Nabakunahan ka man o hindi, magpasuri 3-5 araw pagkabalik mo sa California

Magbasa pa sa:

Ina, ama, at dalawang anak na babae na nakasuot ng mask, na nagre-relax habang nasa sasakyan, sa tabi ng text na 'Bumiyahe nang ligtas mula sa COVID'