Lumaktaw sa pangunahing content

Maghanap ng lokasyon para sa pagsusuri

Mga uri ng mga test

Available ang dalawang uri ng COVID-19 test: Mga viral PCR test at antibody test

Ang mga nasa komunidad na lugar ng pagsusuri ng California ay gumagamit ng mga PCR test, na nakakatukoy sa kasalukuyang impeksyon. Ang mga pagsusuring ito ay ibinibigay ng Project Baseline ng Verily at OptumServe.

 Natutukoy sa mga antibody test ang mga nakaraang impeksyon. Matutukoy ng mga ito kung isa kang mahusay na kandidato para mag-donate ng plasma ng dugo. Maaaring abutin nang 1-3 linggo matapos ang impeksyon bago makagawa ng antibody ang iyong katawan.

Makakahanap ka ng mga lokasyon para sa viral at antibody test sa testing map ng California.

Halaga ng pagsusuri 

Walang babayaran mula sa sariling bulsa para sa medikal na kinakailangan na pagsusuri. Kung mayroon kang medical insurance, sisingilin ng Verily o OptumServe ang iyong kumpanya ng insurance. Kung wala kang insurance, ang gobyerno ang magbabayad para sa iyong pagsusuri.

Sino ang puwedeng magpasuri

Isinapriyoridad ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) ang pagsusuri, batay sa panganib, gaya ng sumusunod:

Unang tier 

 • Mga nasa ospital na pasyente na may mga sintomas ng COVID-19
 • Pagsisiyasat at pamamahala ng mga outbreak, kasama ang contact tracing

Ikalawang tier 

 • Lahat ng iba pang indibidwal na may mga sintomas ng COVID-19
 • Mga malapit na contact ng mga kumpirmadong kaso 
 • Mga taong walang sintomas ng COVID-19 sa mga sumusunod na kategorya:
  • Mga residente sa mga panggrupong tirahang pasilidad
  • Mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na may madalas na interaksyon sa mga taong may COVID-19
  • Mga manggagawa sa mga panggrupong tirahang pasilidad at in-home na serbisyo sa suporta
  • Mga first responder na may madalas na interaksyon sa publiko o mga taong may COVID-19
  • Mga manggagawa sa mga koreksyonal na pasilidad
  • Mga pag-admit sa ospital at pag-discharge ng mga pasyente 

Ikatlong tier 

Ikaapat na tier 

 • Mga taong walang sintomas ngunit nasa panganib ng impeksyon 
 • Regular na pagsusuri ng mga employer

Paano ka puwedeng magpasuri

Nakipagkasundo ang California sa Verily at OptumServe para magbigay ng libre, kumpidensyal na pagsusuri sa buong estado. Tinitiyak ng programa sa pagsusuri ng estado na ang bawat county ay may sapat na kapasidad sa pagsusuri. Available ang mga pagsusuri para sa mga komunidad na hindi masyadong naseserbisyuhan at mga indibidwal na nasa mataas na panganib. 

Posibleng maging available sa iyo ang iba pang lugar ng pagsusuri. Alamin sa iyong provider sa pangangalagang pangkalusugan o website ng county.

Para makahanap ng lugar ng pagsusuri ng Verily na malapit sa iyo at para magpa-appointment:

Kumpletuhin ang screener

Kakailanganin mo ng Google account.

Bukas na ang mga lugar ng pagsusuri ng Verily sa mga sumusunod na lokasyon:

Mga tanong at sagot sa pagsusuri

Mga testing site ng OptumServe

Ang mga pagsusuri ay isinasagawa lang kapag may appointment. Humanap ng lokasyon malapit sa iyo at magpa-appointment sa:

Magpa-register para masuri sa COVID-19

Kung wala kang access sa internet, tumawag sa 1-888-634-1123.

Ang mga lugar ng pagsusuri ng komunidad ng OptumServe ay naglilingkod sa lahat ng indibidwal na kwalipikado para sa isang pagsusuri. Kasama rito ang walang insurance, kulang ang insurance, hindi dokumentado, at walang tirahang indibidwal. Hindi mo kailangan ng lisensya sa pagmamaneho para makuha ang pagsusuri na ito. 

Mga tanong at sagot tungkol sa paggamot

Testing Task Force ng California para sa COVID-19

Nagsisikap ang Testing Task Force para tiyakin na ang mga Californian ay may access sa mga pagsusuri, at may kapasidad ang mga laboratoryo na tugunan ang demand.

Manatiling updated

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas